DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1878 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 105 —


svim povjeriti mogli, davši mu još samo odnošajim odgovarajuću
gospodarstvenu osnovu, koje M se isti pri stvaranju gospodarstvenih
odluka točno držati imao, a ova osnova morala
bi se svake godine barem jedanput po kojem vještom susjednom
šumaru pregledati i u koliko to odnošaji zaktjevali budu, izpraviti
dati.


Ja bi bio dakle toga mnienja, da bi inicijativa glede podignuća
jedne šumarnice ponajprije od krvatsko-slavonskog šumarskog
družtva proizaći imala, koje bi iz svoje sredine u tu
svrhu odbor („školski odbor") postaviti imao, a taj bi morao
nastojati, da pozove sve naše veleposjednike na subskripciju
dobrovoljnih prinosaka, te da se tim načinom udari temelj zakladi
iz koje bi se jedna šumarnica barem kroz 10 godinah
izdržavati mogla, a za to vrieme bi se možebiti i visoka vlada
blagonaklono odlučila primiti tu šumarnicu na račun zajedničkog
budgeta.


Razne viesti.


Osobne viesti. Naimenovani su: Kotarski šumar P a J o
Knobloc h u Pisarovini za kotarskog šumara u Zamržju i za izpitnog
povjerenika za Šumsko-Čuvarsko osoblje u podžupaniji jastrebarskoj i karlovačkoj,
te za ovlaštenog mjernika u istih podžupanijah; — car. kralj, nadŠumar
i upravitelj šumarskog ureda u Gospiću Ivan Magjarevid za
šumskog mjernika. — Umiro vlj en j e: c. kr. lugar Stevo Vukelić.


— Umrli su: nadšumar Josip Pokerny u Varaždinskih Toplicah;
c.
kr. lugar Dimitrija Hajdukovih u Novskoj.
Družtvene vlestL Hrv.-slav. šum. družtvu kao novi članovipristupili
. Kao podupirajući Članovi : Predstojnik rudarskog dmžtva
u Trgove, gosp. Eduard Mu Hej sa 7 for. — Slavno poglavarstvo slob.
i kralj, glavnog grada Zagreb a sa 10 for.; poglavarstvo slob. i kralj.
grada Križevac sa 9 for. ^ poglavarstvo slob. i kralj. grada Osieka sa
6 for.; II. banska imovna obćina sa 10 for.— Ka o prav i članovi:
Nadšumar Rudolf Križek u Grlini; protustavnik August
CuČković u Glini; c. kr. Šum. vježb. August E-užićka u Ogulinu;
nadšumar Franj o ČerviČe k iz Nochodina (u Češkoj); mdarski nadzornik
Lavoslav Kuttler u Trgove. — Kao predplatnici na šum.
list: nadšumar Ante Urban u Valpovu; lugar Adam Paić u Vrginmostu.
— Zbog nepoznatog obitališta moradoŠe se iz broja
družtveuih Članova brisati: Podujpirajuči članovi: Krunoslav Andraševič,
učitelj; Mijo Jagodićj drvarski trgovac; —pravi članovi: