DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1878 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 105 —


svim povjeriti mogli, davši mu još samo odnošajim odgovarajuću
gospodarstvenu osnovu, koje M se isti pri stvaranju gospodarstvenih
odluka točno držati imao, a ova osnova morala
bi se svake godine barem jedanput po kojem vještom susjednom
šumaru pregledati i u koliko to odnošaji zaktjevali budu, izpraviti
dati.


Ja bi bio dakle toga mnienja, da bi inicijativa glede podignuća
jedne šumarnice ponajprije od krvatsko-slavonskog šumarskog
družtva proizaći imala, koje bi iz svoje sredine u tu
svrhu odbor („školski odbor") postaviti imao, a taj bi morao
nastojati, da pozove sve naše veleposjednike na subskripciju
dobrovoljnih prinosaka, te da se tim načinom udari temelj zakladi
iz koje bi se jedna šumarnica barem kroz 10 godinah
izdržavati mogla, a za to vrieme bi se možebiti i visoka vlada
blagonaklono odlučila primiti tu šumarnicu na račun zajedničkog
budgeta.


Razne viesti.


Osobne viesti. Naimenovani su: Kotarski šumar P a J o
Knobloc h u Pisarovini za kotarskog šumara u Zamržju i za izpitnog
povjerenika za Šumsko-Čuvarsko osoblje u podžupaniji jastrebarskoj i karlovačkoj,
te za ovlaštenog mjernika u istih podžupanijah; — car. kralj, nadŠumar
i upravitelj šumarskog ureda u Gospiću Ivan Magjarevid za
šumskog mjernika. — Umiro vlj en j e: c. kr. lugar Stevo Vukelić.


— Umrli su: nadšumar Josip Pokerny u Varaždinskih Toplicah;
c.
kr. lugar Dimitrija Hajdukovih u Novskoj.
Družtvene vlestL Hrv.-slav. šum. družtvu kao novi članovipristupili
. Kao podupirajući Članovi : Predstojnik rudarskog dmžtva
u Trgove, gosp. Eduard Mu Hej sa 7 for. — Slavno poglavarstvo slob.
i kralj, glavnog grada Zagreb a sa 10 for.; poglavarstvo slob. i kralj.
grada Križevac sa 9 for. ^ poglavarstvo slob. i kralj. grada Osieka sa
6 for.; II. banska imovna obćina sa 10 for.— Ka o prav i članovi:
Nadšumar Rudolf Križek u Grlini; protustavnik August
CuČković u Glini; c. kr. Šum. vježb. August E-užićka u Ogulinu;
nadšumar Franj o ČerviČe k iz Nochodina (u Češkoj); mdarski nadzornik
Lavoslav Kuttler u Trgove. — Kao predplatnici na šum.
list: nadšumar Ante Urban u Valpovu; lugar Adam Paić u Vrginmostu.
— Zbog nepoznatog obitališta moradoŠe se iz broja
družtveuih Članova brisati: Podujpirajuči članovi: Krunoslav Andraševič,
učitelj; Mijo Jagodićj drvarski trgovac; —pravi članovi:
ŠUMARSKI LIST 2/1878 str. 50     <-- 50 -->        PDF

-^ 106 —


snm&v LaYOslay Fiehtner, šumski mjernik Julijo Bissel; mjernik
Eugen Karafiat; — svojevoljno iz družtva izstupili: su-,
marnik Jul. Sapper, ear. kralj, nadš. Eduard Malboclian, šumar
Eugen Dobiaš, šum. vježbenik Kobert S ckwarzenf eld , Geiza
Horvat, Franjo Pfeifer^ Eobert Fischbaeh^ 3šfikola Jazika,
šum, procjen. van der Hoop, lugar Petar Stankovid, posjednik
Mirko Cernek.


Uplaćeni prinosi za g. 1878.*) Od podupiraju6ib (dlanova:


I. banska imovna obćina 10 for.; U. banska imovna obćina 10 for.; poglavarstvo
grada Zagreba 10 for., poglavarstvo grada Križevca 9 for.,
poglav. grada Osieka. 6 Lr., g. Stj. Svrljuga iz Fužine 6 for., Njeg. uzor. kard.
Mihajlovie 25 for., Presvjetli grof Janković 5 for., g. Eduard Mulley 1 for. —
Odpravib ö lanova: gg. Rudolf Križek 3 for., Adolf Danbelovsky
6 for.^ Yojtjeh Sandtner 6 for., Jovo Cuekovic 3 for.^ Ante Soretić 3 for.,
Ivan Kurz 6 for., Mio Yrbanid 3 for.j Josip Ettinger 3 for., Gjuro Pickler
4 for., Hugo Grund 3 for., August Ružićka 1 for., Vatrosiav German
& for., Franjo Cerviček 3 for., Josip Heldrieli 2 for., Georg JareŠ 1 for.
38 novc-, Josip Kreuz 1 for., Leop. Kuttler 1 for., Gustav Pausa 4 for.,
Franjo Petanjek 3 for., Petar Fürster 4 for., Josip Hrobać 4 for., Adalbert
Horvatli 4 for., Lavoslav Weiclilnger 4 for., Miroslav Faber .4 _for., Franjo
Skornjak 4 for., Vjekoslav Pilz 6 for., Ignjat Jalid 6 for., Josip Urban
4 for., Mat. Strepacky 2 for., Andrija LjevaSić 2 for-, Marjan Stiević 2 for.,
Pavao Lonoai-ević 2 for. — Za godinu 1877.: gg, Ante Ba5i{^ 5 for.,
Aleksa Schönbuch er 6 for., Njegova uzoritost kardinal Mibajlovid 25 for,,
uprava dobara Pakrac 10 for., poglavarstvo gi*ada Osieka 6 for.
´v - EJektricno sjeČenJe drva. Poznato po fiziku dru. Eobinsonu´
I u New-Yorku pred dvie godine učinjeno pronašaŠće, da munjevnom strujom
:; usijana platinova žica drvo presjeći može, rabljeno je za novijeg vremena
i po H. S. Park ins onu i po W. H. Martinu u Bombaju pri sjeSenju


Šume. Stabla se tom žicom prerezu do na peti dio promjera, pa zatim
^ običnim naöinom posve posjeku, pri čemu se naprotiv dosad uporabljivom
; načinu sjeČe (?) pristedi do ^s ´^i´emena i radnje, a osim ove ne male
! koristi priŠtedi se i na drvu, Što se osobito kod njekib vriednostnib vrstib


drva u obzir u^eti ima. Jedina nepovoljna okolnost, koja se pri tom načinu
ffjece pojavljuje, jest, da se usijane platinove žice, makar i debije te jače
biie, već nakon njekolikokratnog uporabljenja pokidaju „Zlbtt,"


*) Ona gospođa članovi, koji đružtvem prinos još za god. 1877. družtvenoj
blagajni duguju, saobeiti ee se u budućem svezku.