DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1878 str. 33     <-- 33 -->        PDF

- 141 ~
Pretvorba naših čistih bukovih sastojina u mješovite
sastojine»


Ako korist mješovitih šiimah pri spo dobi ino sa koristi čistih
sastojlnah, ako nadalje \i obzir nzm.emo dosadanji slabi prihod
naših akoprem liepih bukvikali, te najjokon ako hoćemo, da
udovoljimo sve to većoj potrebi pnćanstva ne samo glede
ogrieva, nego i glede drva za gradivo; moramo zbilja opaziti,
da je već i kod nas n Hrvatskoj vrieme nastalo, dosadanji uzgoj
bukovih visokih šumah u toliko preinačiti ^ lazev u obzir
korist mješovite sastojine i s toga, što bukovini smjesa prija,
istoj koju driigu vrst drva umješati, koja je kadra našim bukvikom
are samo drugi karakter dati, nego i gospodarstvenim
svrham i potrebi pučanstva u toliko udovoljiti, koliko bukva
sama kao cista sastojina nikad učiniti nebi mogla.


Ovo možemo tim. laglje postići, jer nam već i sama priroda
pokazuje, što treba öiniti, da do smjei´a đodjemo; cesto bo
vidjamOj da priroda vlastitim nagonom, bez ikakove druge pripomoći
sama po sebi, mješovite sastojine stvara, koje treba
samo proučiti i kod inače jednakih odnosajah istim načinom
provesti. Svaki šiimar pozna dobro korist mješovitih sastojinah,
pa ako ih ja ovdje ipak navedem, to ciidm s toga, da tim više
iztaknem štetu, koju od naših čistih bukvikah imamo. Te koristi
su sliedeće :


1. Mogućnost punijeg i boljeg zasadjenja;
2. olakšanje prirodnog pomladjivanja;
3. veći zaklon i obramba proti vanjskim pogibeljim (vjetar,
snieg, led, vatraj zareznici, divjac, šumska paša, bolesti itd.);
4. mogućnost sto većeg proizvadjanja koristnih drvah;
5. mogućnost udovoljenja što raznovi´stnijih potrebštinah;
6. veći prirast;
7. vriedniji predužitni dohodci;
8. pokušavanje što prilagodnije stojbine za ovu ili (onu
vrst drva;
9. daju veći novčani dohodak, i
10. poljepšavaju okolicu.
Hoćemo li pako korist mješovitih sastojina zbilja oživotvoritij
moramo si njeki temelj udariti, koji je glavni uvjet ob~
stanku mješovitih sastojina.