DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1878 str. 33     <-- 33 -->        PDF

- 141 ~
Pretvorba naših čistih bukovih sastojina u mješovite
sastojine»


Ako korist mješovitih šiimah pri spo dobi ino sa koristi čistih
sastojlnah, ako nadalje \i obzir nzm.emo dosadanji slabi prihod
naših akoprem liepih bukvikali, te najjokon ako hoćemo, da
udovoljimo sve to većoj potrebi pnćanstva ne samo glede
ogrieva, nego i glede drva za gradivo; moramo zbilja opaziti,
da je već i kod nas n Hrvatskoj vrieme nastalo, dosadanji uzgoj
bukovih visokih šumah u toliko preinačiti ^ lazev u obzir
korist mješovite sastojine i s toga, što bukovini smjesa prija,
istoj koju driigu vrst drva umješati, koja je kadra našim bukvikom
are samo drugi karakter dati, nego i gospodarstvenim
svrham i potrebi pučanstva u toliko udovoljiti, koliko bukva
sama kao cista sastojina nikad učiniti nebi mogla.


Ovo možemo tim. laglje postići, jer nam već i sama priroda
pokazuje, što treba öiniti, da do smjei´a đodjemo; cesto bo
vidjamOj da priroda vlastitim nagonom, bez ikakove druge pripomoći
sama po sebi, mješovite sastojine stvara, koje treba
samo proučiti i kod inače jednakih odnosajah istim načinom
provesti. Svaki šiimar pozna dobro korist mješovitih sastojinah,
pa ako ih ja ovdje ipak navedem, to ciidm s toga, da tim više
iztaknem štetu, koju od naših čistih bukvikah imamo. Te koristi
su sliedeće :


1. Mogućnost punijeg i boljeg zasadjenja;
2. olakšanje prirodnog pomladjivanja;
3. veći zaklon i obramba proti vanjskim pogibeljim (vjetar,
snieg, led, vatraj zareznici, divjac, šumska paša, bolesti itd.);
4. mogućnost sto većeg proizvadjanja koristnih drvah;
5. mogućnost udovoljenja što raznovi´stnijih potrebštinah;
6. veći prirast;
7. vriedniji predužitni dohodci;
8. pokušavanje što prilagodnije stojbine za ovu ili (onu
vrst drva;
9. daju veći novčani dohodak, i
10. poljepšavaju okolicu.
Hoćemo li pako korist mješovitih sastojina zbilja oživotvoritij
moramo si njeki temelj udariti, koji je glavni uvjet ob~
stanku mješovitih sastojina.
ŠUMARSKI LIST 3/1878 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 142 —


Pri tom imamo najprvo n obzir uzeti čuvanje produktivne
snage, t. j , smjesa sastojine mora biti takova, da se njom potrajno
i razmjerno stojbinsko djelovanje uzdrži, pošto i takovih
smjesah ima, koje se na njekojih stojbinali samo kratko
vrieme uzdrže, te izlucenjem jedne vrsti drva pretvore se opet
u cistu sastojinu, nu sa vi´lo manjkavim sklopom. U tom slučaju
ima svakako prvobitna sastojina, već sa gledišta stojbinskog
uzdržavanja, prednost prema takovoj mješovitoj sastojini.


Drugi važni faktor pri tom jest nadalje, da odnosna stojbina
umješanoj vrsti drva prija^ jer se samo tako dobar uspjeh
očekivati može. Obično neuspjevaju umješane vrsti drva baš sve
jednakOj ali iste vrsti stoje glede svojih stojbinskih zahtjevah
hrpimice više ili manje na blizu, kroz što se mjera nejednakog
uspjevanja medju njekimi granicami dotičnom šumaru prepustiti
mora. Ovim nejednakim uspjevanjem mješovitih drvah može se
nadalje i to postići, da pojedina drva one druge vrsti prema
gospodarstvenom smjeru sasvim utamane, odnosno uguše, te
postane s vremenom opet čista sastojina ali s drugom vrsti
drva (pretvorba sastojine, — Bestandesumwandlung).


Grdje se pako radi o stalnoj smjesi sastojine ili o pravom
izboru sastojinskog oblika, nadalje gdje se naumljenom gospodarstvu
odgovarajuća smjesa drvah već po naravi nenalazi,
ondje nastaje djelovanje šumara.


Ako nam je dakle do toga stalo, da se jedna vrst drvah
u mješovitoj sastojini unapredjuje, moraju se svi za uzrast potrebiti
uvjeti u onoj mjeri stiecati, kako naravi odnosne vrsti
drva najbolje odgovaraju. Nije indi dostatno, da nastojimo samo
0 potrebnom djelovanju tla, nego moramo takodjer naravska
svojstva drva, njegove oblicne odnošaje, potreboću svjetla i za
uzrast nuždni prostor u obzir uzeti. Znamo bo kolika je razlika
vanjskog drvnog oblika medju crnogoricom i bielogoricom
i da prema zahtjevu svjetlosti jedne ili druge vrsti drvah razlikovati
imamo ona drva, kojim bolje prija svjetlo a kojim opet
hlad ili zaklon; s toga će svaki uviditi, da treba pri izboru
vrsti drva za mješov:lte sastojine prednavedöne okolnosti osobito
u obzir uzeti, jer bi inače uzrast pojedinih vrstih drvah u
mješovitih sastojina slabo napredovao, dapače sasvim u nazadka
ostao, te tako bi tečajem vremena morala jedna vrst drvah
drugoj vrsti mjesto pripustiti, bez da bi to htjeli. Ako bi pako
ŠUMARSKI LIST 3/1878 str. 35     <-- 35 -->        PDF

pokušali to timjetnirii načinom i2:jednaciti, nastala bi možebiti
nz sav trud pogibelj za obstanak obadvijuh vrstik drvab i
moglo bi se to sam.o na uštrb sastojinskog sklopa postići^ uslied
cesa bi se pako najglavnijeni smjera (uzdržavanju snage tla,
Erkaltung der Bodenth´ätigkeit) škodilo.


Ako najme prispodobimo crnogoricu, nadarenu po naravi
trajnim uzrastom debla, sa bjelogoricom one vrsti drvakj kojim
zrak i svjetlo odnosno hlad i zaklon prija, to ćemo opaziti, da
su zadnje vrsti prvim pretežnije i da bi dakle u sklopu sastojine
prostor i svjetlo zaktjevajuće vrsti napram onim, kojim
hlad i zaklon prija, u obće nazadnije bile. Ti odnosaji se pokazuju
prikladniji ondje, gdje prostor i svjetlo zahtjevajuća vrst
drvah u svojem uzrastu visine nadmašuje onu vrst, koja zaklon
ljubi, a to biva, kako je poznato, kod većine svjetlo iziskujućih
vrstih barem u prvoj mladosti- Tim bo moguće je svjetlogorici
uplivu okolo stojeće hladogorice odrasti i obstanak do
njekog. vremena si osigurati; u načelu ograničuje se njihovo
slobodno razgranjivanje vršikah na drugodobni razred uzrasta
(Stangenholzwuchs), nazadak pako pocimlje odmah, cim hlađogorica
svoje vršike iznad bjelogorioe podigne. Takova sastojinska
smjesa može dakle samo mirnog redna biti


Ovi pojavi kod jednakodobnih smjesah pokazuju, da možemo
trajn u sastojinsku smjesu samo kod nejeđnakodobnih
sastojinah naravskim načinom postići.


Promotriv pobliže medjusobni odnošaj pojedinih vrstih
drvah i uvaživ raznovrstne smjese, dobiti ćemo sliedeću kombinaciju
mješanja:


´1. Hlađogoricu sa hladogoricom;


2. hlađogoricu sa svjetlogoricom;
3. syjetLogoricu sa svjetlogoricom.
Zadnja raješanja nalaze se doduše mjestimice u naših sumah,
nemogu se pako sa gledišta racionalnog gospodarenja, u
velike poprimiti i spadaju u obće medju riedkosti


Cim više vrstih drvah a smjesi se nalaze, tim je teže zahtievom
pojedinih udovoljiti; s cesa moramo zaključiti, daje
mogućnost mnogovrstne smjese veoma ograničena, S toga valja
pri mješanju sastojinah osol)ito obzir uzeti:


1. na mj eru i
2. na oblik smjese.


ŠUMARSKI LIST 3/1878 str. 36     <-- 36 -->        PDF

>- 144 -


Mjera smjese odvisi u prvom redu od stojbine, doöim se
oblik razlikuje u pojedino mješanje i ti brpimicno
mješanje.


U prvom slučaju nalaze se stabla pojedince, u drugom
pako hrpimice više zajedno pomjesana.


I. Smje.:a sastojine.
Hladogorica sa hladog oricom.


1) Jela sa smrekom. . ;


2) Bukva se smrekom,


3) Bukva sa jelom i


4) Bukva sa grabom. ´


1. Glede mješanja jele sa smrekom , koje kod nas u Slavoniji
i onako riedko dolazi, opaziti mi je toliko, da jela kod
smjese pojedince ü pravilu smreki podlegne^ ako nije barem za
10 godinalr u svojem uzrastu naprednija i valja tu na krpimitenu
smjesu sa smrekom obzir uzeti.
2. Bukvu i smreku vidjamo cesto u hladnih i nješto oštrijih
planinskih predielih u naravskoj smjesi sacinjavajuć prostrane
sastojine. Premda su si obadvije vrsti glede svojih zahtjevah
na tlo prilično jednake, to je ipak smreka napram
bukvi dielomice a osobito u onom slučaju naprednija, gdje se
tlo bukvom kao već izsisano ukazuje. To zaslužuje tim više
pazke, jer bukva neima tolikog uzrasta u duljinu kao smreka,
premda ju bukva u prvoj svojoj mladosti u tom smjeru, višeputah
pretiče. Ako se je pako smreka uzprkos svemu tomu
održala, nadmaši u kratko bukvu sasvim tako^ da pod širokom
krošnjom smreke okržljavi i sgine i s vremenom takove mješovite
sastojine bukovu smjesu izgube i čisto smrekove postanu.
Na dobroj bukvi povoljnoj stojbini natjeca se zbilja bukva sa
smrekom, nu zahtjeva ipak osobitu njegu i uzgoj, naročito pri pojedinom
mješanju. Laglji posao je kod hrpimične smjese ovih
obadvijuh vrstih, svakako pako ima šumar kod smjese istih za
unapriedjivanje njihovo sav mogući trud uložiti. Uzgoj te sastojine
dade se najlaglje tim postići, da bukva 10—15 godinah
u starosti smreku nadmaši, a zatim nastavše praznine kod pomladjivanja
bukve smrekom nadopunimo. Probitak smjese smreke
sa bukvom sastoji stranom u većoj vrieduosti šume usljed po


ŠUMARSKI LIST 3/1878 str. 37     <-- 37 -->        PDF

množenog proizvoda tehnifikog drva, stranom pako u gušćem
sklopu sastojine i tim ti, pospješenoj i trajnoj svježosti tla. U
mnogih slucajevih je pretežnost proizvadjanjii za tehničku uporabu
sposobnih drvah , a bukva se uzdržava samo u toliko, u
koliko ona probitku mješovite sastojine osobito pako glede odstranjenja
vanjskih pogibeljih udovoljava. Takova smjesa sastojine
zahtjeva svakako neprekidnu njegu, koju joj naši hrvatski
šumari kod najbolje volje usljed njihovih prostranih šumskih
kotarah davati nemogu, s toga nije ni umjestno mješanje
bukve sa smrekom preduzeti.


3, Zbilja možemo uztvrđiti, da je mješanje bukve sa jelom
obzirom, na njihove stojbinske oduošaje mnogo prikladnije, nego
li smjesa bukve sa smrekom.


Nalazimo već ove dvije vrsti u srednjih planinskih pređielih,
gdje se zajedno višekrat do podnožja planine spuštaju.
Akoprem jela i u višjih predielih uspieva, to se ipak zadovoljava
s manje povoljnom stojbiuom bukvika i i-azvija se bujiio
sudarajuć se svagdje s bukvom.


Koliko su dakle ove dvije vrsti drva pogledom na njihov
vanjski oblik različite, to se razlog njihova sudaranja i medjusobne
priklonosti izim jednakih stojbinskih zahtjevah dalje i
tomu pripisati imati, što jela u starosti svoju krošnju uzko oko
đebJa savija i tim manji prostor kod razgranjivanja zahtjeva, na
taj način bukvi razmjerno laglje i uspješnije razvijanje dopušta.


Najgore vrieme za skupiio biće ovih dvijuh vrstih drvah
jest njihovo prvo doba, gdje mladu jelu, podigavšu se za njekoliko
godinah jedva iz zemlje, odpadajuće bukovo lišće pokrije
i ova s toga ponajviše izgine; ako pako to njekako prepati i uzdrži
se, to joj još uviek pogibelj prieti od brže razgranjivajuće
se bukA^e, da ju sa svojim širokim ogranjem prekrili i uguši.
To se dogadja imenito kod pojedinog mješanja, gdje više bukavah
ima; sigurnija je jela kad se hrpimice mješa, osobito,
ako su te hrpe u svom uzrastu nješto naprednije od bukve.
Poeme li se pako jela jednom bajno dizati, to prestaje za nja
svaka dalnja pogibelj; dapače naganja jela bukvu svoj uzrast
u visini držati, pa ako inemože sa jelom jednaku visinu držati,
ipak se digne do vitkog debla sa visokom krošnjom i uzdrži se
uz njeku njegu i podpomoć sastojine trajno u smjesi vrlo dobrim
uspjehom.
ŠUMARSKI LIST 3/1878 str. 38     <-- 38 -->        PDF

^ UQ ^


Najbolje jamstvo ze^ uspješan razvitak takove mješovite
sastojine daje nam gospodarenje sa postupnom sjeeom (Femelscblagwirthscbaft),
a sve sada još postojeće mješovite sastojine
ovakove vrsti potiču od onog vremena, gdje se je samo 2a nepravilnu
prebornu sječu 2inalo. U novije doba goje se takove
mješovite sastojine tako, da se u mladodobniii bukvicih ređomice
jela posadi, kojoj se kašnje razmjernim proredjivanjem
dalnji razvitak omogući.


Umješanje jele u ciste bukvike valja osobito ondje upotriebitij
gdje su bukove šume od manje vriednosti, pa se namjerava
uzgojem jele i usljed toga višim dobitkom telmickog
drva osigurati dohodak iz bukvikah. U takovik slučajevih preporučuje
se osobito jela, pošto je ona u smjesi sa bukvom ne
samo prikladnija od smreke, nego se u takovoj sastojini dulje
zdrava uzdrži, pogibeljim naravskim manje je izvržena a k tomu
daje izvrstno drvo za teknicku uporabu. Doduše ima jela s početka
mnogo pretrpiti od divljaci i od domaće marye, ništa
manje i od pritiska snjega i vjetrolomak, nu svim tim pogibeljim
može šumar dobrim i uztrajnim uzgojem bar đielomice
na put stati.


4. Bukya, pomješana s grabom, dolazi u Hrvatskoj cesto,
nu sa gledišta racionalnoga gospodarstva neupotriebljuje se ta
vrst smjese, pošto grab bukvi riedko kad kakovu korist pruža,
a njegova uporaba za tehničku gradju je veoma ograničena, za
ogrievna drva pako malena; jedino može se grab za popunjenje
vlažnih, eksponiranih i bukvom već izsisanih mjestah uzgajati,
dakle neima 0 umjetnoj smjesi graba sa bukvom govora. Manje
se priporuca kod uzgoja ^dsoke šume, više pako pokazuje se
vriedniji u bukyicih kod uzgoja nizke šume, gdje bukvi đielomice
sklop sastojine manjka, tu je onda grab za popunjenje
prazninah radi njegove osobite reprodukcione moći na mjestu,,
tu upliva svojim na velike odpadšim. listom, na poboljšanje tla
i na zaklon i obranu bukovih izđanakah. Od iste koristi je
grab kod uzgoja srednje šume, gdje nizku šum.u zastupa te s
toga valja mu ipak njeku pozornost obratiti.
II. Mješanje sastojinah hfadogorice sa svjetlogorlcom.
1.) Bukva i ariž (listvenica — Lärche).
2.) Bukva i bor.
ŠUMARSKI LIST 3/1878 str. 39     <-- 39 -->        PDF

-^ 147 ^ ,


3.) Bukva i hrast.


4.) Bukva sa javorom, jasenom, ili briestom.


6.) Bukva i breza.


6.) Bukva sa lipom, topolom ili s ivikom (SaKLweide).


Nadalje dolaze mješovite sastojine sa sliedećimi vrstmi
drvab, na koje nećemo obzir uzetij i to:


7.) Smreka i ariž ili hrast.


8.) Jela i ariž ili hrast.


9.) Smreka ili jela i bor.


10.) Grrab i bor ili hrast,


11.) Smreka i breza.


1. Da nam podje za rukom, bukyii s arižem uzgojiti i tu
vrst ogoja gim više razširiti, bilo bi za naše bukvike od velika
zamašaja, jer bi se kro2: to postotak njihova dokodka glede
drva 2a gradju znatno povisio. Promotriv pako, da naši bukviki
svaku smjesu, imenito svjetlogorice uza se netrpe; to oemo po
svoj prilici s toga prije zrelije prosuditi, da li ćemo OYU vrst
smjese, koja nam kod racionalnog gospodai-stva nikakova
uspjeha pruža, upotriebiti. Nu ipak nalazimo mjestimice, da se
IX razlicitimi odnosaji ariž sa hukvom njekako sdruži i višeputa
ćemo opaziti, da se ariž u bukviku prilično dobro uzdržava.
Taj pojav pripisat nam je osobito bržem rastu ariža, koji dapače
i kod jeduakodobnog xtzrasta dopušta arižu održati se u
bukviku. To se opaža imenito na oštroj planinskoj stojbini sa
svježim dubokim tlom na istočnih i sjevei^nih obroncih, u tom
slučaju možemo trajni mješoviti uzgoj otijuh vrstih drvah postići,
dapače nam dopušta bukva pod jeđnakimi odnosaji ogoj
jačeg ariževog drva pospješiti, gdje dakako treba na uzgoj ariža
osobitu pozornost obratiti. Tu se nioi^a smjesa ne samo pojedince
i u manjih hrpah, nego takodjer na prikladnijih česticah
tla i u veliko hrpimice podu.pirati, samo valja arižu u bukviku
prednost dati tim, da mu se najbolje stojbine u šumi za uzgoj
pripuste. Navadno se tada poveće arižove biljke medju gusto
rastuće bukove hrpe nasađjuju, koje se usljed svojeg brzog rasta
bujno razviju i tim se za potrajni mješoviti nu^rast s bukvom
usposobe. One pako biljke, koje se nemogahu iz bukve proturati
i razyiti, daju nam kao prelazna smjesa priličan dohodak medjutonjim
užitkom i tim bi dakle svojoj svrhi prilično zadovoljile.


ŠUMARSKI LIST 3/1878 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 148 —


2. Smjese bukve sa borom uzgajaju se već kako gdje
po stojbini, ujegi, napokon i po smjeru gospodarstva različitim
načinom. Većim dielom postadoše takove sastojine iz gospodarstvenog
nemara manjkavo pošumljenih bukvikah, na kojih
prazninah se kašnje bor za poboljšanje sastojine .posadio, višekrat
se je bor u takovih pređielih nesamo na prazninah, nego
i u manje bujno rastućoj bukovini pomladjivao. Taj ogoj prija
bukvi, ako i nije bor u gustom sklopu izrasao; bukvi se pruža
tim veći ukrast i samo onda, ako joj manjka svježe tlo, nemože
se primjereno razviti, nego uslied toga okržljavi, što pako opet
boru u toliko u prilog dodje, jer svojimi odpadci poboljšava
snagu tla i tako omogući si sam razvitak do krjepka i za tehničku
uporabu sposobna debla. Obzirom na iztaknute odnošaje
preporuča nam se uzgoj bukve i bora u mješovitih sastojinah
osobito ondje, gdje se radi o dobitku jakih borovih debalah i
tim o višem prihodu, kojeg nam čisti bukviki, posto su samo
za ogrievna drva upotrebljivi, pružati nemogu; u ostalom daje
nam bor i tu korist, da bukovu sastojinu na mršavoj stojbini
uzdrži i poboljšavajuć po malo tlo, moženio primjerenom njegom
sastojine i izsjekav kašnje borova debla, cisti bukvik (ako
nam je s gospodarstvenog gledišta prikladno) uzgojiti.
Nadalje možemo uzgoj jakih borovih debalah u,smjesi postići
tim, da,na svježoj i dubokoj stojbini u planini 30—40-godisnje
borove sastojine bukvom pomladimo i, urediv sastojinski
sklop, uzrast bukve pospješimo, bez đa prekomjernim plasinam
mjesta damo, odnosno da uzrastu bora tim škodimo, pažljivim
uzgojem bo valja nastojati, da se jedna vrst drva s drugom
popunjava,


Medju vrsti bora upotrebljuje se za mješovite sastojine
osobito svileni i crni bor (Weimuths- und Schwarzkiefer) pošto
usljed svojih odpadakah snagu tla poboljšavaju, a radi liepa i
vitka uzrasta u visinu bieli bor nadmašuju.


3. Smjesa hrasta sa bukvom nalazi se kod nas u obće i
poznata je svakomu, opaziti mi je pako o njoj, da se hrast po
naravi sa bukvom u smjesi slaže i da u svih oblicih bukovih
mješanjah i u svako doba starosti zahtjeva, da mu krošnja
prosto stoji. U takovom slučaju upliva bukva uspješno na uzrast
hrasta, osobito pako prija mu kvalitativno na njegovu
tehničku uporabu.


ŠUMARSKI LIST 3/1878 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 149 --
Pomladak bukve u brasticib istim načinom kao kod bora
i valja sukcesivno nastojati o proredu hrastove sastojine. Kada
se pako taj pomladak obaviti ima, zavisi navadno o stojbini i
može se preduzeti u 20—4:0-, u ostalom dapače i u B0~60-godišnjib
brasticili.


4. Smjesa bukve s javorom, jasenom ili sa briestom uvažuje
se kod nas manje, pošto se njom svrha očekivajuceg višeg
prihoda iz bukvikah postići nemože, s druge strane pako moram
priznati, da i ova smjesa sastojine kad i kad njeku korist
daje.
5. Breza dolazi u smjesi sa bu.kvom u nepošumljenih bukovih
sjećali na otvorenom mršavom tlu i djeluje štetno svojim
brzim razvitkom i velikom razširenosti na u.zgoj bukve. U ostalom
uztraju u pravilu takove brezove hrpe malo godinah i škode
s vremenom radi svojeg zracnijeg sklopa tlu, osim boga pako
prouzroče velike plešine u sastojinah u oboe. Pogledom na iztaknute
razloge imade šumar u koliko više nastojati, da mu
se breza u bukovih sastojinah neugnjezdi; nu ako se baš pravo
tog utamanjivanja nemože posve poreći, to se je ipak mjestimice
u tom pravcu predaleko išlo i sasvim propustilo, da breza
pri razmjernoj smjesi u pojedinih sastojinah do cienjtme sitnogorice
doraste. s česa treba joj glede njezine tehničke uporabe
medju bukvom ipak mjesta dati, neobziruć se nadalje i na to,
da njezini prozračniji ogranci vrlo dobar ^^aklon bukovom pomladku
pružaju,
6. Bukva dolazi sa lipom, topolom i s ivikom češće sdružena,
nu ponajviše na sasvim zapuštenim, bez ikakvog uzgoja
ostavljenim bukovim sastojinam i nemože se kao posebna sastojinska
smjesa umjetnim načinom smatrati.
7. Smjesa smreke i ariža ili hrast prakticira se u novije
doba na njekojih gospoštijah u Češkoj, dočim. smjesa pod
8. navedenih vrstih drvah redko se gdje vidja; a pod
9. iztaknuta vrst smjese drvah nalazi se većinom na eielom
sjeveru Ceske.
10. Dolazi u blagih pođolcih na vlažno-dubokih pjeskovitih
slojevih i konačno pod
11. označena smjesa drvah prakticira se u istočnoj (Jeskoj
osobito na gospoštiji Velika Skala, gdje se s velikom pomnjom
i izdašnim financialnim uspjehom uzgaja. Yeliki pristaša


ŠUMARSKI LIST 3/1878 str. 42     <-- 42 -->        PDF

~ 150 — "


te vrsti smjese medjn drvi jest zaslužni šumarnik kneza Auersperga
Do min na gospoštiji Nasavrb.


IH. Smjesa sastojine svjetlogorlce sa svjetiogoricom.


Premda su takove smjese samo iznimno opravdane, u načelu
dapače zabaciti se imaju, mogu se ipak s njekojib vanrednib
razlogab u sastojinah upotriebiti. Pošto ćemo pako s
tako vanrednimi umjetnimi smjesami dryab jedva kada u Hrvatskoj
posla imati i pošto u predstojećem članku namjeravam
ponajviše mješanje bukve opisati, to ću ob ovoj vrsti mješanja
samo ovamo spadajuće vrsti drvah navesti i to:


1.) Hrast sa jasenom ili briestom.


2.) Hrast sa jalšom ili brezom.


3.) Hrast sa borom.


4.) Bor sa arižem.


5.) Bor sa brezom.


6.) Breza sa jalšom ili topolom.


Ovakovib smjesah ima nedvojbeno zađosta i često sačinjavaju
prostrane sastojine, nu za sada ćemo razpravu o istih
ostaviti za drugi koji članak i konštatovati pogledom na već
prije rečeno najprobitačniji način mješanja za bukove sastojinOj
koji bi nam vremenom priliku pružao, našim bukovim šumam
ne samo bolji oblik dati, nego takodjer i prihod omogućiti, koji
treba da bukova šuma već usljed svojeg razširivanja, dobrote


ine i radi kakvoće nosi.


Najprije nam je ovdje iztaknuti mješanje bukve sa jelom,
i predstaviv sij kako se ta pretvorba sastojine lahko provesti
dade a k tomu i korist, koju nam pruža; nećemo zbilja dugo
oklievati, da naše šumsko gospodarstvo u tom pravcu neuredimo.
To isto valja o smjesi bukve sa borom i arižem. Revnom
šumaru biti će lahko izabrati za razne bukove stojbine odgovarajuću
vrst smjese i prikladnu vrst drva, a na temelju toga
dalnje mjere poprimiti glede provedbe odnosne sastojinske pretvorbe
i glede potrebite njege i čuvanja uzgojit se imajuoe
sastojine. -


Doista će mnogo truda i đuljeg vremena trebati, dokle
kakov uspjeh opazimo; nadajmo se pako, da se naši šumari