DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1878 str. 36     <-- 36 -->        PDF

>- 144 -


Mjera smjese odvisi u prvom redu od stojbine, doöim se
oblik razlikuje u pojedino mješanje i ti brpimicno
mješanje.


U prvom slučaju nalaze se stabla pojedince, u drugom
pako hrpimice više zajedno pomjesana.


I. Smje.:a sastojine.
Hladogorica sa hladog oricom.


1) Jela sa smrekom. . ;


2) Bukva se smrekom,


3) Bukva sa jelom i


4) Bukva sa grabom. ´


1. Glede mješanja jele sa smrekom , koje kod nas u Slavoniji
i onako riedko dolazi, opaziti mi je toliko, da jela kod
smjese pojedince ü pravilu smreki podlegne^ ako nije barem za
10 godinalr u svojem uzrastu naprednija i valja tu na krpimitenu
smjesu sa smrekom obzir uzeti.
2. Bukvu i smreku vidjamo cesto u hladnih i nješto oštrijih
planinskih predielih u naravskoj smjesi sacinjavajuć prostrane
sastojine. Premda su si obadvije vrsti glede svojih zahtjevah
na tlo prilično jednake, to je ipak smreka napram
bukvi dielomice a osobito u onom slučaju naprednija, gdje se
tlo bukvom kao već izsisano ukazuje. To zaslužuje tim više
pazke, jer bukva neima tolikog uzrasta u duljinu kao smreka,
premda ju bukva u prvoj svojoj mladosti u tom smjeru, višeputah
pretiče. Ako se je pako smreka uzprkos svemu tomu
održala, nadmaši u kratko bukvu sasvim tako^ da pod širokom
krošnjom smreke okržljavi i sgine i s vremenom takove mješovite
sastojine bukovu smjesu izgube i čisto smrekove postanu.
Na dobroj bukvi povoljnoj stojbini natjeca se zbilja bukva sa
smrekom, nu zahtjeva ipak osobitu njegu i uzgoj, naročito pri pojedinom
mješanju. Laglji posao je kod hrpimične smjese ovih
obadvijuh vrstih, svakako pako ima šumar kod smjese istih za
unapriedjivanje njihovo sav mogući trud uložiti. Uzgoj te sastojine
dade se najlaglje tim postići, da bukva 10—15 godinah
u starosti smreku nadmaši, a zatim nastavše praznine kod pomladjivanja
bukve smrekom nadopunimo. Probitak smjese smreke
sa bukvom sastoji stranom u većoj vrieduosti šume usljed po