DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 3/1878 str. 39     <-- 39 -->        PDF

-^ 147 ^ ,


3.) Bukva i hrast.


4.) Bukva sa javorom, jasenom, ili briestom.


6.) Bukva i breza.


6.) Bukva sa lipom, topolom ili s ivikom (SaKLweide).


Nadalje dolaze mješovite sastojine sa sliedećimi vrstmi
drvab, na koje nećemo obzir uzetij i to:


7.) Smreka i ariž ili hrast.


8.) Jela i ariž ili hrast.


9.) Smreka ili jela i bor.


10.) Grrab i bor ili hrast,


11.) Smreka i breza.


1. Da nam podje za rukom, bukyii s arižem uzgojiti i tu
vrst ogoja gim više razširiti, bilo bi za naše bukvike od velika
zamašaja, jer bi se kro2: to postotak njihova dokodka glede
drva 2a gradju znatno povisio. Promotriv pako, da naši bukviki
svaku smjesu, imenito svjetlogorice uza se netrpe; to oemo po
svoj prilici s toga prije zrelije prosuditi, da li ćemo OYU vrst
smjese, koja nam kod racionalnog gospodai-stva nikakova
uspjeha pruža, upotriebiti. Nu ipak nalazimo mjestimice, da se
IX razlicitimi odnosaji ariž sa hukvom njekako sdruži i višeputa
ćemo opaziti, da se ariž u bukviku prilično dobro uzdržava.
Taj pojav pripisat nam je osobito bržem rastu ariža, koji dapače
i kod jeduakodobnog xtzrasta dopušta arižu održati se u
bukviku. To se opaža imenito na oštroj planinskoj stojbini sa
svježim dubokim tlom na istočnih i sjevei^nih obroncih, u tom
slučaju možemo trajni mješoviti uzgoj otijuh vrstih drvah postići,
dapače nam dopušta bukva pod jeđnakimi odnosaji ogoj
jačeg ariževog drva pospješiti, gdje dakako treba na uzgoj ariža
osobitu pozornost obratiti. Tu se nioi^a smjesa ne samo pojedince
i u manjih hrpah, nego takodjer na prikladnijih česticah
tla i u veliko hrpimice podu.pirati, samo valja arižu u bukviku
prednost dati tim, da mu se najbolje stojbine u šumi za uzgoj
pripuste. Navadno se tada poveće arižove biljke medju gusto
rastuće bukove hrpe nasađjuju, koje se usljed svojeg brzog rasta
bujno razviju i tim se za potrajni mješoviti nu^rast s bukvom
usposobe. One pako biljke, koje se nemogahu iz bukve proturati
i razyiti, daju nam kao prelazna smjesa priličan dohodak medjutonjim
užitkom i tim bi dakle svojoj svrhi prilično zadovoljile.