DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1878 str. 54     <-- 54 -->        PDF

. _ 162 — .


(Ovogodišnji državni izpitl) za samostalno vodjenje šumskog
gospodarstva obdržavati će se dne ´22. i sliedećih danah mjeseca srpnja t.


g. kod vis. kr. zem. vlade n Zagrebu.
(Gubar.) Prošle godine naneo je gubar brodsko imovnim hrastikom
štete na 20.000 for. (?) i pošto je ova zima za razvijanje njegovih jajah
povoljna bila a njegovi duŠmani osobito riedko se opažahu, s toga se ove
godine još većoj šteti nadati — dapaöe i pozni mrazovi će po svoj prilici
istog u ovoj godini mimoići. Posljednji bi ovoj gamadi od sada napred doskoćiti
mogli, buduć je već gusjenica izpuzati započela.


(Bukvica.) Početkom mjeseca travnja počeli su se cvietni pupci
bukve živahno kretati, te Što ih obilno imade, nadati seje obilnomu plodu!


(Čudnovati iovac) Stari umirovljeni šumar P. na gospoštiji L.
bijaše radi njegovih lovačkih lakrdijah na daleko poznata osoba, s toga
uzroka i ja ovu pripoviedku s nztezanjem priobćujem, baš ako ju gdjekoji
dobar I izkusait lovac i neće sasvim nemogućom držati. Pustit ću dakle
samoga starog P. pripoviedati:


„Bio sam njekad joS kao čil muž i šmnar na gospoštiji K. te sam
uz m.ali srez šume od kouiaj 400 ralih imao još i njekoliko po gospoštiji
zakupljenih obćinskih lovištah, koja su mojem kotaru spadala. S toga sam
dakle i imao gospoštijsku kuhinju izključivo sam sa potrebnom divljači ob~
skvbljivati, te se i samo razumije, da sam tim mjesto šumarskog zvanja
više lovcem postati morao. Imao sam doduše uza me još dva pomoćnika,
koji su bili čuvari nad lovištih, ali oba su bili samo prosti seljaci, dakle
i ne baš dobri lovci. Pristava mi nehtjedoše na sve moje molbe dodieliti,
jer mišljaše, da pogledom na malen obseg sreza nuz Šumarsku i lovačku
struku lahko sam obavljati mogu. Naravno^ da sam tim postao izvrstan
strjeljač, te nisam imao nužde, da si k pridobavi divljači za gospoštiju još
pomoćnika tražim, moje lovište pako poznavao sam posve dobro, te sam
tako rekuć svakom zecu za ležaje znao , ovo mi je dakako omogućilo, da
sam svaki nalog za dobavu divljači u kratko, dapače u isti ćas točno izvršiti
mogao, tako nebijah nikad u neprilici, kad bi se ova ili ona vrst
divljači tražila.


Jednom dojaši vjestnik iz dvora k meni s nalogom, da za 48 satih
priličnu množinu zecovah i jarebicah za gospoštijsku kuhinju dobavim, pa
ako sam već i navadan bio divljač sam pribavljati, to sam ipak na skoro
uvidio, da mi neće moguće biti toliku množinu u tako kratkom vremenu
nabaviti, te da ću si morati kakvog pomoćnika uzeti. Uzmem dakle sobom
obadva moja čuvara, dadem jlm dosta džebane i naložim, da ju nimalo
ne štede. Akoprem smo pomoćju naše prihčne zalihe na džebani još isti dan
zatraženi broj jarebicah i njekoliko zecovah oborili, to se ipak odhičim, da
sutradan sam na lov podjem i da još manjkajući broj zecovah sam ubijem,
nego da se po drugi put izvrgnem pogibelji života nekoristnira pucanjem
mojih Čuvarah; doduše nisam bas mnogo nade imao poslie naše jučerašnje
pucnjave, da ću još priličan broj zecovah u lovištu naći, jer sam predmuiovaH
morao, da smo jih sve raztjerali, a toga mnJenja bijahu i oba
moja Čuvara, pa pošto su znali, da su poslie svakog hrdjavog lova moju
zlovolju sami podnositi i trpiti morali, to se usudi jedan od njih opaziti.