DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1878 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— 106 —


Napokon morao je grof^ da tomu jednom konac uölnl, lovninu za prvu
šljuku sasvim ukinuti i razbijanje prozorab zabraniti, a sva ustrieljena divljač
iuiala se je u buduće propisanim putem kod šumskog ureda predavati.
Glavni uzrok toj novoj odredbi bijaše pako sliedeći slučaj, koji je usljed
sve ozbiljnosti sam u sebi i zbilja smiesan bio.


Kišno proljeće godine 1872. donese u šume gospostije grot^ K,—
ne samo mnogo vode^ nego se usljed toga izvanredna množina šljukab nadje.
Šumsko osoblje, koje je svaki dan željno očekivalo na zasjedi, imalo je
tim priliku prve šljuke ne samo vidjeti i čutij nego takođjer jib i strieljati.
Tako očekivaše mnogi siromab lugar željno na zasjedi prve šljuke, da uzmogne
dobiti nagradu od 5 for., a naravski da je klonuo duhom i da mu
je 2´>uŠka iz rukuh pala, kada je čuo ranim jutrom pucnjavu pušakab njegovib
sretnih drugovah Jli starešinah prije nego li je njemu za rukom pošlo,
jednu šljuku vidjeti. Tako se dogodi i starom lugaru H.-— u srezu W.—,
koji je već više danab na najboljem zasjedu na šljuke čekao i svaki put
je kad bi koji hitac jednog liepog jutra s bliza i s daleka u šumah odjekivati
Čuo, žaJostno uzdahnuo mislec, da će nagradu od 5 for. izgubiti;
jer ako su samo polovica čuvenih hitacab svaki po jednu šljuku sgodili,
to je moralo po njegovom računu već barem njekoliko šljukah pasti, koje
su donle njegovi sretniji sudrugovi ustrieliH i već dakako k grofovskom
dvoru Čim prije polazili, da namienjenu nagradu plime, Mislec tako stari
lugar H.— sam sobom, ukaže mu se u onaj par jedna šljuka, potegnu
mehanično svoju pušku i opaliv ju ubije šljuku, koju sve još žalostno uzdišiać,
podigne polagano metne u torbu i uputi se običnim korakom Iz sume
prema samo 7o sata udaljenom dvoru, da ubijenu šljuku po propisu u grofovskoj
kuhinji preda, Nu jedva što se iz šume ua čistinu pomoli, opazi
dva čovjeka, koji se svaki nješto u ruki držeć i od druge strane dolazeć,
brzim koracim prema grofovskom dvoru kreću.


Da su ta dva Čovjeka, u ostalom njegovi najbolji pi´Jjatelji, s njime
takmaci radi lovuine, to je bilo bezdvojbeno.


Usljed toga pospješi i stari lugar H. — njegove korake i u malo
bijahu sva tri lugara u brzom bjegu kao da se o životu radi. Došav već
pred dvor opazi stari H.—^, da su mu mlactji drugovi najmanje do 200
korakab napried, uje pako preteći, nedopuStaše mu njegove slle^ zato poče
on opet umjerenim korakom hodati, dočim obad^´a drUga lugai-a u grofovski
perivoj zamaknuše. Jedva što je pako H.— u grofovske dvorište prisjfjeo,
opazi na njegovo čudo, da se obadva njegova takmaca brvajuć u
piesku valjaju i jedan drugoga kune i psuje, doČim se u kutu ulaznih vratab
od dvora dva englezka psa nasladjivahu svaki sa jednom šljukom, koje
su lugari na stranu postavili, da su mogli tim laglje pravo prvenstva izvojevati.
Viđiv to lugar H.— poteče k dvoru i neogledav se na njegove
hrvajuće drugove izvadi ubijenu šljuku iz torbe i dobro pogodjenim hitcom
u prozore prvog sprata spremi sretno svoju šljuku kao prv u u grofovsku
ložnicu. Smijući pokaza se grof K. ^ ua prozoru i čestitaše sretnom lovcu,
koji je na lovninu očekivao, nebriueć se za razbijeni prozor, pošto je upapried
znao, da toga radi ukoren biti neće. Dabiji prizor pako, kojeg grof
K.— sa prozora opazi, pokvari mu odmah njegovu dobru volju, posto vidi,