DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1878 str. 59     <-- 59 -->        PDF

´ — 167 —


da se na dvorištu valjahu dva krvava i izgrebena lugara, docira se u /.adaku
psi nasladjivahu sa ubijenimi šljukami, koje su z:a grofa odredjene
bile. Ma i to nebijaŠe joS dosta, nego stari H.— bio je pri hitanju šljuke
na prozor toli nesretan, te je s istog oborio jednu boeu, u kojoj se je njeka
oštra tecina (konjska tinktnra) nalazila, koja, padgi na pod, razbije se i
svojim sadržajem okvasi, šljuku tako, da se za grofovsku kuhinju nije upotrebiti
mogla.


Na to se grof razljuti te otjera sva tri lugara, koji onda dakako
izgubljenom nadom iz grofovskog dvora otldju.


üsljed toga ukinuo je od tog dana grof lovninu na prvu gljuku, stari
lugar H.— pako tješi se još i sada oholom samosvješću, da je on onaj
bio, koji je na grofovskoj gospoštini C.— posljednju prv u šljuk u ubio.


B.´


(Dpužtvene viestL) Hrv.-slav. šumarskom družtvu kao nov i Članovi
pristupili. Kao podupirajući članovi; Kr i ževaSka imovna obćin
a sa 35 for,, si. poglavarstvo grada Karlovc a sa 6 for. Nadalje
kao pravi Član: gosp. šumar Aleksander Sulz . Zbog nepoznatog obitaligta
moradoše se iz broja družtvenih članova brisati: šiimar Dašan
Ceboci, šumar J. Pollaschek, lugar Stjepan Zubović; — po §.
10, družtvenih pravila brisani: šumar Ivan Glückselig, Ante Mazan,
Gjoko Prelić, Aksentija Banov ča u in, Marko Kord 16 i šum. akces.
Pranjo Pribanić.


— Hrvatsko-slavonsko šumarsko družtvo pozvano je dopisoni državnog
šumarskog drnžtva od 28. ožujka t. g. o sliedećih točkah izjaviti se:


1. Da li hrvatsko-slavonsko šumarsko družtvo pristaje na zajedničko
obdržavanje skupštine Šumarah na Krasu, na kojoj skupštini bi o pitanju
Krasa najviše interesirana šumarska drnžtva, naime državno, hrvatsko-slavonsko
i kranjsko-primorsko šumarsko družtvo sudjelovala.
2. Nadalje bi li naše družtvo u slučaju privole voljno bilo , svoju
več za ovu godinu projektiranu skupštinu na Krasu u Kraljevici odpustiti
i na dojduou godinu odgoditi, odnosno sa tom zajedničkom skupštinom
spojiti.
Upravljajući odbor uvaživ uslied toga taj zbilja velevažan predmet,
zaključio je u svojoj dne 18, travnja t. g. obdržavanoj sjednici, da se za
ovu godinu namienjena glavna skupština u Kraljevici i ekskurzija u prediel
Krasa nepropusti, nego da bi se ista tim više obdi´žavati imala, pošto će


p. n. gg. članovom tom prilikom moguće bJti, odnošaje Krasa toČno proučiti
i prigodom dojduče zajedničke skupštine na Krasu o kulturelnoin pitanju
istog svoje nazore izjaviti.
Na taj način moei će naše još mladjano družtvo već dojduče godine
pretresivanjem toli važnog pitanja za našu domovinu svoju životnost i djelatnost
na polju domaćeg šumarstva znatno predočiti.


H toga razloga upozorujerao već sada p. n. gg. družtvene Članove
na taj veleliepi i važan podhvat radi obdržavanja obće skupštine na Krasu,
da svaki, koji želi istoj ove ili dojduče godine prisustvovati, već sada svoje
službene poslove tako udesi i uuapried razredi, da mu moguće bude k po