DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 11     <-- 11 -->        PDF

~ 183 -^


35.
Razgodaći postupak,


0 koxn, oby/iruö se na krajišku-hrvatski kras, razpravlja KaHo Peyrer, c. kr.
iDinistorijalni savjetnik u austrijskom ministcriju -i^ poljodjelstvo.


Nj em a oka je,´ a to svatko priznaje^ ne samo u šumarskoj
znanosti utrla put, jer su joj njemački šumari udarili
temelj, već joj pripada i druga velika zasluga za kulturu zemlje;
jerbo je na polju zakonarstva stvorila djelo^ što ga nije nijedan
drugi narodj ma koKko takova djela svagdje trebalo, toliko
savršena*) ni samo paizveo^ a kamo li sam stvorio, a to
je zakon o gospodarskoj uredbi zemaljskoga vlastnictva
razgodaćim postupkom. U široki obseg toga zakonodavstva
spada ne samo svaka obezteretba zemljišta, to jest
rješitba zemaljskoga posjeda feudalnik tereta, već i obćenit a
razdioba, usgloblj ivan je zemljišta, odkup služnosti
drvarenja i paše, udesba gospodarstvenih osobito
zadružni h o b a v ak a (gradjenje puteva, vodnih gradnja),
a u šumskom gospodarstvu uredba uživaćega prava, šumskih
družtva i drugih takovica, a u većem obsegu i zajedničke udesbe
i seoski zavodi (plaćanje župnika, školski vrtovi, groblja, seoski
putevi i seoski trgovi, pastirske kuće, udesbe za oplemenjivanje
stoke, studenci, vodovodi, obćinske kupelji, razsadnici
voća i šumskoga drveća i ost.) u koliko možemo takove zavode
i udesbe prigodom razgođacega postupanja utemeljiti, urediti i
popraviti; isto tako uredba ribolova, n a s e Ij i v a nj a za tiem
tja i velik dio zemaljskoga pribolj šavanja, regulacije rieka
i takovi drugi poslovi, u koliko se pri tom radi ob uredbi pravnih
napremica (odnošaja), povjeravaju se organom razgadjanja
izim slučajeva uredbe zemaljskoga vlastnictva, jerbo su se izkustvom
uvještili u takove poslove.


*) Ni englezki 5:akoni o razdiobi obćinskoga dobra, tako z^ani EIK^IOsures,
Ehiclosures Acti Gomitiission uz vrlo skiip im i tegoban postupak,
niti franeeski ob obojoskom dobru, i o služnosti drvarenja i paše ne postigoše
ni s daleka onakva ^3spjeha, kakov je postiglo njemačko zakonarstvo. Pošto,
su Engleska i Franeezka svojiml silnim! glavnieami i vrlo vrstnom radinom snagom
pučanstva na privatnih zemljiŠtib postigli višak intenzivnoga tezanja zeoilje,
to moramo tiem više zaliti, što nemaju valjanih agrarnih zakona, da pristrane zapreke
težanju na oboenitih i obeinskih zemljah i da se rieŠe kojekakovih služnosti.
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 12     <-- 12 -->        PDF

- 184 ^
Veliki smjer toga zakona jest, uz podpuno jamstvo za
imovinske vređnoće spađajuće pojedinim osobam, obcinam i zavodom
te po mjerilu tiek vrednoca upriličiti zemaljsko vlastnietvo
tako, da bude najprikladnije mđovoljavau gospodarskim
potrebam naroda i stvarati tomu nuždne navode i udesbe. Tomu
je najuspješnije sredstvo, da se p ostave posebni organi
(glavna i posebna povjerenstva), kojim bi se povjerio
samo ta j posa o i da im se prema priedmetu potanko odmjeri
područje, koje je vrlo široko , ali zakonom na dlaku ustanovljeno,
obsižuce ponajviše predhodnim zazivo m uvjetovanu takovu
povladu, da, dok traje razgađjanje, t, j . od časa saziva
pak do onoga časa, kad se ucestnici u posvema iiredjene napremice
opet uzpostave, u svib, razgode ticućib se poslovih,
parnicah, sudbenih i upravnik mjerab i dr. povlastice običnib
sudova i upravnik oblasti imadu pripadati organom razgađjanja.


Taj je zakon u porabu došao uz najrazJicitije družtvene i
gospodarstvene napremice. Obćenitu razdiobu zapoceše uz okolnosti
koje niesu nenalike na one u našib kraškib zemljak, u
koliko se pita o napremicab vlastnictva i posjeda, i to ponajviše
na velikik zajedničkib pašuicib, primjerice u iztocnib pruskih
pokrajinah, gdje je malne propalo, vrlo kukavno gospodareće,
pučanstvo; razgadjalo se medju državnom imovinom i
svojinom veleposjednika, obcinskom i zajedničkom imovinom,
medju svojinom sborskora i zavodskom i medju seljačkim posjedom
tja do tako zvanoga malokucanina (kleinbauslera), sad po
brđinah, gdje pretežice šuma i-aste, sad ravnicom po oranicah
i livadab i po velikih pašnieih, u najnovije doba, priusglob -
Ijivanju zemljišta i pri regulaciji rudina uz najnaprednije
na uspjeh vrtlarstva nalikujuće gospodarstvene napre^
i^^i gdJ6 su zemljišta vrlo razcjepkana i gdje zemlje najviše
vriede, u Južnih pruskih pokrajinah, u Hanovru, Hessen-Kasselu,
Braunsweigu, u kraljevini saskoj, u turinžkih zemljak i drugdje.


Ne da se tajiti, da i tomu zakonodavstvu, kao svakomu
ljudskomu djelu, najpace u prvo doba, koje zahvaća tja u prošlo
stoljeće, ima štokakvih prigovora, tako se u veće prigovara nastojanju:
da se pođiele sva obćinska zemljišta, izuzam samo
obćinske šume, pri cem se je u jednu ruku Šesto premalo obaziralo
na korist obćine, a u drugu ruku zajednička imovina
i ondje, gdje bi se bio mogao neki dio, koliki treba, u
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 185 --
prilog gospodarstvu i šumarstvu održati i samo urediti ^ po-đielila
i pod žrtvu posvem a predala u posebnicko vlastničtvo.
Ali i te i)eđosta,tke opaziše za malo i popraviše ih bar dielomice.
Poimence stvori Thaer , prozvan „otcem gospodarstva",
te sjegvirrio. pravo i duhovito shvativ družtvene i gospodarstvene
napremice, stvori, rekoh, namjesto predjašnjih pokušaja u
svojih spisovih ob obceuitoj razdiobi i u svojih prvih nacrtih
pruskoga reda za obćinsku diobu^ sistematično poredano i syojski
promišljeno djelo.


^^ec prvobitnom posve valjanom osnovom pruskoga reda
ob obćenitoj diobi od g. 1821., koja je i zakonarstvu svih ostalih
sjeveronjemaßkih zemalja uzorom služila i dielomice u austrijskih
i ugarskih zakonih upotriebljena, za tiem izpravljanjem
za tridesetgodišnje neprekidne izvedbe izišao je taj zakon pod-
pun, a organi razboriti i sjegurni pri oporabi i izvedbi toga
zakona uz gore spomenute najrazličitije napremice, čim jedino
jasan biva izvanredan nspjeh, koga u drugih zemljah jedva
pojmiti, a kamo li cieniti mogu. Po najnovijih predočajih podieliše
i usglobiše, samo u pruskih državah, od g. 1821. do g.
1875. posjed dvajuh milijuna posjednika punih dvadeset
milijuna hektara ukupne površine*) i takovim
načinom dostade se gotovo sva zemaljska imovina u držav
i nove gospodarske razdiobe i preuprilicbe. Još poöetkom


*) Koncem g, 1871. bilo je pobilježeno 1,777.090 posjednika, da im se
obcenitom razdiobom i usglobom podleli 18.794.05G hektara zemljišta, a od te
svote biio je veo do onda podJeljeno i prorajereno 14,898.545 hektara. Izvedba
razgode bila je povjerena posebnim glavnim povjerenstvom u ovih osam okružja;
u berlinskom, vratislavskom, kaselskom, hanoverskom^ merseburžkom, müsterskom,
pöznanjskom i stargradskom, a u ostalih 12 upravnih oki-užja bje taj posao povjeren
okražnim obla^tlm. Od tieh oblasti bavilo se jedino ili pretežiee razgodbom
174 posebna povjerenika što juristiena što ekonomijska vještaka i 317 mjereina.
Glavn o je kaselsko povjerenstvo samo po potankom predoeaju, što ga je
prevrstna glava toga povjerenstva, g. predsjednik Wilhelmi , piscu ovoga sastavka
skorih dana opremio, od g. 18G8- do 1875. obavilo razgodu u 208 kotara
na 101.272 hektara površine za 23.31-8 posjednika, koji sn prije razgode imali


341.431 komad a mjesto toga dobiše 45.637 novih dielova (d-Ah za svakih sedam
komada jedan sglob i ciepae). Po drugom predocaju istoga glavnoga povjerenstva
opredieliše izvodeći razgodu i sagradiše već dielomice 4307 novih piiteva^
2,018.143 metra dugih a ;5aliežueih 1723 hektara površine, izvedoše 1576 vodnih
gradnja, dugih 729.402 metra, a zaliežuoih 360 hektara površine, za tiem 156
mostova i 958 priekopa.


ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 14     <-- 14 -->        PDF

- 186 —
ovoga stoljeća bilo je ondje bezkrajnib obcinskib pašnika,
sad su, ne kao drugdje protivno smjeru i načinom, koji je povodom
najštetnijoj razcjepkanosti posjeda, već po osnovi pođieljeni
i prema smjeru uredjeni, dokinuta je zajednička paša
i bezbrojne služnosti na polju i u šumi, nestalo puteva za nevolju
i prava prievoza, te kupljenja drva i stelje po tudjlk mmak
nema štetnih posebnickik ograda (okljucaka) u. obćinskoj
ili državnoj šumi; državi je, obcinam, zajednicam, velikomu i
malomu posjedniku odboden od svake služnosti prost posjed;
na komade razcjepkane težatne zemlje svieb posjednika usglob-
Ijene su, u koliko je to po gospodarstvo nuždno i prema smjeru;
zajedničkomu obradjivanju i uživanju opredieljena zemljišta,
osobito obćinske šume u r e djuj u se i predaju se valjanoj
upravi (šumske zadruge); svi zadružni zavodi i udesbe,
ne bi li nastalo bolje poljsko i šumsko gospodarstvo, kako ik
gore nabrojismo, udešeni su i uredjeni. Predjašnju pogrešnu
ustanovu prekomjernoga dielenja šume izpraviše novim zakonom,
koliko seje dalo. Treba samo potanko ocieniti izvanredne
ukone, kojimi se valjano izvedena ražgoda u jedno j jedino j
obćini iztice, treba posvemašnju preuprilicbu i razdiobu zemaljskoga
posjeda i uza to sve nove gospodarske udesbe i reforme
pomisliti na dvadeset milijuna kektara površine,
pa ćemo naći, da je opravdtoo, što vještaci rekoše, da je pruska
država razgodaćim postupkom istom ono postala, što jest;
jerbo je tako u svib pokrajinak stvorila slobobođno seljaotvo
na slobodnu u korist gospodarstva uredjenu
zemaljskom posjedu,


Povodeć se za priedlozi ovoga Veselova spisa iztražiti
nam je, da lije možno, i da li se nadamo uspjelm, ako uzmemo
upotrebljivati sjevero-njemacke zakone o razgodbi i udesbe ustanovljene
u smjer izvedbe toga zakona po njihovih bitnih oblicih
i sastavinah i u takvih napremicah, kakve su osobito u
naših kraških zemljak Najprije nam je pobijati priedsiide,
da zakoni i udesbe, koje su vrstne zadovoljiti gospodarskim
potrebam vrlo naprednih zemalja, već sami sobom ne valjaju
za druge napremice. Već prije rekosmo, da su sjeveronjemacki
zakoni o razgodi u porabu ušli uz najrazličitije okolnosti i da
su se zametnuli u starijih pruskih pokrajinak,´ gdje je bilo golemih
pašnika, i gdje su seljaci gospodari i gospodarstvo na
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 15     <-- 15 -->        PDF

- 1,87


početku reforma, t. j . prije pet deset godina MU na vrlo
nizku stepenu, pak da su ijjak ti zakoni zadovoljavali ne samo
potrebam tieh pokrajina, već uza sve^jednako popravljanje postupka
i zahtjevom naprednijih pokrajina u srednjoj Njemačkoj,
te da niesu ni malo oklievali u najnovije doba, veo da su namali
i uz najbolji uspjeh uveli taj zakon i u novih pokrajinah,
poimence u Hessen-Kaselu, Slezvig-Holsteinu, te važnija načela
toga zakona tja i u Nasavi uvrstili u postupnik, koji je ondje
već postojao.


I na drugom polju zakonodavstva, poimence na polju gradjanskoga
i kaznenoga, za tiem trgovačkoga prava, tako i u
željezničkom zakonarstvu prihvaćaju se savršeniji oblici, pronadjeni
u naprednih zemljah, prihvaćaju se bez oklievanja i uz
očevidan uspjeh, te cesto samo uz male promjene j upriličene
prema okolnostim, i u takovih zemljah, koje su kulturom još
nazadne. To je baš prednost dotjeranijega zakona, da uajrazlicitijim
napremicam zadovoljava ili kad se ima drugim po tom
zakonu na um ne uzetim okolnostim priudesiti, da uz dielomične
promjene i pridodatke i tiem novim napremicam lasno zadovoljava.


Ali si ne damo ni prigovarati, tobože da hoćemo njemački
zakon o razgođbi bezuvjetice onakov, kakov je u Njemačkoj
da uzvalja i na krasu. Ne obziruć se na to, što je
taj zakon u različitih njemačkih zemljah, dielomice i u različitih
pruskih pokrajinah, poimence u Hanoverskoj, Heskoj, Nasavskoj,
i u kraljevini saskoj, u Braunsweigu i turinžkili zemljak,
prema okolnostim sgodno preuprilicen, proučili smo i mi
te različite zakonske ustanove u smjer uporabe u cislitav skih
zemljak, i naišli smo na mane i nedostatke, koji vrednoću
toga zakona, ucjelice smatrajuć ga, samo nešto umaljuju,
ali bi pri uporabi u austrijskih okolnostih puno grdji izilazili,
te se dakako moraju ukloniti. Samo se sobom kaže, da će veće
preinake i dodatci trebati u krajini osobito u propisih o regulaciji
zajedničke imovine, koja će iza razdiobe preostati te u
postupku i dr. Neposredna uveđb a tudjega zakona u drugoj
zemlji, ne uzev na um druge u toj zemlji postojeće zakone,
udesbe i druge osobitosti, ne može se nigda preporučiti; tuj se
može samo ob priudesbi takovih zakona govoriti, uzev pomno
na um napremice i potrebe zemlje. U tom smislu valja dakle
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 16     <-- 16 -->        PDF

- 18& -´
naše prieđloge shvaćati, u koliko kratkoći za volju velimo, da
se radi ob uvedbi sjeveroujemackoga razgođaćega postupka.


Još nam je u istom smislu napomenuti tri druga prigovora
razgodaćemu postupku , koji je jedincat u sjevernih njemačkih
zemljah, prvi naime, da u kraških pokrajinah nema onih
jnristicno i tehnicno izvještbanih organa, što ih taj sjeveronjemacki
postupak zahtieva, drugi, da siromašne zemlje ne mogu
smoći troškova toga postupka, napokon da tomu postupku sbog
nuždne veće točnosti izvadjanja, kako će se podpunoma obaviti
u svih obćinah, treba premnogo vremena, docim na krasu
mnoge napremice^ osobito ona , da se spasi ono malo još preostale
šume, te pogibelj posvemašnje opustošbe i ogoljaja tla
zahtievaju puno brži postupak. Mi ćemo prva dva, prigovora,
kad uzmemo raspravljati ob izvedbenih organih i o troskovih,
bolje na um uzeti. Znamenitost trećega prigovora priznajemo
takodjer. Mogli bi se ukloniti tomu prigoyoru uyedbom provi


zorija, 0 kojih ćemo takodjer malo niže govoriti, kad uzmemo
potanje predoćavati razgodaći postupak; napokon hoće se svakoj
ukonitoj mjeri, koju bismo izluSenu iz skupine reforma, saciBJavajućih
razgodaći postupak, posebice izvoditi hćeli,- takodjer
duže vi´emena, da se posvema obavi, ali je to baš osobitost razgođaćega
postupka, da više različitih mierä obuhvaća i jednim
jeditim postupkom obavlja, a baš po tom osjegurava mu se
puno bolji uspjeh i dolazi se brže i o manjem trošku do cilja,
nego li kad bi se predloženim i u Austriji došle pokušanim
načinom izvodile samo pojedine mjere razgođaćega postupka.
Tomu će nam ocivjestan dokaz biti, uzporedimo li došle postignute
uspjehe agrarnih reforma u Austriji i Pruskoj.
U obima državama spoznadoše još u prošlom stoljeću, da treba
reforma, ovdje i ondje istim načinom postalomu, zajedničkomu
uživanju zemlje i drugim nedostatnim udesbam napremica zemaljskoga
vlastnictva, ovdje i ondje nastojahu gotovo u ist o
doba i istimi mjerami doskočiti nevolji.


U Austriji zapovidjelo g. 1768. (i opet g. 1780.), neka se
svi obćinskipašnici podiele.; Prusija izdala g. 1769. isto takovu
zapovieđ. Ali ni u jednoj ni u drugoj državi ne poslušaše te
zapoviedi, jer je, kako Roscher^´O klasičnim načinom predočava,


*) Narodno gospodarstvo ratarstva g. 1867. str. 265 i poviest aarodnoga
gospodarstva str. 400.
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 17     <-- 17 -->        PDF

~ 189 ^


zakonodavna gorljivost daleko prestigla bila zdrav razvitak napremica,
a izim toga ne pobrinuše se ni za kakvu udesbu, da
se zapoviedi prema gospodarskoj koristi valjano izvode. U
Pruskoj doskočilo tomu nedostatku redom ob obćenitoj razdiobi,
izdanim na 7. lipnja 1821. i nalikimi zakoni uvedši razgodaći
postupak i sve mu koristne udesbe. Po tom postigoše podpun
uspjeh, docim a Austriji ni danas većim dielom nije postignut
naum Terezijanskih zakona. Ali puno važniji od jednostavne
izvedbe diobenoga zakona jest nači n izvedbe . U Austriji
počinilo se cesto poljskomu i šumskomu gospodarstvu obavkom
obcenite razdiobe^ gdje je koja pojedina obćina izvedbu te mjere
sbilja prihvatila, podpunim razsulom obćinskoga i zadružnoga
imetka, u novije doba dapače zatorom velikoga diela obćinskih
i zadružnih šuma, te ludim razcjepkaje m svakomu posjedu
spadajućih komada zemlja, za tiem nebrigom za nuždne zajedničke
uđešaje glede razmeđjbe polja, glede puteva i vodenih
gradnja i dr. t. više štete nego li koristi. Isto takovim žalostnim
posljedicam kiiv je u mnogih sluöajevih, u nas posamce
izveden, odkup šumskih služnosti. Usglobljivanje zemalja, regulacija
zajedničkih prava, gradnja poljskih puteva i sve takove
reforme niesu još ni u jednoj austrijskoj zemlji došle na vršaj.
Nasuprot postigoše sjeveronjemackim razgodaćim postupkom na
polju svieh tieh reforma, kako već prije predocismo, makar i
polagano te mučno", a ono to sjegurnije sjajan uspjeh. Docim
je u hanoverskom kraljestvu razgodaćim postupkom od godine
1834. do 1868. gotovo 1,900.000 rali obćinske zemlje postalo
posebnickom svojinom i docim uz to zemljišta usglobiše i sve
s tiem poslom skopčane udesbe izvedože, ostade u milanskoj
pokrajini još za Marije Terezije Josipoan IL izdana zapovied^
da se obćinske zemlje podiele ili prodadu, toli neuzspjesnom,
da je (po Roscheru) tja g. 1867. u sondrijskoj provinciji od 6
milijuna četvornih mjerača jedva 426.000 mjerača postalo posebnickom
svojinom.


Ovim spisom kanimo, svejednako držeć na umu pronalazke
i priedloge Veselove, obilatije progovoriti: 1. kako bi
uredjujuć napremice vlastnictva u hrvatskoj krajini imali udesiti
razgodaći postupak, 2. ob" organih, kojim bi imali povjeriti
izvedbu, 3. o namaku novčanih sredstva, napokon 4. o nuždnih
zakonik.


14
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 18     <-- 18 -->        PDF

- 190 —
1.
Postupak.


Niesmo naumili predočiti ovdje čitav postupak i sve mu
potankosti. Upucujuć čitaoce na naš spis: „Usglobljivanje zem-
Ijišta, uređjivanje obćinskih zemalja i odkup šumskih služnosti^´
u Beču 1873., kanimo samo iztaknuti važnije mahove postupka,
pri kojih bi se osobito obzirati morali na posebne napremice
krajine.


Glavna razdioba.


Kakve su napremice u hrvatsko-slavonskoj krajini preporučujemo
za pravilo u najviše obćina prvu naredbu: da se
zemljišta pođiele na pojedine obćine ili sela, a ta se naredba
zove u sjevero-njemačkom postupku glavnom razdiobom.
Površine, što su ih različita sela ili njihovi stanovnici zajednički
ili izmjenice uživali, imadu se prema dosadašnjemu
pravu uživanja pojedinih sela, prostorno razdieliti, zemljišta
jedne obćine ili sela, koja su daleko u kotaru druge obćine ili
sela. imadu se po pronadjenoj vrednoći za druga bliža zemljišta
zamieniti i tiem načinom novi, cjeloviti obćinskiili seoski
kotari stvoriti.


Ovdje se najprije natiskuje pitanje u priedak, da li je pro


bitačno i šume , koje su zakonom od 8. lipnja 1871. i od 15.


lipnja 1873. novo stvorenim imovinskim ili pukovnijskim


obćinam svojinom dopitane, podieliti na pojedina sela.


Već je 4. člankom zakona od g. 1873. na um uzet slučaj, da


će se izlučiti pojedina sela ili obćine iz imovinske obćine.


Mi bismo sami pravilom prihvatili i zagovarali uvrstbu


šume u glavnu razdiobu, to jest da se suma pođieli na pojedine


seoske obćine, ali bismo zahtievali, da namah iza glavne raz


diobe sliedi posebna , a da se pri toj posebnoj razdiobi one


brige na um uzmu, koje ćemo potla potanje razložiti, kad uz


memo govoriti 0 novih vrstih vlastničtva, najpače ob imovini


obćina i zavoda, te ob imovini šumskih zadruga, zahtievaii bi


za tiem, da se namah iza glavne razdiobe različite seosk e


obćine i manje šumske sdruže u veću zadrugu, da


mogu postaviti zajedničko gospodarsko osoblje uz prava i duž


noi:=ti, ustanovljene zakonom od 16. lipnja 1873., poimence
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 19     <-- 19 -->        PDF

~ 191


olankom 19., 20. i 21. Takovim načinom postali novi vlastnici,
poimence seoske obćine i manje šumske zadruge, više bi marili
za koiisti iz sume i većim bi pregnućem zasvjedocavali svoju
yl^stnißku brigu, cim se iinovinske obćine ne odlikuju^ a gospodarsko
bi osoblje novim vlastnikom nadomještalo višu šumarsku
uvjđjavnost. Eješitba pitanja, ne bi li se im^o jedan dio
šuma izlučiti i ne obterećenom svojinom imovinske obćine
gtvoriti, a prihod iz te šume namienjti smjerovom veće zajednice
(današnje imovinske obćine) mora se prepustiti točnijemu
prosudjivanju pojedinih slučajeva. Takovo pravo neka si priđrže
one imovinske obćine, kojim će podmiriv šumskimi dielovi
potrebe seoskih obćina i obitelji, koje su vlastne uživati šumUj
preostati još toliko šumskih kotara, dosta velikih i zaklonjenih,
dosta sglobitih i takovih, da se mogu od njih valjana gospodarstva
upriličiti i da njim, obazrevši se na druge napremice
pojedinih imovinskih obćina mogu uspješno upravljati samostalni
šumarski činovnici, kojim će se taj posao povjeriti. —
Tvorna ideja, štono je povodom bila postanku imovinskih obćina,
postala bi pridržajem ne obterećenih šuma imovinski h
obćin a čvrstim temeljem budućemu naprednomu razvitku te
zajednice.


0 drugom pitanju., da li po istom zakonu izlučene državn
e šum e imadu biti priedmetom razgodaćega postupka,
razpravljat ćemo kašnje. Za glavnu razdiobu nije to pitanje od
velike vrednoće.


Provizoriji.


Sama glavna razdioba imat će se možda češće smatrati
samo provizorijem, koji se stvara, uz pridržaj kašnje regulacije
pravnih napremica putem posebnih razdioba, privremenom
diobom zemalja po različitih obćinah s toga, da se zaprieče
razpre medju pojedinimi obćinami, ili da se osigura medjutimno
pravo drvarenja i paše različitih obćina na priepornih, došle
zajednički uživanih zemljištih, ili da se pristrane od poljodjelstva
osobito od šumskoga gospodarstva štete, kojih se bojimo,
U isti smjer mogu se prema okolnostim stvoriti i posve drugi
provizoriji već prigodom glavne razdiobe, koja će tomu najviše
puti povodom biti, kao i u svaki kašnji mah razgadjanja, čim
nastane nužda, da se poemu dieliti zemljišta, ođkupljivati ili
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 20     <-- 20 -->        PDF

-^ 192 —


uredjivati zajednička prava, đocim se s neuklonivih zapreka nije
nadati skoru đocetku razgode. Nijedan drugi postupak nije toli
u prilog stvaranju takovih sgodnih, gospodarskim napremicam
priiagodjenik, provizorija, kao što je baš razgodaći postupak,
jerbo niti sudovi, niti politične, niti druge oblasti, kojim se
drugda takove provizorijske udesbe povjeravaju, neimađu toliko
stručne snage, koliko razgodaće oblasti, a još manje imadu
stvarajuć takove provizorije, onaj konaßni smjer, za kojim razgodba
ide, toli točno na umu, kao spomenute oblasti, a to je
gospodarsk a regulacija zemaljskoga vlastnictva. Od tud polieže,
da je svaki po drugih organih stvoreni provizorij ono,
što bi se brvatski moglo reci: „povremeno, nikad razkrpljeno!",
dalde malone svaki put uredba, koja, potraje li dugo, pravne
napremice pomete a gospodarstvu više donosi štete nego li
koristi.


S toga razloga brine se sjeveronjemacki zakon o razgodaćem
postupku osobitom brigom za provizorij to u obranu
šumskoga gospodarstva, da zaprieČi opustošivanje šume, to u
obranu ratarstva, da primjerice zaprieci zanemarivanje gnojitbe
i mekoćenja pod razgodaći postupak, dopalib polja, dok razprava
traje, budući razgodniin organom podjeljuje velike povlastice u
smjer održavanja i izvodjenja provizorija, dapače i obilato pravo
kažnjenja, propisujuć i druge mjere u tom smislu.


Takove su privremene naredbe uz napremice u brvatskoslavonskoj
krajini, kako ih predočava g. Veseli osobito u to
ime- da se spase ostanci šume na krasu i da se zaprieci dalje
ogolećivanje, i pošto ih toli izdašnih nema ni u šumskom ni u
drugom kojem zakonu, već samo u razgođaćem postupku,
upravo životnim pitanjem za uspjeh zagajivanja krasa, i tako
sudimo, da tiem razlaganjem posvema pobismo prigovore, kojim
bi se navaljivati moglo na razgodaći postupak.


Posebna razdioba.


Kad je već koji obćinski ili seoski kotar, kako opisasmo,
glavnom razdiobom stvoren, ili kad glavne razdiobe i ne treba,
jer je kotar i onako već ljudski zaokružen, ili kad se glavnoj
razdiobi druge zapreke i primisalja opoprecuju, onda zapocimlje
posebna razdioba. Ali nije izkljuceno, da se medju pojedinim!
obćinami nastave one razgode, koje za glavne razdiobe
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 21     <-- 21 -->        PDF

~ 193


niesu posvema dokončane, primjerice, da se ktićne zemlje stanovnika
drugih kotara (stranaca) istom na posebnoj razdiobi
zamiene za druge kucne zemlje u inih obćinah, ili da se te
kućne zemlje bar premjeste na međju tuđje obćine, obcinske
pako medje da se istom na temelju posljedaka različitih u spoju
stojećih posebnih razdioba urede iznovice. I tuj bit će često
probitačno, posebnom razdiobom u obćini započeti, te istom za
njezina tieka latit se glavne razdiobe i drugih nagodaba sa susjednimi
obćinami, gdje sami izvođni organi istom na temelju
obavljanja posebne diobe dokapaju se točnijega poznavanja napremica
i nuždna uzdavanja obćine, da mogu lakše obaviti
glavnu razdiobu.


U smjer posebne razdiobe smatramo zajedničkom sglobinom,
koju valja porazdieliti, sve zemlje u obćinskom ili seoskom
kotaru, što u razgodu spadaju, to obcinske i zajedničke
(pašnike, šume, pustinje), to ukupne kućanske zemlje. Iznimamo
slobodn a zemljišta (voćai-e, vinograde, dudike, ne obterećene
šume i đr.), koje samo uza slobodnu privolu posjednika zamieniti
smiemOj a o tom pitanju odlučuje se istom u kasniji mah
razgodaćega postupka, kad vec bolje razabiremo korist ili nekorist
zamjene i takovih zemalja i kad je vlastnikom takovih
zemalja lakše izabirati.


Postupak posebne razdiobe đieli se na tri dieia^ u prvi
dio spadaju pripravljaća uredovanja, posebice obćenite
razprave, izvidba i irstanova pravnih napremica i veličine posjeđ.
a, dakle i odluke o razprah, koje se toga tiču, ako ne bi
probitačnije bilo, koju odluku odgoditi na kasniji mah razgođaćega
postupka; drug i je dio izradba obćenitoga nacrta pologe;
treći je napokon prava razgodaca ili razdjelaća
osnov a i izvedba te osnove, dakle i doznaka zemljišta novim
posjednikom i obava svieh nuždnih udešaja, da se novi posjedi
i novi posjednici nadju u posve uredjenih napremicaL


Kako su već napremice u pojedinih obćinah \aše manje
jednostavne ili zamršene, tako će se i različiti dielovi postupka
sad više, sad manje oduljivati i jedan u drugi zasizati; često
ćemo morati gdješto već u prvi mah ustanoviti, čemu bi red
bio, kad se uzme udešivati osnova pologe i razdiobe, morat
ćemo izvedbu nacrta pologe i procjene spojiti i tako drugo štošta,
jerbo se postupak uploške što pružnijim načinom prilago
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 22     <-- 22 -->        PDF

^ 194 —


diti ima napremicam svakoga pojedinoga služaja, ne bi li se
tiem u svakom takovu slučaju udesio sjeguran-i brz obavak.
0 pojedinib mahovib postupanja dostajali ovi opanci:


Ustanova pravnili napremiča,


I g. Veseli sudi, da treba ustanoviti pravne napremice
prije, nego li zapocme drugi postupak, najpace što se tiče
osvojaka u šumi (okriižaka ili oključaka ili krčevina, sto
ih ljudi svojataju), zahtievanib služnosti, zajedničkih
prava, dvojbenih medja i drugih takovica. Takove su
ustanove izvan razgodaćega postupka vrlo tegotne, mnoge stoje
i mogu se redovito izhoditi samo putem pravde; docim se taj
posao razgodbom uz ujednostavljeni uredovn i postupak najlakše
obavlja. Imajući pri svakoj razgodbi u ukupnoj sglobini
dosta zemlje u zamjenu i pošto svaki diobenik želi, da što prije
dobije svoja nova zemljišta, to se po svem našem dosadašnjem
izkustvu u najviše slučajeva takovi priepori, ma ih koliko težko
đi^ugda rješaval, razgođaćim postupkom dokončavaju nagodbom
povoljnom obima strankama. Grdje nagodba ne podje za rukom,
odlučuju namah razgodaći organi uredovnim postupkom; za taj
posao pako trebaju točni propisi. Docim zakon od 8. lipnja
1871. doznačuje takove razpre običnim oblastim i pruee se
stranke upućuju na put pravde te tako dokle ova ne iztece odgadja
svu ostalu regulaciju, omogućuje se izvedba gospodarskih
udešaja razgođaćim postupkom pristranjujuć namah sve parnice
i nezatežući toliko obavkom.


Bonitacija i procjena.


Koliko svako u razdiobu spadajuće zemljište vriedi, ako
nije ništa drugo uglavljeno, primjerice katastralna ciena, ustanovljuje
se boniiacijom zemljišta (klasifikacijom, tarifacijom,
uvrstbom u razrede). Vriednost pojedinih vredilica, koje
se ne mogu sa žemljom razstaviti (voćke, gora [šumsko drveće],
zidovi, plotovi i druge takovice) ustanovljuje se procjenom .


Gdje se zemljišta zajedničk i uživaju^ primjerice zemljišta,
na kojih je kakva služnost, gdje dakle vlastnik zemljišta
i vršilac služnosti diele užitak, ili gdje su zajedničke zemlje,
što ih različiti članovi zajednice uživaju, dieli se ukupna pro
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 23     <-- 23 -->        PDF

-— 195 —.


cjenbena yrednoca tieh zemalja na pojedince, koji su ih vlastni
uživati, po omjeru dosadašnjeg im prava uživanja i pribraja
se procjenbenoj vređnoći kućnih im zemalja. Procjenbena vrednoća
kućnih zemalja i po gornjem mjerilu ustanovljena vrednoća
uživaćega prava svakoga pojedinoga posjednika, to je sve po^
sjednikovo tražbeno pravo, po kojem mu pripada dio na novoj
razdiobi zemalja i doznaci uživaćih prava na obćinskih zemljak,
koje se ne će razđieliti.


Pri tom se ne smie s uma smetnuti, da i obćine budući
takove i budući ußestnice uživanja traže svoje pravOj i da im
se moraju sva prava doznakom-ne obterećena obćinskoga imetka
nadoknaditi, tako i gorivo i gradivo za sve javne sgrade i zavode,
poimence za crkve, župnicke dvorove, škole, javne ceste,
mostove, vodovode, napokon za sve uz koji mu drago naslov i
kakvim mu drago oblikom u obćinsku blagajnu davane novčane
prihode od obćinskoga dobra i drugih prava. Sva ta prava i
sve te užitke obćine treba procieniti i po tom ustanoviti tražbeno
pravo obćine. Kako valja obćine odštetiti, o tom ćemo
kasnije govoriti.


Ovdje predočenim u razgodaćem postupku običnim načinom
procjene zemalja uvršćujuć ju u vrednotne razrede obavlja
se brže i sjegurnije pravedna ustanovba vrednoće, nego li običnom
procjenom pojedinih zemljišta, kakova je propisana drugim
postupkom, kakovu primjerice zahtieva zakon od 8. lipnja 1871.
odredjujući, kako se imadu ustanoviti odkupne ciene za okljucke
u šumi i za drugo. Taj način ustanovbe vrednoća pronašao je
Thae r i došao je kasnije u porabu pri katastralnih procjenah,
te s toga uvještbami cjenilac (boniteur) ne će. ni u krajini naići
na bog zna kakve potežkoće, samo se ta ustanovba vrednoće
u razgodaći postupak, gdje se radi o promjeni imovine, mora
obavljati puno većom točnošću i dielomice po posve drugih näcelih,
nego li to biva pri katastralnoj procjeni, da se
mogu na um uzeti i najmanje razlike vrednoća, s toga može
katastralna procjena razgodaćemu postupku samo ondje rabiti,
gdje su se posjednici tako nagodili. U razgodaćem postupku
iina redovito više vrednotnih razreda za svaku vrst zemalja,
ali se samo oni razredi u predocaj meću, u koji zemljišta dotične
obćine posvema pristaju.


liiamimmmmmtiimmmmmimmimmšmmmmamKtm
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 196 —


Nacrt pologe.
Drixgim dielom postupka, izvedbom obćenitoga nacrt a
pologe izpnnit će se sustavnim načinom mnogi priedlozi
i želje, što ili je Yeseli svojim spisom na javu iznio.
Prevažan je zadatak nacrta pologe najpace taj, da njim
u sglobini zemalja, koju imademo porazdieliti, bar glavnimi
okoncaji ustanovimo i predočimo buduće kulturne vrsti
položajem i medjami, ponapose dakle, što je po zagajivanje
krasa važno i odluSno, da opredielimo one površine, koje u napredak
imadu šumom biti. Valjat će dapače, da se razgođaćim
organom, dokle traje razgodaći postupak, povjeri štokoje
uredovanje po šumskom gakonu, najpace bi ti organi imali namab
izlučivati branjenice a glede tieh trebalo bi dati, da se
sastave zabranski propisi. I te ćemo razgodaće mjere puno sjegurnije
i brže nego li ikada kašnje obaviti u taj mali postupanja,
kad je još ukupna sglobina zemalja ne podieljena, kad
dakle još ne nailazimo ni na kakve prigovore vlastnika, gdje
bismo bćeli koju stanovitu zemlju pod običnu Sumu ili pod
branjenicu uzeti. Pitanje, ima li se koja šuma branjenicom
smatrati, odlučuje mnogo i o vrednoći joj^ ima se dakle pri
razgodaćem postupku prije riešiti, nego li se zemlje iznovice
pođiele.
Drugi je zadatak nacrtivanja pologe, da se za onu sglobinu
zemalja, koju treba podieliti, iznovice osnuje mrež a puteva
i vodnik gradnja i da se prema toj mreži iznovice
pozakotare rudine. Vještaku ne treba potanjega razlaganja,
da namak uvidi, koli je jednostavnije tiem načinom odmjeriti,
gdje trebaju putevi, gdje li vodne gradnje, koli se valjano sve
to udesiti može, kad se ne trebaš obazirati ni na vlastnika ni
na medje čije imovine, već sve to prije nove razdiobe odbadaš
i izlučuješ iz ukupn e sglobine bez ikakve razvlastbe i odštete,
te nove dielove posjeda tako razporedjuješ, da svakomu medje
dopanu do prije već odbodena puta ili do bilo kakve vodotečine
ili jarka. *) Mreža puteva ima se, gdje iole možemo i gdje
ti putevi stalni ostaju i po šumah, te po planinab i pašnicih
(progonih) namah osnovati, što je osobito po zagajivanje krasa
prevažno.


*) Sravni piščevo predavanje u priobčajih donjo-austrijskoga gospodar"


e^oga druztva ,1874.: „Natapanje i izsušba spojene sa usgJobom´*.
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 25     <-- 25 -->        PDF

^mmmmmmmm


~ 197 —


Još je zadatak nacrtavanja pologe, da se izim seoskih i
poljskih puteva uzmu na um i druge zajedničke udesbe i zavodi,
kojimi se unapređjuje boljak obćine te uprilicuje nutrina
sela, koje su napokon nuždne boljemu obradjivanju zemalja, u
koliko nam je za takove udesbe i zavode na iznovicnoj razdiobi
izlučiti nuždno zemljište, ili glede njih prihvatiti druge kakove
ustanove, 0 tom ćemo potla potanje govoriti.


Pravo ima njemačko zakonodavstvo, što nacrtu pologe
posvećuje najveću pomnju i brigu. G-ospodarske napremice,
kakve će se iznovice stvoriti nacrtom pologe, nova ustanova
težatnih vrsti: oranica, luka (livada) i šuma, podobe i medje
pojedinih zemljišta, nova zakotarba polja (njiva) u rudine, velik
đio seoskih, poljskih i šumskih puteva i svieh vodnih gradnja
ostat će Bog zna dokle gotovo takov, kakov se sada upriliči.
Radi se dakle o nadobnostih i prilikah, koje imadu trajati čitav
a stoljeća , i o kojih uspjehu visi blagostanje obćina.
Osnivanje takovih nacrta pologe, kojim se rješavaju važna
vodna i šumska pitanja, povjerava se posebice za taj posao
izučenim tehnikom a u svakom slučaju treba, da viša oblast
izpita i odobri svaki takov nacrt ili posebice, ili k jednu
uz ukupnu osnovu izvedbe.


Na kras u je to najvažniji uslov zagajivanjuj da se vješto
nastavi nacrt pologej osobito da se sgodno razrede težatne vrsti
zemlje i da se valjano osnuju poljski i šumski putevi.


Nova razdioba zemljištnoga posjeda.


Jezgrom je razgode treć i dio razgodaćega postupka, naime
nova razdioba ukupnih zemalja u kotaru obćine
, koje se u taj smjer smatraju usglobljenim zajedničkim
posjedom, dakle razgodnai diobena osnova.


Zadatak je tomu dielu razgodaćega postupka, da na mjesto
dosadašnjih nesgodnih vlastničkih napremica nastupe nove gospodarske
vlastničke kategorije, naime: a) da se za zajedničke
udesbe, nove puteve i vodne gradnje, za različite druge obćmske
smjerove i obćinske zavode, te za obćinsko gospodarstvo
iz sglobine bezplatic e dade zemlje, da se dakle stvori prava
od služnosti prosta imovina obćine i obćinskih zavoda; b) da
se državna šuma izluči iz ukupne sglobine. a da nema u njoj
oključaka ni na njoj služnosti, te da se pod državnu šumu
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 26     <-- 26 -->        PDF

- 198 —
txztnti i pustoši ; c) da se zemlje, koje valjaju za težatnice ili
za posebničke šume, sgodno i što vecma sglobito na seljake
razdiele pod kućne zemlje; napokon d) da se one zemlje,
koje će se i u napredak zajednički uživati i to tako obćinske
šume, kao i obćinski pašnici pod zadružnu imovinu predadu
onim HČestnikom, koji su ih vlastni uživati, a da se ta zadružna
imovina organizuje.


Obziruć se na veliku važnost toga diela postupka pokušajmo
koju razgovjetnije reći o svakoj spomenutih četiriju kategorija
vlastnictva, koje će se razgodbom stvoriti.


a) Imovina zavoda i obćina.


Toj prvo j kategoriji pripadaju one površine, koje su za
javne smjerove, za javne i zajedničke zavode ili za obćine same
opredieljene, dakle, kako već prije napomenusmo, za javne prometne
i za gospodarske puteve po nacrtu pologe, istim načinom
za jarkove, vodovode i vodišta, bilo za domaću porabu,
bilo u smjer natapanja i izsušbe, za tiem za gradišta i na ime
dotacije za crkve, župnicke dvorove, škole, osobito školske vrtove,
groblja, obćinske razsadnike voćaka i šumskoga drveća,
za đudike, za jame, gdje se kopa ili spravlja prudj (šljunak),
piesak, vapno (krč), ilovača, za lomove u porabu sela, za pastirske
kuće, sgode za obćinske bikove, napojišta, prališta za
ovce, bjelilišta, ostavišta za gradju i dr. Ne možemo sve nabrojiti
— tomu su mjerilom napremice i potreboće pojedinih
obćina i sela. Ponapose imamo tuj na um uzeti pitanje, da li
ne bi trebalo u smjer povećaja i poboljšaja obćinski h zavoda
(bolnica, ubožišta) a možda i za podmirbu drugih obćinskih
potreba uploške od većih površi stvoriti pravu
obćinsku imovinu, ponajpace obćinske šume, gdje koliko
se može ne bi smjelo pojedinim obćinarom pripadati pravo uživanja,
izim kad su zakupnici takova prava ili kupci šumskih
proizvoda.


Već prije spomenusmo, kako se ima tražbeno pravo pojedinih
obćina i obćinskih zavoda räzpitäti i ustanoviti. — To
tl´ažbeHo pravo, omjeršno po dosadašnjem sbiija vršenom uživanju
i uživaćem pravu, samo je miüimum onoga, što obćinski
zastupnici mogu zahtievati za obćinu, a to joj se mora nado^
n^4iti i preko volje ofetalih suvla^tnika uživaćega prava. —
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 27     <-- 27 -->        PDF

- 199 —
Mudrim postupanjem može povjerenstvo najviše puti izbođiti
izlučbu i veće ne obterećene obćinsbe imovine, a po tom utemeljiti
i buduće blagostanje obćine same.


Obilatom izlužbom takovih zemalja izadjoše usglobe i oboe
razdiobe u sjevernoj Njemačkoj najvažnijim kulturnim
zametkom. Ni na našem krasu ne će takova izluöba manje
vrieđiti, jer onnd sada još nema takovih dobrotvornih zavoda
ni prave obćinske imovine. Samo razgodaćim postupkom, kakova
ga mi preporucismo, može najveća vrednoća te kulturne
mjere na vidik izaći, te obćinam u velike olakoćuje investiciju
školamij školskimi dotacijami, putevi i drugimi obciiiskimi udesbami
i zavodi, štono se uz druge napremice vrlo težko smažu.


Ob izlucbi posebnih ne obterećenih imovinskih
obćinski h šum a razpravljasmo već prije. To bi bila, gdje
se takova izlucba može sgodnim načinom upriličiti, posebna
vrs t obćinskih šuma, koju ta prednost ide, stoje već sada na
temelju zakona od 15. lipnja 1873, sgodno organizovana, a ta
će se organizacija moći uspješnim načinom još većma razviti,
kad se izluče mjestne obćinske i druge šume.


J)) Državne šume.


Drugo m su kategorijom vlastnictva, ^tono će novom
razdiobom na vidik izaći, državne šume. Mi posvema pristajemo
uz mnienje Veselovo, da je na krasu nuždno šumu državnim
vlastnićtvom održati, i što se više može, u tu kategoriju
prikupiti. Na primorskom krasu došle za državu izlućene
4464 rali branjenica imale bi biti zametkom prave pomlađb e
(resul^kcije) šuma, koje bi trebalo prizaokupljivanjem drugih
zemalja što većma umnažati; veće šume na viso5inskom krasu,
što ih je zakon već proglasio državnom imovinom, imadu
postati ne samo uzorom valjana uzgajanja šume, već i državi,
kako se to na strani 59. spomenice posve pravo naglašuje, izvorom
novčanoga prihoda, treba dakle njimi upravljati, kako je
po državni prihod najprobitačnije, dakle da budu, uzev tu rieč
u dobru smislu, u fiskalsk u korist. Samo najstrožijim fiskalskim
vađjenjem koristi iz tieh šuma dovest će se narod sve
malo po malo do toga, da uzme štediti šumske proizvode i
pravo cieniti posebnioke i obćinske sume, zašto dosele narod
nije ni malo mario, a samo tako mogli bi se u drugu ruku


MHBBMHiiliHiHHHi
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 200 dokopati
yelikih novcanili sredstava, što ih treba, hoćemo li
odrješito i brzo obaviti razgodbu te namah za njom dolazeću
zagajitbu i ostale udesbe zaplodjivanja krasa; samo će se tako
postignuti smjer, za kojim ide previšnja rješitba od 7. lipnja
1871., da se dohodci iz krajiških šuma- upotriebe za
investicije, posebice za zagaji vanje kras a.


Gdje je služnošću ne obterećena državna šumska imovina
po zakonu o služnosti već izlućena, bit će prosto upravi državnih
šuma đokončatij da li se imadu od služnosti proste izlučene
sume ucjelice ili dielomice u smjer razgodbene nove razdiobe
uvrstiti u ukupnu sglobinu, pošto od služnosti proste
šume, kako već prije rekosmo u razgodaćem postupku poput
voćara, vinogradara i dr. spadaju medju tako zvana „slobodna
zemljišta", koja smiemo samo onda usglobiti, kad
uz to pristanu vlastnici. Takva će usgloba svagdje valjati, gdje
se 0 tom radi. da se po šumu štetni okljucci iz sume pristrane,
da se razštrkani komadi šume zamjenom usglobe, da se
upriliče sgodnije medje i đr. Gdje dakle nema osobitih razloga
drugomu postupku, prilagali bi uvrstbi u razgodu i već izlučenih
državnih šuma ili bar onako vih šumskih dielova, gdje
nam je do toga, da postignemo spomenute pobo]jšice. Ne ima
pako sumnje, da se samo razgođaćim postupkom, što ga mi preporučujemo,
postignut može sgodna izlućba državnih šuma u
toliko, da ćemo ne samo dobiti veće površine i bolji položaj,
već i pristraniti u jedan mah sve okljucke (krčevine), dočim je
dosadašnji način „segregacije šuma" te postupni odku p oključaka
i drugih komada za novce, ili izvlastbom , ili - pako zamjenom
zadruga zemljišta vrlo drag. dugo trajući i nedostatan
postupak.


Drugo je važno pitanje ^ da li je probitačno nastaviti
segregaciju, gdje joŠ nije izvedena, dosadašnjim načinom ili ju
odgoditi do uvedbe razgodaćega postupka a onda ju obaviti za*
jedno s razgodbom. Na to bismo pitanje mogli valjano odgovoriti
samo na temelju točna poznavanja odlučnih napremica
svakoga pojedinoga slučaja, najviše pako puti valjda bismo u
prilog bili nastavbi sadašnjeg a postupka, jer će mnogo vremena
minuti, dok se uvede razgodaći postupak, a izlučba je s
mnogih razloga vrlo prešna, te za erar u toliko povoljna, da
može novomu postupku na susret izaći sa posve osjeguranom
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 201 —,
imovinom. I bit će, öini mi se, to pitanje za malo suvišno^ jerbo
se segregacija brzo obavlja i dospieva već kraju. A gdje se
bude ipak jos pitalo, valjalo bi upravi državnih šuma na volju
ostaviti, da prevoli segregaciji ili razgodacemu postupku. Gdje
odaberu ovaj postupak, jer se možda segregaciji osobite potežkoće
i prigovori opiru, možda će ovdje i ondje a najpace na
primorskom krasu probitačno biti, da se na još ne podieljenih,
gricevitih i pustih državnih šumah ne odkupljuje uživaće pravo,
već da se samo uredi, a posebice da se obćinarom na ime služnosti
i svake godine daje ustanovljena množina gore, a da
vlastnictvo i uprava ostane u rukuh države i državnoga šumarstva
osobito ondje, gdje se ne možemo pouzdati u obćine i
obćinske organe, da će dobro upravljati šumom. I pri tom će
pitanju možda većma pretegnuti napremice pojedinih slučajeva,
nego li glavna naSela. Uploške pako valja priznati, a odkupIjujuć
služnosti u cislitvanskih zemljak dosta se je zasvjedočilo
izkustvom, da je odkup zamjenom zemljišta samo ondje dobrim
plodom urodio, gdje su novi vlastnici shvaćali vrednocu dobroga
šumskoga gosp´odarstva, ili gdje su bar valjano ustrojene šumske
zadruge i druga sredstva dovoljno za to jamčila, u drugih
pako slučajevih da se je privremena regulacija jedinim sred


stvom pokazala, kojim se obćine i vlastnici uživaćega prava,
neuki budući, kako sa šumom postupati valja, najprije pomalo
opamećuju.


c) Posebnička zemljišta.


Trećo m su kategorijom vlastničtva, što će iz sglobine,
koja se ima iznovice razdieliti, takodjer izaći kakvoćom i kolikoćom
naprednija, posebnieka zemljišta pojedinih posjednika i
posjedničkih obitelji.


Količina tieh. posebničkih, tako zvanili kućni h zemalj a
poskočila je po Veselovu spisu tečajem ovoga stoljeća sa 5500
na 7700 rali, dakle za dva postotka ukupne površine primorskoga
krasa, premda su taj umnožaj vrlo otežčavale pravne napremice,
što ih je Veseli spomenuo. Tiem se donekle osvjedočavamo,
da raste kulturno pregnuće naroda, ma bivalo to
samo s toga, što se je umnožavalo pučanstvo. Veselo će dakle
narod dočekati, ako mu se razgodaćim postupkom u velike pomnožaju
i po gospodarstvo desnije doprimaknu kućne zemlje
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 30     <-- 30 -->        PDF

^ g02 —


porazđieliv sgodno mnoge pašnike. Kad se ne bi trebali ođvee
obazirati na običaje živovanja krašana, koji se ne bi mogli toli
brzo i toli lasno odreći zajedničke paše, mogla bi nas volja
snaći, da predložimo razdiobu ukupni h zemalja, što ne spadaju
u prvu i drugu kategoriju vlastnictva, na pojedine pobjednike,
izuzam jedine šume , koje bi imali zajednički uživati, a
po tom bi dakako pristranili u jedan mah sve nevolje poliežuće
od obćinskih pašnika, koji su glavnim uzrokom postajanju
goleti. Trebalo bi svakoj pojedinoj obitelji doznačiti dobrano
velik i sglobit posjed, gdje bi si namah takva obitelj imala
sagraditi kuću, u prvi mah dakako po dosadašnjem prvobitnom
načinu, i gdje bi onda oko kućišta sve više i više površine
pretvarala u težatnicu, ne nailazeei na svojoj svojini ni na
kakve pravne zapreke povećavanju mekota, docim bi onaj dio
udieljena joj posjeda, koj ne bi vriedilo pretvarati u vrt, oranice
ili livade, rabio pašom pojedinackomu blagu, ili bi dapače
na njem valjalo zasaditi posebničku sumu.


Priznajemo, da bi takove korjenite reforme naišle na velike
potežkoće. Već bi vrlo mnogo stajali zidovi od kamenja,
kojimi bi se morao svaki pojedini veliki posjed diljem duge
medje od susjeda a i nutrnja težatnica od domaćega blaga
ograditi. I u drugih se je zemljeih izkustvom zasvjedočilo, da
posvemašnjom ukidbom obćinske paše biva gore sve dotle, dok
se ne stvore uvjeti držanju stoke u staji ili dok se posjed ljudski
ne ogradi. A tieh uvieta nema još nigdje u krajini. Za tiem
ima na krasu omjerice malo zemalja, koje valjaju za njive ili
travnike. S toga zaslnžuje, da se uz napremice kraškoga pučanstva
svojski na um uzme često spomenuta Rošerova pripomena;
neka se ne bi toliko zanosili za posvemašnjom razdiobom
i težatbom obćinskih pašnika.


Ako se pako u taj mah i ne da obćenitim pravilom stvoriti,
da se pašnioi podiele posvema na pojedince, to bi ipak u
pojedinih sludajevih valjalo tomu bar toliko u prilog raditi, u
koliko^ to većina posjednika zahtieva ä napremice dopuštaju.


Cesto će valjati, da se takva ovelika razdioba obćinskih
zemalja na pojedince ustanovljujuć medje izvede ponajprije na
zemljokazu, a da se zajedničko pasenje na takovih pravno podieljeuih
zemljah sve dotle dopusti, dok pojedini posjednik svoga
posjeda suhim zidom sbilja uie ogradi od obćine. Inače bi dobro
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 31     <-- 31 -->        PDF

"- 203 —


bilo pridržati obcinske pašnike uz one reforme, koje ćemo mi
za tu četvrtu kategoriju vlastnietva potla preporučiti.


Suhomu zidu na krasu dopituje Veseli na mnogih mjestih
svoga spisa to s juristicne to s gospodarske vređnoee izvanrednu
važnost; s punim pravom nastoji tomu odlißitomu
gospodarskomu cincu izvojevati osobitu zakonsku zaštitu. I mi
smo drugdje posebice ocienili taj prevažni kulturn i elemenat
kraškoga zagajivanjaJ


Da i tu treću kategoriju vlastnietva samo razgodaćim postupkom
ljudski urediti, ili^ da pravije rečemo, iz sadašnje joj
hrđjavštine iztrgnuti i od nje gotovo novoga cinca napredka
stvoriti možemo, nepobitnim su dokazom 20 milijuna hektara
zemlje, štono su po pruskom obćenitom diobenom redu od g.
1821. tiem načinom porazdieljeni.


d) Zajednička imovina.


četvrto m je kategorijom zajedničtva, štono se razgodaćim
postupkom iznovice stvoriti ima, zajednička imovina
stanovnika svakoga pojedinoga sela ili ueestnika uživacih zadruga-
U starije doba bila je ta vrst imovine po svoj Evropi,
osobito u njemačkih i slovjenskih naroda temeljnim stupo m
gospodarstva. Grospođarska obćina bila je takođjer političnom
obćinom; ustrojba te najvećimi povlasticami odlikovane obćine
dojimala se je s toga podpunoma i redovito vrlo blagotvornim
načinom svega gospodarstva. Kad je poslije obćinarstvo u obće
uzelo propadati, onda uzeše i obćinsko dobro, zajedničku ili
zadružnu imovinu lišavati predjasnjega sgodnoga ustrojstva, a
njemačka poslovica: „GresammtgAit — verdammt Grut" (zajednička
imovina — prokleta je imovina) očevidnim označuje načinom,
kakvi su onda bili obćinski pašnici, obćinske šume i
druge obćinske zemlje.


Hrđjavi ukoni te vrsti imovine, kakova je dosele bila^
izadjoše na vidjelo u južnih zemljah mah otimljućim ogolećivanjem
svieh obćinskih zemalja te s toga lasno shvaćamo, zašto
je i Veseli u svom spisu namah medju prvimi priedlozi označio
najboljim jamstvom valjane kulture absolutnu imovinu, ili


^ Ü 18. brojn gospodarskoga tjednika c. kr. miiiisterija za poljodjelstvo


g. 1870.; „Ogradjivanje je kulturnim elementom zagajivanju".
HAriHlaAdM
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 204 - one
tri prije spomenute prve kategorije vlastnictva, naime ne


obterećenu obćinsku imovinu, kojom imade u obćinske


smjerove gospodariti sama obćina u vlastitoj režiji, ili ju da


vati u zakup, za tiem ne obterećenu državnu i posebnicku
imovinu. Ipak je baš najnovijoj dobi za rukom pošlo iznieti na
vidik valjanost te cetyrte vrsti imovine, dapače i mnoge joj
prednosti, kojimi nadkriljuje tja i posebnicku imovinu. Spominjemo
u najnovije doba nastajuće šumske zadruge, za
tiem sirarske zadruge, koje će se po svoj prilici po malo
pretvoriti u veće alpske zadruge, i takove druge zajednice.
Ako se baš u takove zadruge mogu sdružiti i različiti pojedini
vlastnici, ođržav valjanost individualnog im vlastnictva, dopustiy
pako, da se i njihovom imovinom zajednički upravlja,
to će ipak tim zadrugam biti pravim zavičajem zajedničk a
imovina , t. j . zajednička šuma, zajedničke alpe i paše spađajuće
zajednici uživalaca.


Ondje, gdje je takova zajednička imovina tolika, kolika
je na krasu, bit će težko, dapače ne moguće pristranit ju posvema,
ali i ne obziruć se na to, trebat će da uzmemo na um


..... ´
nije li dapače održaj zajedničke imovine glede mnogib priedmeta
po kulturu probitačan i nuždan. Pri tom se mora dakako
prije svega na um uzeti, kako da se bolje ustroji zajednička
imovina.


Obično sudi sviet, da je zajednička imovina ono isto, što
je i obćinsko dobro (svačijina) i da se tako s njim postupati
ima. Ne ćemo da iztražujemo, da li se to i u cislitavskib zemljak
mah otevše mnienje sudara sa 288. §. obćinskoga gradj.
zakona, kojim hoće da se brane, a po kojem obćinsko dobro
mogu svi obćinari uživati, dočim u zajednici, o kojoj se ovdje
radi, redovito samo posjednici stanovitih dobara, često dapače
članovi različitih obćina uživaju posve ustanovljena, prema potrebi
kuće odmjerena, kadšto drugačije utvrdjena, s posjedom
zemlje spojena prava drvarenja, paše, sakupljanja stelje i dr.
Pošto se tuj redovito radi o stanovitih uživaćih pravih, to
ucestnici tieh prava pobijaju pravo obćinske uprave poliežuće
iz obćinskoga zakona, po kojem bi ova u korist obćinske imovine
ili u smjer gospodarskih poboljšaja smjela preinačiti to
uživaće pravo. Iste su napremice po Veselom (na str. 33. njegova
spisa) i u krajini. Da možemo postići takove gospodarske
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 33     <-- 33 -->        PDF

- 205 -^


poboljšice, treba i tuj drugili sredstava, nego li što ib može
namaknuti obćinska uprava.


Ta su pako sredstva najpace ova: ustanov a uživaćih
praya pojedinih zajedničara, odkup po kulturu štetnih uživaćih
prava u zamjenu za zemlje treće kategorije, pretvorba ostalih
uživaćih prava u uživaće dielove , ili gdje takova pretvorba
nije moguća, ustanova uživaćih prava istim načinom, kao što
to biva uredjujuć služnosti, sastavba propisa, te ustrojba uživalaokih
zadruga (šumskih, pašnih zadruga) s posebnimi pravili,
utanaćba naredaba, kao što se ima stvoriti osnova radnje i
postaviti posebni zadružni i upravni organi. Takova je regulacija
uživaćih prava i organizacija zadruga nuždna toliko glede
obćinskih šuma, koKko glede obćinskih pašnika (obćinskih
alpa i dr.).


Dosta nam je jedan jedini primjer, da dokažemo, koliko
se lakše možemo dostati izdašnih gospodarskih poboljšica zajedničkom
imovinom nego li obcinskim dobrom. Nevolju, na
koju Veseli na 74. str. svoga spisa s punim pravom navaljuje,
što pojedinci sieku i prigotavljaju goru u šumah, koje su obcinskim
dobrom, lie može se, dok pravne napremice obćinskoga
dobra postoje, nikako a i u samih služaćih i a običnih obćinskih
šumah, samo vrlo riedko i uz velike žrtve pristraniti, do-
Km u zajedničkih šumah, ako su uživaća prava pojedinih zadrugara
pretvorena u uživaće dielove, odbor zadruge obavlja
to obdjelavanje gore, tu drugu šumsku rabotu, gradnju puteva
i dr., upotrebljujuć radinu snagu zadrugara omjerice prema
uživaćim đielovom, ili plaćajuć radnike šumskim prihodom, ili
pako gotovim prinosom zajedničara po istom omjeru. Pretvorba
pojedinih uživaćih prava u uživaće dielove (ti su dielovi idealni,
poput dionickihili radničkih đielova) donosi uz mnoge i tu korist,
da takovi dielovi postaju predmeti vrednote, kojih u nuždi
prodati možemo, ne treba dakle posjednik kao sada, osobito posjednik
šume zatirati svoga posjeda, siekuć više nego li bi smio,
a tim je dieloyom tiem veća ciena, cim se bolje čuva i podiže
zadružna šuma.


I pri toj četvrtoj kategoriji vlastničtva zadaća je razgodaćega
postupka, da svakoj uživalačkoj zadruzi iz ukupne sglobine
obćinskoga zemaljskoga posjeda na desnom mjestu izluči
zajedničke paše i zajedničke šume i da ih bez tudjih oključaka
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 206 —


zadruzi doznaci k jednu pako ustanovi uživaća prava svakoga
pojedinoga zadrugara i pretvori ili u idealne uživace dielove,
ili pako da ik drugim načinom odkupi i uredi, da zadružna
pravila sastavi, da po tom ponamjesti organe, te sastavi propise
za osnovu radnje i druge udesbe a tiem načinom stvori
podpunoma uređjenu zajedničku imovinu, nadzor pako da priedje,
u koliko se tiče šuma, u ruke poljskoga redarstva, cim se razgodaći
postupak dovrši.


AH uz to nije zabranjeno, gdjegodj probitačno bude, da
obćinski organi obavljaju poslove zadružnik organa, ili da obćinsko
dobro ostane takovim bar u prvi mah, vazda pako moramo
zaktievati, da se to obcinsko dobro posve drugim načinom
sgodnije uredi, nego li je dosele bilo.


Pisac je g. 1875. na imanju Arnoldsteinu koruške vjerozakonske
zaklade prigodom odkupljivanja služnosti upriličio
takovu šumsku zadrugu a po tom je primjeru u prosinačkom
svezku središnjega lista za ukupno šumarstvo g\ 1875. pokušao
predočiti bitnost i smjer zavoda šumskih zadruga, za tiem način,
kako se imadu stvarati, te ustrojstvo i preupriličbu iiživacega
prava u uživaće dielove, napokon sva druga jamstva
dobroga gojenja šume takovim načinom, da se usudjuje u svih
tih stvarih uputiti čitaoca na taj spis, u kom ima i obrazac
ugovora i osnova pravila za takove zavode.


Istim načinom, kako šumske, tako se stvaraju i pašne zadruge
namjesto dosadašnjih bezpravilnih obćinskih pašnika. I
tuj se ustanovljuju prava opredjelbom, koja stoka imade pasti.
da li samo goveda, i da li se namjesto goveda može dogoniti
na pašu i drugu stoku te kojim omjerom. Ako bi ustanovljuju6
taj omjer uglavili, da u šumovitih predjelih mjesto drugoga
blaga može na pašu prema kvaru, što ga čine, samo manji broj
koza, ako ih ne bi posve izldjucili, to bi onda bar postigli, da
se mjesto koza drugo blago nabavlja. I u drugu ruku valjalo
bi pašno pravo urediti razdiobom pašnika u kotare, opredjelbom,,
gdje se smije pasti, razlučbom različitih vrsti stoke, ustanovbom
trajanja paše, nastojanjem, da se po pašnicih zatre nevaljala
travurina i drača, a da se razgrće balega pasućega
blaga, napokon neka se stvore ustanove ob ogradjivanju, o suhih
ziđovih, pastirih, progonih, napojištih i dr. Premda bi mnoge
tih ustanova sada Jos pretjecale prvobitnu naviku i um kra
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 35     <-- 35 -->        PDF

" — 207 —


jišnikov, i premda ne bi imale gdje uspievati, to bi ipak uvrstba
takovih ustanova u izprave o regulaciji i propis, da odbor zadruge
ima pravo takove ustanove uvoditi^ sve pomalo životom
nadahnuli mrtva pismena tih ustanova.


Izvedba razgode. — Drugi poslovi.


Izim prave razgodbe, o kojoj smo dosele govorili, 1 j . izim


prielicbe dosadašnjih napremica viastnictva u spomenute četiri


nove kategorije vlastniStva povjerena je razgodaćim organom,


dok razgadjanje traje, i regulacija svih onih pravnih napre


mica, koje takove uz razgodbu prema propisu ne mogu obsta


jati niti medju samimi ucestnici, niti međju njimi i trećimi oso


bami, za tiem povjerene su im ustanovbe, koje trebaju, da se


razgodba izvede i da se učestnici dostanu posvema uredjenih


napremica. Tim se organom imadu pridieliti razpre za medje


međju obcinami i medju pojeđinimi učestnici, da o njih raz


pravljaju i odlučuju. Po tom se uredjuje na brzu ruku i o što


manjem trošku, te bez zapletaja pravno stanje ondje, gdje katastracija
još nije podpunoma obavljena i gdje nema uredjenih
zemljištnika, kao na spomenutih kraških pređjelih.


Sastavba zemljarinskoga katastra i zemljištnika nije sa
razgodbom toliko spojena, da bi se jedan posao mogao toliko
dojimati drugoga, ili da se jedan mora obaviti prije nego li
drugi. Gdje je katastar i zemljištnik gotov, lakše se obavlja
razgodba, a gdje se prije ovrsi razgodba, u velike brže napreduje
onaj drugi posao i ne treba nikakva popravljanja ili podrugacivanja
poslije razgode. U njemačkih zemljah obaviše prije
sad jednu sad drugu. Isti pako organi ne mogu i jedan i drugi
posao k jednu obavljati, jer im je posve različit smjer i jerbo
za jedan treba više vremena, nego li za drugi.


Za svaku razgodbu moraju se točni zemljokazi napraviti
to 0 starom, to o novom posjedu, a po tom treba izpraviti i
kataster i zemljištnik. Pošto austrijski katastralni zemljokazi
posvema dostaju, gdje se za tiem ide, da se vidi, koliki je sadašnji
posjed, i pošto se ti zemljokazi u krajini istom u najnovije
doba sgotavljaju, to mogu naprotiv razgodaci zemljokazij
gdje su po katastralnom propisu sgotovljeni, nadomjestiti katastralne
mape, ako je do toga, da se vidi, koliki je i koji novi
razgodbom poMeni posjed 5 mogu se dakle u pojedinih sluca
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 36     <-- 36 -->        PDF

^ 208 —


jevih i ostali katastralni poslovi obaviti, po cem bi se u korist
državne blagajne prištedili veliki katastralni troškovi; bilo da
se ili posve iznovice sastavlja, ili ako je katastar već gotov,
da se prerađjnje zemljištnik.


Organom obavljajućim razgodbu mogu se i imadu, dok
traje razgodba, povjeiiti oni mnogi uredovni poslovij što ih treba
obaviti po šumskom zakonu. Kao što već predocismo, njihov je
zadatak stavljajue glavni položni nacrt izlučiti zemlje, koje se
u napredak imadu po šumskom zakonu smatrati šumom, isto
tako treba im povjeriti đozvolievanje krčenja i razdiobe obćinskih
šuma, za tiem izluebu branjenica, ustanovbu osobitih propisa
za te branjenice i dr. Tom će se povjerbom lasno provesti
naredbe, što ih je prema njihovoj podpunoj vrednoći ocienio g.
Veseli, dočim bi ta provedba uz druge okolnosti vrlo tegotna
i draga bila.


Uz razgodaći posao povjerava se istim organom u zemljah,
gdje ima posebni zakon o vodnom pravu i provedba toga zakona
o vodnom pravu, u koliko se tiču predmeta razgodbe;
povjerava im se dapače sbog njihove osobite praktične vještine
često i obava važnijih posala, koji se tiču izvedbe vodnih
gradnj a i dr. Kako već gore spomenusmo, ižkazaše razgodnici
u Hesen-Kaselu od god. 1868. do g. 1872. 729.402 metra
duljine i 360 hektara površine vodnih gradjevina, što su ih za
razgodaćega posla udesili. Na Krasu spada nastojanje oko toga,
da se ublaži oskudic a vod e međju najvažnije mjere zaplodjivanja
Krasa, kao što je to g. Veseli pripomenuo, ßazprav-
Ijanje o zidanju eatrnja po selih, opredjelba zemljišta te
osnivanje vodovod a i druge takove udesbe spadaju medju
najvažnije poslove razgodaćega postupka. (Dalje sliedi.)


Druga banska imovna občina i njezini čisti dohodci,


(Sa šumarskog gledišta razložio nadšumar Gust. Pausa.)


Premda imovne obćine već više godina obstoje i premda
je njihova važnost u šumarskom pogledu nepobitna, to se ipak
tako malo čuje o njihovom obstojanju^ da si oni, koji nisu s
ovimi institucijami pobliže poznati ^ jedva mogu stvoriti pravi
pojam takovoga dobra.