DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 185 --
prilog gospodarstvu i šumarstvu održati i samo urediti ^ po-đielila
i pod žrtvu posvem a predala u posebnicko vlastničtvo.
Ali i te i)eđosta,tke opaziše za malo i popraviše ih bar dielomice.
Poimence stvori Thaer , prozvan „otcem gospodarstva",
te sjegvirrio. pravo i duhovito shvativ družtvene i gospodarstvene
napremice, stvori, rekoh, namjesto predjašnjih pokušaja u
svojih spisovih ob obceuitoj razdiobi i u svojih prvih nacrtih
pruskoga reda za obćinsku diobu^ sistematično poredano i syojski
promišljeno djelo.


^^ec prvobitnom posve valjanom osnovom pruskoga reda
ob obćenitoj diobi od g. 1821., koja je i zakonarstvu svih ostalih
sjeveronjemaßkih zemalja uzorom služila i dielomice u austrijskih
i ugarskih zakonih upotriebljena, za tiem izpravljanjem
za tridesetgodišnje neprekidne izvedbe izišao je taj zakon pod-
pun, a organi razboriti i sjegurni pri oporabi i izvedbi toga
zakona uz gore spomenute najrazličitije napremice, čim jedino
jasan biva izvanredan nspjeh, koga u drugih zemljah jedva
pojmiti, a kamo li cieniti mogu. Po najnovijih predočajih podieliše
i usglobiše, samo u pruskih državah, od g. 1821. do g.
1875. posjed dvajuh milijuna posjednika punih dvadeset
milijuna hektara ukupne površine*) i takovim
načinom dostade se gotovo sva zemaljska imovina u držav
i nove gospodarske razdiobe i preuprilicbe. Još poöetkom


*) Koncem g, 1871. bilo je pobilježeno 1,777.090 posjednika, da im se
obcenitom razdiobom i usglobom podleli 18.794.05G hektara zemljišta, a od te
svote biio je veo do onda podJeljeno i prorajereno 14,898.545 hektara. Izvedba
razgode bila je povjerena posebnim glavnim povjerenstvom u ovih osam okružja;
u berlinskom, vratislavskom, kaselskom, hanoverskom^ merseburžkom, müsterskom,
pöznanjskom i stargradskom, a u ostalih 12 upravnih oki-užja bje taj posao povjeren
okražnim obla^tlm. Od tieh oblasti bavilo se jedino ili pretežiee razgodbom
174 posebna povjerenika što juristiena što ekonomijska vještaka i 317 mjereina.
Glavn o je kaselsko povjerenstvo samo po potankom predoeaju, što ga je
prevrstna glava toga povjerenstva, g. predsjednik Wilhelmi , piscu ovoga sastavka
skorih dana opremio, od g. 18G8- do 1875. obavilo razgodu u 208 kotara
na 101.272 hektara površine za 23.31-8 posjednika, koji sn prije razgode imali


341.431 komad a mjesto toga dobiše 45.637 novih dielova (d-Ah za svakih sedam
komada jedan sglob i ciepae). Po drugom predocaju istoga glavnoga povjerenstva
opredieliše izvodeći razgodu i sagradiše već dielomice 4307 novih piiteva^
2,018.143 metra dugih a ;5aliežueih 1723 hektara površine, izvedoše 1576 vodnih
gradnja, dugih 729.402 metra, a zaliežuoih 360 hektara površine, za tiem 156
mostova i 958 priekopa.