DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 18     <-- 18 -->        PDF

- 190 —
1.
Postupak.


Niesmo naumili predočiti ovdje čitav postupak i sve mu
potankosti. Upucujuć čitaoce na naš spis: „Usglobljivanje zem-
Ijišta, uređjivanje obćinskih zemalja i odkup šumskih služnosti^´
u Beču 1873., kanimo samo iztaknuti važnije mahove postupka,
pri kojih bi se osobito obzirati morali na posebne napremice
krajine.


Glavna razdioba.


Kakve su napremice u hrvatsko-slavonskoj krajini preporučujemo
za pravilo u najviše obćina prvu naredbu: da se
zemljišta pođiele na pojedine obćine ili sela, a ta se naredba
zove u sjevero-njemačkom postupku glavnom razdiobom.
Površine, što su ih različita sela ili njihovi stanovnici zajednički
ili izmjenice uživali, imadu se prema dosadašnjemu
pravu uživanja pojedinih sela, prostorno razdieliti, zemljišta
jedne obćine ili sela, koja su daleko u kotaru druge obćine ili
sela. imadu se po pronadjenoj vrednoći za druga bliža zemljišta
zamieniti i tiem načinom novi, cjeloviti obćinskiili seoski
kotari stvoriti.


Ovdje se najprije natiskuje pitanje u priedak, da li je pro


bitačno i šume , koje su zakonom od 8. lipnja 1871. i od 15.


lipnja 1873. novo stvorenim imovinskim ili pukovnijskim


obćinam svojinom dopitane, podieliti na pojedina sela.


Već je 4. člankom zakona od g. 1873. na um uzet slučaj, da


će se izlučiti pojedina sela ili obćine iz imovinske obćine.


Mi bismo sami pravilom prihvatili i zagovarali uvrstbu


šume u glavnu razdiobu, to jest da se suma pođieli na pojedine


seoske obćine, ali bismo zahtievali, da namah iza glavne raz


diobe sliedi posebna , a da se pri toj posebnoj razdiobi one


brige na um uzmu, koje ćemo potla potanje razložiti, kad uz


memo govoriti 0 novih vrstih vlastničtva, najpače ob imovini


obćina i zavoda, te ob imovini šumskih zadruga, zahtievaii bi


za tiem, da se namah iza glavne razdiobe različite seosk e


obćine i manje šumske sdruže u veću zadrugu, da


mogu postaviti zajedničko gospodarsko osoblje uz prava i duž


noi:=ti, ustanovljene zakonom od 16. lipnja 1873., poimence