DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 30     <-- 30 -->        PDF

^ g02 —


porazđieliv sgodno mnoge pašnike. Kad se ne bi trebali ođvee
obazirati na običaje živovanja krašana, koji se ne bi mogli toli
brzo i toli lasno odreći zajedničke paše, mogla bi nas volja
snaći, da predložimo razdiobu ukupni h zemalja, što ne spadaju
u prvu i drugu kategoriju vlastnictva, na pojedine pobjednike,
izuzam jedine šume , koje bi imali zajednički uživati, a
po tom bi dakako pristranili u jedan mah sve nevolje poliežuće
od obćinskih pašnika, koji su glavnim uzrokom postajanju
goleti. Trebalo bi svakoj pojedinoj obitelji doznačiti dobrano
velik i sglobit posjed, gdje bi si namah takva obitelj imala
sagraditi kuću, u prvi mah dakako po dosadašnjem prvobitnom
načinu, i gdje bi onda oko kućišta sve više i više površine
pretvarala u težatnicu, ne nailazeei na svojoj svojini ni na
kakve pravne zapreke povećavanju mekota, docim bi onaj dio
udieljena joj posjeda, koj ne bi vriedilo pretvarati u vrt, oranice
ili livade, rabio pašom pojedinackomu blagu, ili bi dapače
na njem valjalo zasaditi posebničku sumu.


Priznajemo, da bi takove korjenite reforme naišle na velike
potežkoće. Već bi vrlo mnogo stajali zidovi od kamenja,
kojimi bi se morao svaki pojedini veliki posjed diljem duge
medje od susjeda a i nutrnja težatnica od domaćega blaga
ograditi. I u drugih se je zemljeih izkustvom zasvjedočilo, da
posvemašnjom ukidbom obćinske paše biva gore sve dotle, dok
se ne stvore uvjeti držanju stoke u staji ili dok se posjed ljudski
ne ogradi. A tieh uvieta nema još nigdje u krajini. Za tiem
ima na krasu omjerice malo zemalja, koje valjaju za njive ili
travnike. S toga zaslnžuje, da se uz napremice kraškoga pučanstva
svojski na um uzme često spomenuta Rošerova pripomena;
neka se ne bi toliko zanosili za posvemašnjom razdiobom
i težatbom obćinskih pašnika.


Ako se pako u taj mah i ne da obćenitim pravilom stvoriti,
da se pašnioi podiele posvema na pojedince, to bi ipak u
pojedinih sludajevih valjalo tomu bar toliko u prilog raditi, u
koliko^ to većina posjednika zahtieva ä napremice dopuštaju.


Cesto će valjati, da se takva ovelika razdioba obćinskih
zemalja na pojedince ustanovljujuć medje izvede ponajprije na
zemljokazu, a da se zajedničko pasenje na takovih pravno podieljeuih
zemljah sve dotle dopusti, dok pojedini posjednik svoga
posjeda suhim zidom sbilja uie ogradi od obćine. Inače bi dobro