DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 36     <-- 36 -->        PDF

^ 208 —


jevih i ostali katastralni poslovi obaviti, po cem bi se u korist
državne blagajne prištedili veliki katastralni troškovi; bilo da
se ili posve iznovice sastavlja, ili ako je katastar već gotov,
da se prerađjnje zemljištnik.


Organom obavljajućim razgodbu mogu se i imadu, dok
traje razgodba, povjeiiti oni mnogi uredovni poslovij što ih treba
obaviti po šumskom zakonu. Kao što već predocismo, njihov je
zadatak stavljajue glavni položni nacrt izlučiti zemlje, koje se
u napredak imadu po šumskom zakonu smatrati šumom, isto
tako treba im povjeriti đozvolievanje krčenja i razdiobe obćinskih
šuma, za tiem izluebu branjenica, ustanovbu osobitih propisa
za te branjenice i dr. Tom će se povjerbom lasno provesti
naredbe, što ih je prema njihovoj podpunoj vrednoći ocienio g.
Veseli, dočim bi ta provedba uz druge okolnosti vrlo tegotna
i draga bila.


Uz razgodaći posao povjerava se istim organom u zemljah,
gdje ima posebni zakon o vodnom pravu i provedba toga zakona
o vodnom pravu, u koliko se tiču predmeta razgodbe;
povjerava im se dapače sbog njihove osobite praktične vještine
često i obava važnijih posala, koji se tiču izvedbe vodnih
gradnj a i dr. Kako već gore spomenusmo, ižkazaše razgodnici
u Hesen-Kaselu od god. 1868. do g. 1872. 729.402 metra
duljine i 360 hektara površine vodnih gradjevina, što su ih za
razgodaćega posla udesili. Na Krasu spada nastojanje oko toga,
da se ublaži oskudic a vod e međju najvažnije mjere zaplodjivanja
Krasa, kao što je to g. Veseli pripomenuo, ßazprav-
Ijanje o zidanju eatrnja po selih, opredjelba zemljišta te
osnivanje vodovod a i druge takove udesbe spadaju medju
najvažnije poslove razgodaćega postupka. (Dalje sliedi.)


Druga banska imovna občina i njezini čisti dohodci,


(Sa šumarskog gledišta razložio nadšumar Gust. Pausa.)


Premda imovne obćine već više godina obstoje i premda
je njihova važnost u šumarskom pogledu nepobitna, to se ipak
tako malo čuje o njihovom obstojanju^ da si oni, koji nisu s
ovimi institucijami pobliže poznati ^ jedva mogu stvoriti pravi
pojam takovoga dobra.
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 37     <-- 37 -->        PDF

. - 209 —,


Prvi pako korak u tom bio bi učinjen, i to opisom gradiške
imovne obćine, gdje nam bivši upravitelj ureda, gosp,
nadšumar Zikmundovsky, u svojem ölanku br. 3. ovoga lista
od 1. srpnja 1877. pruža pogled iza kulisa, i to zaista zanimivi
pogled; jer ja držim, da ondje podneseni podatci moraju svakoga
šumara zanimati. Ja se pako usudjujem kao nastavak opisati
ovdješnju bansku imovnu obćinu, u nadi, da ćemo takodjer
0 bivstvovanju ostalih imovnih obćina naskoro bud kakov znak
života dobiti.


Dne 13. srpnja 1874. poeela je predaja odnosno primanje
od krajiškoga erara pukovnijskoj obćini odstupljenih šumskih
služnosti.


Na temelju diobene presude c. kr. centralnoga povjerenstva
za izlucenje šumskih služnosti u Zagrebu od 22. siečnja
1874. bude dopitano, pošto bje oddieljeno 508 jutara 1024
hvata u procienjenoj vriednosti od 44.023 for., obćini Novi Sisak—
druge banske imovne obćine — 39.370 jut. 194 hv.
šumskoga posjeda u procienjenoj vriednosti od for. 4,176.989.70,
a taj šumski posjed leži raztrešen na prostoru od 25 7% Q milja,


Od ovoga šumskoga posjeda bijaše:


obraštenih . . . . .. . . 36.071.2Q


težatnih čistina . . . 2.436.41


neproduktivnih ..... . 862.50


S toga ukupno 39.370.i-j jutara
ili 22.656.(58 hektara, od kojih 6795 hektara leži na zemljištu
savskim poplavam izvrženom, ostali pako posjed na brežuljcih
i u brdinah.


Glavni dio gorja spada trećoj tvorbi i sastoji od eocenoga
pješčenjaka i konglomerata, kao što i od lajta-vapna. Južnozapadni
dio gorja spada pako ugljenoj tvorbi i sastoji od rudovita
škriljavca, nu nalazi se takodjer i nekoliko slojeva afanitskoga
zelenjak-verfner škriljevca, zmijevca i dolomita iz treće
tvorbe; docim iz kredne tvorbe dolazi kredasti lapor sa inoceramensko
i neocom, aptyhensko kredasto-lapornim škriljevcem.


Ravnica spada dielom diluviju a većim dielom aluviju
(savska dolina) te ima duboko crno glinasto tlo.


Najveći vršci u gorju leže nad morem ovako visoko;


„Priseka" 615 met.


„Kokirna´´ 568 „
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 38     <-- 38 -->        PDF

- 210 -^
„LjuMna pošta" 579 met.
„Kopcić" 482 „ „
Dikavac". 585 „


Po razredili vriednosti mogu se ove šume ovako poredati:


12% u Ivi
26% „ Hgi " ; " ^
62% J5 nići razred vriednosti zemlje.


Smjesni razmjer sastoji od:
20% ciste hrastove šume
17% „ bukove „
22% bukve s krastom pomješane
10% bukva s kestenom
14% bukva s kestenom i brastom
17% krast, briest, jasen i bukva pomješani.
Na temelju članka 21. zakona od 16. lipnja 1878. o imovnik
obćinah morao se je upravni nacrt čim prije sastaviti i zastupstvu
pođastrieti. Ja se latih toga posla, te svršik mjeseca
ozuika 1875. izradak, koji se po svuda temelji na procjenbi
preduzetoj po šumarskom eraru prigodom dielenja i na sastojepišu
šume.
Drugo bansko okružje razpada se stranom u ravnicu tako
zvanu savsku dolinu, stranom u brežje, a najvećom stranom u
gorje, te su se morale šume imovne obćine obzirom na pretežniju
vrst drveća i na sastojinu šume razdieliti u više načina
uzgoja i to:
hrastova krupnogorica u 120 godišnju obkođnju
bukova „ „ 100 „ „
sitnogorica „3 0 „ „


Obzirom na položaj šume i radi mjestnih ođnošaja morale
su se ove u čim više uzgojnih razreda razdieliti^ a sječnja morala
se je na 6im vise mjestih započeti, da si mogu na služnost
ovlašćeni nužđno drvo pribaviti; po tom bude 25 okružja odnosno
šumskih zaštitnih kotara prikupljeno u:,


9 uzgojih razreda kao hrastova krupnogorica


12 jy „ „ bukova „
4 „ „ „ hrastova sitnogorica
1 « « „ kestenova
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 39     <-- 39 -->        PDF

- 211 —
NaSin uzgoja hrastove krupnogorioe u 120-godi8njoj oh


hodnji obuhvaća:
ošumljenih ploština 5501.^2 hekt. sa zalihom drva od 830.4:05 kbm,,
šumskih čistina llSB.gg „
nepro duktivnih 455. ^o ??


Ukupno 7092-5^ hekt. sa zalihom drva od 830.405 khm.
sa sliedećim razmjerom dobnoga razreda:
1—20 godišnji 496,2s hektara
21-40 , 1B21.,3 „
41-60 „ 574.,, „
61-80 „ 234.,, „
lOÖi više „ 2674.52 „
Razmjeri dohodka za prvu dvadesetgodišnju periodu računaju
se na 1102 hektara sximskih sječinah i 187.386 solidnih
metara drvne množine.
Način uzgoja bukove krupnogorioe u stogodišnjoj obhodnji
obuhvaća: pošumljenih ploština 13.289.jjj hekt. sa 2:alihom drva
od 2,403.811 solidnih m., šumskih čistina 266.ß5 hekt., neproduktivnih
165.3 a hektara^ uku.pno 13.721.,g hektara sa zalihom
drva od 2,403.811 solidnih metara i sa sliedećim razmjerom
dobnoga razreda:


.1—20 godišnji 2045.„ li ekt
21-40 „ 374.,, n
41-^60 „ ^ 624.,, 11
61—80 „ 392,g, 11
81 i više „ 9851.,, 11


Razmjeri dohodka za prvu dvadesetgodišnju periodu računaju
se na 2919.48 ketara šumskih sječinah i 610.689 tvrdih
metara drvne množine.


Napokon način uzgoja sitnogorice u 30 godišnjoj obhodnji
obuhvaća: pošumljenih ploština 1734.04 hektara sa zalihom drva
od 201.101 solid, m., šumskih čistina 58.g3 hektara, neproduktivnih
48.9ß hektara, ukupno 1841-83 hektara sa zalihom drva
od 201.101 solidnih metara i sa sliedećim razmjerom, dobnoga


1_10 godišnji ISB-äj hektara
11-20 „ 191.95
21~B0 „ 1383.58 „
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 212 —


Razmjeri dohodka za prvu desetgodišnju periodu računaju
se na 539.0 2 hektara šumskik sjecina i 82.466 solidnih metara
drvne množine.


Iz ovih 26 uzgojnih razreda, ako se piiračuna i posredna
korist, dobije se godišnji etat u prvoj desetgodišnjoj periodi od


52.103 solidnih metara.
Ovom etatu naproti valja zadovoljiti slieđićim služnostim
pravoužitnika.
Kao što se može iz priležece skrižaljke (str. 113.) uviditi,
udovoljuje etat u dubickoj šumariji ovlaštenju na drvo za ogriev
samo za trećinu, docim u obih drugih šumarijah goriva i u
preobilju ima.


Docim se u dubickoj šumariji svekoliko drvo za ogriev
ovlaštenikom izdade, to se redovito veći dio u petxinjskoj, a
skoro sve pravo na služnost u rujevačkoj šumariji od ovlaštenika
i ne uporabljuje. Na služnost ovlašteni goranin odriče se
radje pripadajućega mu drva za ogriev, koje mu se badava izručuje,
i umjesto da bi pošao u jedva sat odaljenu sjeeinu, da
si drva priredi, izlaže se radje pogibelji, da bude siekuc na
okrajku šume ili nedaleko od tuda nekoliko srednjih stabala,
na zločinu uhvaćen.


Sravnjujuć godišnji etat porabilo se je faktično, i to u
gospodarstvenoj godini:
Glavni Nuz


1874/5 ...... . 27.144 ´ ´ 3142 soliđuih. m.


1875/6 ......... 17,015 2836 „ „


1876/7 ......-. . 17.310 3026 „ „


3-godišnji užitak . . . 61.469 9004 solidnih m.


„ etat . . . . 149.001 17084 ^ „


s toga premalo porabljeno 87.532 8080 solidnih m.


ukupno pako premalo . 95.612 solidnih metara.


Ova ciela prišteđnja leži u naöinu uzgoja krupnogorice,
koja samo u gorskih šumarijah dolazi, iz kojih za sada riedko
koji na služnost ovlašteni izvaža, jerbo nedostatna sredstva za
snašanje pa onda zli puti i ceste odbijaju ljude, da se ne okoriste
siecnjom.


Kako se hrastove šume u savskoj dolini unovouju, poka


zuje slieđeća skrižaljka (str. 114.) o prodaji hrastovih stabala,


koja su preostala u godišnjih sječinjah, pošto se je potrebito


drvo za gradju na sliižnost ovlaštenim predalo bilo.
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Ü


^


PT


G

o


9» ?5


ÜT


<3 obdjüski uredi
« 1 «


00 ^ 1 ^ učione
0 0 prS.-Izt, svećenstvo

Oi 1 O
o-O


CZ3<


CC O sela .


to i_i to


-3 to Ol


to ^. obitelji B
-5


h-^ ti> bO -4


a> PT /


i-j.


O^ H-i to


^


Ci 1-1 P
Ci


stanovnici


OO CO
to


O 03 M


!>:;´ (^
prema faktionoj potrebi pe


gradja <


prieko 1670


o
o
CD
(;7T h-i I-* to 65
ti
CO Ol


erfr


gorivo


o
o
1— T
03 B.


1 1 1 ^1 ukupno
> o


OO tri


eb


k— >-´


--3


OO


to i—i


O l nasadjeno o L


i— 1—.


o 03
-a bt —a
^ -a o;


o o ^
to 03 . to to


to CO O


C7< -4 nenasadjeno


S-B


5^ &5


to


rs c» o


U´ c


-1 00 CTi


B S´


to


to ukupno


05 03 Ol


*1 Üt -~t CD O
00
~3 05 CO-o Ci


površina glavne


in in 73


O koristi O


te Cl


CO to W H^ ^.


00 to to 0 3 gradja i lies -=1
o. -4 ^^ ^
p o


03 i_i. M-G-


Ol t^


to CO tf^ o
05 -4 -3


05 S gorivo =2.


J"^ o


CS)"


o I posrednja korist PT9
»


CS


03


05 iC i
1 Og
(dohodak)


o M
Cn to M


--1 05 03


to ukupno


^1 GO ct>"
to ,


O:;-03


cr.


o
<^
^


1^


»»


- 8Tg —


ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 42     <-- 42 -->        PDF

- 2M


g
<


B.
CT-
CP
CC


a><


^.


o
o ÖO P


o
1—t 1—^


l—l
00 00 00 CO . GO


Godina obliodnje


-vi
-a


Cl


Ol
Ol


Hl


CC


-^
bi
po f-i ^ Veličina sjeeine


00 ^


S


CO


Ol
to


t o hrasti


Ol
CC


00


1^


to


O ^
00
o
i \^ TO drugi


05
to


t o ukupno


05
CO


^1^
05 o


—3 Ol -a 00
O Ol O


o 1 M M o >-* Promjer prsne visine
M


o 1 1 1^
O 1 O
Ol
Cl 1 Ol
O´ hrastovih debla


Ol
CO 00 Ol


o


1 1 t^ ,
to


1o 1 -^l
! II 1 -4 Visina sastojine


O i CD i Cn. CC 1 .^f^ ! 03 ,,0 za građju Razmjer u skla-
Or CC -3 1 05 Ol


o bO
Ol CO ! os za o^tidY dištena drva
CC


to OS
CO-to o za ciepanje


te
03 to to


05 05
<7i O d


^^ i i 1 ža pilenje


to 0 -a.


OS to za ogriov
1-^ to


OT
05


05


o
CT-
o


, 8= ´


t—L
to c-t


to
Of
05 05 ukupno


o
Ol
CO
CL> i—>
0 3 CO TS
05 to 05


00 Ol ´-.CL.


1—1
Ol


03
Ol
Ol O
Ol 8^ kupovna ciena


O
O O O O
05 to 05 t>0


tvrđom
metru u sredini


p


hu


o
o ČA Ca o 3^ evih skladišta 0 *^ 0


03
to to te


CC <1
Ci o }^ deblu


CO


o
0 p. ?
e
o C71 o


o
h-i
CC O


05
Ot
O to to ^ Proizvod robe n različi


bO
05 05 M Ol oo m tih dugah


h^´


O


Ol
-q 1 --a Ci 1 "<3 -<1


t>:j t CO ,c 3 dugi Razmjer doto
j tsD ! te 05 ´ LO to


t o kratki bitka.


TT
LO


! S i -^
!";), i CO hrasti


^
^
00 O OD
^u !<^ to : ! ! druga IT
1—t. <:__i. CD


^ loo | g ukupno CD


(rt-.


Ol
1—i to 05 ^^


o za gradju
oo


1^


o M
^^
^1 o* Ol 0 >^ 0
O Ol CD


CO za ogrioT


^ 5


CP
CC Ol


1-L
to


&3


C i
bO ukupno ^ ^


05
05


1—1


OJ
t—l . c75


<1


o b o
p vriedaost u forintih
´J5 Ol
CO 00
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 215 —


Iz ove skrižaljke može se ujedno i slabo obrastenje ovih
šuma uviditi, a tim se može protumačiti i neznatna siečnja.
Ovo nedostatno obraštenje jest posljedica u prijašnje vrieme
toli obljubljeno gospodarstvo preborne sjeSe, a taksatori, koji
su g. 1864. savske šume obilazili, ustanovili su sadanje obraštenje
u velike poprieko sa 0*5, a osim toga, da bi ove šume^
ako se za temelj postavi raoijonalno gospodarenje i 150-godišnja
obkodnja, morale odbacivati popriečni prirast od 7,,^^ solidnih
metara po hektaru uz 40—50^0 dohodka proredjivanjem sastojina.


Poslije ovih unapried izaslanik podataka spomenuti mi je
u kratko povlastice, koje obstoje kod uživanja sume za ovlaštene
na služnost, da predjem onda k najzanimivijemu dielu
moje obaviesti, naime k čistomu dohodku i ukamaćenju glavnice.


Po zaključcih, postavljenih po zastupstvu, uživaju na služnost
ovlašteni sliedece povlastice:


1. Bezplatno dobivanje drva za ogriev (na dobivanje ovlašteni
su obćinski uredi, škole i grcko-iztocno svećenstvo, nadalje
na služnost ovlašteni krajišnici).
2. Bezplatno dobivanje drva za gradju i to za obćinske
urede, za uzdržavanje javnih obcinskih gradjevina, kao: mostova,
škola, crkava itđ, i za sve pogorelce^ da na novo sagrade
izgorene objekte.
3. Izdavanje drva za gradju uz položenu, a cieniku naznačenu
šumsku pristojbu, i to svim na služnost ovlaštenim
krajiškim obiteljim vlastitoga područja.
4. Paša u šumi dozvoljava se na služnost ovlaštenim uz
uplatu od 10 novčića po glavi marve s paše, a
5. za šumsku žirovinu biva svake godine poslije procjenbe
ciena za utjerivanje po komadu i šumskom mjestu opredieljena,
pri cem se može krmad izpod tri mjeseca stara bezplatn o
utjerivati.
Ova odredjena ciena žirovine iznosi za najbolje šumske
prediele po glavi po prilici 80 nove.


Moglo bi se dakle misliti, da bi uz ovakove povlastice u
uživanju šuma šumski prestupci riedki morali biti; ali ipak
tomu nije tako, vec dapače protivno ti se svaki dan dogadjaju.
Tako je bilo šumskih prestupaka: godine 1875. 2807, g. 1876,
3305, g. 1877. 3103.
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 216 .
2^ «a
o
-^ a
o te
O
r-l
22159.67
co
23164 37


22104,37


Površina


S
1


1 o


hektari


496.33 22656.00
496.33 22660.70
496.-33 22660.70


Izdana množina drva
"rt


«si


cd
o o a
>
o


tvrdi prostor


tvrdi m.


ni met


Da sliižuost ovlašeenim
1844 21856 17143
strankam
3283.00 13801 13143.00


5327 1 35657 | 30286
na služnost ovlaštenim
1635.13 16269 13023.45
strankam
2337.82 6415 6828.32


3972.95! 22684 119851,75
na služnost ov laŠćeuih
1549 3i[llS04 9462,11
strankam
3828.54 10066 10874.74


5377.86: 21370120336.85

Primitci


.a


NI ~—´


o 1
-3


ci


s o


forinti


vriednost
18425.80 13953.30 10595.00


~
novae
37030.24 — — 982.06


55456.04| 13953.3o| 10595.001 982.06
vriednost
17897.50 12508.10 5510.00 —
novae
14991.68 — — ´ 3157.04


32889.i8| 12508.ioi 5510.00 |3157.04
vriednost
15725.58 7654.60 16790 —
novac
25233.67 -— 5075.99


_.


409o9.34| 7654.60 | 1679o |5075,99
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 45     <-- 45 -->        PDF

217
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 218 —


U obće šumski prestupak igra veliku ulogu, a gesto pojavljaju
se skoro nevjerojatni slučajevi drvokradje.


Pošto se lugarski kotari veoma daleko protežu, te s toga
lugar više sati treba, da na mjesto izlazka natrag dodje, dogodi
se gesto najviše noćju, da se cieli hrast od 3 tvrda metra
drva za građju, a 4—6 prostornih metara drva za ogriev, povali
i razsjece i to obično na francezke dužice, ßanim jutrom
nalazi se već ciepka gradja u mjestu, da se u staji ili na tavanu
sakrivena u duge izradi i cim prije´ prodade velikomu
broju malih kupaca posrednika, koji bi se upravo kriomcari
nazvati mogli. Na sreću nalazi se kod ovakovih podhvata
uvjek više ucestnika, koji se obično pri diobi dobitka posvade,
pa onda iz osvete jedan drugoga odadu, a tim ostane riedko
kada takav zločin sakriven, te nije težko dokazati na sudu počinjenu
kradju.


Upravu i nadzor šuma nastoje sada i to: kod gospodarstvenoga
ureda 1 nadšumar, 1 priglednik i 1 pisar, docim 3.
šumara u 3 kotarske šumarije upravnu službu vrše, a oko zaštite
suma nastoji 26 lugara.


Grodišnji popriečni troškovi za upravu i zaštitu iznose po
hektaru 53 novčića, izkljuciv troškove za zastupstvo, zemljarina
pako 23-3 novčića.


Kako je pako s cistimi dohodci i kako se šumska glavnica
ukamaćuje, to nam pokazuje skrižaljka, nalazeća se na


216. i 217. strani.
Navedeni rezultati neće moći šumaru udovoljiti, te on zaista
neće moći u takovih slucajevih ino, a da ne sažali, što je
u istinu izazvao, pače i razmišljati ne stane, ne bi li na koncu
i bolje bilo, da nije sasvim ništa računao, već na pusto vjerovao,
da nije tako zlo sa gosdodarstvom i njegovimi dohodci.


Po mojem mnienju ima se izvjestnostii pravoj istini prednost
dati pred ovakovom krivom vjerom, s toga je Presslerovo
geslo: „Ein Wirth, der nicht misst und rechnet, ist
kein Wirth, denn das Rechnen ist derWirthschaits
Seele, die Zahl ihr letzter Beweis!" — sasma pravo.
Ja mislim, da mnogi gospodar scieni, da mu je njegovo gospo*
darstvo bolje i koristnije, nego što sbilja jest, te bi se veoma
preöudio, kad bi se jednom potrudio sastaviti skrižaljku čistoga
dohodka svojih šuma.
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 219 —


Veli se doduše, da su nedostatni cisti dokodci dokaz zla
gospodarstva. Nu ovdje nije taj slučaj, ovdje leži uzrok u tom,
što još dan danas nije moguć nikakov način prometa bukove
krupnogorice, za koju se ima čistih izdataka bez primitaka.
Doduše povisuje šumsku glavnicu neuporabljeni etat, ali to su
samo relativne vriednosti!


Nadajmo se, da će naskoro bolje biti, i da će obližnje
vrieme, pošto bude kroz te šume ili u b.lizini jurila željeznica,
život a tim i posao — prodaju — u te šume unieti, a tada ću
i ja moći skrižaljku čistoga dobodka sasvim drugimi brojkami


uresiti. —
Četiri godine poslije požara šume.


u velikoj oprieci naproti "uprayo trim prošlim godinam
bijaše ljeto i jesen godine 1873. veoma suha. Zima, koja je za
tim sliedila, bijaše isto takova, a posljedica toga bila je, da su
se posvema izsušile sve bare, pzesahnuli mali potoci i mnogi
zdenci, a raznovrstno gorivo, što je po šumah ležalo, bijaše
tako subo, da se je bilo bojati požara, koji bi mogao s neopreznosti
labko nastati i daleko se razširiti.


Ova se je bojazan s proljeća g. 1874. u mnogih okolicah
zemlje, u brdih i u ravnicah dobrano izpunila, i svakomu su
jpš živo u pameti oni kobni glasovi o požaru šuma, koji su
mjeseca ožujka i travnja iste godine sa više strana dolazili, te
se potvrdjivali gusto dižućimi se oblaci od dima, koji su vjetrom
raznašani, okolicu na daleko koprenom pokrivali i upravo joj
tužan izgled davali.


Velike štete, što su ih u šumah ti požari prouzročili, bile
su još onda objavljene; manje pako i to samo u zadešenih krugovih
poznato je djelovanje vatre umah poslije požara na život
drvlja i na kasniji razvoj vegetacije odnosno na teßaj oporave.


Ovimi redci nakanio sam izviestiti o djelovanju vatre na
nekoj skoro 2000 jutara prostranoj mladoj šumi ovoga područja,
koja je od 4. do inclus. 8. travnja, dakle racunajuć od ovogodišnjega
početka vegetacije upravo pred četiri godine
vatrom uništena bila.