DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1879 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 78 —


putu, a tim stari (pravi medjašni) put zaraste, te dade tako
povoda smetnji.
S toga razloga vrlo je nuždno, da se i gorsko bilo i šumski
putevi humkom naznaee.


I oštro označene naravske medje, kao rieke, jaruge i strmine
valja na obijuh krajnih točkah (gdje njihovo svojstvo kao medja
pocima i gdje se svršava) umjetnimi bilježi označiti kao n. p.
kamenjem stupovi i t. d.


Pošto zakon tako zvane naravne razdvoje: potoke, grabe,
živice, ceste i t. d. kao zajedničko vlastničtvo obijuh medjaša
smatra, to treba u slučaju, ako su i ti predmeti izključivo vlastničtvo
šume posjednika, da se ta okolnost u graničnoj dokaznici
(nacrtu ili opisu medja) izrično zabilježi, a medjašni znak
napram medjašu namjesti.


Prigodom kopanja jaraka baca se zemlja na stranu vlastnika
grabe.


Medja se može utvrditi i medjišti i razdvoji.


Za naznačenje medjišta rabi se: kamenje, stupovi,
hum ci ili drveta.


Medjnici moraju tako razdaleko stajati, da se od jednoga
do drugoga vidi i da medja izmed pojedinih drva medjnika ravnu
crtu sačinjava.


Kao razdvo j služe: grabe (šancevi), ceste, prosjeci, nasipi


i živice. *,
1. Najprikladnije je kamenje , ako dobavljanje istoga
nije odviše skupo.


Nu samo pravilno otesani kamen vriedi kao medjnik, posto
neuradjen kamen težko se kao medjnik razsaznade.


2. Medjašni stupov i prave se od hrastovine, a treba da
budu debeli, otesani i sa vidljivimi znakovi obilježeni.
Nadzemni dio drvenih stupova običava biti sjekirom ozliedjen,
zato neka bude barem podzemni dio stupa duboko ukopan
i križem zakotvan, da ga se tako nemože lahko izvući.


Da se uzčuva podzemni dio stupa od trunuća, treba ga
nad vatrom ugljeniti i drvnim katranom napojiti, i to dok je
ugljen još ugrijan.


Hoćemo li, da se medjnik dobro razpoznaje, valja, da se
na okolo svakoga stupa humak od zemlje izkopa. Kad humak
ŠUMARSKI LIST 2/1879 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 79 —


g vremenom busenom zaraste, bit će taj´ stup s humkom izvrstan
medjašni znak u okolicah, gdje kamenja ne ima.


3. Zemljen huma k bez stupa ili kamena ne traje dugo,
ierbo se lasno iztroši. Ili ga kola razgaze ili ga u šumi žireći
krmci često razruju, a i onako se bez velikoga truda razbaciti
dade. —


4. Stojeća drvet a kao medjnike upotrebiti, bijaše u stara
vremena običaj. Nu njimi se ne da medjašna točka točno obilježiti,
jerbo ne stoje uviek upravo na samoj medji, a medju
drugim drvećem težko se razpoznadu. Izgube se pako i radi
starosti i kradjom. Pošto se poslie nadoknaditi ne dadu, to
prouzrokuju često svadju i pravdu. S toga u koliko nam je
iole moguće, nemojmo drveće kao medjnik rabiti.
Za ustanovljenje i obilježenje čitavoga medjašnoga tečaja,
najprikladnije su grabe , izkopane od medjnika do međjnika.
Ne samo, što one međju najrazgovetnije označe, već se ne dadu
ni pomaknuti.


Po svojstvu tla rabe se u ovu svrhu još i nasipi od kamenja,
plotovi i živice.


Što se mjeračine tiče, to ne će sjegurno u sadašnje
vrieme, pošto je po c. kr. stabilnom katastru na temelju točne
trigonometričke triangulacije svestrano već provedeno mjerenje
šuma, nijedan šume posjednik na novo dati svoje šume geometrično
premjeriti.


U svrhu geometričnoga izmjerenja nutarnjih stalni h potankosti,
podpuno je dostatan mjerački stol.


Za izmjerenje nestalni h nutarnjosti, kao što je izlučenje
nejednakosti sastojina (koje se tečajem obhodnje izjednačiti
moraju), dostatna je dapače i šamska sjevernica.


Na svaki način potrebito je, da se ovi nutarnji bilježi, kao
ceste, potoci, sljemena, neplodne goljetine, mehkote, stari prosjeci,
vigovi i različite sastojine prije mjerenja stalnimi medjašnimi
stupovi obilježe. Kataster bo nije kod svoga mjerenja na
ove nutarnjosti ni obzir uzeo, a to treba ne samo da se predoči
podpuni položaj, već ponajglavnije, da se razdiele gospodarski
nacrti u svrhu provedbe gospodarske osnove.


Mjeriti takove nutarnjosti šume na polygonometričkitrigonometrički način pomoćju theodolita smatram za luksus,
jerbo troškovi takove mjeračine ne stoje u pravom razmjerju
ŠUMARSKI LIST 2/1879 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 80 prama
vriednosti šuma. Veća točnost, koja se ima theođolitom
postignuti, gubi se opet prenašanjem pojedinib točaka u zemljovid
(nacrt).


Jedino za mjerenje vanjskoga objema šume, kao medje
vlastničtva, o kojem se i opis granica (medjašna skrižaljka)
sastaviti ima, odlikuje se mjerenje theodolitom i to ne samo
većom toSnošću, već i tim, što se pojedini podatci (razmak i
kut) neposredno iz upisnika u opis medja prenašati mogu.


Nu s razloga, sto se kod stabilnoga katastra rub šume
(kao medja vlastničtva) mjeri ponajviše iz znatne daljine sa
dvie oštre gleđnice, izravna ta okolnost opet točnost theodolita.


Ako je medja vlastničtva sa obadvie strane šumom zaraštena,
te bi samo češćim namještanjem mjeračkoga stola pomoćju
sjevernice izmjerena biti mogla, to tada tbeodolitu pripada
prvenstvo.


Sto se nadalje mjerenju sa stolom u nutarnjosti šuma prigovara,
da se vlagom šumskoga zraka papir nabira, te sam
izkusio, više dana zasebice u karpatskih planinah radeć na napetih
pločab, da se samo za kišovita i vlažna vremena papir
nabira.


Opis granica ili medjašna skrižaljka uz medjašni nacrt
najznamenitija je medjašna izprava, koja se radi lasnijega pregleda
češće i u slici skrižaljke sastavlja.


Opis granica mora izkazati:


1. Opisivanje položaja svakoga pojedinoga medjnika uz
očitovanje: na čijem je zemljištu isti namješten, kao što i
udaljenost istoga od bližih sigurnih točaka, bilježeć omjeru u
nakrst ili ordinate (rednioe). ,
2. Tečaj medjašne crte u suvodnom i osovnom smjeru.
3. Označaj kuta.
4. Udaljenost jednoga medjnika od drugoga.
4. Imenovanje medjaša i t. d.


Svikoliki podatci treba da se odmah prigodom namještenja
medjnika (kamena ili stupa) na licu mjesta izpitaju i u
posebni upisnik ubilježe.


Grdje su pojedini medjnici putem glednika na grafički način
ustanovljeni, a razmak istih u šumi lancem ili mjerilom premjeren
nije, to se je morala grafička mjeračina u tako velikom
mjerilu provesti, da se duljine od 0"! hvata na mjerilu i kuti