DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 1     <-- 1 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST.


Br. 3. U Zagrebu dne 1. srpnja 1879. Ood. UI.


Sedam glavnih točaka šumskoga gospodarstva i
njihova teoretično-praktična uporaba.


jjProizvadjanje najveće kvantitativne i
kvalitativne množine drva na najmanjoj
površini;,! eim vrhje gospodarstvo."


Grore navedeno jest geslo, što ga šumsko gospodarstvo kao
temelj postavlja, na kojem se je nadogradila prava sgrada razdieiljena
u više struka. Šumsko gospodarstvo izvadja svoj nauk
iz mnogih drugih samostalnih znanosti, uporabljujuc iste bud
kao temeljne, bud kao pripomoćne znanosti.


Njegove temeljne znanosti jesu:
a) računarstvo, 1) naravoslovje;
pomoćne pako znanosti jesu:
c) tehnologija, d) zakonarstvo, e) drzavoznanstvo, f) računovodstvo,
g) poviest i li) geografija.


Pomenute temeljne i pomoćne znanosti pružaju uporabljene
na šumarsku struku nuždna ucevna sredstva za naravno i syrsi
shodno gospodarenje t. j . gojenje, njegu, zaštitu ikoristonosnost
šuma. Najjednostavnija, najpregiednija i svrsi podpunoma odgovarajuća
(ako do sada i ne uviek u ucevnih knjigah prihvaćivana)
razdioba prakticuih struka šumskoga gospodarstva jest ona u:


a) gojenje šume,
h) zaštitu šume zajedno sa šumskom stražom,
c) šumsku porabu zajedno sa šumskom tehnologijom,
d) šumsku procjenu zajedno s uredbom obhodnje i obracun^njem


vriednosti,
e) šumsku upravu i šumsko ravnateljstvo.


Kao što se šume nesmislenim i neosnovanim krčenjem
umanjuju, a nevještimi upravitelji gospodarene ne samo ne pružaju
dovoljne potrajne iznose već i gube prekomjernim drva
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 2     <-- 2 -->        PDF

. — 98


renjem ili prestarošću i t. đ. danomice sve to više svoju vriednost,
te napokon bezkoristne postanu, tako će se i do uvidjavnosti
doći, da se ne dadu šume tako lahko po nestrukovnjacih
upravljati, kao što se je to do sada mislilo i kao što se još
sada čvrsto uz tu ideju pristaje, već da je ZSL upravljanje istih
teoreticno i praktično naobraženo gospodarstveno osoblje prv a
glavna točka, da se može šumom koristno i potrajno gospodariti.


Pred nekoliko godina bijaše običaj (a žalibože i danas se
to dogadja), da se je smatralo mužke glave iz boljih obitelji,
koje su slabije umom nadarene bile, za šumarski stališ dovoljno
sposobnimi. Kakovimi je velikimidusi i današnji dan najveći dio
šumara zastupan, dovoljno se vidi iz posvudašnjega najprimitivnijega,
pače upravo zatornoga gospodarenja. Kako može
čovjek u obće, koji ne ima niti pojma o gore pomenutih, neobhodno
nuždnih znanostih, upravljati šumu s mnogimi njezi*
nimi osebujnosti?


Pogrieške u poljodjelstvu dadu se u nekoliko godina opet
izpraviti; kod šumskoga pako gospodarstva nanaša cesto mala
na oko pogrieška štetu čitavim generacijam. Pomislimo samo
na strašne posljedice, kad se zlo namjeste šestari iza oluja i
vihrova. Gojenjem drveća, osobito pako crnogorice na neprikladnom
zemljištu, razlićitimi bolesti i zločestom kakvoćom
drva, u obće odgajanjem pogriešnih sastojina nastaje znamenita,
na više decenija protežuća se šteta! Koli se često vidja, da se
kakova vrst drveća iz čiste dopadnosti, bez predidućega istraživanja
i poznavanja tla nasadjuje, pa kakove su tomu posljedice?
Slab porast, kržljavost i suhor. Na to nije još sve, jer
Često se tim načinom postalim sastojinam tako promjeni razred
starosti, na kojem se reguliranje obhodnje temelji, da se nova
uredba provesti mora, a šteta je dakle tim veća, te proždire
vremena i novca.


Je li pako moguće bez poznavanja naravoslovja označit^
svakoj vrsti drveća prikladno zemljište ili doznati uzrok već
postojećim kržljavim i u obće neobičnim sastojinam? Daleko
bi nas zavadjalo, kad bismo ovdje sve moguće slučajeve izpitivali,
a žalostnih slučajeva ima i odviše, a da ih ovdje nabrojimo.
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 3     <-- 3 -->        PDF

~ 99 —


Šuma je očita glavnica j pa već s toga razloga mora se


ona povjeriti vrstnim i poštenim Ijudem, jer sve vrsti drva dadu


se u svako doba pronevjeriti, a to kod poljodjelstva nije toliko


moguće, jer njegovi proizvodi dobivaju vriednost poslie kad


dozriju, a doba žetve je pred tim vrlo kratka, te su tako skoro


bez ikakve vriednosti.


Isto tako su nepraktične dotacije (iz obzira štednje) kod


šumskoga osoblja. Nenaobraženo osoblje pristaje rado na vrlo


malu plaću, jer računa na šumu —; a zaista manja je šteta>


koju drugi nanesu, nego ona, što ju takovo osoblje, postavljeno


za zaštitUj samo prouzrokuje, o cem se možemo prečesto osvje


dočiti. To isto dogadja se kod takovoga upravljajućega osoblja,


nu samo u većoj mjeri.


Druga glavna točka jest samostalno odgovorno vođjenje
gospodarstva, bez kojega, kao što veli Lavoslav Grabner,
učitelj šumarstva, „moraju uviek gorkimi postati najljepši plodovi
šumarske radinosti, bez kojega se šumar, umjesto da stiče,
vršeć liepo svoje zvanje, čast i nagradjeno osvjedočenje, snizuje
do prostoga sredstva na čas samo računajuće pohlepe za dobitkom,
a tim se mora njegovo Čuvstvo za pravdu i pravicu
ozlediti, njegova revnost u službi okladiti, njegova odvažnost
na svaki način slomiti."


Naproti tomu dogadja se žalibože i odviše, da se često
osobito u Ugarskoj smatraju velike šume nuzgrednimi dielovi
gospodarstva, te se upravljaju po gospodarskih činovnicih. Kako
se u takovili šumali gospodari, možemo si labko predstaviti, a
dobra šuma postaje pastorče te mora izpuniti praznine, koje se
u poljodjelstvu često nalaze, ona se jednom rječi na račun gospodarstva
krči i uništuje. .


Kad su austrijske šume montanumu pripadale, te od moiitanista
upravljane bile, bijahu njihovi iznosi skoro nikakovi,
a zašto? Iz istoga uzroka, koji je već naveden bio. Poslie predaje
ministarstvu poljodjelstva postala je stvar umah drugačija,
te će šumski iznosi, čim se dovrše sadanje regulacije obhodnje,
bez dvojbe bar priličnu svotu predstavljati.


Zaista je pravedno, da se ondje, gdje se uz šumu istomu
možda posjedniku pripadajuće gospodarstvo priključuje, obazre
na isto prigodom regiiliranja obhodnje, dok to naime nije na
štetu šumarstva; nu jedino na korist gospodarstva ne može se
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 4     <-- 4 -->        PDF

- 100 —
zahtievati uništenje šume. Ako su dakle zalitievi gospodarstva
veći nego što ih može šuma bez štete izpunitij to se mora i


ono obstojećim obstojnostim pokoriti, te se i po tom urediti.
Kako može obstojati šuma, kad se n. pr. umali na šestarski
prostor ili u mlade još nizke kulture stado ovaca itd. na pašu
tjera, ili gdje hrastov i bukov žir, umjesto da se isti za šumsku
kulturu sabire, utjerane svinje proždiru itd. S obzirom dopušteno
može se oboje u stanovitih sastojinah dozvoliti, te može
liepe nuzgredne koristi donašati, nu gospodarski činovnik malo
mari za to, gdje je jedno ili drugo dozvoljeno ili ne, samo kad
može njegov iz;kaz pokazati kakovu prištednju na krmi. Da je
ta bila na račun šume, koja je možda mnogo više štetovala,
nego što glase prištedne brojke, to ne može papir kazati, pa i
tko da zadje u zločestu šumu! Iznosni izkazi gospodarstva jesu
s toga najvećma samo varavi izkazi, osobito ondje, gdje se
zemljištni gospodar malo ili ništa za svoj posjed nebrine. 0 šumah´,
koje se po gospodarskih cinovnicih upravljaju, vrlo će riedko
kada zemljištni gospodar znati što i da li u obće kakov iznosni
procent šuma pruža; a ako se to i sbilja događja, to je tako
u malenom broju, da se nije vriedno na to ni osvrtati.


Da se mogu prave iznosne brojke koje šume označiti, mora
se i u onih slucajevih, kao što se cesto dogadja, kada se gospodarstveni
zahtievi uvažiti imadu, smatrati iste, kao da su ih
sasvim tudje osobe postavile, a izračunati sav njim predani
materijal po običnom cjeniku, te uračunati kao iznos šume, sto
i sbilja jest. To isto vriedi o utjerivanju svinja, goveda ili
ovaca, jer to isto mogli su tuđjinci učiniti, čim bi se zaista
cisti primitak dobio bio.


Isto tako dogadja se i sa sabiranjem suhara (gdje dakako
i mnogoga suhoga debla nestane). Grospodarski činovnici misle,
pošto to drvo za učinjene službe, naime za nadnice izdaju, dakle
momentano nikakov gotov novac ne unilazi, da se ti troškovi
ne imadu u račun uzeti. S toga se s takovimi radnici mnogo
kod gospodarstva radi, te bi se imao, kao što treba i iznos,
sto bi se u istinu u gotovom izplatiti bio morao, u šumske račune
unesti. Nu to ne samo da se niti ne sbiva, već zemljištni gospodar
mora često jošte te za suhar odslužene nadnice kao u
gotovom izplaćene smatrati, te si ih dati odračunati.
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 5     <-- 5 -->        PDF

_ 101 -^


Nedavno gradila se je negdje kuća. Sav taaterijal dovezao
se je po takovih, đužnicih suhara i sve su se ručne radnje takovim
načinom naplatile; da je dotični gospodarski šumarnik slieđecu
izjavu sastavio, bilo bi još nekako, nu dotični šumski činovnik
reče: „gradnja kuće nije ništa stojala do zanatlijskoga djela i
dobave materijala, što se je za sgradu uporabilo; jerbo je 1200
radničkih dana, što no je kod gradnje potrošeno izdavanjem
subara nađoknadjeno!"


Dakako kad „suhar" ništa ne stoji, to je zidanje tim načinom
najjevtinije; a s kakvim vriednostnim iznosom da se
takova jevtina sgrada u gruntovne knjige unese?
Neobbodno je s toga nuždno, da se ondje, gdje su te obe
gospodarstvene grane sjedinjene, razstava preduzme.


Promotrimo li po redu početkom spomenutib pet struka
šumskoga gospodarstva, koje isto toliko glavnih točaka sačinjavaju,
to nalazimo pod a) gojenje šume, koje hoćemo s toga
ovdje kao


treću glavnu točku šumskoga gospodarstva razprav-
Ijati. 0 ovoj točki ima mnogo raznovrstnih mnienja i tvrdnja.
Jedni hoće da sadju do povrtlarstva, a drugi i to žaKbože
većina zaklinju gospodina boga na ljubav k našoj struci, da
njemu samomu prepuste brigu kultiviranja. To su dva ekstrema,
od kojih jedan malo j a drugi ništa ne vriedi- Na sreću
nije niti jedno niti drugo mnienje ili tvrdnja postavljeno po
uglednicih naše struke, već po takovih Ijudih, koji su htjeli učiniti
svoja imena poznatimi i koji su se nadali, da će sviet radi
njihovih izkustva, stečenih možda u birou, štovati njihovu duševnu
veličinu i iztraživanje. Pravi šumski gospodar, koji se je
iz ljubavi ovoj akoprem težkoj nu liepoj struci posvetio, prepoznati
će humbug na prvi pogled.


Nauka o šumarstvu razpravlja sve moguće metode kulture
najobširnije, izuzam pređi označene, nu amo nespadajuće
ekstreme, postale su sve teorijami, spojenimi s praktičnom provedbom
i oznakom rezultata, te se sve dadu poprimiti. Naravski
da ima šumar polag mjestnih odnošaja suditi, te najprikladniju
izabrati, TeoretiČni praktičnjaci s dovoljnim poznavanjem mjesta
naći će brzo najprikladniju metodu kulture, a drugi ne će biti
sjegurni već od prvih pogriešaka.
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 6     <-- 6 -->        PDF

~ 102 -


Koliko uplivaju troškovi kulture na iznosnu sposobnost
šuma, može samo teoretično i praktično naobraženi šumar suditi,
jer samo on može o tom točni matematicni obračun postaviti.
Što se kojemu god, inače možda valjanomu praktiku
kao malenkost vidja, pokazati će se teoretičnomu praktiku
poslie točna obračuna često kao svota, koja nadmašuje iznose
u starosti sjecenja, gdje ne samo da ne ima čistoga dobitka,
već se pače i manjak pojavi.


S toga je nuždno već ovdje točno poznavanje stvari, obzir
i sdušnost. Kao što može skupa kultura nadmašiti iznose glavne
sastojine, tako isto može se gdjegod lahko dogoditi, da već
sama kultura čisti iznos pruža, koji često daleko nadmašuje
onaj sječive sastojine. Tim pruža već ovaj treći dokaz k prvoj
glavnoj ^tocki.


Sveobće metode kulture ne ima, niti se dade postići,
premda su se nekoji pisci, koji su imali dosta vremena na takov
pokus odvažili bili. Jedni koće, da sve kulture postaju sađjenjem
rukom, a drugi (baš protivno) da postaju naravskim pomladjivanjem.
Bilo kako mu drago, takove absurdne ideje bivaju
najviše izsmijaue. Najmanje odgovorna jest ipak (iz neznanja)
postala kultura na dotičnoj vrsti drveća neprikladnom mjestu;
(izuzimlje se takov naumljeni postupak, kao što se u postupku
šumske tehnologije tumači). Posljedice takovih pogriesaka već
smo napomenuli.


Mnogi pako praktici hoće se tim da izkažu i da postanu
od svojih gospodara obljubljeni, što na najboljoj vrsti zemlje,
na kojoj bi najodličnije drvo rasti moglo, te koja je za mnogo
upravo stvorena, kultiviraju takove vrsti drveća od manje
vriednosti, koje i na zločestoj zemlji dobro uspieva. Naravski
da će takovo drvlje na dobroj zemlji u brzo liepo porasti; nepoznavalac
misli, da se je osvjedočio o vrlom izboru i obziru
šumarevu, teoretični praktik pako nalazi, da je ta hotomična
ili iz neznanja učinjena pogrieška postala na štetu najvacemu
šumskomu iznosu.


Izbor vrsti drveća zahtieva zrielo promišljanje. Ne miora
se bo obzir uzeti samo na svakoj vrsti drveća prikladno mjesto
i tlo, već i na potrebu sadašnjosti, a osobito budućnosti, jerbo
od obrtnoga napredka u kojoj otolici^ od novih već projekti
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 7     <-- 7 -->        PDF

ranili ili u kasnije vrieme po svoj prilici nadanilt željeznica ili
inib drugih oboila zavisi najkoristnija prodaja jedne ili druge
vrsti drveća.


Šumsko gospodarstvo tjera se još i dan danas s nekojimi
iznimkami vrlo primitivno. Drvo smatra se još najvecma kao
gorivo, te se ne obazire na prirast kakvoće i clene, što ga se
izvjestno predvidjeti može. Pošto ne 6e moći drvo za gorivo
izdržati konkurencije naproti surogatom, što se sve to više proizvadjaju,
to bi se moralo vec sada osobitu pozornost obratiti
proizvodu liesa i gradje, koja ima veliku budućnost i gdje je
u obće moguće, kultivirati takove vrsti drveća.


0 četvrtoj glavnoj točki naime o šumskoj zaštiti
zajedno sa šumskom stražom dalo bi se koje šta reći. Da su
koli šumska zaštita toli i šumska straža dvie stvari, koje se još
danas vrlo ograničeno rabe , vrlo je dobro poznato. Ne ima
dvojbe, da glavna krivnja radi nemara, s kojim se te odredbe
zakonske izvršuju, zapada šumske posjednike, a ništa ne manje
i same ovršitelje zakona. Obširnije o tom napisao je pisac ovih
redaka, te ima taj sastavak u rukopisu pod naslovom „šumsko
pustošenje i šumsko-zaštitno pitanje u Ugarskoj i za Ugarsku´^,
(koje čeka na premilostivu dozvolu, da bude posvećeno plemenitim
i šumi prijateljskim visokim grofovskim obiteljim Sigmunda
i Josipa BatHany-a). Budi s toga ovim u kratko spomenuto,
da glavna krivnja za to ide šumske posjednike, jerbo
obzirom na prve dvie glavne toĆke odviše nemarno postupaju.
Šteta, koja iz zločesta gospodarenja nastaje , zatekne njih
prve. Sukrivci su pako ovršitelji zakona za to, što to ne rukovode,
nego pače još cesto i pustošenje možda iz neznanja —
zagovaraju, kao što kod svake diobe šuma po obćinah medju
pojedine obćinare, koja je zakonom zabranjena, pa ipak se
pred očima oblasti i njihovim dozvoljenjem cesto sbiva, te se
obično napokon bez osnova po pojedinih špekulantih ili po čitavih
konzorcijih izvršava.


. Pošteni šumar, koji znade računati, ne će nikada privoiiti,
da njegov gospodar, kad se u momentanoj novčanoj neprilici
snadje, te bude prisiljen, uteći se šumi, postane žrtvom takovih
švindlera i šumskih pustošnika, te će svu svoju duševnu snagu
upotriebiti, da ono što se ne da izbjeći, ograniči bar na najmanji
prostor i s obzirom na budućnost. Nastojati će pako, da
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 8     <-- 8 -->        PDF

nmah s priplodkom i štedljivošću cim prije rane izlieči. U najviše
slučajeva pridonašaju s toga šumski upravitelji i to najvećim
dielom kotomice k devastaciji, jerbo znadu iz toga korist


izvući.


Skrajno je vrieme, da se nešto ozbiljna zapoćme, te da
se toj pogibeljnoj nepodobštini kraj nćini. I u Ugarskoj već se
je jedan jedini glas pojavio, koji je na pomoć prizivao. Nu taj
glas, premda najboljom voljom zadaknut, ne poznaje pravo
stvari, što dokazuje koli predstavka županijskomu odboru szalaiske
županije^ toli i natiskani članak u kanižkili novinab
mjeseca siecnja g. 1875. Najteži je početak kod svake stvari,
nu kad se taj obavi, to se već tada nadje pomoći Možda da
podje za rnkom tomn dobro mislećemu gospodinu, kao što se
i sam nada, pridobiti stranku za se i za tu znamenitu stvar.


Sada dolazimo na važan predmet, a to je peta glavna
točka , koja se tiće šumske porabe zajedno sa šumskom tebnologijom.


Ova točka je važnija nego što se na prvi mah čini. Ona
zabtieva obširno znanje i radinost čitavoga šumskoga osoblja.
Bvie lupinje, koje je malo tko pregrizao: jerbo cesto ne ima
onoga prvoga, a za drugo ne dostaje volje. Grdje pako obojega
ima, što je do sada doista u nekojih šumarijak bilo, to postaju
i iznosi takovi, da zadovoljuju posvema šumskoga posjednikaPaće
kad bi se ova toćka, koja opet s onima prvima dviema u
uzkom savezu stoji, bolje u obzir uzela, to bi sasvim drugačije
bilo sa šumskim gospodarstvom, nego što je to sada. — Da se
najviši cisti dobitak postigne, zahtieva se vrlo gospodarstvo.
Kao što je poznato^ sirovi su proizvodi vrlo jevtini, a njihove
ciene, prispodobjjene samo s polufabrikati iste tvarine, ne stoje
u nikakvom razmjerju, što svaki dobro znade. Pošto je naša
industrija još mnogo zaostala za inozemstvom, to je naravno,
da se naši sirovi proizvodi za jevtinu cienu prodavaju. Mi pako
moramo kupovati za skup i gotov novac opet naše vlastite
proizvode, dielom kao fabrikate, dielom kao gotove stvari. Taj
slučaj skoro se po svuda nalazi^ te se sbiva sa svimi našimi
sirovimi proizvodi, dakle po tom i s drvom.


Svaka vrst drva jest za stanovite obrtničke svrhe, ntx dade
se upotriebiti i unovčiti za različite ciene. To noi šumska tehnologija.
Bez znanja toga znanstvenoga odjela nije takodjer
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 9     <-- 9 -->        PDF

>- 105 —


s toga moguće utemeljiti izvrstno gospodarstvo^ jerbo je azko
skopgan s drugimi strukami šumskoga gospodarstva; on je
s jedne strane temelj, na koji se uređjenje obhodnje oslanja.
Prije bo nego što se to podhvaća, mora biti svrha označena.
Pače i sadjenje šume zavisi dielom od njega, pošto se često
događja, da se koja vrst drveća na istom njoj ne sasvim prijajućem
zemljištu ipak dade s korišću odgajati za stanovite obrtne
svrbe, te baca veću korist nego li onakova, koja bi za to zemljište
upravo prikladna bila.


Ne da se tajiti, da industrija u našoj državi znatno napreduje,
te da može u nekojih vrstih i s inozemstvom konkurirati
, kao što se je to na bečkoj izložbi sjajno dokazalo. —
Pred više godina smatrala se je jasika (popolus tremula) šumskim
korovom, te bi se kod proklaštrivanja odstranjivala. To i danas
u obće vriedi, pa i tamo, gdje ona ne sačinjava glavnu sastojinu.
Grdje je pako n. pr. plazajica nastala, te imajuć sjegurnu
podlogu, obećaje s toga pouzdaniji obstanak, to će se, buduć se
ta vrst drveća poglavito za to traži i liepi s toga dobitak pruža,
po tom načelu postupati i svrbi shođni postupak s istom preduzeti.


Male šume ili pojedine izvan spoja ležeće veće šumske
parcele riedko su kada prikladne za racijonalno gospodarstvo
s krupnogoricom, te se obično „zalihom" nazivlju, ili se tuj
vrlo primitivno gospodarstvo sa šikalom tjera. Iznosi takovih
šuma vrlo su s toga nestalni i maleni, a takovih skupnina ima
upravo mnogo. Tako zvane pričuve iliti zalihe imadu često vrlo
zanimiv izgled; ništa nemanje za to zadrže one taj naziv, pa
ako se na tom ne vidi ni poštenoga stabla, što se često događja,
dočim se „brzo potrebni" komad obično u „najvećoj blizini"
posieče. Nu upravo takove ploštine bile bi kadkad prikladne
za stanoviti način gospodarstva, koji često veći čisti
iznos pruža, nego li ista ploština najljepše krupnogorice.


Ponestajanjem starih hrastovih sastojina postaje žetva šiške
(po množini) sve to slabija, te su već davno kožari prisiljeni
rabiti prerazne surogate, kao što hrastovu i omorikovu koru,
valoneu i t. d. Dokazano je, da mlada hrastova kora još najbolje
šišku nadomiešćuje; pače strukovnjaci tvrde, da tiek strojenja
tim doduše polaganije teče, nu kakvoća kože da znatno
boljom postaje, što se ali ne dogadja kod brze strojbe sa šiškom*
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 106 —


Popitkivanje za hrastovom korom postaje s toga svaki
dan sve to veće, te su već s njom posebna tržišta u NjemaSkoj
postala, medju kojimi je najznamenitije ono u Weselu na Eajni,
Na bečkoj svjetskoj izložbi iztakla se je južna NjemaSka, gdje
mlađe krastove sume toli liepo uspievaju i sjeverna Ceska, pa
onda neki kožarski tvornicar g. Sebmiđt iz Kremsa i pisac ovoga
sastavka; žalibože bijahu podatci onih prijašnih vrlo površni.
Jedino iz spomenice posliednjih kao što iz sprava po piscu pridodanih,
sastojećih od klupe za sbijanje kore, razrezaca kore
i od valjka za šišku, posebnoga izuma, opaža se točni postupak
s izkazi o iznosu, koji je bio takodjer u više strukovnih spisa
i po c. kr. ministarstvu za poljodjelstvo u djelu po istom izdanom:
„obrađjivanje zemlje na svjetskoj izložbi" pohvaljen.
Polag g. Schmiđta daju njegove vlastite šume guljevace oko
25 for, po hektaru u godini, a polag piščevih pokusa proklaštrenja
oko 14 tor. po hektaru u godini kao čisti iznos! To su,
iznosi, koji zaista u prilog ovoj porabi govore, te uzbudjuju
naduj da ce se s viš6 stana i nasliedovati.


Razmotrimo li obale uz rieke, to vidimo, da se i tuj isto
tako primitivno gospodari, od česa se dade zaključiti podpuno
neznanje šumske tehnologije. Obalne pruge obično su više, cesto
i mnogo hvati široke, a najviše starimi nagnjilimi vrbami i topolami
nasadjene. Nu kod zemljištnih veleposjednika iznose
takove obalne pruge često stotine rali, koje su skoro od nikakove
koristi, jerbo se takovo drvo vrlo slabo unovčiti dade, nu
porez mora se kao i za ostale zemljiitne komade plaćati. Nu
to je još mala šteta, koja s takovim postupanjem nastaje; veća
nastaje obično za vodenih poplava. Ako je vodom oplakana,
dakle neposredna obala s takovim starim drvećem nasađjena,
to se zemlja izpođ žila takovih stabala izpire, budući vođa na
znatne zaprieke nailazi, dok napokon ista ne izgube uporišta,
te se napokon po zakonu teže u vodu ne sruše. Srušeno takovo
stablo prouzroči pako često sasvim drugo strujenje vode, koja
onda poplavi veće ili manje komade kopna, te mnoga ral najIJ^
P^^g^ P^y^ ^^^ to propane. Takovi slučajevi dogadjaju se
kod svih, a osobito kod rieka većega pada, te Često nevjerojatno
rastu, kao što n. pr. Raab dokazuje, kod kojega se ništa
za učvršćenje obale ne radi i koji po tom svake godine stotine
rali proždire.
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 11     <-- 11 -->        PDF

™ 107 —


Ne bi li se dale takove ploštine koristonosnije upotriebiti,


a da se ujedno i rušenje obale zaprieci?


Da se postigne koli i najveći cisti dobitak, a da se toli
i takovim nepogodam ukloni, morala bi se po tom neposredna
obala i pojedini mali ili veći otoci ili poluotoci (koji obično
naplavami postaju) koristnije upotriebljivati. Bez tebnologiokoga
znanja i bez prave ljubavi k struci ne će se dakako brzo prava
stvar pogoditi. Mora se i znanstveni napredak pratiti, te se
brinuti za potrebe industrije, koja vrednije drvo porabljuje.
Već vi^e godina neprestano diže se n. pr. rukotvorstvo s drvenim!
pleteninami, te je prisiljeno svojoj potrebi fine vrbe do
sada još iz inozemstva, osobito iz Francuzke zadovoljavati. Već
pred 12 godina plaćabu virtemberžki pletikotarice u okružju
TAime vrbu sa IO—12 for. po carinskom centu. Medjutim nasadile
su se na nekojik mjestih po Njemačkoj veće plantaže
vrbe, koje osobito dobro uspievaju, te vlastnikom nevjerojatno
veliku korist odbacuju, koja iznosi po novih autenticnik saobštajih
austrijskoga državnoga šumarskoga družtva popriecno
više od 50 for. po ralu. K tomu dolazi, da vrbe na zemljištu
uspievaju, odnosno da zaktievaju takovo, koje bi po svojoj naravi
težko za kulturu ikoje druge gospodarske koristne biljke
prikladno bilo. Sve vrbe doduše ne dadu se upotriebiti za fino
pletenje, te ima s toga pače i znatna razlika ciene. Budući je
gojenje vrbe ne samo vrlo jednostavno i jevtino, pa je s toga
svejedno, da li se jevtina ili skupa vrst odgojiva, to ćemo se
uviek za ovu poslieđnju odlučiti, te ćemo u početku nastojati,
da si pribavimo mladicu takove vrsti.


Koliko bi se moglo rali u najzgodnijih dunavskih poriečjih
i u obće na obalah koje god rieke nasaditi plemenitom umjesto
običnom vrsti vrbe, te bi moglo tako liepu korist donašati! Isto
tako kao što god dobro uspieva kod nas u poriečjih najviše obična
vrba (salix alba) pomješana s kukavnim gričem, tako bi se isto
mogle nasadjivati i plemenitije vrsti vrbe, plemenitije po tom
i vrednije drveće, koje isto takovo tlo ne samo da podnosi već
pače i ljubi.


Uzmemo li najvećim dielom nekultivirana dunavska poriečja,
pošto doista znatan prostor zauzimlju, te mnogo viiede, to
vidimo, da su ona najviše obraštena spomenutimi već manje vried.
nimi vrsti drveća, a neznatni iznosi, kao što najviše utjerivanje
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 12     <-- 12 -->        PDF

^,108 ~


goveda i konja, čine ukupno nedostatni primitak za toli dobro
zemljište. Mi imademo pako vrlo vriedne, skupe i koje se mnogo
traže vrsti drveća, koje jednako tlo ljube, te koje do duše ne
imaju tako znatnoga porasta kao što topola i vrba, ali koje
za to mnogostruko vredniji materijal pružaju, te bi se dakle
sa znatnom koristi odgajati dale, kao što lipan (koli glasovit
je ugarski lipan), javor, briest, makljen i t. d. Pomocju tehnologije
nalazimo raznoliku uporabu ovib, a ograničenu uporabu
onik običnih potočnih stabala. Prispodobimo li ciene, to vidimo,
da premda siva topola skoro još jednom toliko na množini na
jednakom prostoru pruža, koliko posiiednje spomenute plemenitije
vrsti potočnoga-drveća, to ipak da ona mnogostruko veću korist
daje, makljen pako da se jednako uporabljuje kao što i bukva
a da zaostaje za malo za brzo rastućom topolom. Ne bi li tuj
dakle bilo koristnije ođgojivati takove vrsti drveća?


Najrazsipnije postupa se pako s materijalom toli cienjene
a malo poznavane bukve, koja je u našoj .državi toli mnogobrojno
zastupana, siekuć ju bez obzira i zapustajuć toli nježnoga
zapatka (bar u miešanju). Ta, na toli razne načine uporabiva,
cienjena i skupa gradja rabi se skoro po svuda samo
kao gorivo, a kod nas će najviše jedino siromašnija klasa naroda
priređjivati od toga kuhinjsku spravu, drvene postole,
korita ili tačke i t. đ. Ta vrst drva izdaje se s toga iz šuma,
prispodobiv ju s njezinom mnogostranom uporabivosti uz veoma
nizke ciene kao sirova gradja. Doista J6 to razsipnost, koja se
ne da izreci i koja opet dokazuje, koli se malo cieni toli potrebna
šumsko-gospodarstvena grana, tehnologija.


Koiikovrstne pako vidimo predmete, koji se od bukve prigotavljaju
! Koji drvom radeći obrtnici da ne uporabljuju bukvu?
Nisu li nas već Englezi i Francuzi naučili, da su dobro udjelana
bureta od toga drva isto tako dobra, kao što i od hrastovine?
Kad nestane starih hrastovih šuma, a dužice od te vrsti drva
poskupe, što će biti tada nadomjestkom ? Mi vidimo, da strojar,
stolar, tokar, kolar, bačvar i t, đ. bukovo drvo obradjuju, ali
da ga većim dielom kao sirovo iz šuma dobivaju. Čemu tada
to primitivno gospodarstvo?


Ako tražimo šume, u kojih vrlo gospodarstvo vlada, to
ih Ije ne ćemo u Ugarskoj naći. Tako n. pr. ne izdaje se u
Štajerskoj više iz šuma toliko sirove gradje, već na;]više polu
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 109 —


fabrikata. Tamo se nalazi već više obrtnih trgovina za obdjelavanje
drva, te se tanke tvari i drveni klinci proizvađjaju , a
tuj se omorika, topola i breza mnogo rabe. Još bolje nego sto
u Štajerskoj postupaju nekoji šumski posjednici u Kranjskoj.
Tu se izim polufabrikata i cieli fabrikati proizvađjaju, te dolazi
već u trgovinu izim rezane gradje, drva za sudje (i mehkoga za
prevoz sladora) i šindrCj takodjer i drveno posudje, drvo za
bačve i kutije (od omorike, jele, listvenice, krasta, bukve, ja


vora i kestenja) napareni bukovi odsjecki, pa onda lieskovi
obruči, parketi i njihovi dielovi i t. d.


Isto tako nadje se i u Galiciji na pojedinih posjeđih vrlo
gospodarstvo, te se već tamo počima bukva bolje cienitij kao
što se je to na bečkoj svietskoj izložbi vidjeti moglo.


Zašto se dakle prepušta pače i polufabrikacija tudjim rukam,
te se ne nastoji, da se ova sa prvotnom produkcijom ne sjedini?


Iz spomenutoga može se dakle uvidjeti, da se iznosna sposobnost
šuma osniva poglavito na poznavanju šumske tehnologijCj
sdružene ipak sa inimi strukami šumskoga gospodarstva.


Koli liepa budućnost predstoji šumskoj industriji! Da
nisu gospoda odborski viecnici nekojih već obstojećih, žalibože
dioničarskih družtva odviše dobro gospodarila, to bi bila glavnica
dioničara zaista ne samo sjegurno uložena, već i dobro
ukamaćena.


Šesta glavna točka obuhvaća šumsku taksaciju zajedno
s uredjenjem obhodnje i vriednostnim obračunom.


Sve glavne točke šumskoga gospodarstva tako se duboko
jedna s drugom prepliću, da se moraju nerazstavnimi smatrati;
jer bez poznavanja jedne ne da se druga izvesti- Buduć se pako
već prve dvie točke onako nemarno shvaćajUj to se dade lahko
zaključiti, kako se provadjaju one druge, a osobito ova, gdje
racunstvo glavnu ulogu igra. Iz sliedećih točno razpravljenih^
nedavno izašlih članaka u austrijskom mjesečniku za šumarstvo.
uvidja se, da i iste vlade s neizmjerno velikom nemarnošću
postupaju.


U spomenutom Sasopisu (XXV. svezak, g, 1875., str. 33.)
nalazimo pod naslovom „iz ugarskoga inancijalnoga odbora"
sliedeće: sve državne šume, željezne i kamenougljene rude uvrštene
su s iznosi, koji se ni malo ne osnivaju na dosadanjih
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 110 —


uspjesili. Kod Šuma n. pr. bilo je za g. 1873. preko 3 milijuna


forinti kao iznos uvršteno, doSim se je postigao iznos jedva


od 1 milijuna forinti. Nu sa svim tim oSvanuše opet skoro tri


milijuna forinti u budgetu ZB, g. 1875, Još skoro gore i ekla


tantnije su obstoj´nosti kod rudarstva, kod kojega se nimalo ne


odlikuju diosgjorske željezne rude i zsilski ugljenici.


Ako već u obće ne pristaju vlade za tjeranje obrta, to


tim manje pristaje vlada ugarska s njezinim duboko pod ni


veauom dobro upravljanih evropskih država stojećim činovničkim


osobljem; od tuda nastaju oni prekukavni rezultati kod ru


darstva spojenoga sa taoništvom; od tuđa kukavna korist od


poljskoga posjeda, s kojim se ne zna ništa drugo započeti, nego


da ga se u zakup dade uz pogodbe, koje iztrošenje zemlje una


pređjuju, ne osjeguravajuc niti polovični dohodak; od tuda na


pokon isti sa svim nedovoljni reznltati kod šumarstva, koje
je prvotno za vladino upravljanje prikladno, te u Njemačkoj
državno šumarstvo privatnikom za uzor služi. Posliednje ima
se dakako zahvaliti toj obstojnosti; što je njemačko činovničtvo
veoma sdušno svoje službene dužnosti i vrlo inteligentno. To
su uvjeti za dobre rezultate upravljanja, koji se već u Austriji
mnogo manje nalaze^ a u Ugarskoj odviše manjkaju.


Tako pokazuje najnovija magjarska epoha upravljanja
državnih šuma više nazadka nego napredka. Napustio se svrhi
shodan vlastiti podhvat, te se je sklapalo daleke prostore obuhvaćajuće
i mnogodišnje ugovore sječnje, koje su špekulanti tako
dugo držali, dok su tuj mogli znamenite dobitke vući, nu kad
im zlo išlo, napustili ih, te tim upravu u najveću nepriliku doveli.


Vidi n. pr. ugovore sječnje obzirom na državne šume u
Marmarošu s onom poznatom tvrdkom Bernhard Pollak mlađji,
koja je takodjer zametnula kukavno neuspjeli posao krajiških
šuma.


Radi strašne financijalne nevolje zaključila se prodaja
ugarskih državnih dobara´, nu i jedan dio šuma morati će po
svoj prilici na red doći. Ne može se po tom ništa prigovoriti,
samo da se iste polag objekta, ciene, kupaca i prodajnih uvjeta
razmjerno prodađu, te da bude toliko razbora, da se najprije
s rudarstvom započme.


Nu hoće li biti dobra prodaja? 0 tom se može jako dvojiti,
jer dobro prodati još je teže neko dobro upravljati. Bar je
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 111 _
izkustvo austrijske državne pole pokazalo, da gdje nije sposobnosti
za samoupravu, bilo to kod države ili kod privatnika^
da tuj i prodaja obilno dobro ne uspije.


Da se napokon pojam stvori, kako vlade nemarno šestu
glavnu točku šumskoga gospodarstva izvadjaju, neka služi slieđeći
članak, vadjen takođjer iz austrijskoga mjesečnika za šumarstvo
(XXV. svezak, g. 1876.^ str. 40) podnaslovom: „vriednost
nepokretnoga državnoga imetka u Ugarskoj":


„U jednoj od posliednjih sjednica ugarskoga financijalnoga
odbora nametnulo se je pitanje, na kojem temelju unaša u račun
držayno računovodstvo vriednost nepokretnoga državnoga imetka
sa 300 milijunaj na što ministar financija pl. &liyczy ne dade
razjašnjenja, već jedino se i sam začudi nad takovom procjenom,
izjaviv, da je taj obračun državnoga računovodstva kriv, a da
je državni imetak mnogo više vriedan.


„Bester Lloyd" spominje sad na to, da kad je g. 1869.
tadanji ministar financija grof Lonyay državne račune za godinu
1869. položio, da je vriednost državnoga imetka svakako nešto
absurdnim načinom raztumačena bila, dočim se je:


a) vriednost rudarskih objekta takovim načinom ustanovila,
da se je u buđgetu godine 1869. preliminirane iznose kao
temelj uzelo, te brojke sa 20 pomnožilo, te se po tom za
kovne rudarske objekte vriednost od 26,795.600 for., a za
solne rudnike vriednost od 176,960.000 for. u zaključni
račun uneslo;


h) kod državnik dobara i šuma ustanovile su se naproti vriednosti
takovim načinom, da se je godine 1869. preliminirani
porez kao podloga uzeo, pa sa 60 pomnožio, te se


´ tako sva rudarska, kameralna, krunska i ina dobra vriednošcu
od for. 47,840.760, sve pako državne šume vriednošću
od 2,519.210 for. u upis uzelo i napokon


c) kod državnik sgrada uzelo se je za godinu 1869. preliminirane
troškove uzdržavanja 200 kratj te se je tako za iste
unesla u stavku vriednost od for. 4.540.800, za sgradu centralnoga
ravneteljstva for. 8,758.000, za uredovnu sgradu
prodaje duhana for, 492.000 itd.


Da nisu ovo viestiiz najsjegurnijega vriela crpljene, doista
čovjek bi ih držao zločestom dosjetkom. Tko bi bio slutio^ da
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 112 —


ima u državne uprave, koja civilizoranoj Evropi pripada, ta


kova naivna primitivnost u taksaciji dobara?


Kako se može izvrstno gospodarstvo očekivati od uprave^


koja ne može pronaći niti vriednosti predanih joj predmeta?


Čovjek se mora upravo snebivati nad takovom ocjenom.
A kad već kod države tako liepo ide, kako se može onda od
nje nadati za pomoć i nredjenje , privatnoga šumskog´e gospodarstva?
Privatni šumski posjednici biti će s toga još dugo
sami na sebe upućeni, te će od njih samih zavisiti, da svoje
šume ili dobro upravljaju ili uništuju. Kad bi im se moglo
točnim protumacenjem stvari oći otvoriti, te im na srce staviti
i njihovo i njihovih potomaka dobro! Na budućnost misleći i
na svoje potomstvo se obzirući šumski vlastnici uvidili bi doista
štetu i gubitak kod vladajućega bezosnovnoga gospodarstva,
te bi pravim putem udarili. Da svaki primjer, bio on dobar ili
zao, nasljedovaca nađje, stara je istina; s toga bi takodjer racijonalno
šumsko gospodarstvo ili šumska industrija, sa svojimi
većimi cistimi iznosi, svakako na nasliedovanje poticala, te bi
se već bar na polak pomoglo, dok se vlada napokon silom posla
ne prihvati.


Neuki ili šumi neprijatelji viču, da kad bi šumsko gospodarstvo
bolju korist bacalo, ne bi bilo toliko devastacija, te
bi se više obaziralo na pomlad- Takovi glasovi usudjuju se pojavljati,
koji ne imaju niti pojma o pravom šumskom gospodarstvu
i o njegovoj mogućoj koristi; ta ne može se uzeti, da
se gola sjecnja sastojina i nagomilanje gradje, kao što i jednostavni
nepromišljeni pomlad uredjenim šumskim gospodarstvom
nazvati može. U manjih šumah, gdje se ne može tjerati gospodarstvo
sa krupnogoricom, te je čovjek prisiljen latiti se gospodarstva
sa sitnogoricom, ne da se doduše tjerati onako
mnogostruka industrija kao što kod onoga prvoga, nu ipak dade
se i tu postići izvrstan dobitak, kao sto je već prije spomenuto.


Prispodobimo li, da pobijemo i razjasnimo netemeljitost
prije spomenutih izjava, poljsko i šumsko gospodarstvo to ćemo
uvidjeti sliedeće:


Poljsko gospodarstvo rabi njemu najprikladnije ploštine,
njegovi proizvodi dadu se radi male težine lakše izvažati, a
njihova prodaja je velika; gora strana je pako ta, što se za
proizvod tih plodova mora unapried izdati razmjerno velika
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 113 glavnica^
a što je povrata iste zajedno s kamatami (proizvodi
iza odbijenili troškova) mnogostranim slncajevom podvržena;
treba nadalje uzdržavati skoro kroz cielu godinu razmjerno
veliki broj radnika i sluga, bezbrojni inventar strojeva, sprava
i marve. Kod većih racijonalnili šumskih gospodarstva sačinjavalo
bi 57o srednji cisti iznos,, kad bi se uzeo nuždni obzir na
amortizaciju, kao što i na ukamaćenje u strojeve uložene glavnice;
svakako ima iznimaka, te se postižu mnogo veći kamati,
nu ti se obično osnivaju na iztrošivanju zemlje, te su nestalne
točke, koje se obično zakupom na kraće vrieme omogućuju, nu
gorke posljedice rieđko kada izostanu.


feumsko gospodarstvo rabi danas već najviše onakove ploštine^
koje se ne dadu za poljsko gospodarstvo s korišću upotriebiti;
njegovi se proizvodi kao sirova gradja radi svoje velike
težine i objema teže i skuplje prevažaju, docim ta nepogodnost
kod polufabrikata ili kod cielih fabrikata odpada. U praštanju
je s toga prodaja radi gornjih uzroka ograničena, te se može
shodnom uprilicbom (fabrikati) pa onda i na više načina postići.
Za dobivanje šumskih proizvoda izdaje se (kad se s obzirom
radi) unapried razmjerno neznatna glavnica, te može kod dobroga
gospodarstva dovoljnim obzirom na prediznose cesto i
ođpasti. Kod nasada, koji se mora s pomišlju na budućnost obaviti,
redji su osobiti štetno uplivajući slučajevi, te se mogu
ubrojiti k iznimkam. Radnika treba samo kratko vrieme, a uza
to su jevtiniji, služničtvo pako nije u nikakvom razmjeru s onim,
što ga poljsko gospodarstvo pače na znatno manjih ploštinah
potrebuje; a kod najobrtnije obhodnje izčezava upravo inventar
strojeva, sprava, marve i sgrada itd. pred onim poljo-gospodarstvenim.
Pošto za to skoro nikakva troška ne treba, to odpada
sasvim i znamenita svota, koja nastaje nesrećami kao što pošasti,
koje prečesto gospodarstvo zatiču i na godine oslabljuju.


Kod šumskoga gospodarstva pronadje se iznosni postotak
djelitbom normalnoga iznosa, normalnom gotovinom. To pako
vriedi samo za kolikoću množine drva, a do radinosti je šumarove,,
da intenzivnim gospodarstvom postotak čistoga iznosa
povisi. Kod šumskoga gospodarstva ne dadu se navesti nikakve
autentične srednje brojke, kakve bi se intenzivnim gospodarstvom
postići mogle, a to za to, jerbo u našoj carevini skoro
još posvuda s riedkimi iznimkami vlada vrlo primitivno šumsko
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 114 —


gospodarstvo. Nu budi ovdje spomenuto, da u Njemačkoj cisti
iznosi i kod iste sdušne prodaje siroviii proizvoda i djelomične
polufabrikacije promjerno 47^, po hektaru iznose, ne gledec na
pojedinosti, gdje ove brojke cesto dvostruku pače i višestruku
veličinu dostignu.


Ograničimo li se s toga za naše odnošaje na pojedine
šumske industrije naše carevine, to ćemo takodjer pronaći, da
se cisti iznosi kod uređjenib šumskih odnošaja izmedju 3 do
8Vo poniiou, čemu leži uzrok u mjestnih odnošajih osamljenih
ploština, kao što i u nalazećoj se vrsti drveća i u prekomjerno
visokoj voznoj cieni željeznica itd. naprama inozemstvu.


Završimo li promatrajuć oba gospodaTska sistema, to ćemo
vidjeti, da šumsko gospodarstvo, ako, kao što prije rekosm.Oj
ne pristrano prosudimo i za poljogospodarstvenu kulturu nevaljane
ploštine, na kojih se šume većim đielom nalaze sa poljogospodarskimi
zemljišti prispodobimo i na nje se obazremo, da
sve, ako se cisti iznosi šumskoga gospodarstva manjimi čine,
nego što oni poljskoga gospodarstva, da se isti mogu jednaki
s ovimi smatrati, a u mnogih slucajevih da mogu daleko nadmašiti
iznosni postotak poljogospodarskoga zemljišta. Promotrimo
li napokon tekuće glavnice^ kao što i njihovu sjegurnost
i postojanost u dohodcih, to moramo priznati, da je šumsko
gospodarstvo koristnije.


Oba gospodarska sistema nužđna su neobhodno za Sovjecji
život, te se, tako rekuć jedan s drugim spajaju. S toga nije ni
malo dostojno, da si hoće poljsko gospodarstvo tim nešto koristiti,
što s nekim precjenivanjem sama sebe ono drugo prezire
i ozloglasiti nastoji. Svakako je dokazano, da šumski upravitelj
može svojim znanjem lakše upravljati poljsko gospodarstvo i to
još uzorno, jerbo se pronicavost jedva na jednu najviše na
đvie tri godine proteže, nego što može poljski gospodar upravljati
samo uredjeno gospodarstvo sa sirovim drvom, jerbo potrebito
k tomu znanje leži daleko izvan njegove struke.


Mi nalazimo s toga dobra upravitelja šumskoga i poljskoga
gospodarstva u jednoj osobi jedino medju pojedinimi članovi
visokoga plemstva, koji su se iz ljubavi prema naravi povukli
iz bučnoga svieta, koji oba gospodarska sistema jednako ciene,
koji se u proučavanje obiju jednako zadtibiše, te koji plodove,
koje su oni sami na svojih dobrih stvorili, s veseljem, tako
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 115 —


rekne, svojom djecom smatraju. 0 važnosti i nerazdielivosti (kao
ljudska potreba) obiju osvjedočeni suđe oni o obijuh bez ikakvih
predsuđa, te laliko pogode istinu vještaSkim pogledom. Takove
gospode ima do duše malo, a buduć su u stvari vještaci i veoma
pravedni, to znadu i to samo oni cieniti nastojanje i zasluge
svojih činovnika i sluga. Služba pod ovakovom gospodom jest
trajno natjecanje za priznanjem i ljubavi, nu s toga su i takova
dobra upravo uzor-gospodarstva u najvećem smislu.


Isto tako netemeljite izjave, kao što je vec spomenuto,
podigli su u najnovije doba pače i strukovnjaci, samo se je
podmetnulo „pogriešnomu" sistemu nepovoljne ciste iznose ili
pogrešno vođjenje gospodarstva, nu i ovdje upotrebilo se neuke
za vikače, koji su na sve strane trubili, nu naskoro morala je
bezsmislena vika prestati!


Pred nekoliko godina postavi naime inače vrlo zaslužni i
duhoviti saski dvorski savjetnik Pressler nekakov novi sistem
za >šumsko gospodarstvo, kojega je on nazvao „financijalnim"
gospodarstvom najvećega zemljištnoga iznosa. Nu malo mu je
bilo pristaša, a osobito malo teoretićnih praktika, koji su neizvedivost
i neuzdržljivost toga novoga nauka umah uvidili medju
lijegovimi učenici. Oni, koji su si htjeli vikom glas steći, priključili
su se dakako umah novoj nauci, jer je bilo gradiva
prikazati se bar učenjakom. Udaralo se s toga mnogo na naš
gospodarski sistem i na njegovu zločestu provedbu. Pošto nije
htjela nikako prestati vika te male oete novajlija, bilo je predvidjeti,
da se mora odlučni korak preduzeti, da se jednim udarcem
ti vikači ušutkaju; pa tako se je i sbilo.


Iz nekoga g. 1875. dakle novo utemeljenoga lista crpimo
sliedeće u kratkom izvadku; .


„Pressler (začetnik nove nauke) i nadšumarnik Roch iz
Draždjana (pristaša prijašnjega) urekoše s nekojimi protivnici
„financijalnoga gospodarstva" 17. do 19. srpnja 1874. sastanak
u Gorlitzu, najšumovitijem gradu Pru-ske, da borbu odlučnomu
kraju privedu. Ista se započe sa svim sjajem.


Na jednoj strani borili se dvorski savjetnik Presslernadšumarnik E-och, na drugoj strani pako pred svimi nadšumarnik
Dankelmann. Skupština i grad vrlo su se za stvar zanimali;
prva čisto znanstveno, a drugi upravo praktično. G-orlitz posjeduje
30.500 hektara šume, a medju gradskimi otci bilo zavla
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 116 dalo
mnienjej da je financijalno gospodarstvo najkoristnije.


G-radsko zastupstvo pozvalo je bilo strukovnjake, nadšumarnika


Dankelmanna (ravnatelja šumarske akademije u Neustadt-Ebers


walde) i nadšumarnika Rocha (ravnatelja šumarsko-uredovnoga


zavoda u Draždjanih). To bijaše praktično zaledje stvari, pa


obzirom na nj bila se je teoretička bitka, koja se očito nije


svršila pobjedom Presslereve teorije. Grrad Grorlitz ne će ista


za svoje šume uporaMti. Dvorski savjetnik nije možda još nikada


naišao bio na odlučniju oporbu, nu i nikada čuo iz nstiju pro


tivničkih poštenijega priznanja radi svojih velikih zasluga oko


uzgajanja matematicne metode za riešavanje šumskih pitanja."


Nekoja spočitavanja, koja samo iz neznanstva pojedinaca
zatiču naš šumsko-gospodarstveni sistem, umjesto njegove ovršiteljej
jesu premalena ciena i propuštanje prvih iznosa, koji bez
dvojbe igraju veliku ulogu u šumarskom računarstvu, te imadu
neizmjerni upliv na iznose. Isto tako je i ukamacenje tih prvih
iznosa premaleno. Gospodin dvorski savjetnik Pressler ima u
tom pogledu posvema pravo, da se ukamaćenje tih prvih iznosa
ne smije, sbiti sa postotkom množine drva, kao što ih same
šume dajn, jerbo oni sačinjavaju troškove, koji pripadaju glavnoj
sastojini. Pryi iznosi mogu se smatrati kao predujmovi, koje već
sada pruža, tek u kasnije vrieme dospievajuća glavnica, dakle
zajam, koji se po običnoj kamatnoj mjeri ukamaćuje.


Takodjer priznata je i tvrdnja, da se predizdatci imadu
računati u šumah najmanjom kamatnom mjerom, kao što se
to obično na hipoteke uporabljuje, te s toga ne smije nadmašiti
postotak množine drva; buduć je nložena glavnica sasvim
sjegurna, te nije pogibelji gubitka izložena, kao što je to kod
drugih obrtnih grana ili pače kod neposrednoga novčanoga gospodarstva,
te po tom na sjegurnora temelja počiva.


Pravedna je dakle pobjeda dobivena, te bi samo željeti
bilo, da bi i dobre plodove nosila, a šumski posjednici da bi,
cieneć prve dvie glavne točke, pridonašali u vlastitom interesu
k podignuGu šumskoga gospodarstva


Sada dolazimo k sedmoj i zadnjoj glavnoj točki
šumskoga gospodarstva, k šumskoj upravi i ravnateljstvu šuma.
0 toj točki ne da se više mnogo reći, jerbo je u svih prijašnjih
točkah razpravljana bila, te se opet na svalm pojedinu specijalno
odnosi. Stara poslovica reli: „od glave riba smrdi", a