DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 21     <-- 21 -->        PDF

" 117 ~


prenese li se to na šumsku industriju: ne valja li ravnateljstvo,
to ne valja ni cielo Aumsko podčinjeno osoblje.. To vriedi kod
svake grane gospodarstva, a potvrdjuju to i nebrojeni dokazi
u čovječjem društvenom životu i u svih strukali.


Aiex. Nik. Sckultz.


Izkaz 0 uspjehu šumsko-gospodarstvene obhodnje
druge banske imovne obćine u gospodarskoj g. 1878.


,,Obračun o u|}ravi imetka inia biti podp-on t. j .


đa mora n svakom potrebnom i (razborito) željenom


smjeru pomo<5ju brojka govoriti i odgovarati/´


(Wesse]j : j,Obračun dobivanja plodina.")


Koli je potrebno, da se pomenuta izreka u podpuuom
svojem obsegu za svake prošle gospodarstvene godine na uspjeti
vlastitoga gospodarstva protegne, da se ne podade umišljenim
nazorom o uharnosti upravljanih šuuia, đa se točnom uzpostavom
financijalnO´gospodarstvenih momenta o „imati i dati´´
na čistac dodje, a da se svakojake rak-rane liece, protumačio
sam u jednom od prijašnjih svezaka u sastavku o skrižaljkah
čistoga iznosa.


Nijedan šumski upravitelj, kojemu dobro njegovoga šumskoga
posjednika na srcu leži, ne će propustiti, a đa si o postignutih
rezultatih u gospodarstvu točan račun uzpostavom
izkaza o uspjehu ne pribavi, te će svoju vlastitu djelatnost kao
što i posao gospodarskih glavnica točno izpitavati, da može
tako nedostatke izpraviti, te vidjeti, gdje je nužda da se naj^
prije pomaže.


Kakov se je uspjeh pokazao prošle godine 1878. u gore
pomenutoj imovnoj obćini, to ću u sliedećem pokazati, a ujedno
eu i pripomenuti, koliko bi željeti bilo, da se iz drugih krajeva
slični podatci u ovom listu sakupe, čim bi se vremenom dobio
toli potrebni materijal za razsudjivanje uharnosti hrvatsko-slavonskih
šuma. a moglo bi se većom sjegurnosti postaviti pravilo
0 računu za kamate, koje se imadu po pravdi i duši podstaviti
kod kupovanja i prodavanja, ekspropriacija i drugih
kojekakvih financijalnih operacija u šumskom gospodarstvu.
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 118 ~
Za neku zemljištnu površinu od 22,65674 hektara, od kojih
su 19,976*09 nasadjane zalihom drva od D,435´317 čvrstih metara,
bijaše etat šestara^ za godinu sječe 1877/8. ovako ustanovljen:


I. Grlavnaporaba.
276*31 hektara prostorine
redovitih šestara s procjenjenim iz


nosom
drva od: T^ J-
Drvo za graciju gonvo
evi´sti metri
6,121 43,260


306.44
„ prostorine kao prištednja prijašnje
godine sa zalihom drva od 3.568 53.787
II. Nuzgrednaporaba.
24L48 „ proklaštrenih šestara . . . 112 2.200
82420^žfctS^^ ukupno . . 11.801 99.247"
Od ove ošestarene stavke došlo je sbilja u porabu:


1. Grlavna poraba.
164.71 hektara
redovitih šestara sa . . -. 4.383 16.997
iz zahvata,
poloma od vjetra,
suhara 1.513* 910*


II. Nuzgredna poraba.
152.25 „
proklaštrenih šestara . . . 106 2.099
69.44
„ johova poloma — 1.369
Šumski zločini . ... . . . 849 . 1^198
386.40 hektara
ukupno sa . . 6.851 21.573
Uporabilo se s toga premalo za:


I. u glavnoj porabi
418.04 hektara
i zaliha drva od 3.799 80.140
II. u nuzgređnoj porabi
89.23 „
s pripadkom po prilici od . . 6 —.101
507.27 hektara
ukupno T~T"^?799 807241"
od toga radi šumskih zločina
i johova poloma . . . 849 2.567
ostaje u obće manja poraba´ođ 2Mb ^77^4"


´ Ye6 izpravljen
ođ procjenbenih pogriešaka.


* Jest ona izvan pomenute uporabne prostome spadajiića množina,
s kojim nrazom i oduzetkom nastaju toli vejike praznine u sastojini, da
mora s njihovim uplivom nekadanji iznoa sječe odlnSni odlomak pretrpjeti.


ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 23     <-- 23 -->        PDF

~ 119 -


Ta manja poraba sastoji izkljucivo u množinah drva, koje
se zastaju u odaljenik brdjanskili šumali radi pomanjkanja komunikacije,
te njihov etat šestara ne da se za sada lakko odsjeći.


Cieli udar dieli se po načinu predaje i to:


I. Badava:
a)
na služnost ovlaštenim: Drvo ^a gradju gorivo
Čvrsti prostorni metri


1. crkve i grčko svećenstvo
95 886
2. škole
170 3.102
3. obćinski uredi i javni obcinski objekti 2.163 1.916
4. pogorjelci . . .. .
105 81
5. vlastita potreba ....... . 2 171
6. različito
1 —
7. graničarske obitelji; a) badava .. . — 22.004
II. Uzšumskutaksu:
h) strankam: p) uz umanjenu taksu . 286 240
1. prodano ...´........ 3,190 2.475
c) šumski tat odnesao *.... . 849 1.761
Ukupno ". . 6.851 327636
U reviriia ravnice savske prodali su se u šestarih lirastova
debla putem dražba, uz pogodbu, da smije kupac deblo uključivo
do 30 cm. ovršne debljine uporabiti, docim vršak i granje
kao gorivo za na služnost ovlaštene ostaje. Potrebno je to radi
mjestne nužde drva za ogrieVj da se zadovolji na služnost
ovlaštenim obiteljim. Iz tih. prodaja postigli su se sliedeći rezultati:
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 24     <-- 24 -->        PDF

120


OD


5=


S


< 2 <=


CD S9


^ B o


3^ 1 1 r


a 9 St
-2^


Pr:,
Si-


o


. 9=


r


h-l i=^
-Cl H^ CD


M


1 o CD ploština šestara


co te a: Ol M


i


PT


03 o hrastova debla


H^ Cl O"


o to rf^
´^^


cn Cn Oi Oi ^
>f^ O O S3


o o promjerne


1 CC i. cc P medje a prsnoj


1 S 1 ^ 1


L s


H^ ^Cn


cn


-a to co
o O O visini


to


a:<
Proejenjena
množina drva


C5 Cn Ol


oo l=r


!>L) os ZO co 00 CO za gradju


cc o p


O Ot H^ M Cfi


^


p^


cr-O
-

^ ^


CO O CO cc


o o 1— ^s


to co -M o
O


^ O , ,


1 P-P


02 to to to


^^^ ^^


1—^ CD h-^ O )-_L 0 O


o CD
C" to t;j 00 ^p^ dužice
co 03 Ci


to o V i stegnute


bO ^


Ci hi o 36/ 4/ t 1/


05


OT 00 h-^ 05 OS h-» /i /6 /l4


B


-a I>0 oo oo


.^


IO> l4^ p


to V-i. co oo CO šindra o


CD V-i


tf^ cn ZO OO p-d
o< cr


02. <1 CD
gradja


1 O t 1 1 1 p


CT 00 to tNO


H^
t-1 M


kupovna ciena


-I o g
oo


1—»


to M to M-to oo K^ CL


CC 00 —1


o to o
OD o o5
1^.


93 iT!. P


.


o< w


00 00


-a h^ -:i "´trn ^^


-^ -<


ts o


to ^ (XJ o.
05 i ´


g B


1
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 121 —


U šumu bilo je utjerano na pašu;


5,319 komada konja i goveda


6,339 „ krmadi


131 „ ovaca i koza; po čem se vriednost
šumske paše na 11.165 for. računa, t. j . prava faktična vriednost
šumske takse za utjeranu marku, koju sjednačujem sa
vriednosti šumske paše, jerbo se prava vriednost iste po jedinstvu
ploština neda sjegurno ustanoviti, Čemu nam danas još
0 matematično sjegurnoj procjeni te porabe dovoljni podatci
manjkaju, a da se ti postignu, moraju se na svakom mjestu
s, pokusi dobiti. Obračun vriednosti paše po broju i vrsti utjerane
marve i po jevtinoj ustanovljenoj cieni, uz koju se je za
cielo vrieme paše za konja I for., za govedo 80 nov., za krmče
1 for., za ovcu i kozu 30 nov. u račun uzelo — štiti od praetium
affectionis.


Šumska žirovina, premda procjenjena za´ utjeranje od


18.842 komada, može se isto tako tek, pošto se upravo utjeranje
sbude, u račun uzeti, pošto nije mogao jedan dio žirovine
radi nastale poplave u poplavljenom dielu zeinlji.^ta, a drugi
dio opet u bukovoj šumi.radi osobito izdašnoga dohodka u porabu
doći, jerbo su male šumice imale sjeme davati, te su ih
njikovi posjednici uporabljivali.
Po tom unišlo je samo 2721 komad, a njihova žirovinska
vriednost računa se na 6802 for. 50 novč. Napose moram spomenuti
šumske zločine i kradje, koje u ovdješnjoj okolici omasnu
ulogu igraju. Tečajem godine sbilo se takovih slučajeva :
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 26     <-- 26 -->        PDF

122 —
Sastojeći u


Oštećena kradji drva đ3 Naknadni
ploha za lies i ^-^ o«^SS.
n o
iznosak
U drvo
hektara hroj cv. m. pr m. komada for. ne.
640 352 450 — — 2599 91
264 — — 1168 — 3013 51
Dubie, šumariji 0,2-25 78 4 — — — 62 104 78
983 327 818 — ~ 2185 52
146 — — 867 -2195 18
Petr. šumariji 7,936-77 22 — __ — 275 575 40
388 170 493 — — 1522 81
91 — — 423 — 1217 90
36 — -— 321 674 10
1
Rujev. šumariji 8,493 53 23 {razl ika) 11
— 177 16
1
Ukupno 22,056-74 2,597 849 1761 2458 658 14,366 27
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 27     <-- 27 -->        PDF

123


Od toga predalo seje 46 sudbenomu stolu, 1750 kotarskomu
sudUj a ostalo političkim okružnim uredom na uredovanje;
a do odsude došlo je od toga po sudbenom stolu 7, po
kotarskom sudu 221, a po političnili oblastih 732, ostatak ostao
je neriešen u stojećoj još iztragi.


Pokaz lovnosti razdielio se je na 19 lovačkih revira i dao
u zakup. Lovska zakupnina dobacuje na godinu 134 for, 83 nov.,
te odpada po tom na godinu po hektaru 0.69 nov.


Troškovi iznašaju po hektaru i to:
ravnateljstvo (zastupajuće tielo) . . 7 nove.
uprava (šumski ured i šumari) . . 37-5 „
šumska zaštita 21.4 „
zemljarina i obciniski razporez . . 26.8 „


Ukupni troškovi po hektaru . 92*7 nove.
Po tom iznaša cisti iznos za god. 1978:


Conto dobitka i gubitka.
Primitak Izdatak


for. ne. for. uc.
Prodano drvo
Vrieđnogt drva izdanoga
na služnost ovlaštenim20,925
25,427
78

Zemljarina i obeiuski razporez

Place šumskoga osoblja
6,092
11,227
Istim vriednost 11,165 40 Odšteta zastupstvu 1,607
„ poraba žira 6,802 50 Kulturni troškovi 909
Lov i ribarstvo
zakupnina za šumske čistine
^
193
648
73
49
Troškovi uprave
Prepis Ka inventar
956
201
Kamenolom
Poraba šiške
100
105

50
Dio ulivatiteljemznake sudbene
za do806
Naknada šumskoga kvara 2,597 45 Različito 384
Kamati od uloženihvnica
gla689
95 2-2,185
Različito 43 --Saldo na novi račun 46,513
Ukupno 68,698 80 L´kupno 68.698


Po tom ođpada na 1 hektar cisti iznos od produktivnoga zem-
Ijišta po 22jl64-35 hektara — od for. 2.09 ili po Jutru od for. 1-20.
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 124 Ukamačenje
Čitavoga imetka iznosi pako
Zaključni račun


81. prosinca 1878.
Activa
Krčevina zemljište i tlo
s ležećom glavnicom
Pomična ulozeua
glavnica:
Knjižnica
for
4,177.139
94
ne.
70
48
Kolajući imetak
Položi
Dobitak saldo
Passiva
for.
5,487
4,204.870
ne.
73
Sprave i orudje 200 54
Instrumenti 5;jo 16
Pokućtvo 1,309 50
Kolajuoa glavnica:
rio/ei II stedionif´i 15.028 95
Gotovina 1,550 25
Tražbine
Ukupno
14,510
4,210 303
13
77


Opa/,ka. Kod passiva imala bi biti polag računa uvrštena vriednost glavnice
nepomičnih tereta, nu buduć ti tereti odviše ovdje oil godišnjega pi-.ivoga
uporabnoga dobitka na služnost ovlaštenih — to bi i njihova vriednost o-lavni^^e
bila svake godine drugačija, a k tomu je ustanova dobitne mjere, po kojoj bi se
imalo uglavničivat, još neriešeno pitanje. Račun pako postaje i´u tom pogledu
prav, kad se u račun unese vriednost služnostne porabe, kao što se je to u contu
dobitka i gubitka i zbilja učinilo.
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 29     <-- 29 -->        PDF

. _ 12g _ .


Čitavi imetak ukamaćen je bio godine 1878. sa l´l´^/^.
Nastaje sada pitanje, da li se možemo zadovoljiti s tim
iznosom šumske glavnice?


Doduše taj kamatni postotak čini se u prvi mak premalen,
te bi mogao veći biti, nu kad pomislimo, da veliki dio šumske
skupnine nedopušta danas još intenzivnu uporabu sječnje i bolje
unovčivanje, kad uzmemo u obzir vrieduost, koju pruža sjegurnost
i pribvatljivost dobodka, te napokon i vriednost šuma,
koju one u klimaticnom pogledu po svu okolicu imadu, to postaje
tada to ukamacenje povoljnije. Možemo li se mi zadovoljiti
s tim dodatkom^ koji je osim toga nešto sasvim neprocjeniva?
A koli velik morao bi biti upravo taj po sebi maleni
broj , kojim bi se mi kao ukamatnim faktorom zadovoljiti
mogli?


To je baš do sada još zapriekaj prieporna točka u šumarstvu,
— neriešeni jošte problem!
Kod te zadaće naći ćemo različitih mnienja, Pregledaimo
ib jednom po redu, da vidimo rezultate.


Wessel y (obračun dobivanja plodina) misli n. pr., da je
ukamacivanje zemlje i tla u ugarskih, zemljak ođ 5*^/« jedno od
vrlo povoljnih, ne navadja pako minimum, kojega je slobodno
tražiti, naproti tomu maksimumu; napominje samo, da to ukamacivanje
kod većih kompleksa za do l*Vo pada, a kod manjih
i preko te postavljene brojke skače. Gdje pako da se sada traži
međja izmedju velikoga i maloga?


Kr. pruska instrukcija za proracunanje vriednost
i od godine 1866. prepisuje naproti za odplaćivanje 3, za
uglavnicivanje 57o


Kr. pako saska naputa od 15. siecnja 1861. za oboje
u obće 37(c


Pressle r u racijonalnom šumskom gospodarstvu za državne
sume 3Vaj ^^ družtvene i veće privatne šume 4, za manja spekulativna
gospodarstva 4´4"/oj li-u pripominje, da se ovi postotci
polag okolnosti za ´/^Vo povisiti i sniziti mogu. Osim toga
dodao je takodjer Pressler kod XXVL glavne skupštine njemačkih
gospodai-a i šumara n Beču, da dobitna mjera od 2V/o
mogu udovoljavati, a prigodom skupštine češkoga šumarskoga
diužtva u G-ratzenu (1874.) plaidira pače sa 27o za Cesku.
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 126 —


Barkkard t u svojoj šumskoj vriednosti temelji gospodarstvene
kamate sa 37o računu primjereno.
Kraft („Krit. Blatter", 49 svezak, 2. snopić) za privatne
šume najviše 3, za državne šnme 2^´^^-\^.
Bose („Beitrage zur Waldwerthberec]inung 1863) 2, najviše,
3%.


Brau n (racijonalna šumska vriednost) 1865. jest kod
šumskih računa samo za najmanju đobitnu mjeru, odgovarajuću
upravo čistomu dohodku na veliko šumsko uzdržavanje uloženih
glavnica.


C. Hejerjes t za dobitnu mjeru, koja za Vod one, za koju se jednako velike glavnice svagda sa sjegurnošću
uložiti dadu.
C. Heye r (Waldwerthbereclinung) napokon za gospodarstvenu
dobitnu mjeru u srednjoj Njemačkoj, koja iznosi 2—3**/o.
Kad promotrimo ovaj red različitib mnienja, poteklih od
najuglednijih kapaciteta u šumskom uzdržavanju, to doista ne
znamo, koju bismo dobitnu mjeru uzeli kao ustanovljenu.


Za kojom brojkom dobitne mjere da posegne neuki u tom
kaosu ustanova, kad dodje u priliku, da mora takovu upotriebiti?


Da se tomu donekle doskoči, te da se na nekakovo približno
središte svede, htio je Presler pod takozvanom šumskom dobitnom
mjerom stvoriti veličinu, koja bi se po svoj prilici zakonom
priznati morala, da se tim bar ponešto objektivna procjenba
preduzeti može, koja bi imala štititi od kakvoga praetium affectionis;
a on razumieva pod tim onaj postotak, kojega se moz^.
razboritim načinom zahtievati od svakoga gospodarstva naproti
drugim šumarstvu sličnim obrtom.


S istim pravom može se onda i onaj umanjeni postotak
ukamaćivanja od C. Heyer a računu podstaviti, naime onaj
što ga za isto tako velike glavnice trajno uz sjegurnost novčani
zavodi ili država pružaju. Oboje pako izlazi napokon trajno
na jednako. Šumskomu gospodarstva sličan koji obrt može propasti
zlom poslenom godinom ili nesretnim! špekulaoijami, a i
novčani zavodi mogu to isto tako.


Mi smo upravo o posliednjih u zadnje vrieme dosta primjera
đoživili. I državu mogu slične nesgode zateći. Kako je
tiekom vremena često snizivana valuta, promjenivana vriednost
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 31     <-- 31 -->        PDF

, — 127 —


glavnica uslied nametnuga boda, dobro nam je poznata, a ne


mogn li se ovakove nesreće ponoviti?


Pressler veli nadalje: ne može biti tako velika kao kod
drugib obrta, nu ne treba da kod na pol dobroga gospodarstva
izpod 8 opadne! Napokon je ipak oboje sam sobom stvoreni
osnov, kojega se badava mora u šnmi tražiti.


Skupine šuma, koje su, odaljene od sredstva komunikacije,
za sada ne pristupne intenzivnoj uporabi etata, a ne dopuštaju
bolje unovcivanje do najmanjega opada drva i druge
nuzgredne koristi, ne će se moći silom uvrstiti u stanovitu
brojku dobitne mjere, premda vriednost njihovih glavnica relativno
raste. Da se ovdje veličina dobitne mjere ustanovi, koja
bi mogla udovoljiti, moralo bi se sve one dohodarstvene faktore
u raćun uzeti, kojim se nije moglo do danas niatematicni
izraz odrediti.


Ako se s toga, ne gledeć na povisivanje uporabne vriednosti
proizvadjanja drva, što se je do sada dogadjalo, te će
se i u buduće dogadjati, uzme u račun, da će vriednost drva
naravskim načinom u istom odnošaju rasti i da to mora, kad
vriednost novčana pada; ako se obazre nadalje na koristonosan
upliv šuma na zdravlje čovječje i po tom cieloga pučanstva
koje zemlje, potekli od stalnih klimatićnih odnošaja,
obitavanja i namirivanja inih nuždnih potreboća; ako se uzme
u racuUj kao što jo prije spomenuto, na mnogih mjestih još
nemoguća uporaba etata sjecnje i druge porabe, to se neće
moći razboritim načinom nikako zahtievati 2^/^-110 ili još možda
više ukamaćiv´anje; a pošto je, kao što sam prije spomenuo,
branio Pressler 2*^/Q-nu dobitnu mjeru za Cesku, to će se ova
imovna obćina, obzirom na sve ono, moći zadovoljiti s ukamaćenjem
od l´l^o? a to tim više, ako se uzme obzir na relativnu
šumsku vriednost mnogih šumskih skupina i njihovoga upliva
na ukamaćenje ovih šumskih glavnica.


II Petrinji, mjeseca ožujka 1879.


Pausa. nadšumar.