DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 29     <-- 29 -->        PDF

. _ 12g _ .


Čitavi imetak ukamaćen je bio godine 1878. sa l´l´^/^.
Nastaje sada pitanje, da li se možemo zadovoljiti s tim
iznosom šumske glavnice?


Doduše taj kamatni postotak čini se u prvi mak premalen,
te bi mogao veći biti, nu kad pomislimo, da veliki dio šumske
skupnine nedopušta danas još intenzivnu uporabu sječnje i bolje
unovčivanje, kad uzmemo u obzir vrieduost, koju pruža sjegurnost
i pribvatljivost dobodka, te napokon i vriednost šuma,
koju one u klimaticnom pogledu po svu okolicu imadu, to postaje
tada to ukamacenje povoljnije. Možemo li se mi zadovoljiti
s tim dodatkom^ koji je osim toga nešto sasvim neprocjeniva?
A koli velik morao bi biti upravo taj po sebi maleni
broj , kojim bi se mi kao ukamatnim faktorom zadovoljiti
mogli?


To je baš do sada još zapriekaj prieporna točka u šumarstvu,
— neriešeni jošte problem!
Kod te zadaće naći ćemo različitih mnienja, Pregledaimo
ib jednom po redu, da vidimo rezultate.


Wessel y (obračun dobivanja plodina) misli n. pr., da je
ukamacivanje zemlje i tla u ugarskih, zemljak ođ 5*^/« jedno od
vrlo povoljnih, ne navadja pako minimum, kojega je slobodno
tražiti, naproti tomu maksimumu; napominje samo, da to ukamacivanje
kod većih kompleksa za do l*Vo pada, a kod manjih
i preko te postavljene brojke skače. Gdje pako da se sada traži
međja izmedju velikoga i maloga?


Kr. pruska instrukcija za proracunanje vriednost
i od godine 1866. prepisuje naproti za odplaćivanje 3, za
uglavnicivanje 57o


Kr. pako saska naputa od 15. siecnja 1861. za oboje
u obće 37(c


Pressle r u racijonalnom šumskom gospodarstvu za državne
sume 3Vaj ^^ družtvene i veće privatne šume 4, za manja spekulativna
gospodarstva 4´4"/oj li-u pripominje, da se ovi postotci
polag okolnosti za ´/^Vo povisiti i sniziti mogu. Osim toga
dodao je takodjer Pressler kod XXVL glavne skupštine njemačkih
gospodai-a i šumara n Beču, da dobitna mjera od 2V/o
mogu udovoljavati, a prigodom skupštine češkoga šumarskoga
diužtva u G-ratzenu (1874.) plaidira pače sa 27o za Cesku.