DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 128 —


Posredujuće misli.


Ima i medjn slnžecimi šumari mnogo njih, koji pozornošću
prate razvitak šumarske struke koli u samostalnih djelih toli
i u casopisih, a da ne izrazuju nikada javno svojega mnienja,
bud, što to prepuštaju učiteljske stolice zauziniajućim strukovnim
kap" citetom, bud što službenim svojim zvanjem odviše
zaokupljeni, na to niti ne dospievaju.


Yiše je nego što ikada u ovaj cas povoda, da se rekne koju
0 nekom „šumarskom znanstvenom dnevnom pitanju´´, pošto je
pod tim naslovom (1878, kod E, Strausa u Bonnu) izašlo djelo
gosp. profesora dr. Bernharđa Borggrev e ponovilo boj proti
„teoriji čistoga iznosa", koji se je takođjer već do sada žestoko
bio.


G-iavno stanovište nauke „škole nečistoga" i „škole čistoga
iznosa" sveobće je poznato, te već sada posije više od 20godisnjega
tumačenja dovoljno razjašnjeno; nu žalibože po najnovijih
viestih opet se je ponovio napadaj proti posliednjoj, te
se je bojati, da će isti još više pomutiti pojmove, nego što
dovesti u toli željeni sklad zajedničke svrhe i ciljeve
0 b i j u n a ti k a.


Sto veli i što želi dakle g. prof. dr. Borggreve u svojem
djelu? U glavnom sliedeće:


1. Polag „teorije Čistoga iznosa" moraju se obhodnje tako
smanjiti, da postane ne moguć odgoj i priplodak „jakoga drvlja",
kako ga sveobća nužda treba i zahtieva.
2. Po „teoriji čistoga iznosa" predložena gospodarstvena
od 2 do B´/g postotka jest nedostatna i prenizka, te se takova
opravdano želi od 6 do 15 ^o3.
Procienjivanje budućih iznosa troškova i šumskoga gospodarstva
jest nemoguće, a sve na takovih podatcih osnivajuće
se proračunavanje obhodnja, zemljištnih koristnih učina, i t. d.
ne valja i treba zabaciti.
U ovih triJTih točkah leži suština napadaja proti „teoriji
čistoga inosa" te se isti ođuljim duhovitim i poučnim, mjestimice
živahnim načinom analizuje. Ostala isto tako zanimiva tumačenja
0 sjegurnosti i pjihvatljlvosti uložaka glavnice u drvu,
o procjenivosti glavnice drva, o gospodarstvu po činovnicih, o
troškovih za utemeljenje nasada, o slučajnostih gospordastvenih
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 33     <-- 33 -->        PDF

—129 —


uspjehaj o šumskoj zaštiti, o zakonodavstvu, it. d. treba uzeti do
znanja kao stvari, koje se jednako tiču „škole nečistoga" i
„škole čistoga iznosa".


K tomu usudjujem se ja, ne zauzev se prije ni za jednu
ni za drugu teoriju, već jedino najbolje inislećom posredujućom i
bistrećom. namjerom sliedeće izreći:


K 1. Da su osnovaei i naučitelji „teorije čistoga iznosa"
s predlogom gospodarstvene kamatne mjere od 2 do 3V2% htjeli
ustanoviti sveobće pravilo tako, da ne smije ista ni manja
ni veća biti, to se ne bi mogao isti odobriti, a da se s toga ne
bi imalo pravo uztvrditi: da je sama ta teorija nevaljala. — I
ja ne shvaćam nikako taj predlog takoj kao da bi isti tu postotnu
stavku kao nepomičnu osnovku šumarske uredbe za sve o dn ošaje
i za sva vremena postavljao, te sam uvjeren, da predlog
glasi samo za stanovite mjestne i zemljištne odnošaje bez
predsudbe za druge zemlje i mjestne okolnosti, koje
jedine, što se tič-e izdašnosti poljskoga, a osobito šumskoga gospodarstva
mogu biti mjerilom te mogu odlučivati; samo dakle kao
primjer za razjašnjenje koristnih učinaka gospodarstva po nauci
te škole. Biti će bez dvojbe u trgovačkom osobito povoljnom položaju
mjesta, na kojih se drvarstvo mnogo većim postotkom izplaćuje;
u mnogo više naproti slučajeva moći će se postići samo
2, možda i. manji postotak; Mjestni odnošaji zahtievaju s toga


za kamatnu mjeru pomičnost i širinu, koju „teorija čistoga iz


nosa´^ ne oporice, a „škola nečistoga iznosa" mora priznati,


premda posliednja — vidi točku 2. — mnogo više postotne


stavke želi.


Napredak znanosti zahtievaše — pošto je ^^teorija čistoga
iznosa" priznanje stekla —, da se ustanovi postupak, po kojem
bi se pravi šumski prihod za sa dašnj o st pronaći mogao. Naravski,
da su se morali za to stranom za 5as uznositi, stranom
više ili manje, a moguće i problematični podatci postaviti, koji
su se svakako morali mjeriti i ustanovljivati po najboljem covjeSjem
znanju i izkustvu, jerbo u današnjem duhu uredjenoga
šumskoga gospodarstva i knjigovodstva, nije još bilo^ u ono
staro vrieme, iz kojega potiču današnje šume, a i kronika nam
nije toga predala, pa stoga se nuždni faktori za spomenuto
računanje ne mogu još za sada drugačije dobiti.
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 130 „
Škola nečistoga iznosa" ne uci još danas ni takov, a kamo
li bolji postupak. Nje:^ini pristaše tvrde doduše: da je gospodarstvo
sa sumarni po uspjesili prihodnoga računa vec od
davna bilo^ te da su ga najstariji naši klasični šumarski pisci
preporučivali, o cem se ne da dvojiti, te što zalitieva samo dodatak:
da nije sve jedno prihod u smislu „škole nečistoga iznosa"
i cisti iznos u smislu „škole čistoga iznosa". Nu izvjestno
jest, da se pravila šumskoga financijalnoga računa tek negdje
od dvadesetak godina uporahljuju, te isti glasoviti i dižne
uspomene H. Cott a veli u predgovoru k trećemu i^idanju
svoje „osnove naputka 2a proracunanje šumske vriednosti, Draždjani
i Lipsko 1840." sliedeće:


„Izkustvo pako uci, da se takovo računanje još veoma
često postizav a sad polag jednostavnih, sad polag srednjih
kamata; s toga sam i ja kod ovoga trećega izdanja, da svim zahtjevom
zadovoljim, zadržao koii faktore za jednostavne toli i
za srednje kamate, te se po tom pri porabi ovih tablica svakomu
prepušta, da bira po svojem osvjedočenju".


Da seje još dakle onda jedino korektno računanje kamata
od kamata vrlo malo^ pače vjerojatno i skroz ništa — za proracunanje
šumske vriednosti u praksi rabilo, dokazano je ovim
bezdvojbeno. Kad bi se iz toga dalje htjelo izvoditi: da je
taj poučaj znanosti za onda — a kamo li još u starije doba —
u povojih ležao, te da šumarska publika nije ni mislila na uporabu
svojih nauka, već da je nastojeć oko onodobnih dnevnih
pitanja nastojala izmisliti metodu, da ustanovi „normalni šumski
uzor", a izvede naprieku „kulturu po redovih", to se ne
bi krivo shvatilo tadanji pravac vremena^ te bi se pravom
moglo pitati: gdje da je posvjedočila „škola nečistoga iznosa"
svoje naputke za proracunanje „šumskoga zemljištnoga
iznosa"? Buduć se šumska dobitna mjera ne da silom u označene
granice svesti, već se njezina veličina dade pravedno i primjerno
označiti jedino odlučujučimi m j e s t n i m i 0 đ n 0 š a j i svake okolice
i zemlje, to se ne može uvidjeti u dobitnoj mjeri pogibelj
po obstanak šuxne, a nauku nje5;ine uporabe izjaviti pogibeljnom
i zabacljivom. Kad bi u ovom nauku bilo pogibelji po obstanak
jakoga drveća, to se ne bi nalazilo u Njemačkoj, a još više pako
u Austro-Ugarskoj toli prostranih ploština prestaroga drveća
s prirastom, koji već davno pada. Naši predji prepu
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 131 —


stiše ih nami, jerbo okolnosti nisu dopustile^ da se one porabe;


mi im se veselimo, štujemo ih zahvalno i Sastno , nu naslov


tvrdke, pod kojim nam ,,škola nečistoga iznosa´^ te već dugo stare


drevne sastojine sada pokazuje, naime „plodovi konservativnoga


I mudroga gospodarenja naših predja´´, ne da se citati s necu


stvenim i jednodušnim priznanjem ! Eacunska formula nije ni


kada bila, a i ne će biti zaštita proti šumskomu haranju^ a po


ticalo na gojenje šuma ondje, gdje se materijalizmu sadašnjosti


sve drugo podredjuje. Dokaz je tomu, što se i u kulturom da


leko naprednijih zemljah i po i? = ^ čestito harati


u


dade. Kad su dakle sve okolnosti, koje na porabu drva upliv
imadu, takove, da se nerazmjerno velika^ sasvim za sjecnju dozriela
zaliha staroga drveća samo veoma sukcesivno, sa štetom
pače i kod najniže ciene pravodobno porabiti neda, to smo tim
prisiljeni, da se s najvišom, naravi neshođnom starosti obhodnje
sprijateljimo. Tko bi tuj jednomu p ==i x mogao moć pripisati,
da će moći te odnosaje promieniti, odnosno popraviti!?
Tko bi inače mogao siliti šumskoga posjednika, da postavi
takovu gospodarstvenu dobitnu mjeru, po kojoj bi morao svoje
drvlje daleko prije posjeći, nego što je ono postiglo svoju najsućniju
i najbolje plaćenu čvrstoću? Takovo zahtievanje nije izraženo
u nauci „škole čistoga iznosa´^ Istu možemo pozdraviti
kao mudru nositeljicu koristi, ako hoćemo upravo u njezinom
duhu prednjačiti. Ona pako može i hoće kao svaki nikakvom
formulom neoznaćeni i nevezani postupak štetno uplivati, ako
se na njezine namjere ne paze, ili ako se pusti u gospodarske
sanjarije. —


K, 2. Kao što mora kod svakoga računanja prihoda biti
dana glavnica i dobitna mjera, to ne može bez toga biti ni obračun
koristnoga ućina poljskoga gospodarstva. Veličina šumske
zemljištne glavnice dade se pronaći: prispodobom gospodarstvenoga
uspjeha drugih zemljištnih kulturnih vrsti s obzirom
na položaj, kakvoću, mjestne odnosaje i s odbitkom prekretnih
troškova šume napram onoj; ili uzev postignute prodajne ciene
sličnih zemljištnih dobara dotićne okolice; ili napokon diskontiranjem
svih šumskih iznosa u i do dobe sjecnje na njihovu
prvobitnu vriednost, postaviv za temelj dobitnu mjeru, pokojoj
jedan od prije spomenutih uspjeha jednaki ili blizu stojeći re
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 132 zultat
proizlazi. Za jednu te istu okolicu ne će pri tom biti
široko polje; najvi>še da bi se njekoliko stupnovanja pokazati
moglo, s kojimi bi razlicnost doticnib zemljištnib dobara ili njibova
prikladnost k jednoj ili drugoj u zemlji običajnoj vrsti
kulture karakterizirana bila, iz cesa dalje sliedi: da će se dobitna
mjera p radi svojega velikoga upliva na brojku šumske
zemljištne vriednosti i znatno promjenljivoga dobitnoga faktora


I -, ^ ^ i I Bioći samo kretati u dosta uzkib granicab. Koli


VIO p — IJ
velika će moći biti ta dobitna mjera, nije poznato riešenju tih
istraživanja; težko će pako biti ista gdje god u velikom veća
od 5% 7 izuzam možda nekoliko osobito povoljnih položaja i
mjestnosti, koje kao takove ništa ne odlučuju. Cesto će pače
dobitna mjera stajati znatno niže izpod gornje brojke, radi
velikoga bogatstva na drvu i stupnja kulture dotičnih zemalja,
koje su po prihod šumskoga gospodarstva takodjer od velikoga
upliva. Gosp. profesor Dr. Borggreve želi dakako 6—15 postotno
ukamaoenje šumske zemljištne glavnice, te nastoji ovlaštenje
na to od tuda dokazati, što cisti iznosi u željezničkih,
gospodarskih, gradjevnih, pivarskih, dioničarskih, podhvatnih,
u plinarskih i osjeguravajućih družtvih, u založnih pismih,
prioritetih i t. d., takovo ukamaćenje u istinu pružaju. To je sa
svim pravo; nu prispodabljanje ili što više sj ednacivan j e
svojstva gotova novca s onim šumske zemljištne
vriednost i nije nikako temeljito. Ne samo,, da se mogu takovi
podhvati, koji su od visokoga prihoda, za duže ili kraće,
nu svakako opredieljeno vrieme osnovati i naumiti, jerbo su
izloženi konkurenciji i njezinomu uplivu, te po tom
umanjenju pače i skrozimicnom uništenju njihovoga dobitka —
Što najrazličitiji obrtni i spekulativni podhvati najnovijega


doba dovoljno pokazuju, — mora da je već njihov postanak
bio od po svoj prilici — treba paziti po svoj prilici daleko višega
prihoda uvjetovan i podupiran, ili da će to biti, pače već i za to:
jer takov postanak zahtieva uložak gotove imovine, koja
može viši dobitni iznos pružati, i od koje se viši dobitni iznos zahtievati
može. Kad bi bilo moguće pretvoriti sve zemljištne vriednosti
u gotov novac, te kad bi se te orijaške svote ukamatiti
htjelo, to ih se ili ne bi moglo, ili samo za tako nizki postotak,
da o tom niti pojma ne imamo. Već velike svote novaca — mi
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 133 —


slimo si stotine hiljada i milijune — ne uzimlju se uz tako
visoke postotke kao manje svote. Uz takove okolnosti smo
s toga primorani, da se za jedva brojkom oznacive i neizmjerne
zemljištne glavnicne svote s tako nizkim ukamaćenjem zadovoljimo.
Da bi kod takovih obstojaosti bilo vrlo ludo kupovati
za gotov novac goljetine, te na njih drvlje odgajati, jest bezđvojbeno.
Nu prosudjivajuc prihod zemljišta namienjenoga gojenju
drvlja, ne radi se o tom pitanju, već jedino o postojećih
šumahj koje se hoće i moraju zadržati, te uvaživ to, ne dokazuje
gore spomenuti slučaj ništa proti ,,teoriji čistoga iznosa".
Pa kad bi doista posvuda bilo moguće produkcijom drva pribaviti
šumskomu zemljištu — kao što g. prof. Dr. Borggreve
želi — samo 6—87o koristni iznos, ne bi li se tuj moralo rabiti
sasvim nezrelo ili jedva zrelo drvlje? Grdje bi mogle ob


stati toli željno i naročito zahtievane „sastojine čvrstoga
drveća"? Ne leži li u tvrdnji: da je 2—372^/© ukamaćivanje
pogibeljno, jerbo mora imati za posliedicu prekratko vrieme
obhodnje naproti zahtievanju 6—15 postotnoga ukamaćenja
veliko protuslovie. Iza pravednoga uvaženja naravskih obstojnosti
i umjerenja na to se odnosećih zahtieva, dade se lahko
izravnati ta oprieka izmedju. „škole čistoga" i „škole nečistoga
iznosa". Iste ne bi bilo, kad bi se s jedne strane s mogućim
zadovoljilo, a kad se nebi s druge nemoguće želilo.


K 5. Proti tomu prigovoru gospodina profesora Dr. Borggreve,
mora svako oprovrgavanje zašutiti; on je neoporecivo
istinit i prav. Nitko ne može danas predvidjeti, što će se sutra
dogoditi! Nu zaključci iz nedavne prošlosti mogu se često
na najbližnju i bližnju budućnost pružitij u tom su slučaju
opravdani, te se dakako i čine, s nesjegurnošću, koja potiče iz
bića čovječjega i stvari, te iz neizvjestnosti budućih dogodjaja.
Čoyjek bi se morao sniziti do pismoredje dogodjaja prošlih
vremena, morao bi se odreći svakoga napredka, kulture i promicanja
životaih svrha, kad ne bi mislio na sredstva, te ne bi
nastojao ista iznaći, koja pomažu postići onu svrhu.


Bez prosudjivanja budućega uspjeha nije postalo nijedno
željezničko, nijedno brodarsko, nijedno dioničarsko družtvo, nikakov
podhvat, s jednom rječi nijedno od bezbrojnih stvorenja
čovječje duševne radinosti, pa ipak su se za njihovo oživotvorenje
neizmjerne svote potrošile, premda su preračunavanja, na
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 134 —


kojib. se je njihov postanak osnivao ^ mogla biti više ili manje
problematična. Jedan dio tih podhvata uspieva dobro, drugi
pako podlegao je teretu vlastitih troškova, i bilo bitisanje poslieđnjih
dokazuje upravo, da su. oni postali jedino na temelju prijašnjih
kombinacija i na, prestanku dobitnik faktora,
na koje se nije moglo sjegurno zapustiti. Ove činjenice
ne navadjam radi toga, da izvedem iz njih ovlaštenje prosudjivanja
neizvjestnih u velikoj daljini ležećih iznosnih faktora šumskoga
gospodarstva, već, da dokažem, da se mogu isti rabiti
pače možda da su i nuždni za obližnja vremena i svrhu; napokon
da se tim sliedom uvidi; daje „teorija čistoga iznosa" naučila
postupak za riešenje takovih zadaća, pošto nije podnipošto nenaravna
želja, da si čovjek stvori sliku, kako će izgledati njegovo
gospodarstvo u bližnjoj, — ili ako se još hoće, pače i u kavSnijoj
budućnosti: kad bi se za to htjelo ili moralo uložiti i upotriebiti
vremena, novca i truda. Takovo proračunavanje podizava
nadu, koja opet na rad potiče, te obećaje neumorno čovječje
nastojanje za stvaranjem; ili pruža ono u stanovitih gospodarstvenih
okolnostih uporište za odluke i mjere u onih
slucajevih, u kojih je gospodar voljan ili primoran čekati na
unovčenje zrelih za sieČnju sastojina.


Bilo dakle obračunavanje zemljištne glavnice iz očekivane
sastojinske vriednosti na temelju čimbenika, koji se prosudjivanjem
kasnijih iznosa dobivaju, kako mu drago problematično,
a čudnovata želja da se znade: kakov će koristni učin kazivati
koje gospodarstvo iza 80 i više godina, kad bi se na pr.
sadanja vrst drveća s drugom kojom koristnijom vrsti zamienila,
dakle kad bi se promjena sastojine izvela, to se ne da
za to služeća matematična formula, koja ne ima nasilne moći,
označiti kao štetna i pustolovna. Ona se ima smatrati jedino
kao usavršenje te znanstvene discipline, kao pripadajuće udo
te nauke, te ju je i uzela „teorija čistoga iznosa" bez ikakve
druge namjere i svrhe u red svoje nauke. Misleći gospodar znati
će uvjek sve pravo upotriebiti; mnogo šta se uči i doznaje ne da
se uporabljuje, već često, da se samo znade kako ne treb a
raditi!


Nu izvršujući šumar -— pripadao on kojoj mu drago školi


— ne može se ukloniti povodu i nuždi, da osloni svoj rad na
predmnlevanje i predpostavke^ za koje ne može naći neposredno


ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 39     <-- 39 -->        PDF

´ ™ 135 —


dokaza i podkriepe. On mora predpostavljajuc kombinirati: da
će množina drveća njegova djelokruga na temelju inomjestnih
iz;kustva postići a svojih različitik dobab starosti ove ili one


iznose, jerbo je on zvan, da za stanovito uredbeno doba pri
redi približno valjanu sjeonju; on mora u tu svrbu uvesti u
račun i uspjeh prirasta raznih doba starosti, a da ne ima u
velike potrebito sredstvo, kao što su sveobće, ili ako je sreće,
mjestne iznosne tablice, koje nije pojedinac doživio i koje se
nisu izkusile za sve dobe starosti na istoj sastojini na
istom mjestu; on mora u svakdanjoj službi mnogo cesa i
važnoga dobro prosudjivajuć pronalaziti, jer on ne može predmet
pobliže iztraživati i razgledavati ili, jer se u obće zadaća
dade riesiti sastavljajućim i proracunavajućim postupkom. Bolje
ili gore riešenje takovih pitanja odvisiti će uyjek od izkustva
vještine i oštroumnosti dotičnika. Ono će riedko kada ili samo
djelomice pružati pozitivnih rezultata, nu ipak mogu biti isti
uporabivi, te će se morati s njimi služiti, jerbo se po naravi
stvari bolje pronaći ne dade.


Pošto se dakle ~ kao što i gosp, prof. Dr. Borggreve
priznaje — ima zemljištni prihod smatrati kao pravi izraz gospodarstvenoga
koristnoga ucina, ne da se okolišati s pronalazkom
šumske zemljištne vriednostii uzpostavom pravedne
gospodarstvene dobitne mjere. Temelji za izracunanje
šumske zemljištne vriednosti sadanjega doba, dobiti ee
se iz dobrih mjestnih iznosnih tablica, koje može lahko imati
svako veće šumsko gospodarstvo, u kojem dotične sastojinske
dobe starosti postoje. Ciene drva, i za nekoliko prošli h godina,
pred-i nuzkoristni iznosi itd., dadu se u gospodarstvenih
knjigah naći. Uvršćujuć ove posliednje — uzmimo, kao
što u ovom zadaćnom slučaju sbilja jest, pocimlju tek s 30tom
godinom starosti, te su pocam od god. 1832. pobilježeni — po
njihovom pravom iznosu, a računajuć množinu drva dozrele
i upravo posječene 120 godišnje većinom hrastove sastojine
po sa danjih cienah, malo još ostaje da se kombinira
za mladje dobe starosti iste sastojine, te se tim znatno
pospješuje riešenje ove zadaće, pošto prispodobive mladje
sastojine istoga položaja, iste zemljištne dobrote i razmjera
pomješanju u okružju sbilja dolaze, a znade se za sadanju
vriednotnu stavku toga mladoga drveća, te s toga ne
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 40     <-- 40 -->        PDF

" 136 ~


treba, da se s takovimi kombinacijami posiže u ono daleko
prošlo doba, u koje je sadanja stara sastojina onoliko stara
bila. U tom shioajii dakle osnivajri se nzpostavci svih iznosnih
faktora najvećim i najvažnijim dielom na istiniti h cinjenicah
, te će se samo za mladju dobu iste sastojine istovrstno
i jednako staro mlado drveće mladjega postanka — u ovom
slučaju osobito za 120--46—30=44 — nadomjestiti odnosno
sravniti^ cemn ne treba podnipošto prigovarati, jerbo treba
pomisliti: da ciene sjeciva drveća u sadašnjosti,
rasle iste ili padale, uplivajn na visinu ciene mladjih
razreda starosti iste vrsti drveća i gojenja u
istoj okolici, te je s toga uporaba ovakove razmjernosti
stvari prikladna i opravdana. Eazdobje, za koje nisu pred —
i nuzkoristi u aktih naznačene, već koje su nadomještene iz
jednako starih prispodobivih drugih sastojina jednake vrsti
drveća gojitbe i razmjera pomješanja na temelju ciena takodjer
iz sadašnjosti, iznosi, kao što je malo prije spomenuto 44
godine; ne će se dakle moći prigovoriti, da imadu tako dobiveni
iznosni faktori ne najvećim i najvažnijim dielom pravo
na podpunu istinitost, nu manjim dielom na dobru uporabivost.
Ako se na dalje može iza zreloga promišljanja svih na
gospodarstvo uplivajućih mjestnih odnošaja i s obzirom na zem-
Ijištnu vriednost drugih kulturnih vrsti okolice istoga položaja
i dobrote, uzpostaviti 2^^ postotnu gospodarstvenu dobitnu
mjeruj te kad se je tim načinom pronašlo šumsku zemljištnu
nečistu vriednost I. II. III. i IV. sastojinske i zemljištne dobrote
u okruglom 81, 68, 54 i 44 forinta po jutru, pri cem su
se, kao što je gore razjašnjeno, prosudji vanj a budućih
iznosa sasvim izbjegavala, to se zaista ne će moći spo


čitnuti takovoj uporabi „teorije čistoga iznosa" neizpravnost
ili samovoljno ustanovljivanje.


Imajuć dakle brojčani izraz ,jšumske zemljištne vriednosti",
bez kojega ne može biti gospodar čistoga iznosa, a dobro bi
došao i pristaši stare škole, ne će se isti za sada trebati brinu.
ti za svotu iznosa dok opet nastupi 120 godišnja doba sjecnje,
već će samo — a s njim zaista i pristaša stare škole —
morati marljivo nastojati, da postigne gojitbom i utemeljivanjem
sastojina, da izraste ćim bogatija i cim bolja m-aterijalna
zaliha u sto kraće vrieme. Pošto je sada izlazište dobiveno i
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 137 poznato
j kakovoj će zemljistnoj glavnici imati zadovoljiti gospodarstveni
uspjesi, predočen je jasno cilj, za kojim mora
gospodar težiti. Da li će buduće — u tom slučaju za 120 godina
napried sizuće — tvorbe gospodarstvenih odnošaja dopustiti,
da se ta svrha poluči ili ne? Tko bi to mogao znati ? —
Uzmimo pako slučaj: Iz ukupne iznosne svote minus kulturnih
troškova, koji se imadu unovčiti, razdieljen dobitnim
faktorom (1482.43 : 18.36) u 81 fr. posljednu zemljištnu nečistu
vriednost, pružiti će iza prve povrativše se sječnje slično umanjenu
ukupnu iznosnu svotu od 1600 ili samo 1300 forinti, to
bi sada tom razlikom bilo razjašnjeno; da se je zemljištna
glavnica ne sa 27^, već sa 2*68 ili 2-18 postotka rentirala, nu
nikako ne bi bilo dokazano, da je zemljištna nečista vriednost
u 81 for. nepravo prije izračunana bila, te nije u istinu tako
velika bila. — Trebati će u tom slučaju pitati; da li se nisu
ukupni gospodarstveni odnošaji zemlje, tržišta i t. d. u tih 120
godina tako promienili, da opravdaju, novo obračunanje
zemljištae glavnice opet za sliedećedoba obhodnj
e , ili iz kojega drugoga uzroka čine nuždnimi napustenje
dosadanje 272 postotne dobitne mjere? Takova, pače još mnogo
veća miena zemljištne vriednosti i gospodarstvenih uspjeha u tako
dugo doba, ne bi nas imala iznenaditi, pošto je izkustvo upravo
sadanji naraštaj jasno i živo poučilo, da mogu a mnogo kraćem
vremenu nastupiti znatnije promjene vriednosti dobara i iznosa.


Ako sada još jednom spomenem 120godišnju dobu sječnje
upravo spomenute hrastove šume, koja je bila kao naravi
shodna i najbolja spomenuta u šumarskih znanstvenih knjigah,
koje su mnogo prije izašle, nego što je postavljena „teorija
čistoga iznosa^^, to ću umiriti one, koji su zabrinuti, da ne će
moći u buduće uz uporabu nauke čistoga iznosa postići krupnogorice
takovu starost, ili da se moraju sve sastojine drva ove
ili još mnogo veće starosti umah u sječnju dati, viešću: da
ima u. Austro-Ugarskoj i kao što je poznato takodjer u drugih
zemljak još mnogo sastojina, koje su tu starost daleko premašile,
i oje će kao sto je predmnievati — žalibože — još dugo
morati stajati. Nauka stare škole, po kojoj najbolja doba sječnje
hrastove krupnogorice pada u 120. godinu, nije se mogla
nasliedovati, jerbo trgovina ne smatra još dosta
čvrsti m drvo takove starosti za današnje glavne tržištne po
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 138 — ,
trebe, te s toga malo nudja, što je i istina; — a nauka „teorije
čistoga iznosa" nije mogla preprieciti, da su te sastojine
prestare postale, premda a kazalnoga postotka
već davno pada, a i ^ po tom samo umjereno raste, te je samo
pomoćju c moguće bilo, jest a i biti će, kako se je nadati, da već
iznemoglu silu a i h \x toliko udesi, da se gore spomenu.ta 2´/a
postotna dobitna mjera još uvjek podpunoma ostvariti dade.


Po današnjih zahtievih tržišta mogu tek prosječno 140 do
160 godišnje hrastove kru.pnogorice — gdje naravski mladje i
starije dobe stabala dolaze — pružati najbolja skladišta robe;
120 godišnje sastojine davajjn samo manje vriedniju robu, po
tom je — i po svoj prilici takodjer radi obilja na prestarih
sastojinah — njihova unovcivost toli bitno razlicna, da čovjek
može, kad i ne bi bio okolnostmi prisiljen, da te stare sastojine
prizađrži, doći na misao : da li to uplivno cesto pače vrlo
živahno c kazalnoga postotka ne savjetuje, da se sjecnjom radje
tako dugo pričeka, dok ne bude medju tim dalje radeći a
i h cienu drva povisilo. —


Po tom ne može se to „teoriji čistoga iznosa" u grieh
upisati, da mora imati posljedicom kratke dobe obhodnje, te
da stavlja u opasnost produkciju jakoga drveća. Snizivanj e
s gospodarstvenom dobitnom mjerom može se mnogo
prije prtižitij nego što je moguće promjeniti m j estne
gospodarstvene odnosaje bilo skojom mu
drago formulom. I ova proti „teoriji čistoga iznosa" podignuta
tužba ne ima nikakve čvrste podpore, a tako se i šarovit
dokaz njezinih protivnika može rušiti.


Teorija „škole nečistoga iznosa" zahtieva za svoje obracunanje
prihoda uzpostavu gospodarstvene dobitne mjere, a nepoznavanje
zemljištne glavnice; ona poznaje takođje samo neki
šumski prihod j a nikakov zemljištni, pa ako se pita za cisti
iznos njezinoga gospodarstva, to se takvim označuje taj šumski
prihod. — S takovim naučnim načelom ne će joj poći za
rukom srušiti „teoriju čistoga iznosa", te niti jednoga njezinoga
pristašu na svoju stranu dobiti. D,a su šumski prihod i
zemljištni prihod isto tako različiti pojmovi, kao što prihod i
čisti iznos, ta to znade svaki! ^


M i h o 1 j a c , 26. travnja 1879,


Adolf Danhelovskj.