DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 43     <-- 43 -->        PDF

™ 139 —


Razne viestL


— (Družtvene viesti ) Nanovo pristtipiše kao članovi ovomu
družvu: g. Antun Dadourek, šumski mjernik u Ćabini; g. Franjo Bergvald,
nadšumar u Rakovcu; g. Friđerik Heidnch, kr. bav. nadšumar u Zvieselu
u Doinjoj Bavarskoj (bijaše ve(* od prije Slan, nu poradi nepoznata obitališta
izbrisan iž imenika) g. Josip Pausar, nadgumar u Trakosdanu; g.
Ivan Pujmanu, šumar u Bobinjskoj Bistrici u gornjoj Kranjskoj. Svi ti
skupa jesu pravi članovi. —
Kao podupirajući članovi pristupile nadalje: g. Josip Benakovič,
predstojnik brodske imovne obćine: gg. Ivič i Eajković^ ođborni članovi
spomenute imovne občine; napokon slobodni kraljevski grad Varaždin sa
godišnjopi pođporom od 5 for. au. vr.


Kao predbrojnici šumarskoga lista upisaše se i predplatiše g. Franjo
Pauer, šumski inspektor u Gumniskom u Galiciji; g. Makso Kronberger u
Sze2seny-u u Ugarskoj. —


— (Osobne promjene.) Imenova n je c. k. Šumar Julij Anderka
nadŠumarom kod šumarskoga odjela glavnoga vojnoga zapovjedniČtva; c. k.
nadšumar i šumoprocienitelj g. Eduard Durst c. k. šumarom uz dopust
u njegovoj sadašnjoj službovnoj razredbi; c. k. šumar Emiiij Nikmanu
pro tustavnikom pri Ogulinskom šumarskom uredu; e. k. šumar Josip Urban
c. k, nadŠumarom u Novoj Gradiški; c. k. šumari II. redi Strašak,
Harrer i Bronsil gumari I. reda; c. k. šum. vježbenik August EužiČka
šumarom II. reda i šum. kot. upravitelj u Jasenku; kot. šumar Pavao
Knoblocb iz Zamršja c. k. okružnim šumarom i šum. izvjestiteljem u Banjaluci
(Bosna).
Premješteni : c. k. šumar VI. Vasiljević iz Jasenka u Vojnovič. —
Umr o je : Protustavnik petrovaradinske imovme občine g. Andre
Sučevi č.


— (Uplaćeni družtveni prinosi za god. 1879.) (Nastavak)
Grad Varaždin 5 for; g. šumar Dauhelovskj 5 for; šuiriarski mjernik
Dadourek 6 for; šumar BariŠič 5 for; Šumogojac Filipovtč S fr. 50 nvč;
šumar Bezvoda 1 fr; šumar Ćelija 5 h\ Podupirajuči članovi gg^ Benakovičj
Ivič i Kajkovič po 2 fr; nadšumar Bergvald 1 fr; šumar Renner
5 fr; gospodarski ured petrovaradinske imovne občine za tamošnje družtvene
članove 42 fr; šumar Starj u ime svojih podredjenih mu šumogojitelja
(pazitelja) 11 fr; c. k. gumar Lipperd 5 for; e. k. šum. inspektor Vrbanič
o fr; šumar Pujman 3 fr. — (Dalje u budučem svezku)
— (Obćenita skupština na Krasu.) Svesrdno želeći, da se na
budućoj, skupštini na hrvatskom Krasu, na kojoj če se raspravljati jedno
od najvažnijih pitanja našega stoljeća, sakupi Što veći broj naših društvenih
Članova, uslobodjujemo se ne samo našim prijateljem i pripadnikom
našega domaćega šumarskoga družtva nego i ostalim svim hrvatskim šum.
gospodarom staviti do znanja, da se ta velika ,,kraška skupština" sastaje
već 7 rujna t. g. Mi s toga upozorujem sve prijatelje zelene
stnike, da se zauzmu za što veće širenje te zamisli kao i za nukanje, da
bude skupština u što većem bioju posječena. Potanji program o „kraškoj


ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 140 —


skupštini" objelodaniti ćemo ne samo u svib domaćib dnevnicih i novinab
nego ćemo dotiskati posebni poziv i poslati ga na zahtiev svakomn prijatelju
i pripadniku zelene struke. Da možemo pako što prije i pouzdanije
dovoljan broj stanova za uSestnike na „kraškoj skupštini" što na liieci
što XI Senju pripraviti, kaa što i zato, da se znade u tu svrhu voznib
karta uz" obaljenu cienn pribavati j umoljavamo ovim sve naše dlanove, da
se najdulje do 20. kolovoza t. g. bud kod podpisartoga upravnoga odbora,
bud kod g, mjestnoga poslovodje, kr. županijskog nadšumara Otokara Boućeka
na Eieci izravno kao učestnici prijaviti izvole. -—


Upravljajući odbor. —


— (Bagrena [Robinia] u diluvialnoj napiovini.) Stari dio Vukovara
ležeći tik Dunava sagradjen je na điluvialno naplovljenom brežuljku,
koji se iznad Dunava na 20 — 30 m. visoko uzdiže. Naplovina ova sastojeća
od laporastne ilovaĆe pomješana neznatno sa pjeskorn te izvržena skrozimice
ponešto školjkami do podnožja ravnice Vukovarske, a najvećma fosilnimi
ostanci preslica (Equisetacae) i tresetai´a (Spbagnum) tako je rabla,
duboka, vlažna i krepka, da sastojbini bagrene podpuno odgovara. Ovu
posliednju tvrdnju dokazuju mnogi nasadi po vukovarskib bašćah i najvećma
nasadi na umjetno izsječenili strmcib s jedne i druge strane ulica.
Prolazeć kroz ove lilice iznenade šumogojca i poznavalca bilinskih ustroja
i fiziologije tik iztesanih atiena penjajuće se srČanice bagrene. Si´ćanice ove
spadajući bagrenom od 20—30 god. starim tako su duge i debele kao i
deblo iznad obronka stiene izraslo svojih 10—15 m. visine i 10—15 cm.
debljine. KeobiSan je ovaj pojav za šumogojca tim više, što su srcanice
vitke i upravne kao i deblo te se motriocu u prvi ćas pričine, kao da je
zračnice (radices aereae, ficus inđica) ugledao, pošto se tik stiene cista srcanica
bez žila i brundusa kao pilota do pilote prostozraćno poredala. — Ali
se ipak spaja sa deblom raži obronka te mu danas donaša braniva prekidno
10—-15 m. dubljine izpod razanice ulice ležećeg. magazina. S toga danas i
podpunim pravom deblo bivši dio srcanice, koje se iznad magazina penje
svojinom smatrati Ima te bi se deblom — a samo onaj dio, koji se u zemlju
još i dublje uvrgava i hranivo pridonaša srJ^´anicom — zvati mogao. Kratak
boravak mi ne dopusti, da . ovaj zanimivi pojav još potanje opišem
nu tumačiti se može ovako. Akoprem nam je iz izkustva poznato , da bagrena
svoju srćanicu popriećno 1—2 m. duboko pušta, to ju je ipak u
vukovarskoj napiovini 10—15 m. duboko pustila^ pošto su te opisane srcanice
negda toliko duboko prodrle, da su umjetnim tesanjem naplovine prostozraL
no izim najdolnjeg djela izpod razanice ulice ostale i onda od Žila i
brundusa ofcriebile se i oblik debla zadobile, jer su joj usljed gornjeg opisa
tla glavni uvjeti obikio zastupani t. j . prikladno tlo, vlaga, zrak i toplina.
Iz toga se pako zaključuje, da je uzrast debla i srcanice kod svih bilina
neograničen, jer su i glavni uvjeti neograničeni.


Vinkovce, 12. svibnja 1879.


M. R.


ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 45     <-- 45 -->        PDF

. — 141 — .


— (Sta nam valja činiti, da si nakon svršenih šumarskih
nauka doticnik pribavi potrebito znanje za samostalno vodjenje
šumskog gospodarstva?) Odkad je križevački zavod ustrojen, izašao je
liepi broj mladih šumarskih sila iz istog — te nas imade širom ciele domovine,
radeć svaki na svom mjestu po okoinostih — da nam se šume,
to najveće prirodno blago hrvatsko goje i Sto valjanije upotrebljuju.
Promotrimo li organizaciju naŠe šumarske uprave, to eemo na(5i nekoliko
mjesta kod zemaljskih oblasti, zatim žup. nadžumare, kod vis.
erara, imovnih oblina, te veleposjednika — Šumske urede, u kojih sjede
šamarnic), nadsumari i ostalo pomodno osoblje, a zatim dodju kot. šumari.
Sve su to mjesta, koja zalitievaju uz strukovno teoretičko znanje i praktično,
jer tu valja šumskim kotarom upravljati, administraciju te strogo
strukovnu šumsku upravu voditi, to jest: gospodarske i druge razne osnova
sastavljati, te predpostavljenom šumskom uredu predlagati, koj dakako cieli
posao nadzire, ali nema vremena dotičnika istom učiti, kaliO da to sve
obavi, a ono Što smo u školi učili valja za normalne odnošaje. Osim toga
ima mnogih nuzgrednih ali važnih stvari, o (5em ništa nečusmo, ili se to


istom u praksi uvidjeti i naučiti može. Slušatelj šumarstva svršiv zavod,
mora promišljavati šta će sada?
Uvidja i sam da bi se morao trsiti postati kod kojeg Šumskog ureda
vježbenikom, da se s praktičnom šumskom upravom upozna, ali kamo 6e


— kad ne ima nigdje nikakovog praznog mjesta. VježbeniČkih mjesta ima
u Krajini, nu ta se popunjuju većinom krajiškim! stipendisti, koji su u Beeu
šumarstvo izučili, zatim kod kr. šumskog ureda u Fužini, a za^ veleposjednike
mi nije takodjer ništa poznato — i tim smo gotovi. Od ovih mjesta
ne možeš nijedno dobiti, jerbo su ili j)Opunjena već, ili se neće ni popuniti,
jer nisu od potrebe. Ne preostaje ino već joŠte godinu i dvie ostati otcu
na trošku, te bezplatno ići kamo u praksu, a sretnim se cieniti, da te hoće
tko i primiti.
Iz Škole izaći te mjesto kot. šumara tražiti drzovitost je, a jošte veća
nesreća, ako doticnik takovo mjesto zadobije, jer kroz njegovo neznanje u
praktičnoj upravi trpi i zavod a i sama struka, tim više, đočim nam se
zaprieke iz svih strana prave — mislim to kod obćina — a okruženi smo
samim! protivnici te institucije, te da nije zakona, nebi bio nijedan šumar
-kod istih. Treba dakle i u tom jedan korak napi-ied ići, te nastojati o tom,
da se osnuju vježbenička mjesta, da tako sjedne strane odklonimo napred
opisanu manjkavost, mladim radnikom dademo prlltltu praktičnog izobraže


nja — a plod toga biti će, da st odgojimo valjane šumare.


Stavljam ovim na srce upraviteljem šumskih ureda, da kreiraju po


koje vježbeniČko mjesto, ta za onih -1-00 — 500 for. radit će vježbenik u


zimi u uredu, prerisavati razne mape, doznačivati bezplatna. drva, u proljeće


i jesen kod pomladjivanja biti, a po ljetu moči će se dodielit taksatoru,


koj će ga moći upotriebiti za mjerenje, procienu itd.


Ta i onako sjedi u svakom uredu po koj diurnista, zašto dakle ne bi
za unapredjivanje naše struke, mlade Šumarske sile upotriebili, te im financiialno
i duševno pomogli. ^ r i


^ Dragutin Laksar,


ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 46     <-- 46 -->        PDF

_ 142 —


— (Djackim dobrotvoroml) Svaki zavod u Hrvatskoj imade družtvo
u podporu svojih ubogih djaka. Takova družtva negdje su mladja, negdje
starija, a svagdje su učinila svoju dužnost i spasila mnogu djaeku dušu,
koja bi inače lahko bila izgubljena. A i potrebna su Hrvatskoj takova družtva,
jer nas je Hrvata svuda još malo, a niti nismo u cielom tako imućni, da
bi mogli be2 njih biti. Nije dakle ništa čudnoga, ako i gospodarska grana
traži od Hrvatsva žrtava, a u prvern redu ju traže pripravnici gospodarske
i šumarske struke. I do sada su volj kakovu podporu uživali slušatelji,
ali ta je bila svedjer na račun rodoljublja križevačkoga i kojega djačkoga
dobrotvora. Od nekoliko godina običaj je, da slušatelji kr. gospodarskoga
i Šumarskoga učilišta u Križevcih priredjuju svake godine ples, te od čistoga
doliodka pomažu potrebnim drugovom. To je dakako efemerna pomoć, stalnoga
nije ništa, niti se može na takova šta u ovakovih okolnostih računati.
To je potaklo sađanje slušatelje, te su u svojoj sredini složili družtvo n
podporu ubogih drugova. Visoka kr. zemaljska vlada potvrdila je pravila,
a sada bi umolili djačke dobrotvore, da bi pomogli družtvu članovinom .
Članovi su: U t em e Ij i t e 1 j ni, koji uplate jednom za uvjek 10 fr. te se
ovaj prinos prilaže utemeljiteljnoj gjavnici. Podupirajuć i članovi plaćaju
svake godine 1 fr., polovica se podieljuje, a polovica pribraja se utemeljiteljnoj
glavnici. Ee do vi ti članovi su slušatelji, te se ovih uplata podie-
Ijuje. Po tom je viditi da je družtvu glavna svi´ha pomoći potrebnim slušateljem
čira više i čim veću glavnicu skupiti, da podpore budu čim stalnije.
Utemeljiteljna glavnica iznaša 350 fr., koja je nastala tim, što se je
od svakoga plesa zadržala mala svotica za skrajnje potrebe. Članovi upravljajućega
odbora jesu: ravnatelj zavoda i slušatelji. Cianovom podieljuje družtvo
ista prava, kao i ostala slična družtva. Znamo da dolazimo u nevrieme;
Hrvat bo mora, da na sve sti-ane daje, nu uz sve to ne gubimo nade, da
će nam ovo djelo uspjeti.
Upravljajući odbor družtva u podporu ubogih slušatelja kr. gospodarskoga
i Šumarskoga učilišta u Križevcih,


Predsjednik: Tajnik:
Dragutin Nanicini. Edo Slapničer.


Nasim p. n. hrvatskim sumog oj itelj emt


Podpisani upravni odbor hrvatsko-skvonskoga šumarskoga družtva
dttbio je 25. lipnja sliedeće pismo, koje rai našim družtvenim članovom i
svim ostalim šumogojiteljem u cielosti priobćujemo i na srce stavljamo. Suvišno
bi bilo, da mnogimi ricčmi preporučamo to vrlo znamenito poduzeće,
jer je i onako svakomu poznata djelotvorna svrha, kojoj je namjenjeno, pa
smo uvjereni, da će svi prijatelji ačeće mladeži pokazati svoju osobitu požrtvovnost
u nastojanju, da se i sami upišu medju članove kao i to, da sakupe
prineske i od drugih svojlli prijatelja.


Upravljajući odbor brv.-slav. šum. družtva.
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 143 — -´
(Hrastove šume guljevaće u Bavarskoj.) U godini obhodnje
1878. obuhvaćahu sume guljevače u Bavarskoj u svemu piošni sadržaj od
6399 ^/g hektara od kojih je 8548 y,j hektara državno vlastničtvo 55.447
hektara pripada obćinam, zakladam i privatnikom. Od Suma guljevača nalažećih
se u vlastnlstvomdržave bilo je već 6834 hektara u obbodnji a 1714
hektara odredile se za prevoz. Najveću skupninu šuma guljevaća posjeduje
đolnja Franačka, i to 41.309 hektara, za njom dolazi Falačka sa 16.854
liektara, gornja Franačka sa 4663 hektara, a srednja Franačka sa 1427
hektara. Ostala okružja ne imaju suma guljevaSa. Srednje doba obhodnje
šuma guljevaća pomiće se izmedju 18 godina u Falackoj, a 27 godina u
dolnjoj Franačkoj. Proizvodi brastovn kore iznašahu u erarskih Šumah god,
1878. 28.294 centi upravo od suma guljevaća i 3473 centi slučajnoga
proizvoda. Dobilo se: 26.922 m. Omarikove kore bilo je 46.733 centi.


Ukupno iznaša utrženi novac 88.403 m.


— (Pirovna stabSa u Hrvatskoj a Slavoniji.) Poziv, Sto no ga
poslalo hrvatsko-slavonsko Šumarsko družtvo na šumovlastnike, šumske gospodare,
kotarska okružja, podzupanije, gradske i imovne obćine , našao je
posvuda najsrdačnijega odziva. Iz svih kutića i krajeva naše krasne domovine
Hrvatske dobivamo viesti o zasadjenju pirovnih stabala i svaki dan
donaša nam novih dokaza o lojalnosti prijatelja 1 pripadnika naše zelene
struke. Mi ne možemo na ino, ad a ne izrazimo najveće zadovoljstvo o Čistom
i prijateljskom odjeku, na koji je divna zamisao našega bratskoga družtva
u našoj domovini naišla. Pa ako možemo isto drugo još željeti, to bi bilo,
da nam pirovna stabla, zasadjena što u gradskih perivoj ih, što u Šumskih
nasadili rastu i uspievaju kao nezaboravni znak vjerne odanosti napram vladajućemu
domu na našu radost, a na blagoslov i dobro naših potomaka. — Uvjereni
smo , da ćemo samo obćenitu izpuniti ljubav i želju naših družtvenih
prijatelja, ako od sada nadalje objelodanjujemo u naših družtvenih svežČićih
sliedovnim redom sve zasade pirovnih stabala onako, kako smo ih od
pojedinih hrvatskih šumskih posjednika, gospodara, oblasti ili korporacija
dobili. Isto tako scienimo, da posvetimo izvještajem o uspjevanju tih ])irovnih
stabala i nasada posebnu rubriku u našem družtvenom svezku. — Tuj
ne ćemo samo bilježiti puka o^Dažanja i iztraživanja, nego ćemo i početkom
i koncem svake godine izvaditi odtud množinu za šumarstvo vrlo važnih
podataka iz prispodobe takovih opažanja i priobćivanja, pa u tu svrhu naše
družtvene članove već unapried upozorujemo. — Konačno priobćivati ćemo
imenik koli saditelja dotičnih pirovnih stabala toli i naznaku pojedinih rastila
sa, isto-vremenimi podatci zasadjenih stabalnih vratim


1. Druga banska imovna obćina u Petrinji podigla je u
šumskom okružju „MoŠćenica" zvanom spomen kamen Jiepim naslovom
međju dvima širolistima lipama, koji okružuje periA´OJui nasad u veličini od
6400D metara. Dotične stabalne vrsti zasadjene su stranom a hrpah, stranom
svakojako, a stranom i pojedince. U hrpah zasadjene su omorike, meki bor, crni
bor, ariš, plemeniti kostanj, jasen i hrast; pojedince pako velinctoria, donglasijaj
cedar i aurakacija, dočim se je za drvorede upotrebio divlji kostanj.


ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 144 —


2. Grrad Sisak zasadio je 16 komada breza ti svojem gradskom
nasadu nedaleko od župničke crkve i 33 komada divljega koštanja kao
drvored na obalnoj cesti rieke Kupe. —
3. U podžnpaniji Virovitičkoj u perivoju grofa Jankovica
i to n Terezovcu zasadiše hrpu paulovnia. irnperialis: Istu zasadiŠe i
u perivoju Aladara grofa Jankovi<^a u Cabunu. —4.
Na zakladnom školskom imanju u Kutjevu zasadio je
kr. šumr German i to: na proplanku Kolariste zvanom na skradnjem
naime šumskom vrhuncu 320 komada omorike pod imenom j,Carev gaj" na
mjestu obćine BegteŽe.
Na mjestu obćine Lakušia na nekoj sa kutjevačko-pleterničke ceste
vidljivoj u ravnici ležećoj Čistini šumskoga okružja Alasje zvanoga 350 komada
lužnika pod imenom „kraljičin hrastik/´ napokon u sumi „B´>-idžak" oveća
čistina od 1800 komada kitnjastoga hrasta. —


5. Na br 0 dsko-grobni 6koj kneževskoj Turn-Tasifiinoj
gospoštij i zasadio je šumarski ured u Lokvab 2 širolista hrasta na
prosto ležedem tlu pred gradinom u Brodu na Kupi; 2 širolista hrasta
pred šumarskom uredovnom sgradom u Lokvah; 2 širolista hrasta na povišoj
točki poznatoga i znamenitoga u hrvatskoj historiji pjeskovitoga grobničkoga
polja. —
6. Grradsko zastupstvo u Brodu zasadilo je drvored od 46
lipa i 14 hrastova. —
7. G-radsko zastupstvo u Os jeku zasadilo je u gradskom
vrtu 2 lipe. —
8. U okružju c. k. kotarskoga ur eda u Z emunu, i to u
u mjestu Kupinovo pred obćinskom viećnicom i dječačkim učilištem svagdje
po 3 lipe.
9. U okružju c. k. kot. ureda u Grlini zasadjeno je takodjer
nekoliko pirovnih stabala, i to u samom mjestu G-lini po občinskom predstojniku
g. Milic u pred obćinskim uredom 5 akacija^ pred katoličkom
crkvom 2 lipe; pred grčko-iztočnom crkvom 2 ariša.
Isto je tako gosp. župnik Slavni ć pred župnom crkvom posadio 2
ariša; c k. kot. upravitelj Ansio n n vrfcu uredovnoga stana 1 jabuku
1 krušku i jednu trešnju; g, podsudac Lukačevi ć u vrtu uredovnoga
stana 1 jabuku ijednu krušku; g. kot, pristav Paviši č u vlastitom vrtu
1 jabuku i jednu krušku; občin a Jukina c pred občinskom viećnicom
5 briesta 5 lipa a na cesti u ViduŠevac drvored od sto komada trešnje
kruške i lipe. U mjestu Viduševac pred učilištem posadio g. učitelj
4 jabuke, pred crkvom g. D eto ni 2 jabuke i 2 kruške; u mjesta
Majske p o 1 j a n e posadio g. župnik L e t i č, i to pred crkvom 2 ariša, —


U obćini M a 1 i g r a d ac posadio obćinski predstojnik B r a n k o vi č
drvored od 60 lipa, i to od obč. ureda, do učilišta; posjednik g. Gjur o
Vrg a pred svojom kućom 3 lipe, g. župnik, vriedui Hrvat Todorovi ć
pred crkvom i župnim dvorom 8 lipa; učiielj hrvatski g. Brankovi ć
pred učilištem 4 lipe; u mjestu Veliki Gradac župnik g. Alinčić
pred župnim dvorom 4 trešnje^ 4 višnje i 4 dunje.
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 49     <-- 49 -->        PDF

´ ~ 148 ~


U ob<5im Kl a 8 ni d posadio obd. načelnik g. Milakara pred učilištem
2 lipe, g, župnik Pesu t pred crkvom 2 jabuke, 2 kruške, 2 trešnje
i 2 lipe; učitelj g. Sužnjevi ^ pred gkolom 1 trešnju i 1 krušku; u
mjestu Buzet a učitelj g. Dobrih- oko učilištne sgrade 4 lipe, 2 oraba
2 breskve i 2 murve (duda); pop g. Mužde k pred crkvom 1 lipu i 1
jasen. U obćini KraljevČani posadio je g. ob(i. načelnik Meničaniu
pred obć. uredom 3 trešnje i 1 jabuku; j)osjednik g, Marki Š pred svojom
kućom 2 lipe; obć. raČunovodja Janjatovi d u svom dvorištu 1 trešnju;
u mjestu B a ču ga obć. bilježnik g. Gjukić u svom vrtu 1 trešnju;
župnik g. Živković pred crkvom 6 jela; uĆiteij Cučković pred
školom 1 omoriku i 1 jelu; u mjestu Vlabović pop g. Lazić pred
crkvom 4 topole, 2 murve i 1 brest; u mjestu Žirove u g. Ostoić pred
crkvom 24 šljive, 10 jabuka i 2 kruške; pred školom 2 lipe i 6 briesta
(janjaca); u mjestu Dragotin a učitelj g. Jugovi e okolo Školske zgrade


13 slj iva, 1 murvUj 2 trešnj e^ 1 orah i 3 breskve. —
U obćini G-ora, mjestigte D umače učitelj g. IvanoviĆ pred
Školom 3 lipe. —
XJ obćini Maj a g. obć. načelnik Str k pred obć. uredom 3 divlja
kestena, u svom vrtu 2 jabuke i 2 kruške; učitelj g. Deželi ć pred
školom 1 jabuku i 1 krušku; u mjestu Oblaj g. učitelj Magdi ć pred
školom 60 šljiva, krušaka i jabuka, 8 topola i 20 kestena. —
U obćini Stan kovač g. obć. nač. Šimi ć-pred obć. uredom 4
crna ariša i pred školom 2 cima ariša. —


10. Po brodskoj imovnoj obćini u Slavoniji u reviru pribudovačkom,
šumsko mjesto sveta Petka, 25 komada 5 godišnjib bielobora
nasadjenik u polukrugu oko nekoga vrlela pod imenom „pirovna
kuća." U reviru Crni gaj, šumsko mjesto Eitki gaj, bje 12 jutara pretvoreno
u perivoj, pod iinenom ^^Kraljev gaj," a u sredini istoga postavljen
je spomenik od kamena, okružen sa 25 komada 5 godišnjib bora i 25
komada lipa.
Pred crkvom u Babinoj gredi bje posadjeno 25 komada bielobora;
na trgu u mjestu Cerna 25 komada bora; na trgu u Podvinju 25 komada
bora. Pred Školom u mjestu Županje 25 komada bora. Oko nekoga vrieia
blizu Trnjana 25 komada bora. Uzduž ceste kroz šumu Banovdol i Orljak
drvored od bora i lipa.


11. Sliedi pregled u sla\Ti srebrenoga pira Njihovih Veličanstva kralja i
kraljice na gospoštiji Njegove preuzvišenosti baruna G-ustava pL
Prandau-a u Valpovu i Miboljcu zasadjenih j,pirnih stabala" god.
1879. —
10
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 50     <-- 50 -->        PDF

146


Dan


Odje je posadjeno „pii´Jio stablo"? Vrst stabla


sadnje


I. Na valpovaekoj gospoštiji.
1
2
3
4
5


7
8
9
10
11
12


rs


14
15
16
17
18


19


Travanj 9


n 10


» 15


1 20


1^
^^


T5
22 I!
I 23 ?7
124
25
I)
»
1 26 n
27 r>
28 n


;


15


12
15


n


71


12
15


n


12
»


.)j


Valpovo


šuma Oret


šuma Mooilno


Valpovo


Petrovce


»
»

"


šuma Lipovac


U tvrdjinom perivoju


Pri lovačkoj kuci


Pri lovačkoj kući


Pri šum, okr. stanu


U dvorištu šum. okr, stana
n vrtu


u dvoru žup-stana
U dvorištu nčitelj. stana
U dvorištu podšum, stana
„ vrtu ,,


Drvored pri Pratrovoj-Bari


Taxus baccata
Pinus strobus
Pinus pieea
lužnik


hrast
brekinja
lužnik
orah


»
lužnik


komorika
brekinja
lužnik
hrast
lužnik


komorika
hrast
lužnik
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 51     <-- 51 -->        PDF

147 —
P i r n 0 s t i i b 1 0 je :
Cl
w
O U visiiu
o
r/J Izraslo i
Opazka
nad zemljom != uzeto
O Om. Mm.


50 350 20 Centimtr. 1003 U samom perivoju i
28 B50 n 480 i;
27 400 ^ n 420 11
12 380 10 Centimtr. 110 Iz koškanskog Ordaiija (Vrti 16)
12 350 15 112 n
9 235 JT 68 Iz tamošnje mlađe šumice
10 250 U 70 »
12 359 » 111 ´" n
9 230 » 63 "
12 194 > ^ 95
8 310 !5 253 Iz valpovaekog zverinjaka
6 287 1 ´ . 185 n
22 277 15 Geptimtr. 125 Iz tamošnje mlade šumice
22 333 ! 1 160 "
10 252 V 148 JI
18 262 . - 139 JI
9 200 10 Centimtr. 99 Iz eretske kulture
8 200 )) 72 11
15 310 ,, 90 h. lipov. mlade šumice
7 210 7? 80 iT
10 200 T ; 125 M
12 220 n 120 11
14 290 » 80 i:
7 240 ») 110 V
9 235 11 ´95 it
14 264 71 100 11
16 324 JI 95 n
10 175 n 106 11
*
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 52     <-- 52 -->        PDF

_ 148 —


Dan Gdje je posadjeno „pirno stablo"? Vrst .staMa


Br.


sadnje


29
SO
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53


Travanj


71


JI


77


!1


ti


11


11


n
n


1)


r.
n


«


"


11


T>


n
n
n


j?


.
n


i>


12 1


n


)i


15


)?


12
16
10


V


16
10
15


i>


10


n


JI


V


16
9
10


´*.
n


??
n


)j


šunia Lipovac Drvored kod Sekeresa
» , ) ´
Josipovo selo U vrtu podšum. stana


„ U dvorištu podšum. stana


Koska U dvorištu okr. šum. stana


„ U dvorištu podšum. stana
-,:" . »
Budimee „
n " " .´
Harkanovee „
„ U vrtu podšum, stana
šuma Topolina Pri lugarevoj knej


Pustina Pri pili
Poganovee U dvorištu okr. šum. stana
šuma Vojnovaeki-Lug Pri lovačkoj kuei


šuma Vuka Pri lovačkoj kuci


Šuma Katmišće Pri pili
Martinee U dvorištu podšixm. stana


lužnik


n


širolista lipa
brekinja
lužnik
lipa širolista


n


- lužnik
lipa širolista


lužnik


lipa Širolista
trešnja
lužnik
lipa širolista
lužnik


kruška
ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Q


11
9
14
9
10
14
9
14
10
10
12
12
12
10
10
10
10
12


2


10
9
12
10
10


2


Cm.


260


U9


290
295
223
480
240
340
320
330
270
360
350
240
198
198
230
230
157
880
164
400
285
380
180


P ir


U visini
nad zemljom


10 Gentimtr.


»
»»
«
))


31


11


TI


"

I)


»


"


75


«


I)


n


V


^ 11


n


fJ


n


»
, n


!1


n


no s t


o


^


m


CD
ff


Mm.


108
03
100
100
90
110
114
240
86
90
160
180
108
85
80
90
105
150
40
40
60
120
95
90
60


-140 —
a b I 0 j e:


Izraslo i
uzeto


Iz lipovaeke mlade šume


"
«


n


7)


Iz mlade šume Balvaueić


11


n
Iz mlade šume Ordanja


11


Iz mlade šume Balvančić


„ Rastina
„ Balvaneie
„ Ordanja
n ?t


V ´ "


« "
„ Balvaneić
Iz selaekoga ejepilnjaka
Iz tamošnje šumice odio XXyL


V


Iz tamošnje mlade šume


n
Iz Vuke, odio XIX.
Iz Grabika


Opazka

ŠUMARSKI LIST 3/1879 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 150 1
Br. .Dai (rdje je po sadjeno „pirno stablo"? Vrst stabla


sadij je


II. Na milioljevaekoj gospostiji.
1 Travanj 7 Miholjae U dvorištu gosp. kuee lužnik
2 I) n 15 U perivoju gosp, kuee » 1
3
4
n ´7
8
n JI 71 Platanus oecidentalis
5 TJ !1 71 Taxođiuitt disticJiia-
Tium
11 11 U dvorištu šum. stana lnxnik
7 n )) !7 U dvorištu okr. šmn. stana 11
8 n TI n Na glavnom trgu lipa širolista
9 1) U r: 7) H
10 fj » n " 71
1 11 M !5 7^ , « n
12 n rt 77 77 11
13 » J7 -? ´ " .71
14 n n 71 77 . ´ ff
15 n » n " 11
10 n » » U dvorištu obe. vjećnice ?1
17 n n » Pred mjer. stanom na ulici 77
18 71 »
19 77 17
20
21 JI
I)
71
11
22
71 71
23 71 71 Viljevo U dvorištu okr. šum. stana lužnik
24 n )7 Moslavina 77 1!
25
26
v
TI
» j j
Oadjavica
n
U dvorištu podšum. stana
iipa Širolista
lužnik
27 n
28 n 11 Kueance U dvorištu okr. šum stana "