DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1879 str. 73     <-- 73 -->        PDF

— 225 -^
„I tim zaključujem ovu zajednižku krašku skupštinu".


(Ovo izviešće sastavio je kr. profesor višega lirvatskoslavonskoga
gospodarstvenoga i šumarskoga uoilišta Dragutin
Hlava , a što se tiče razprava, sastavljene su po njegovih
stenografickih, od govornika popunjenih, bilježcih).


Nasad svatbenih stabala.


Na uspomenu svečanosti srebrnoga pira Njihovih Veličanstva,
odazivajuć se pozivu austrijskoga državnoga šumarskoga
družtva, zaključio je gospodarstveni odbor II, banske
imovne obćine u svojoj sjednici od 26. ožujka t. g. preduzeti
nasad svatbenih stabala u s]ici šumskoga perivoja, i to na
sliedeći način:


Na izsječenom dielu šume, koji spada šumarskomu okružju
Mošcenica, čije i ime nosi, označila se je četvorina od 6400Q
metara j kojoj je dakle širina i dužina 80 metara, te na kojoj
se je ravnini proveo perivoju nalik nasad šume.


Središte te četvorine čini krug promjerom od 20 metara, u
koji vodi osam 5 metara širokih drvoreda, koji proiztiču od obih
diagonala i sredine stranica, a dirajuć sredinu stranica te četvorine
ide opet B metara široki kružni drvored. Ovim poredkom
nastaje u četvorini više likova, i to: doticuć se kruga, a završujuć
kružnim drvoredom kružni izsjeci, od kojih je u svakom
opet naprama krugu peterokut, a naprama kružnomu drvoredu
kružni odsjek u obliku trokuta. Peterokuti skupa sačinjavaju
zviezdu. Izvan kružnoga drvoreda nastaje osam trokuta.


Nutrnji peterokuti zasađjeni su svi crnogoricom tako, da
je došla na dva po dva peterokuta suglasno jedna vrst drveća;
na isti način zasađjeni su kružni odsjeci, ležeći do kružnoga
drvoreda, ali bjelogoricom, a izvan kružnoga drvoreda nastavši
trokuti svi sa lužniei, buduc će se cieli predjel, označen za
šumu, ovom potonjom vrsti drveća ošumiti.


Svi skupovi stabala nalaze se u trokutnoj svezi, razmakom
od 1 metra, stabla pako u drvoređih zasađjena su u razmaku
od 5 metara.


Zasadilo se je:
U okrugu dvie, 3 metra visoke široliste lipe (Tilia grandifolia),
stare 20 godina, u udaljenosti od 10 metara, medju
iBa
ŠUMARSKI LIST 4/1879 str. 74     <-- 74 -->        PDF

koje ce se staviti spomenik sa posvetom, na koji cu još kašnje
se osvrnuti.
Lipa je za ovu svrliu vrlo zgodno izabrano drvo, jer ona
je vec kod starih bila kao simboličko stablo vrlo štovana, dapače
i kajkaši sadili su ju kao znak na osobito srecnu hajku.
Od napomenutih "skupova peterokuta zasadjen je svaki sa
62 komada crnoga bora (Pinus austriaca Hoi´s), smroka (bieloga
bora = Pinus silvestris L.), omorika (Pinus picea du ßoi),
ariša (Pinus Larix europea de Candol).
Na uglove u okrug vodećih drvoreda pako zasadjeno je
16 komada gladkoga bora (Pinus strobus L.). Na nastavša tim
načinom prazna mjesta izmed peterokuta i krušnih odsjeka došle
su po tri inozemne crno-gorice, i to na obih strana himalajski
kedri (Cedrus deodora Lond.), a u sredinu suglasno douglas-jela
(abies douglasii)^ kaukazka jela (Abies nordmaniana L.), i kalif,
veliki kedar i omorika (Auracaria imbricata Lamb.).
Kružni odsjeci su takođjer prema tomu zasađjeni^ i to svaki
skup sa 81 komadom lužnika (Quercus pedunculata. Ehrh.),
biologa jasena (Fraxinus excelsior L.), briesta (Ulmus campestris
L.), pitomoga kestena (Castanea vesca Gaert.). Trokuti
izvan kružnoga drvoreda pako, kako već spomenusmo, zasaditi
će se u jeseni svaki sa 162 komada lužnika, buđuć to ove godine
nije moglo biti radi neobično nepovoljnoga vremena. Drvoredi
nasađjeni su na svakoj strani sa 6 komada đivjega kestena
(Aesculus hyppoeastanum L.).
Ovaj šumski predjel zove se odsada „carski gaj", a na
spomenkamen od granita doći će sliedeći napis:
Ovaj gaj nasadi u ime vjernoga krajiškoga naroda


II. fjanska imovna obćitia
na uspomenu sveteanosti srebrnoga pira vitežkoga si cara i kralja
FRANJE JOSIPA L


i mile si carice i kraljice


JELäSAVE


ol>drzavane dne 24. travnja godine 1879. ^
a budućim nasljednikom kao znak neuzkolebive ljubavi i odanosti krajiškoga
naroda prema liabsburžkoj vladajućoj kući.


Ne obazirnć se na hvalevriednu posvetu toga nasada, biti
će on i za šumoznanca zanimiv predmet studija, osobito pogledom
na nspievanje crnogorice na tom mjestu i u ovdašnjih
Himatißkih okolnostib.