DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 127 takav
kvatj u koliko ne bi štetocinitelja točno ustanoviti mogao,
jamci on svojom službom.


Sveudilj jošte prinadleži lugarom nadzor, da nijedan od
ovlaštenika ne izvede više gorivnog drva, nego mu je dopušteno,
inače imade to odmak prijaviti doticniku, čija bi drva dirao.


Kod pošumljivanja, razumieva se umjetnim i naravnim
načinom, dužan je lugar točno vršiti sve naputke i naloge
dane mu po predpostavljenom. U spomenutoj službenoj knjizi
imade lugar točno u izvidnosti držati broj radnika kod ogradjivanja
zagajnih miesta, kod čišćenja puteva, kod priredjivanja
tla na sjeoini itd., u obće kod svib radnja, koje mogu prigodom
sadnje ili sjetve nastati.


Gdje postoji šumski vrt, tu će takodjer lugar — kojemu
taj posao poyjeren bude — znatna posla imati, navlastito biti
ee mu povjereni poslovi ogradjivanja vrta, pazka na zavremeno
obavljanje jesenske kopi; na novo izjednačiti i u slogove podieliti
potrebne dielove vrta, kao i zasaditi odnosna zasijati ili
mlade biljke u nje presadjivati, čistiti od korova kao i snažiti
pnteve, na sve to imade lugar točno, u koliko sam ne izvadja,
paziti i nadzirati. I kod ovakovih radnja imade lugar radnike
točno bilježiti, razumije se takove radnike, koje podavaju urbarijalne
ili plemićke obćine, paziti na to, da se radni satovi
obdržali budu te sve ovo kot. šumaru točno od vremena do vremena
prijavljivati, da isti uzmogne u pomanjkanju radnih sila
takove jošt potražiti.


Konačno se medju ine, na gospodarenje uplivajuće, okolnosti,
ubraja i ta, da je lugaru za svjestno i marljivo vršenje
prinadležećih mu dužnosti od neobhodne potrebe točno poznavanje
svoje cuvarije, i to ne samo u pogledu površine i medja,
već i u pogledu inih data, zasjecajućih u njegov djelokrug.
Pazit mu je točno na mejnike, da se takovi ne. odstranjuju i u
koliko bi se oštećivali po nepoznatih zlikovcih, imade ih lugar
u piijašnje stanje postaviti. Svoju čuvariju valja lugaru marljivo
obilaziti i sve službi shodno u svojoj službenoj Imjizi točno
u očevidnosti voditi.


Od izpitanih marljivih i svjestno svoju službu vršećih lugara
moglo bi se konačno za,htievati, da si i obćeniti opis svoje
lugarije sastave, što bi jim,svakako u mnogih slucajevih svjestnog
vršenja njihovih dužnosti u prilog bilo. Takav ,opis iraao