DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1881 str. 11     <-- 11 -->        PDF

™-27l ~


Ujedno budu po tako prihvaćenom proračunu gospođa
nadšuniar Hajek i šumar Laksar izabrani za revizore prošlogodišnjih
računa.


Da se doskoči neui^ediiostim pogledom na zaostatke uplata
pojedinih družtvenih članova, zaključi skupština: Da se «vi
članovi, koji stogodj u družtvenu blagajnu duguju, još jednom
pozovu po predsjedničtvu druztya, da te svoje dugove najdulje
do konca ove godine namiriti izvole, inače se upravljajući odbor
naročito upućuje, da one Članove, koji se tomu opetovanomu
pozivu odazvali ne bi, prema ustanovam §. 10, družtvenih pravila
briše, nu ujedno i utuži.


Nakon toga predje skupština na izbor novog jednog elana
uprav]jajućega odbora na mjesto izstupivšega g- Cordašića, ter
bude po predlogu odbora jednoglasno g. Dr. V. Koroškonji izabran.


Prema ustanovljenomu dnevnomii redu prešlo se sada na
razpravljanje pitanja „o preinaci postojeće naredbe za polaganje
viših državnih izpita za samostalnu šumarsku upravu/´ —
.Razloživ izvjestitelj obširno stanovište svoje u tom pitanju, ter
upoznay osim toga slavnu skupštinu još i sa mnienjem g. sumarnika
Danheloyskoga u tom pitanju, koje je isti gospodin
bio podastro obzirom na poznatu po professorih šumarstva na
kr. šumarskom učilištu izradjenu osnovu samoj visokoj vladi,
koja i opet sve amo se ođnoseće spise rečenomu izvjestitelju
na dalnju porabu ustupi, preporuči konačno izvjestitelj osnovu,
kakova bje već u II. svezku ovogodišnjeg šumarskog lista saobćena,
za podlogu specijalne debate, koji predlog skupština
bez primjetbe primi.


Za same baš vele zanimive specijalne debate u tom pitanju,
u kojoj je većina prisutne gospode sudjelovala, prihvaćena
bi konačno po slavnoj skupštini rečena osnova uz sliedeće
izpravke paragrafa:


§. 2. Izostaje sve od rieei ,,U slučaju^´ — do „praksom
izkaže." I kod {h) u prvom redkti riee ,,križevačkog´S mjesto
koje dolazi rieč „šumarskog."


§, 4. Koji bi imao glasiti:


Izpitno se povjerenstvo sastoji:


a) Od stalnog odbora za vodjenje višega državnoga izpita,


sastojećega se od pet viših šumarskih činovnika u zemlji,


koji se sami konstituiraju.