DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1881 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 274 —


novi „naputak za nredjenje zajedničkoga n.živanja šnnia i šumskih
zemalja, izlučenih za pravoužitiaike krajiškog područja


t. d. od 10. srpnja 1881." tako da se većina prisutnih nije
mogla pobližje sa samim sadržajem istog upoznati, pošto dakle
tako ne mogosmo isti za podloga specijalne debate primiti,
prihvati skupština nakon podulje debate predlog, da se odabere
odbor od pet lica, koji bi bezodvlacno imao sastaviti rezoluciju
u smislu, kako je spomenuto pitanje sada ođ pojedinih
članova osobito naglašeno^ odnosno kritici podvrgnuto.
U odbor budu izabrani g. nadsumar Vilim Dojko vic, g.
nadšumar Otokar Boucek i g. iiadšumar Adolf Herzl, na oto


g. predsjednik skupštinu na četvrt sata odgodi, umoliv dotičnu
gospodu, da se u bližnjoj sobi gledom na prihvatiti imajuću
rezoluciju izvole sporazumiti.
Sastavivši rečena gospoda rezoluciju nastavi se sjednica.
Spomenuta po skupštini usvojena rezolucija glasi: ,,Skupština
hrvatsko-slavonskog šumarskog družtva, na kojoj su svestrano
iztaknute mane obstoječih zakona ob instituciji imovnih kao
i urbarijalnih obćina s osobitim obzirom na uprayu i gospodarenje,
priznaje doduše poboljšanje stanja i mana uveđenjem
„zakona organizacije imovnih obćina" od 6. srpnja ove godine,
a glede urbarskih normativnom odredbom od 4. ožujka 1871,^
nu moli podjedno visoka kr. zemaljsku vladu, da blagoizvoli
u svrhu pretresanja i izprave pomenutog zakona kao i naredbe,
pošto ne odgovaraju unapredjenju gospodarstva i uprave, sazvati
u Zagreb čim prije enquetno povjerenstvo, ter pozvati u
isto takođjer i po današnjoj skupštini izabranih 9 članova,
koje će povjerenstvo konačno imat pođnieti, izradak pomenutog
zakona i naredbe visokoj kr. zemaljskoj- vladi u svrhu provedenja
kroz sabor; ujedno neka ovomu povjerenstvu visoka kr,
zemaljska ylada blagoizA^oli i za sada manjkavi i nepodpuni
šumski zakon na pretres i izpravak povjeriti dati/^


Primiv skupština ovako sastavljenu rezoluciju, pređje od-,
mah na izbor spomenute devetorice članova, koju bi visoka
vlada imala u spomenutu enc|uetu pozvati, ter budu većinom
glasova prisutnih članova izabrana, da se visokoj vladi predlože,
sliedeća gospođa: Gospodin nadšumar Jakob Furlan, g.
nadšumar Mijo Zobunđjija, g, nadšumar Otokar Bouček^ g. šu~
marnik Adolf Danhelovsky, g. nadšumar Adolfo Herzl g., nad