DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1882 str. 25     <-- 25 -->        PDF

-™ 25


a medjaši na sjeveru dielom sa šumskim kotarom broj L, dieiom
sa kotarom broj III., na jugu sa ličkim okružjem, na
iztoku sa-kotarom broj IV., a na zapadu sa odieljenom državnom
šumom.


Kroz njega teče riecica Lika u pravcu od jugo-iztoka
k sjeyerO´Zapadu, gdje i ponire. Na zapadnoj strani kotara nalazi
se u dolini Bakovac potok istoga imena i ulieva se u Liku
pod gornjim Kosinjem. Na jugozapadnoj strani nalazi se takodjer
potok pod imenom Tisovac, koji teče kroz dolinu Pazarišta.
Ovo su dva najznatnija potoka, ostali nisu vriedni spomena.


Sto se tiče srednje godišnje toplote, koja ylada u ovom
šumskom kotaru, vrlo ju je mučno odrediti, jer se iznutar istoga
ne nalazi nigdje metereologijska postaja, no u ostalom važiti
ce i za ove predjele ono pravilo: cim se koji kraj više udaljuje
od primorja prama sjeveru ili iztoku, tim mu je klima sve
kontinentalniji, Toplota postizava svoj maksimum u mjesecu
srpnju, studen pako u mjesecu siecnju.


Izmedju vjetrova najjača je bura. Atmosferske oborine su
u ovik predjšlih prilično obilne, najvlažniji su mjesec studeni
i prosinac, a najveća suša vlada u srpnju i kolovozu.


Upliv ovili navedenik klimatickik odnošaja na bilje i šume
nije najpovoljniji, jer cesta studena bura, duga studena zima, a
kratko prevruće i suko ljeto i naglo mienjanje topline oslabe
a često i osujete vegetaciju.


Riecica Lika i navedena dya potoka tako su neznatna,
da se upliv istik na toplinu obližnjih krajeva sasma izpustiti može.


Polag vertikalne razprostranjenosti bilja ubraja Sloser
ove predjele u „drugi pojas" t. j . j,u pojas brdovite i gorovite
zemlje." Najbolje uspieva tu prosta bukva (fagus sylvatica),
jela (abies excelsa) i omorika (abies pectinata).


Borba za obstanak pojedinih tih bilinskih vrsti ipak se
je nedokučivom moći dovinula do gornjih odnošaja. Visoki na:ii
bukvici i jelici to jasno dokazuju,


Da vidimo sad upliv narodnoga života na obstojeće šume.
Podatci 0 tom pokazati će nam faktični status suma, te ujedno
pružiti gradivo, iz kojega ćemo zaključiti moći i na budućnost istih.


Narod, koji se nalazi unutar ovoga šumskoga kotara, bavi
se, kao u svih ovih predjelih, većinom stočarstvom.