DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1882 str. 50     <-- 50 -->        PDF

f —so


do 64 uov5. u veliko, za drvni ugljen po kubičnu stopu 31-5 do 38 nć-,


ciene gorivnog drva pako bijahu po metrični hvat 19-75 do 25 fr. a. vr.


Novi zakon o imovnih obćinah protegnut i na banovinu.


Čujemo, da visoka kr. zemaljska vlada kani novi zakon od 11. srpnja 1881.,


kojim se razjasnjuju, odnosno prelnaĆuja neke ustanove zakona od 15. lip


nja 1873. 0 imovnili obćinah u hrvatsko-slavonskoj vojnoj krajini, tako


djer i na imovna obćimi križevaćka i beiovarsku u bivšoj belovarskoj


Krajini protegnuti.


Veliki zvierinjak. Glasa se, da presvietli g. grof Kudolf Erdödy,


posjednik Novog Marofa i t- d. misli na istom imanju veliki zvierinjak od


blizu 5000 jutara površine urediti. Već i dosada bijaše tuj jedan od najvećih
i na divjaći najbogatijih zvier.injaka, a vJastnik sam broji se medju
prve „Sportsmane" u Hrvatskoj.
Šumarsko obrtno druztvo u Hrvatskoj. U Lokvab, u primorju^
ustrojilo se akcionarno drrižtvo, koje si preduze svrhom, tamošnjemu radinomu
no siromašnomu žiteljstvu dobaviti privredu priucavajuć ga finijemu
izradjivanju razne drvene robe, poput Svicara i Ntlrnberžana.


Lovačke crtice iz križevacke okolice. Nekoliko lovaca iz grada


Križevaca uputi se dne 20. studena ove godine u bližnju pol sata udaljenu


gradsku šumu ,,Brezine^^ do jazavćevih jama, koje veo mnogo godina tamo


postoje, te kod kojih je gdjekoji jazavac već zaglavio.


Okretni i hrabri maleni pas jazavćar pokaza sliedeć jazavca i lajući
u podzemnih prohodih od prilike pravac, kamo se je jazavac zavukao,
tako da se je moglo sa izkapanjem odmah započeti. Od 10 sati u jutro
pa do 4 sata posiie podne kopahu 3 radnika marljivo sa motikami i budakom
nad timi jamami tako, da prosjekoše podzemni prohod jazavca, izkopav
formalne grobove do jedan hvat dubljine.


Tstom kod izkapanja trećega groba bio je jazavac u takovom tiesnacu,
da već nije mogao natrag uzmicati, već je radje navalio na psa, te
ga iztjerao iz svojega stana kod drugoga groba. Pošto je sad nastala žestoka
borba izmedju jaka jazavca i malena psa, a s druge sti-ane bilo se
je i bojati, da će jazavac gustim šikarjem izmaći, učinio je lovac jedan
tomu hrvanju kraj , izpaiiv hitac iz puške jazavcu u glavu. Dobro uhranjena
jazavćica težila je 80 funti, a bila bi, da je ove godine žir I bukvica
urodila i težja. (Nekoliko dana kasnije ubita bi tuj i jedna šljuka).


Prije dvie godine izkopahu isti lovci kod tih jama jazavca (mužaka),
a malo zatim ustrielio je lugar blizu Križevca jazavca na čekanju. U jamah
nadjoše se ostanci velikog Šumskog zeca, kojega nije sigurno on uhvatio,
već mu ga je na povoljnom mjestu u onoj šumi lisica ostavila.


Štovani će čitatelji, poznavajući dobro život i narav jazavca, znati
ocieniti vehku njegovu škodljivost, osobito u gospodarskom i lovaćkom
obziru, naprama onoj koristi i uslužnosti, koju nam ćini utaraanjivanjem
ličinka i zareznika, čega radi ga neki naravoslovci odviše brane, — Akoprem
nije jazavac tako riedka zvier u našoj domovini, držao je pisac ovih
redaka ipak za vriedno, da taj dogodjaj ovdje napomene, te i druge lovce
na to sklone, da u šumarskom listu češće saobće kratke lovačke crtice o
raznoj ubijenoj divljali i zvjeradi u našoj domovini, koji podatci bi veoma