DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1882 str. 52     <-- 52 -->        PDF

. ^ — 52 —


pala, V^ KöröskÖnji-a i F. Kestercanka. Na sjednici toj riešilo se je više
toga, osobito pako : budu pregledani dražtveni rač\\ni i lUanaceuo statije
đniztvene imovine i blagajne ^ odlučeno pogledom na predstavke visokoj
vladi, obzirom na utanačene zaključke ovogodišnje glavne skupštine i t. d.
Osim toga budu riešeni 1 pročitani razni družtvu prispjeli dopisi, od kojih
nam je iztaknnti osobito dopis visoke kr. zemaljske vlade, u kojem nam
Visokoista javi kao odgovor na poznatu predstavku družtva visokomu saboru
glede subvencije, da nam za sada ne može takovu sbog pomanjkanja
razpoložlvih sredstva doznačiti, nu da će družtvo takovu dobiti, čim se i
onako predstojeća reorganizacija šumarstva u zemlji provede. Isto tako zaključi
upravljajući odbor dojduću glavnu skupštinu obdržavati u gradu Zagrebu,
nu to samo onda, ako bude Visoka kr. zemaljska vlada družtvu na
pretres predložila osnovu novog šumskog zakona, i´ to po svom zastupniku,
jer upravljajući odbor je uvjeren , da se toli važan predmet ne može bez
neposrednog nticaja Yisoke vlade uspjehom u obće na dnevni red staviti,
pošto su pri tom i onako u prvom redu nazori Yisokoiste mjerodavni; ne
udovolji li pako Visoka vlada toj molbi, to će se valjda dojduća glavna
skupština obdržavati u Otočcu.


Lov U Hrvatskoj. Lov pokazao se je ove jeseni u Hrvatskoj dosta
izdašnim. Zečeva, vele lovci, bilo je svuda bas tt obilju; šljuka takodjer
je u nekih stranah dosta bilo, nu kraj svega toga malo ih se ubilo, jer su
povodnje i zločesto kišovito vrieme priečile u vele tu vrst lova. Lisica
imade osobito mnogo, a i kurjaci već postaju po svih stranih objcstni, tako
nam neki dan zagrebačke novine javiše, da su vuci u šumi medju Kerestincem
i Goricom napali cigunina, pa ga izjeli zajedno s kljusetom.


Lugarnice u CisJajtaniji. Kolika se važnost u najnovije doba u
cislajtanskih zendjah polaže na uzgoj valjanog lugarskog .i čuvarsko-šumarskog
osoblja, viditi je već odtale. Što sada tamo već 5 takovih škola imadu,
i to: dolujo-austrljansku lugarsku školu u Aggsbachu, c. kr. lugarske škole
u GusöWerkui H-allu. ^.atim Itigarske tečaje (zemaljski zavodi) u Bregenci
i liotbolzu u Tii-olski^j. Zanima U se tkogod pobUžjc za te zavode, to mu
preporučujemo čitati djelce ,,Programm und Üntevichtsplan für die voni
k. k. Aekerbauministei-ium errichteten Forstwart-Schulen", koja se dobije u
Cv kr, državnoj štampari u BeČu,
Koliko triesfa imade kora šumskoga drveća. Po bilježkah,
koje je dr. Carlos Gaste! , professor šumarske akademije u Madrida, objelodanio
u ,.Nuova rivista forestale, Pirenze" imade kora od y^bies pectinata
Dee. (Die Weisstaune) 2—5´*/,^ trieslovine , Betula alba , L. (Birke)
nutarnji dio kore 7´/a—lO´^o, vanjska kora 1-23 —1-48%, Castanea vesca
Will (die zahme Kastanie) 12*´yo, Crataegus oxyocantha (Weissdorn) 5"/o,
Emalyptus Labill. 6—ll*yo, Fagus sylvatica (Buche) 5-16—-Tv iS^´/o,´FraxinuB
excelsior L. (die Esche) 4´19 —8-76´´/o, Larix europea (die Lärche)
4.´7-^lS-d"lo, Pinus pinaster 3-88 —7´95´V,, , Pinus halepensis 6-9<> —
11-66% , Pinus pinea 4-87 —25-19^» n , Quercus suber (die Korkeiche)
5 — 13 7^ "/„, Quercus ilex (Stei-.. M) 9~23%´ , Rhus Cotinus (Sumach)


9_33y^ , Ulmus campestris (Ulm ) 1-91—6-63Vo triesla.