DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1882 str. 55     <-- 55 -->        PDF

— 55 —


svojih. Baš nam predleži ogled djela, koje ima sj)omenuti nedostata.k ispuniti.
Fo ovom prospektu (ogledu) xi^eti će se što v^-ći olj^ir ne šarao na
šumogojce i trgovce drvi, već i na sve ostale strnen.e interesente, te će
po tom to djelo biti i željenim kažiprstom kod nabave orudja i strojeva
za izradjivanje drva. Isto navesti će i one inozemn e trgovce i industrijalce,
koji drva za svoju potrebu kupuji´ u Austro-ugarskoj. — Siideć po
svem tom odgovarati će ovo djelo, koje će buduće godiiie doći u javu,
potveboćam dotič)nh strukovnih, krugova u trgovačkom pogleda podpuno i
biti će najboljim posredovateljeni medju produkcijom i trošujom.


Kadi savršenoga načina, kojim će ovo djelo sastavljeno biti gledom
na šumske posjednike, trgovce i iiidustrijalee, .pozdravljamo ga kao znatni
napredak na polju statistike, koji napredak sigurno neće ostati bez dobrotvornog
upliva na praksu.


Subskripcija za . ovo djelo, koje cim toplije preporućamo svim, šumskim
uredom, trgovcem sa drvi i t. d. kao koristnu priručnu knjigu, može
se obaviti kod administracije ..lista : ,,0e s t er r ei cli is eh -ungar i scb es
Centralblatt für Wal derzeu gni sse" in Wien.


Družtvene i osobne viesti. Kao pravi članovi počam od 1. siečnja
1882- pristupiše ti naše družtvo sliedeća p. n. gg, : Opara Stjepan
obćinski šumar u Sinju, Stanko Bilisko c. k. šumarski. pristav u Sinju,


N. Vezić, obćinski gumar u Drnišu, Stjepan Hankony Šumarski pristav u
Valpovu i Roberto Fiscbbach, kralj, šumar kod zemaljske vlade. Kao podupirajući
član pristupio je p. n. g. Josip Kallina trgovac sjemenja i cvieća
u Zagrebu. — Gosp. M. Cruković, dosada šumarski pristav u Lužnlci, izabran
je kotarskim šumarom u Kastvu.
Naša družtvena sbirka. P. n. g. Josip Stehus, šumarski protu-^
stavnik gospoštije presvietloga grofa Choteka u Cereviću, obogatio je našu
družtvenu sbirkTi za 14 komada ruda i pet jaja ptica močvarka (dva jaja
razbila se putem). Za tu osobitu naklonost pomenutoga gospodina za unapredjivanje
Šumarskoga družtva izrazujemo mu našu najtopliju zahvalnost.


U p r a V1 j a j u ć i o d b o r.


Potvrda pnjetka o uplaćenih družtvenih prinosih od L studenoga
do konca prosinoa 188!. Sliedeća p. n. gg. Članovi uplatiše:
Jareš Gjuro 4 for., Laksar Dragutin 4 for.., Ružička August 4 for-, Dojković
Yilim 4 for. ^ Rasbach Pavao 8 for., Tomljenović Luka 10 for.,
Brosig Kudolf 4 for., Hajek Bogoslav 4 for,,, Zikmnndowsky Ferdo 4 for..
Lang E-ikard 8 for. , Sacher Josip 8 for., Beyer Gjuro 4 for. , Würtb
Edo 13 for,, Hlava Dragutin 4 for., VJchodil Gustav 4 for., Ringl Fu:idolf
8 for., Pilz Yjekoslav 3 for., Kuhynka Josip 4 for., Yerner Vilim 4 for.,
plem. Keračić Gostovinsky Edo 4 for., Havliček Josip 4 for., Prokić Makso
4 for., Baa´išić Pavle 4 for., Pantelic Gavro 4 for., Pilipović Živko 8 for,,
Marković Novak 2 for. ^ Marošević Nikola 2 for., Brosig Ante 4 for.,
Müttermüller Miroslav 4 for., Dadourek Ante 4 for., Kleiner Fr. 4 for..,
Molnar Josip 4 for., Bonel Franjo S for., Ožbolt Josip 3 for., Čop Fraujo
3 for., Brovet Vinko 3 for,. Yolf Ante 3 for., Žagar Matija 3 for., Žugar
Franjo B for., Turk Yinko 3 for., Žagar Grga 3 for,, Lipovac Blaž 8 for-,
plem. Jrlouvalt Yjenceslav 2 for., (za god. 1882.) Urban Josip 8 for., po