DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1883 str. 1     <-- 1 -->        PDF

lUST.


Br. 1. U Zagrebu, 1. siečnja 1885. God. VII,


Uređnictro clanovom šumarskog družtva k novoj
godini 1883.


Današnjim danom, razašiljemo eto sedmi tečaj ovoga lista velecenjenim
našim đrugovom. Šest je godina minulo, odkada „Šumarski list" utemeljen, i
to utemeljen zato, da bude vjernim ogledalom znanstvenog i
duševnog rada hrvatskih šumara u obće. Cilj doista uzvišen, no i
težko dostiživ. Mnogo je stojalo truda i naprezanja, dok bar u tohko uspjesmo,
da list "taj toli po sadržaju koli i po. obliku podignemo na onaj stepen, za da
se bude mogao bar donjekle mjeriti s maogobrojnimi inimi časopisi te vrsti.
Objelođanjujuć na Ijetošnjoj glavnoj skupštini izvješće, o radu, djelovanju i
stanju hrvatskog šumarskog družtva za poslednjih godina, spomenusmo medju
ostalim takodjer i najvažnija o stanju i napredku, kao i eiljevih i zadatku
ovoga glasila. Počimajući pako danas sa novim tečajem držimo, da nam ipak
valja još i koju posebnu obzirom na list i suradnike mu spomenuti.


Prispodobimo li pako prije svega, poslednje tecaje lista sa prijašnjirni, to
vidimo, da se u prvome redu bi´oj velecenjenih suradnika ovo poslednje dobe
znatno omnažao. Medju imeni suradnika, koja riese ovaj list, ter koji i nadalje
svoje suradničtvu listu obrekoše, nalazimo imena malo ne svih naših
najvrstnijih i najodlicnijih šumara. Isto tako si smatramo baš i dužnošću,
du im se s naše strane odužimo bar u toliko, u koliko im se eto ponovno
zahvaljujemo.


Nu ki´aj svega toga ipak, pomislimo li, da jedva 6% svijuh đružtvenih
članova, takodjer i za list naš radi, to neraožemo na ino, van da se uzdamo u
budućnost, kad će i ostali naši drugovi uvidi ti, da možda nejma ugodnijeg
čuvstva, van kad čovjek, svoje nazore, svoje misli i znanje takodjer i drugim
saobćuje, i to na onakovom mjestu i ouakovim načinom, da iste budu i zbilja
biti na pouku, zabavu i korist jednomišljenika. Gdje pako, da se nara hrvatskim
šumarom pruža liepša zgoda, da sobćimo naše želje, naša opažanja i
nazore, van da ih objelodanjujemo u jedinom po nas u tom pogledu kompetentnom
glasilu t. j . u ovome listu. Čim nas više bude koji čemo oko
boljka lista raditi, čim se temeljitije u njemu budu pojedina
strukovna pitanja raspravljala, tim uvaženiji, a po tome i tim
koristniji po struku našu biti će taj naš družtveni organ List


1
ŠUMARSKI LIST 1/1883 str. 2     <-- 2 -->        PDF

´ -2 —, ,


naš, danas dolazi medju sve slojeve javnoga nam života, poimence pako nastojasmo
osobito u posljednje doba, da ga takodjer i oni faktori čitali budu, o
0 kojih u prvome redu boljak i napredak našega šumarstva ovisi.


Napred dakle gospodo šumari, radite i pišite za taj naš list. Vi se tužite
na nevaljalost uredba, zakona i naredaba, niste zadovoljni sa stanjem Vašim,
a i manjkavosti toga našega lista kritizirate, — pa ipak — što laglje — nego
složnim i uzajamnim radom svemu tome doskočiti. Da svaki naših članova, samo
deset redaka pošalje za list taj, u godinu dana, pak sjegurno nebude glasila
strukovnog nad „Šumarskim listom." — A toliko bi bar svaki sledjni vremena
imao, a i zanimiva tečajem jedne godine nacrtati mogao,


I tako za one, koji neće s nama da rade, a ipak su članovi
našega družtva, nejma razložnog izprieanja. Nejma tim više,
što je uredničtvo svako doba pripravno primati članke, ma
kojim jezikom pisane, samo, da su vrstni. Uredničtvo prevesti će ih,
treba li, ili pako i samo izpraviti il preudesiti, kako već kada. — Pa
napokon članci se i nagradjuju, u koliko to sredstva družtva dopuštaju. Izgovor
dakle; neznamo jezik, terminologiju ili druga slična, takodjer uz te okolnosti
vrediti nemože, I tako nam konačno preostaje samo još na jednu odgovoriti,
koju već često puta, ma da i jeste dosta čudnovato, slušasmo, a to jeste pitanje, šta
da nam se prije svega saobčuje? — Onomu koji rad naš pažljivo prati, odgovorit
će na to već i sam sadržaj lista, za posleđnjih godina, nu mi čemo ipak
i obzirom na spomenuto, i u interesu stvari koju reci r o tome.


Dnevna pitanja, kao razprave tičuče se manjkavosti i nedostataka postojećih
šumskih zakona i naredaba, razprave o upravi i gospodarenju, obcinskih
i državnih šuma, razprave o organizaciji šumarske uprave i policije kritična
razmatranja o radnja procjenbenih, uredjajnih i katastralnih.


Izvještaji o šumskih prodaja, lovu i prometu sa šumskimi proizvodi. Crtice
lovačke. Nacrti kulturnih radnja i troškova. Opisi šumskog gospodarstva pojedinih
područja i šumskih kotara. Sitnice, o rodnosti šumskih plodova, cieni
šumskih proizvoda, unovčenju šumarskih použitaka. Saobćivanja o imenovanjih,
odhkovanjih, premještajih, popunjivanju izpražnjenih mjesta i natječajih. Vjekopisi,
prilozi za poučenje povjesti šumarstva u nas, za spoznavanje naše faune
i tlore, saobćivanja o dogodivših se šumsko elementarnih nepogoda, izvještaji o
šumskih kvarovih i kazna. Razprave o bolesti i mana šumskog drveća, gulenju
kore, pošumljenju goljetih, gradnji šumskih prometila, uporabi raznovrstnog drveća
i raznih strojevih. Šumarsko znanstvena iztraživanja, o radnji, uzgoju i
šumarskih znanostih u obće, to su themata, na koje bi nam svaki pojedinac
družtvenih članova, koju tu odgovoriti, odnosno priposlati
mogao.


Svaki i najmanji đogadjaj pako na polju šumarstva, znamo U ga primjereno
saobćiti, postaje važan po strukovno glasilo, nitko dakle neka nemisli, da
ova ili ona stvar, možda zato, što je mjestno poznata po obćenitost izgubila
vriednost. Imenito pako bit će svi šumarsko statistifini podatci istona onda važni,