DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1883 str. 3     <-- 3 -->        PDF

— 3 —


budu li se redovito i sa svijuh strana saobćivati, a isto tako postaju i sva ostala
razpravljanja znanstvenih kao i inih dnevnih pitanja, po čitatelje tek onda osobito
zanimiva, kad se po raznih osoba i s različitih stanovištah saobćuju i razglabaju.


Mi bismo pako, mogli u slučaju, da nam rieči ove neostanu bez odziva, s vremenom
možda takodjer i šumarski mjesečnik izdavati,´ što do sada i uz obstojeće
okolnosti, absolutno moguće nije. Podignuće struke naše, šumarskog
nam družtva, ovoga lista i želje za napr edk om n ukahu
nas, da eto i ove redke napisasmo, namjeniv ih uvaženju i razmatranju
savjestnih, naprednih, vrstnih i domoljubnih naših
drugova, dosadanji uspjeh pako, kao i radostni znaci bolje budućnosti naše
struke u Hrvatskoj, pobudjuju u nama nadu, da ćemo možda već do mala
moći takodjer i uspjeh, tih naših nastojanja prikazati. A u to ime pozdravljamo
veleštovane članove šumarskog družtva, u to im ime eto takodjer i opeta dozivljemo,
rieči nezaboravnoga hrvatskog pjesnika:


K jednoj misli duh izne´ste!


K jednom činu dajte ruke!


Ante Tomić.


Na dne 5. siečnja 1883. slavi visoko poštovani i pocastni član hrvatskoga
šumarskoga družtva, jedan najvjernijih suradnika ovoga lista, vriedni starina


c. kr, umirovljeni šumarnik Ante Tomić osamdeset godišnjicu, zasluži
noga i vriednoga života.
Mi snaše strane pako držimo, da ćemo se najbolje odužiti i veleštovanim
čitaocem šumarskoga lista, ako K im tom s godom priobćimo vjekopis tog veterana
hrvatskih šumara. Činimo to pako još i tim milije, jer nam stalo, da upoznavanjem
osobito mladjih nam drugova, sa odlićnimi muževi našega stališta,
u njih pobudimo, takodjer i ono neobhodno potrebno čustvo štovanja, prema
zaslup;am, radu i maru starijih Medju najzaslužnijimi muževi, na polja razvitka
hrvatskog šumoznanstva i šumarskog stališa pako, nedvojbeno je mjesto, takodjer
i našemu Tomiću. Sav je svoj vjek bio posvetio samo našoj šumarskoj
struci i napredku šumarstva Hrvatskog mu doma. Javni mu rad i djelovanje
za poslednjih godina, članovom je hrvatskoga šumarskoga družtva i onako predobro
poznat, nu tim manje mislimo, da im je poznata takodjer i sama prošlost,
tog našega odličnika, komu i sam s 3^ višnji dao netom doživiti riedko i
vanredno slavje.


Ante Tomić rodio se na dne 5. sečnja g. 1803> u Vinkovcih. Otac mu
bijaše furirom. Godine 181L dodje usljed otčeva premeštenja u Mitrovicu. gdje
ujedno svršio i njemačke normalne škole. Godine 1818. pošalje ga otac na za
onda dosta poznatu gimnaziju u Vinkovce. Svršivši tuj 6 gimnazialnih razreda
ŠUMARSKI LIST 1/1883 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 4 —


željenim uspjehom, bude god. 1824. po vrhovnoj krajiškoj oblasti, kao krajiški
pitomac primljen u Mariabrunsku školu. I tuj nalazimo Tomića, po prvi puta
na braniku šumarstva. Tuj je Tomić uz Hrvata Stanislava Dragančića i kasnije
u Hrvatskoj služećega Josipa Kargla probavio tri godine dana koristnog naukovanja.


Osobiti duh odgojivanja, koji za ono doba na tom zavodu vladaše, uzrokom
bje, da su svi Hrvati, pitomci spomenutog marijabrunskog zavoda, i kasnije u
javnome životu, njeku prijateljsku udružbu sačinjavali, pa tako vidimo, da je
Tomić već za rana stupio u kolo pokretača hrvatskog šumarstva.


Svršivši pako Tomić nauke šumarske, stupi na dne 1. rujna g. 1827 kao
šumarski vježbenik u službu gradiške pukovnije. Tuj je ostao sve do studena


g. 1829- kad no bude premešten k vlaško ilirskoj pukovniji u Banat, postavši
ujedno i privremenim obilaziteljem šuma, kod šumarskog ureda u Bosoviću
Odavlje ga i opet g. 1831. premjeste k brodskoj pukovniji, gde je kao obilazitelj
šuma služio sve do konca mjeseca travnja g. 1835. Od tuda krenu i opet
u istome svojstvu k sluinskoj pukovniji, gde je ostao sve do konca lipnja god.
1844. Tečajem tog 16-godišnjeg službovanja po raznih krajevih domovine, imao
je Tomić dovoljno prilike, da se upoznade sa obstoječimi odnošaji šumarske
uprave u Krajini, da proući gospodarske kao i socialne odnošaje njezine. To ga
napokon sklonu da je godine 1843. izradio, oveći elaborat o manjkavosti šumarske
uprave u Krajini, kao i o uzrocih njenih, ter učinih kojimi bi se ti odnošaji
popraviti mogli. Radnja ta bude putem predpostavljene mu oblasti podnesena,
na shodno rešenje bojnomu vjeću, kano ti vrhovnoj krajiškoj oblasti. Ovo
ga i opet u prepisu povrati šumarskom ravnateljstvu, kao i pojedinim pukovnijskim
upraviteljstvom na očitovanje, za da se onda konačno o njemu zaklučak
stvoriti uzmogne,
Nu pošto je Tomić u tom svom operatu, predočio one oblasti, koje za
onda izvjestiteljstvo šumarstva kod pojedinih pukovnijah kao i kod Generalkomraande
imadijahu, kao svojoj zadaći nedorasle, to se iste naravno malo ne
jednodušno protiva Tomićevim predlogom izjaviše, na što bojno vjeće cielu
stvar in suspenso ostavi, dopitavši ipak Tomiću, za onda dosta znamenitu nagradu
u iznosu od 80 for. za uloženi mu trud.


Glavne preinake koje je Tomić u tom svome elaboratu naumio obzirom
na uredjenje šumarstva u Krajini provesti, bijahu: prvo; da se broj šumara,
lugara kao i čuvara kod svake pukovnije potrebam primjereno umnoži. Drugo;
na čelu svakog šumskog ureda da bude, u mjesto dosadanjih obilazitelja šuma,
po jedan nadšumar, po časti i znakovih uniforme ravan kapetanu, kod otočke
pako i banatske pukovnije, koje najviše šumama obilovahu da bude svagdje još
i po jedan šumarnik namješten. Ti šumarnici pako, da budu po časti ravni majorom
u vojsci- Na šelu čitavog šumarstva u krajini pako imalo je biti posebno
šumarsko ravnateljstvo, sastojeće se od jednoga ravnatelja šumarstva, jednoga
ili dvojice šumarnikah i primjerenog broja šumara.
ŠUMARSKI LIST 1/1883 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 5 —


To bijahu najbitiiije promjene, koje je Tomić obzirom na reorganizaciju
šumarstva u Krajini g. 1843. predlagao. U koliko pako i nije mogao ^a onda
svojimi predloži uspjeti, to mu budu isti ipak kasnije, prigodom provedbe reorganizacije
šumarstva u Krajini g. 1858. u bitnosti usvojeni i oživotvoreni.
Uz današnje sasma promenjene odnošaje, taj elaborat Tomićev ako i neima već
praktićne vriednosti, a ono je ipak vrlo zanimiv po proučenju povjestnog razvoja
šumarstva u Krajini, i toli obzirom na opis tada postojećih odnošaja, kao i obzirom
na mnogobrojne statistične i povjestne podatke.


Za Tomića samog ipak ta radnja neosta bez posledica, on bo je tim operatom
bio povukao na se pozornost toli mjerodavnih krugova, koli i onu šumara.
Koncem kolovoza g. 1844. bude Tomić i opet premešten, i touBelovar,
gde je ostao sve do godine 1851. Tuj mu se je podjedno i po prvi puta pružila
zgoda, da stupi u užji savez, sa prvaci šumarstva u Hrvatskoj za ono doba,
naime sa Franjom Šporerom i Dragutinom Kosom.


Godine 1842. utemeljeno brvatsko-slavonsko gospodarsko družtvo imalo,
kako je poznato, takodjer i posebni šumarski odsiek, kojemu je Šporer bio
predsjednikom. Videć medjutim naši šumari, da im to gospodarsko družtvo u
bitnosti ipak neodgovara željam i potrebam, odluciše g. 1846. kao što je poznato,
ustrojiti posebno šumarsko družtvo. Šporer koji je u to doba bio obilaziteljem
šuma brodske pukovnije, i šumarnik gTofa Erđodja Kos, sazovu u to
ime na sam božić g. 1846. sastanak odlićnijih šumara, na nadbiskupskom dobru
Precec, kod nadbiskupskog šumarnika Panznera, ter k sastanku tomu pozovu
takodjer i Tomića, koji se radostno odazva želji vriednih drugova. Tom zgodom
budu podjedno ustanovljena i pravila ustrojit se imajućeg šumarskog družtva?
odnosno za prvi početak odsjeka šumarskog kod gospodarskoga đružtva.


Naravno pako da je Tomić, koji je već i prije bivši još u Ogulinu, razne
šumarske članke u tadanjih gospodarskih novina objelodanjivao, bio takodjer
jedan glavnih suradnika na književnom polju, mladjahnog tog družtva.


Za burnih godina 1848. i 1841. zapne medjutim takodjer i djelovanje šumarskog
družtva, kad no se pako g. 1851. razpisao natječaj za mjesta šumarskih
procjenitelja, prigodom novo ustrojstva zemljarinskog katastra, prestupiše
Tomić i Šporer kao katastraini povjerenici šumske procjene, Dragutin Kos pako
kao zemaljski povjerenik za uredjenje zemijarine u katastralnu služba, od sada
postaše ta tri začetnika šumarskog pokreta, u nas, takodjer i vierni prijatelji
za čitav ostali život. Osobito se pako Tomić i Šporer iskreno paziše.


Kad je pako g. 1851. kod vlade u Zagrebu, obdržavan prvi državni izpit
za osposobljenje za samostalnu šumarsku upravu, bijaše i opet Šporer predsjednikom,
Tomić i Kos pako povjerenici, izpitnog povjerenstva, koje ministarstvo
na predlog gospodarskoga družtva imenovalo bilo.


Kako medjutim usljed poznatih novo nastavših po hrvatstvo vele nepovoljnih
odnošaja, javno djelovanje šumarskog družtva i njegovih pobornika u prilog hrvatske
stvari moralo prestati, tako je i Tomić počam od g. 1858 sav svoj rad
posvetio lih samo proučenju i uredjenju zemljarinsko katastralnih radnja u do
ŠUMARSKI LIST 1/1883 str. 6     <-- 6 -->        PDF

movini našoj, koju je tom prilikom stranom kao povjerenik prizivnog povjerenstva,
stranom i opet kao zastupnik erara u istom poslu, diljem proputovao i
spoznati naučio. A malo će u obće biti u nas šumara, koji bi naše šumarske
gospodarske odnošaje poznavali poput Tomića. Njegovo uplivanje na ustanovlivanje
čistog prihoda šuma, i njihovo uvrstjivanje, u pojedine razrede čistog prikoda,
bilo ja tamo sve do konca g. 1858. od najveće važnosti.


Poslovi mu katastralni, poimence i po Slavoniji, dosta zadavahu neprilika,
a nije manjkalo ni podlih denuncijacija. Osobito je pako Tomić i u samome
povjerenstvu nastojao oko pravednog sniženja čistih prihoda šuma, te je u istu
svrhu bio sastavio, prigodno i razpravicu, u kojoj je dokazivao, da je čisti prihod
po rali, kod šuma u razmerju sa čistim prihodom pašnikah, u istinu manji- —
Tim je pako došao u koliziju sa predpostavljenimi mu organi, što mu i opet
oa tohko dozlogrdi položaj, da je napokom početkom g. 1859 ostavio vele nezahvalnu
tu službu kod katastera, ter prešao i opet u krajišku službu, kao
nadšumar u Belucrkvu, nasledivši tako primjer jur već prije katastralnu službu
ostavših si drugova Šporera i Kosa.


Udalenjem te trojice bude malo zatim takodjer i šumarsko družtvo razpušteno.
U Belojcrkvi ostao je Tomić sve do konca travnja g. 1860, odkuda
ga premjestiše kao šumarnika u Karansebeš. Tu je Tomić na dne 1. veljače g.
1867. slavio znamenitu i riedku svečanost, naime četrdeset godišnjicu,
zaslužnog i revnog mu djelovanja u šumarskoj struci. Koli je pako već onda bio
u svojih sudrugova oblubljen dokazuje i liepo slavje koje mu spomenutom
vSgodora prirediše. Šumarsko mu osoblje bo tom zgodom posveti prekrasan pokal
iz srebra sa šumarskimi emblemi. U obće bijahu to najlepši dani njegovi, kako
to svečar i sam priznaje, sreča mu ta ipak, bude u toliko i opet poremećena,
što bje ]. lipnjom g. 1867 premješten, u istom svojstvu šumarnika k šumarskom
ravnateljstvu u Zagreb. Njegovo djelovanje od to doba u Zagrebu odviš
je dobro poznato, svima koji imadijahu sreču tadanje doba š njim služiti i raditi.
Uzčuvati narodu krajiškome silno bogatstvo, nanizano u šumama, najpreća
mu bijaše skrb. Osobito se mnogo uz to trudio bio i oko konačnog uredjenja
šuirarskih odnošaja u Krajini, imence je pako i g. l87I. kad no je ministarstvo
od zagrebačkog krajiškog šumarskog ravnateljstva zahtievalo osnovu prenstrojstva
šumarstva, zagovarao potrebu izlučenja servituta u krajiških šuma, u
koju je svrhu takodjer i poznati naputak za izlucenje imovno obćinskih šuma
u kj-ajini izradio bio. Godine l87l. bude Tomić po zemaljskoj vladi imenovan
predsjednikom stalnog izpitnog povjerenstva za obdržavanje višjih šumarskih
izpita, koju je čast kroz više godina obnašao.


Kad je pako godine 1872. u Krajini provedena reorganizacija državnog šumarstva,
morao je i Tomić, uz druge zaslužne njeke veterane na polju šumarstva,
ustupiti, ter budu koncem ožujka g, 1872. stavljen u zaslužno stanje mira,
nakon četrdeset i četirgodišnjeg vriednog službovanja. Istodobno pako počelo se
takodjer i oko poznatog konzorcija za nabavu šuma investicionalne krajiške
zaklade, u brodskoj regimenti raditi, što i našega Tomića sklonu da ustao na
ŠUMARSKI LIST 1/1883 str. 7     <-- 7 -->        PDF

branik narodnih nam interesa, istodobno je pako išao na sastavlanje ovećeg operata
„Uredjeuje i procjena nepravilnih visokih šuma, po nacelih kombiniranog
razšestarenja", o kojem vrlo interesantnom djelu nam bude prigodno, još i koju
obširniju reci.


Kad se je pako neumornim nastojanjem blago uspomene nadšumara Vladoje
Keroškonjia i opet počelo oko g. 1875. raditi, oko novo utemeljenja hrvatsko
šumarskog đružtva, bio je i opet Ante Tomić, jedan od prvih, koji se
latiše posla. Novo utemeljeno družtvo pako pijznavajuć velike zasluge njegove^
izabra ga svojim prvim predsjednikom, koju je čast obnašao, na radost svijuh
mu štovatelja sve do g. 1878., ka no se je bezuvjetno zahvalio na odlikovanju,
na što ga družtvo istodobno na glavnoj skupštini koja se u Sisku obdržavaše,
svojim počastnim članom izabra, izka^av tako tom nestoru liepe nam struke
svoju duboku harnost.


Djelovanje Tomićevo, na polju strukovnom nije medjutim još sveudilj prestalo,
a naš ga eto „Šumarski list" ponosom broji medju svoje najodličnije
suradnike, a stoga mu eto i k današnjoj rieđkoj slavi osamdesetgodišnjeg rodjenđana,
ovo njekoliko redaka, u znak osobitoga našega štovanja posvetismo.
Uzdržao nam Svevišnji dičnog tog sina domovine Hrvatske, i odličnog člana
našega družtva još mnogo i mnogo godina. To su želje naše, a sjegurno i
iskrene želje svijuh koji ga znadu. Živio! nam Ante — na mnoga ljeta — živio!


U Križevcih, koncem g. 1882.


Fran Kesterčanek.


Kako đa organiziramo naše šumarstvo.


Pitanje reorganizaciju naše šumarske uprave, cesto se puta jur u ovome
glasilu razpravljalo. Iztaknuti su nedostatci postojećih odnošaja, uagiašene potrebe
struke, a učinjen bi već i predlog kako da se ta naša šumarska uprava
svrsi shodno organizuje. U svibnju t. g. imade se provesti reorganizacija političke
uprave u zemlji, a s ovom takodjer i donjekle organizacija šumarstva.
Bilo je nedavno u tu svrhu po preuzvišenom g. banu sazvano i posebno povjerenstvo,
da vieča o reorganizaciji zemaljske uprave, nu kako žali bože nijednog
šumai´a nije mogla zapasti sreća, da sudjeluje tim važnim vječanjam, to nije ni
taj put 0 šumskoj organizaciji, kraj sve velevažnosti stvari, ni govora bilo.


U obće pako čini se, da se mjerodavni faktori do sada još žacaju toga pitanja,
u koliko bo u svih objelodanjenih oficioznih kao i neoficioznih osnova organizacije
zemaljske uprave, obzirom na šumarstvo nalazimo status quo. Nevaljalost
postojećeg uredjenja našeg zemaljskog šumarsko upravnog sustava, kao i potreba
preustrojstva, odnosno ustrojstva , po strukovnjacih bi već prečesto
puta nagla.^ena,^" u koliko pako još koji o tome dvoji upućujemo ga na odnosne
razprave toli u ovome listu, koli i svih ostalih naših javnih giasilih. Konačno
sjećamo samo još i na zaključke posljednih dvijuh šumarskih skupština, i tamo