DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1883 str. 56     <-- 56 -->        PDF

~ 153 ^ .


zaciji drzavno-šumarskog nadzora. 4. Izvješće zemaljsko-kulturnog družtva u Cernovici,
o organizaciji Šumarske statistike u Austriji. 5. Administrativni predmeti. —- Mi ćemo,
obzirom na velevažnost zaključaka stvorenih na tom kongresu, u svoje doba baš pogledom
na pitanje organizacije drvno-šumarskog nadzora joS i koju obsirniju reci. —- Napokon
moramo požaliti, što naša visoka vlada ljetos nije pronašla sliodnim odaslatikojega naših strukovnjaka, da velevažnom tom sjelu prvih strukovnjaka u Cislajtaniji
prisustvoje; žalimo to tim više, Sto se i u nas bas sada pitanje o reorganizaciji Šumarstva
kani u pretres uzeti.


K šumarstvu u Srbiji. U sUedećem priobćit ćemo taksu koja je u Srbiji propisana
za sjedenje gore za špekulaciju, u obštinskim i obćenarodnim šumama. (§. 44.
šum. naredbe.)


1.
Za drv a od rodne gore. dinara .para
a. Za jedno veliko drvo ..... . . ... . . . . 12 63
&. 7, 5, srednje drvo ............. 8 42
C* n „ drvo za obiČnn gredu ........ . 1 27
d. „ j, drvo za rog, mertek ili baskiju . . . . , . — 48
2.
Za drva od nero dne gore.
a.
Za jedno veliko drvo . , . 3 87
h. „ ^^ osrednje, drvo
2 12
c. „ „ drvo za obiknu gredu . . . ... . . . -- 43
d.
„ j, drvo, sa rog, mertek ili baskijn — 21
S.Zajednovelikodrvomecijaleska
. . . . 42 10
za malo drvo meoija leska sječi zabranjuje se sasvim.


4.
Za prude, koje se sječe za prodaju od sto puta . . — 43
Pod rodnom gorom razumjeva se žirorodna gora, a pod zabranjenom nerodnom
gorom treba razumjeti goru: lipovu, brestovu, jasenovu, javorovu, borovu, i meČiju
lesku, (§.39 . šum. uredbe).


Za veliko drvo smatra se ono, koje u deblini preko dvie stope, (63 centimetra)
´. prečinku ima, za srednje koje je preko jedne (32 centimetra) do dvie stope debelo;
za običnu gredu sposobno je ono drvo, koje je za jednu stopu (32 centimetra) debelo,
a izpod ove debljine smatraju se za tanja drva, od kojih se rogovi, merteci i baskije
sjeku, (Naredba ministra financije od 12 felonara 1873.). Za domaću potrebu daje se
gora bezplatno iz opštinskih i opštenarodnih šuma, no samo se za objavu naplaćuje


Molba prijateljem m.ladeži. Kao što svake godine, poduzeti će slušatelji šumarstva
na kr. šumarskom i gospodarskom učilištu i ljetos, koncem svibnja pod vodstvom
jednog strukovnih profesora, poučno putovanje. I to za ljetos valjda u goimju
Štajersku. Slušatelji primorani su troškove putovanja podmirivati sami — mnogi njih,
dakle buduć siromašni, neće se moći okoristiti, liepom tom zgodom, da uz neznatne
troškove mnogo poučna Čuje i vidi. Želeć ipak bar vriednijvm nainaknuee troškova
puta (do 30 for.) bar donjekle olahkotiti, obraćamo se eto ovime na sve prijatelje mladeži,
nebi li svaki njih ma kojom forintom, doprineo svoju, u plemenitu svrhu. Uredničtvo
šumarskog lista pako primiti će i potvrditi zahvalnošću, svaki i najmanji prinos,
nastojeć ujedno i oko svrsi shodnog podielenja eventualnih takovih darova. Znajući
većina nas šumara, veliku korist takovih pod vodstvom strukovnjakah i profesora učinjenih
poučnih putovanja, kao i siromaštvo učeće nam mladeži — nadamo se, da nam
poziv taj nebude ostao bez odziva


Imenovanja. Fran Kesterčanek kr. pravi učitelj Šumarstva kr. županijskim
nadšumarom u Zagrebn. — Dragutin pl. Fodrocy, kotarskim gumarom u Križevcu, —
Mihalj Kajganović kr. katastralnim procjenbenim povjerenikom za Belovar.