DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1883 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 279 -
Glavne brane ili velike drvolovke, kod kojih se vade svekolika gradjevna
debla i oveći komadi drva opredieljeni za izrađjivanje gradjevnoga materijala u
piljani, nalaze se u mjestu Krampenu, od Neuberga jedan sat udaljeno, gdje
je u neposrednoj blizini drvodvora i veća jedna piljana.


Pougljenivanje drva dakle kod samoga Neuberga, koje se drvo kako napomenuh
vodom dopriema, obavlja se u velikom.


Na ugljevištu kod Neuberga vidjesmo najveće vrsti ugljevnikah pojediine
tako ogromne, da zapremaju drvnu gromadu od 400 prostornih metara, u kojih
se tečajem 5—6 nedeljah tek drvo posve pougljeni.


Na godinu se iz državnih Neuberžkih šumah pougljeni do 22000 prostr.
met. drva.


Bolji način unovčenja drva, jeste obzirom na veliku udaljenost napućenih
gi´adovah, te radi velikih troškovah izradjivanja i prevoza drva željeznicom
nemoguć.


Lievaonice pako željeza i samokovi, kojih u gornjoj Štajerskoj mnogo
imade, potrebuju svake godine za svoj rad mnogo hiljadah hektolitra ugljena,
kojega kao stalni konsumenti šum. upravi dobro plaćaju.


U samoj blizini Neuberga razvidismo i samokov austrijskoga alpinskoga
montanskoga družtva.


Glavne brane, koje spomenuh već prije kod mjesta Krampena sastav


ljene su iz 38 stupnikah (Joche) uz koje su okomito i paralelno pilotirani stu


povi, više metara duboko u dnu potoka.


Silno drvo vodom nagomilano ležaše pred timi uhvatnimi grabljami, koje


se je tek nakon duljega vremena i pomoćju mnogih radnikah moglo ili za po


ugljenivanje dalje tocilati, ili kao gradjevno, svako prema svojoj svrsi u piljani


dalje izraditi.


Ako je i posao kod splavljanja drva veoma obsežan, uvjetan o veličini i


jakosti potoka, te ako i zahtjeva mnogo radnih silah, to je ipako jošte tegot


niji posao posije splavljanja potražiti i vaditi zaostale komade drva na dnu po


toka, koji ili potonuše ili se na raznih zapriekah obustaviše.


Uz sve napore ostaje kod splavljenja neki gubitak drva (Schwemmkalum),


koj u tamošnjih okolicah iznaša IO"/" od ukupne množine vodom transpor


tirana drva.


Piljana u Krampenu tjerana vodom na turbinah od 9 konjskih silah iz


pili popreko na godinu do 4000 omorikovih debalah u razne daske.


Najjedrija se samo debla omorikah izradjuju u piljani u grede promjerom


barma 32 cm. — Uredjenje same piljane, jaki jaram (Gattersiige), u koju pred


nami umetnuše 12 pilah, da prepili 5—6 metara dugo deblo u daske, i druge


pripreme u piljani bijaše zanimivo motriti.


U obće vidismo oko Neuberga prvi dan našega izleta u šume veoma za


nimivih pripremah u svrhu transporta drva vodom, bez kojih bi drvo tamo bez


koristno ležalo i propalo, koje će gradjevine i predmete svaki šumar znati va


ljano ocjeniti, koj im veliku njihovu važnost spoznaje. — Dulje boraviti u reviru