DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1883 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 282 —


11 mjesecih t. j . od 1. listopada do zadnjega kolovoza buduće godine, te se
dieli na dva poljeća, tako, da se sva teoretična obuka svršava u prvom poljeću,
a ta se sastoji u: računstvu, mjeračini, nješto prirodopisu, u krasopisu i u izradjivanju
manjih pismenih sastavcih, risanju tlovidnomu, u nacrtih šumah
i sastojnovidah, nacrtu mostovah, klizih itd.


U II. pako poljeću od travnja do konca kolovoza zabavljeni su mladići u
šumi izključivo praktičnimi radnjami: kod pomladjivanja i proredjivanja šumah,
u šum. biljevištih i razsadnjacih, kod pougljenjivanja drva, u šum. piljanah, kod
gradnje šum. putevah i utvrde obalah itd


Ako se uzme na um od koje je važnosti po čuvanje i uzgajanje šumah
vrstno i pošteno lugarsko osoblje, te kako imademo mi u domovini manje više
nepodpuno i neokretno lugarsko osoblje — nebi se smielo u nas nimalo više
odgadjati uredjenjem posebnoga lugarskoga tečaja.


Sliedećega dana, dne 26. svibnja, prevalismo pješke put od Guswerka do
Weichselbodena, a odavle vozismo se kohma u „Wildalpu."


Predvodio nas je i opet dragovoljno g. upravitelj Hampl i to do granice
svojega revira, pokazivajuć nam sve važnije u šumarsku struku zasjecajuće
predmete.


U samom jošte mjestu Guswerku vidismo liepo uređjeno šum. biljevište
gdje se uzgajaju 2—3 i 4-godišnje omorike, prosti crni bori, ariši, javori,
druge neke listaće za presadjivanje u šumu. Biljevište je ovo baš uzorno uređjeno,
te svojim redom i čistoćom pokazuje svakomu, kakovo mora, da bude
šum. biljevište.


Šumski upravni kotar Guswerka dieli se u četiri čuvarska okružja, a
zaprema u cielom 11642 hektara. Visokih gorah radi i dugotrajne zime podneblje
je u obće oštro i dosta neprijatno za uzgajanje mladih nasadah i šumah.


Godine 1882. izradilo se je u tom srezu 2869 kub. metara gradjevnoga
drva, a preko 30.000 prostor, met. drva se je pougljenilo. Dobitak ugljena od
svih ugljenarah iznašao je 21575 hektolitra tvrdoga ugljena, a 168.995 hekt.
mekana ugljena, u koju svrhu se je 32.188 prostornih metarah drva pougljenilo,
prostorni jedan metar drva dao je dakle 5´5 hetkolitra ugljena.


Umetno je nasadjeno mladimi biljkami preko 68 hektara šum. površine
u godini 1882 troškom od 1580 for. Za uzdržavanje i popravljanje putevah
toga kotara u duljini od 54 kilom, potrebiti je godišnji izdatak od 2898 for.


Troškovi izradjivanja i transporta drva stajahu god. 1882. — 24940 for.
Ukupni ovi izdatci kod toga šum. upravnoga kotara iznašahu jednom riečju u
godini 1882. — 82,450 for., a ukupni primitak u istoj godini izkazuje se sa


88.990 for. Obzirom na veoma obsežne radnje kod izradjivanja i prevoza drva,
imade tamo i stalno namještenih drvarab. Kuće su im gradjene troškom šum.
uprave i uredjene tako, da stanuje na blizo po više obiteljih — dodieljen im
je manji komad zemljišta koji obradjivaju, pa imadu svoju stalnu zaslužbu i
zanimanje.