DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1883 str. 33     <-- 33 -->        PDF

- 295 —
§. 7. Provedba ovoga zakona povjerava ge banu.
To bi bio sadržaj čitavoga toga važnoga zakona. Velimo važnoga, a to
iztičenio prije svega pozivom na ustanove spomermte u §§. 1. i 3.
Prijave o prekršajih proti ustanovam zakona šumskoga iznašaju u mnogih
predjelih naše domovine, na godinu na hiljade. Istina je doduše, da se žali
bože..usljed obstojećih u nas odnošaja, samo vele neznatan dio tih prijava svojedobno
riešava i osudjuje, nu svakakako držimo, da će se ipak vrlo znamenita
svota, godimice u to ime u nas utjerati i dosuditi.
Poznato nam nadalje, da se iz te zemaljske kulturielne zaklade, godimice
vele znamenite svote troše na podmirenje ratarskih potreba, naših raznih gospodarskih
podružnicah. Znamo, da toli zagrebačko koli i osječko gospodarsko
družtvo od zemlje znamenite podpore uživaju, al poznato nam je i to , da je
šumarsko družtvo, do sada uzalud takove podpore molilo, akoprem bi mu takova
sigurno dobro došla. Znamo nadalje, da bi naše obćine vrlo nuždno trebale
kulturnog materijala, t. j . sjemena, biljka itd. za pošumljenje svoga strništa,
plešina i starih sječina.
Znamo da bi naši obćiiiski kotarski šumski uredi trebali inventarnog orudja
i sprava. Znamo, da bi se naše šumarsko, imence i lugarsko osoblje, moglo
u vele bodriti u službi, razpisanjem i dielenjem nagrada i podporah itd. u koliko
nam pako nije ovdje toliko izticati sve one puteve i načine, kojimi bi se
naše šumarstvo, shodnom uporabom gori spomenute zaklade unapredjivati moglo,
već samo do toga da upozorimo u obće na velevažni taj zakon i zakladu njegovu
— a do šumarskoga će družtva, odnosno i upravljajućega mu odbora biti
onda, učiniti shodna, da se zaklada ta, koje velik dio sačinjavaju dohodci, popotieući
od šumskih globa, unišlih uslied prijava revnog i sviestnog lugarskočuvarskoga
osoblja naših šumah, bude takodjer i na promicanje naših šumarskogospodarskih
odnošaja, uporabljivala.


Konačno pako držimo, da bi osobito i naše obćine iz kraških strana, mogle
shodnim načinom oko toga nastojati, da im se iz te zaklade, godimice primjerena
svota izluči, na ime podpore za pošumljivanje tamošnjih goljeti, u koliko
ona, koja se u to ime godimice dopita, jedva dotiče i za podmirenje i najnuždnijih
potrebština pošumljivanja.


Zaključujuć time ta naša razmatranja o spomenutom zakonu, želimo samo,
da se intencije zakonodavca kakove no su iztaknute jasno u §. 1. odnosno i
zaklada sama bude ne samo jednostrano no i zbilja u svrhe unapredjenja svijuh
granah domaćega gospodarstva upotrebljivati.