DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1883 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 296 —


Šume općinske i njihova uprava.


S osobitim obzirom na stanje obćinskih šuma u kr. pođžupaniji zagrebačkoj.


I.
Kr. podžupanja zagrebačka zaprema ukupno površinu od 23 četvornih
milja i 2490 jutarab. Broj stanovnikah iznaša 81.167, ukupni broj kuća 7164.
Ukupna šumska površina kr., te podžupanija iznaša oko 59.000 četvr. ralih.
Jur segregirane obćinske šume zapremaju ukupno 15600 ralih. U ovih je šuma
ovlašteno do 2238 kuća — ođpada dakle poprečno na svaku staru, neodie-
Ijenu, kuću 7.5 ralih šume.


Razmerje, koje se medjutim dakako po raznih obćina mienja, isto tako
kao i kakvoća odnosno vriednost šuma samih. Osim toga zapremaju pašnjaci
površinu od 33200 četvr. ralih.


Spomenute obćinske šume vlastničtvo su od 68 t´ z. šumske imovnih obćinah.
Poslovanje kod tih šumsko imovnih obćinah rukovodi t. z. imovno-obćinski
odbor, kojega je djelokrug po kr. pođžupaniji ustanovljen naredbom od 4. siečnja
1881. br. 891., ter koje naredbe sadržaj u interesu stvari niže u cielosti priobćujemo.


Eečene šumsko-imovne obćine doprinašaju za plaću lugarskog i čuvarskog
osoblja okruglo 1960 for. ili ti poprečno iznašaju ti troškovi po rali šume 8
novč. Ukupni broj namještenih lugara iznaša 82, dolazi dakle poprečno na svakog
lugara površina od 190 ralih šume, a poprečna godišnja plaća jednog lugara
iznaša 23 for. 90 novč. U bitnosti su ipak te plaće vrlo nejednake, iste
bo iznašaju od 6 do 60 for. na godinu, a isto tako imade i opet i lugarskih
srezova sa jedva 30 ralih površine. Od spomenutih lugara nadalje jedva ih 25
znade bar njekako čitati i pisati. Troškovi za podmirenje obćinskih šumara do
sada iznašahu godimice 1448 for., ili ti 9 novč. po rali.


Uredovno gospodarenje žali bože, do sada još sveudilj u ovopođručnih šuma
uvedeno nije, a dosadanji način uživanja, ne samo da moramo označiti skroz neracionalnim,
no u mnogom i protivljujućim se jasnim ustanovom postojećih zakona.


Šume se bo neuživaju ni prema proizvodnoj snagi njihovoj, a ni po razmjerju
pripadnosti, kako to zakon propisuje, niti su na to zvani faktori vršili
nad timi šumami nadzor u onoj mjeri, kako bi to bilo imalo biti.


Po zakonu imali bi rukovodjenje šumarsko-upravnih poslova obavljati obćinski
šumari, pod nadzorom kr. županijskog nadšumara, u smislu naredbe visoke
kr. zemalj. vlade od 4. ožujka 1871. br. 2144.


U istinu ipak jur kroz godine, obćinski kotarski šumari te podžupanije neobavljaju
u obće svojih poslova, ovo je pako, kao i okolnost, da se u tom području,
često ćak i poslovi šum. upravne naravi, povjerovahu samim ovlaštenikom,
odnosno šum.-imovnim odborom i lugarom, ponajglavniji uzrok današnjem zapuštenom
stanju tupođručnih obćinskih šuma. Time što se dulje vremena, i isto
doznačivanje goriva kao i gradje, da i isto projenjivanje šumskih šteta gori spomenutim
načinom obavljaše, nastala je okolnost, da su šume obćinske, često dapače i
nepravednim načinom uživane.