DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1883 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 297 —


Sume, stojeće već dugo vremena tako rekuć bez strnkovnjačkog nadzora,
postaše predmet prekomjernih, mjestimice vandalskih oštećivanja, i to tim više
što se ni ona oštećivanja, koja su nadležnoj oblasti prijavljena, nisu svojedobno
razpravljala. Obćinski šumari i lugari imadu kod obćinah više hiljada for. zaostatka
na plaći i berivah, a da je tim postupkom ozlovoljeno da i demoralizovano
šumsko osoblje, nije čudo. Lugari podnašajuć uzaludo pritužbe, ako su


kad kad zvani na razprave, a u pojedinih slućajevih krivci i osudjeni, ipak niti
dobivahu redovito plaću, niti dangubu i odštetu troškova, a još manje naravno
zakonom propisane postotke od unišlih šumskih šteta i globa — pa nije čudo,
ako se mnogi njih napokon počeo i sam nagadjati sa krivci, — dočim šumari
nedobivajuć plaće zapuštavahu službu i dužnosti.


Kao vele nepovoljnu činjenicu u šumsko-gospodarskom pogledu, morati je
nadalje iztaknuti okolnost, da se do sada za pomlad šuma nije skoro ništa učinilo,
pa ipak je veći dio šuma bud pr´astarim stabaljem obrasao, bud pako izsječen.


Ovo je vrlo žalostna činjenica, jer se kod obćinskih šuma u obee, a osobito
i kod šuma hrastovih i bukovih, prije svega imade nastojati, oko naravnog
pomladjivanja istih, a baš lanjska je godina u nas obilovala žirom, dočim ljetos
slabo želuda imade, tako da i opet na naravno pomladjivanje šuma ni pomisliti
nije.


Sa šumskim gospodarenjem u obćinskih šuma, u tjesnom je savezu, jur i
prije spomenuto ustrojstvo t. z. šumsko upravnih odbora, a u koliko u načelu
nebi bilo prigovora tome, to se ipak s druge strane, gori iztaknucim naputkom
za te šumske odbore, istim dopitao prevelik djelokrug; djelokrug komu članovi
iih odbora absolutno dorasli nisu. Pa dočim bi baš kotarskim šumarom,pozivom
na ustanove §. 38. privremene naredbe od 4. ožujka 1871., najvažniji djelokrug
u tih šumsko-upravnih odborih imao bio dopasti, to im se ipak u spomenutom
naputku nedaje takav. Valjalo bi dakle u interesu stvari, spomenuti naputak
čim prije svrsi shodno preudesiti.


Sa šumskim gospodarenjem nedvojbeno je u tjesnom savezu nadalje i stanje
lugarsko - čuvarskog osoblja. U tom pogledu pako valja prije svega iztaknuti,
nevaljali dosadašuji običaj, po kojemu svaka šumsko - imovna obćina,
bez obzira na veličinu šumskog posjeda, sama za se posebne lugare namješta
i tobož uzdržaje, i to još biva gorje time, što se to osoblje svaki čas i po
volji mienja.


Primjerenim odmjerenjem plače i dopitanjem povećih srezova pojedinim
lugarom, uklonile bi se po najglavnije mane u tom pogledu.


Trebali bi nadalje s nadležue strane o tom nostojati, da upravno i čuvarsko
osoblje bude redovito plaćeno, da mu se danguba itd. i sbilja dopitavala bude —
za da onda i šumarsko - nadzorni organi, disciplinu, a i red službi uzpostaviti
mogli budu.


Time bismo bili na kratko iztaknuli stanje šuma t. z. urbarnih obćina u
obsegu kr. podžupanije zagrebačke u sliedećem pako spomenuti ćemo sadržaj,
jur više puta iztaknutog naputka za šumske odbore tih šumsko-imo\ niii obćina,


22