DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1883 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 298 —


kakov no bi g. 1881. izdan po kr. podžupaniji zagrebačkoj, za da onda uzmognenio
preći na razmatranje uprave obćinskimi šumami u starom provincijalu
u obće. a poimence pako nastojati ćemo iztaknuti takodjer i ponajglavnije
mane dosadanje šumske organizacije u tom pogledu, držeć da se takove nemogu
nikada dosti naglašivati u javnosti — hoćemo li da i sbilja jednom i našemu
stališu i zvanju, bolji dani budućnosti osvanu.


II.
Naputak za šumske odbore, šumskih imovnih obćinah u
području k r. p o d ž u p a n i j e zagrebačke, izdan na temelju nai´edbe kr.
zem. vlade od 4. ožujka 1871. broj 2144 ob upravi gospodarenja i uživanja
obćinskih šumah.
Člana k 1. Upravu i rukovodjenje poslovah odnosećih se na obćinske
šume, rukovodi izabrani u tu svrhu U|)ravljajući šumski odbor; a taj je dužan
sve poslove tičuće se obćinske šume obavljati, račune vrhu prijetka i izdatka
odnosećih se na šumsko gospodarstvo, upravu i dohodke posebno voditi, te takove
točno obložene po obćinskom poglavarstvu sastavljene i potvrdjene, koncem
svake godine kr. podžupaniji na pregledanje i riešenje podnašati.
Člana k 2. Izbor upravljajućeg šumskog odbora imade se javno iz sredine
svih ovlaštenikah uz sudjelovanje obćinskog poglavavstva obaviti.
Člana k 3. Upravljajući odbor sastoji iz četiri (4) lica, a u slučaju gdje
više sela istu šumu posjeduju, imade se iz svakog sela po jedan odbornik izabrati,
koji će ovlašćenike svojega sela u svijuh šumskih poslovah u šumskom
odboru zastupati.
Nakon izbora upravljajućeg odbora bira ovaj odmah iz sredine svoje svog
šumskog predsjednika.
Člana k 4. Izbor upravljajućeg odbora rukovodi obćinsko poglavarstvo.
Izbor dotično izborni zapisnik imade odmah obćinsko poglavarstvo kr.
podžupaniji na odobrenje i riešenje podnieti.
Člana k f). Upravljajući šumski odbor bira se na tri (3) godine, te se
mogu šumski odbornici samo disciplinarnim putem ođpustiti po nadležnoj oblasti
podžupanijskoj a mjesto odpuštenih drugi izabrati.
Izabrani šumski odbornici zavjeravaju se po kr. podžupaniji.
Predsjednik šumskog odbora jest upravitelj, te će imovnu šumsku obćinu
u svijuh javnih poslovah zastupati, on jt^dini prima novce uz prisutnost 2 odbornika,
vodi račune vrhu pijetka i izdatka odnosećili se na šumsko gospodarstvo.
Člana k 6. Šumski odbornici imadu šumskog predsjednike u svih poslovih
kontrolirati a u interesu šumske imovne obćine uzajamno podupirati.


Člana k 7. Dužnost upravljajućeg šumskog odbora, jest dobivene naloge
kr. podžupanije, obćinskog poglavarstva i kotarskog šumara u pogledu uprave
šumskog gospodarenja točno i bezodvlačno pod strogom odgovornošću primati


vršiti.