DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1883 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 300 —


dovoljno sposobnih stabalah za gradivo, iuiade se doznaka gradiva u pravednom
razmjerju stegnuti.


Kasnije stigavše molbe neće se u obzir uzeti. Sva za gorivo odredjena
drva, razumievajuć ovamo i ogranke i sve ostanke od stabalali iinadii se izsjeći
i posebno ciepanice i ogranci u hvatove, a sitnije grane u svežnje složiti i po
tom ovlaštenikom pripadnost izdati.


Poslenike za sjedenje i slaganje drvah u hvatove i svežnje dužni su ovlaštenici
u razmjeru pripadajućih im drvah davati. Dobivena drva imadu se u
roku od 1. studena do konca ožujka izsjeći i izvesti, i svi odpadci koji budućem
podmlatku smetati mogu, imadu se odstraniti.


Člana k 16. Lugare šumske bira upravljući šumski izbor, odbor ruko


vodi obćinsko poglavarstvo, a izborni zapisnik imade se kr. podžupaniji na


odobrenje i riešenje podnieti.


Člana k 17. Plaće lugarom, ustanovljuje upravljajući šumski izbor sa ob


ćinskim poglavarstvom nu dužni su oduoseće zaključke kr. podžupanije na odo


brenje i riešenje podnieti.


Člana k 18. Dužnost upravljajućeg šumskog odbora jest takodjer obćinske


lugare nadgledati i u službi njima pripomoći.


Člana k 19. Nagrade šumskim odbornikom ako izvan obsega obćine služ


beno borave, pripada na dan 1 for., a u obsegu obćine 50 novč.


Člana k 20. Višak novca dobivena šumskom pašom, žirovinom odštetom


šumskih štetah itd. kad premašuje svotu od 100 for. i kad su svi redoviti


izdatci namireni imade se pložiti privremeno u blagajnu kr. podžupanije dok


upravi), šumski odbor sa obćinskim poglavarstvom u redovitoj sjednici za


ključkom nerieši, u koju svrhu da se taj višak za šumsku imovnu obćinu ko


ristno upotriebiti imade, nu ovaj zaključak imati će valjanost onda, kad po kr.


podžupaniji odobren bude.


Članak 21. U pravilu nije slobodno prodavati obćinsku šumu, a ni po


jedina stabla bez dozvole kr. podžupanije dotično kr, zem. vlade.


Člana k 22. Po priležećem obrazcu imade se dnevnik blagajne ovako


voditi:


U stupac „propisana dužnost" ima se svaki novčani dohodak po predmetu


tekućim brojem provesti, da li on odmah uplaćen ili ostao na dugu.


Novac, koj se odmah uplati, imade se u stupac „dužnost" i „primitak"


provesti.


Druge uplate provadjaju se kada se uplate.


Isto tako se provadjaju izdatci dokazom na prilog (namira) u stupac


„izdatak."


Novci, koji na koncu godine na dugu ostaju, imade se uz dokaz priloga


u dnevniku označiti, a isto toga u račun buduće godine provesti.


Svaki propis dužnosti, svaka uplata i izplata ima se bez otezanja u dnev


niku provesti.