DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1883 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 305 —


Početak
cvatnje :E= r e đ. iTL e t Početak
zrijenja ploda
Od cvatnje
do zrijenja
ploda
dana
8. lipnja Lipa Širolista. Tilia grandifolia . . 20. rujna 104
12. lipnja Lipa šumska. Tilia europea. . . , 22. „ 109
16. svib. Kurkovina biela; Evonimus europeus 22. „ 128
16. ožuj. Jalša crna. Alnus glutinosa. . . 22. „ 190
26. trav. Hrast niedunac. Quercus pubescens 22. , 154
4. svib. Javor bieli. Acer pseudoplatanus . 22. „ U2
15. lip. Kesten pitomi. Castanae vesca 24. „ 100
5. svib. Klen. Acer campestre. ... . 24 140
24. svib. Hrast lužnjak poz. Quercus pedunc. laci. 25. „ 123
16. trav. Mukinja. Pjrus aria 25. „ 162


12. svib.
Tunja. Cj´donia vulgaris ...


.


26.136


2. svib. Bukva. Fagus sjlvatica . . . , 26. „ 146
10. svib. Javor nilieč. Acer platonoides . 26. ,. 134
18. trav. Tunja japanska. Cjdonia japonica 28. „ 158
18. lipnja Lipa mladolista. Tilia parfolia . 28. „ 101
18. svib. Cer pozdni. Quercus ceriš . . 28. „ 132
20. trav. Javor pajavac. Acer negundo . 28. „ 160
8. svib. Koprivić. Celtis australis . . 29. „ 143
14. svib. Mušmula. Mespilus germanica. 30. „ 138
16. lipnja
10. svib.
Ruj kiseli. Rlius thjphinum. .
Hrast kitnjak poz. Quercus sess. fo serot
3. listop.
4. „
109
146


lEazličite TTiesti-


Sjednica upravljajućeg odbora i družtvene viesti. Na dno 3. listopada


t. g. obđržavaiia lii prva sjodnica upravljajućeg odbora šumarskog družtva pod predsjedništvom
velemožiiog g. ravnatelja kr. državnog šumarskog ravnateljstva M. Dursta.
Sjednici prisustovahu gg. M. Vrbauić, A. Soretić, J. .Ettinger, E. Eossipal, V. Koroškenji,
F. Eossipal, E. .Fisclibach, D. Laksar i F. Kesterčanek.
Na dnevnom redu bijaše preu/.eće družtvene uprave i imovine po novo izabranom
družtvenom predsjedniku, te njeki administrativni predmeti. Upravljajući odbor
scieneći zasluge dosadaujega g. predsjednika po đružtvo, zaključi jednoglasno, umoliti


g. kr. šumskog nadzornika M. Vrbanića, pozivom na ustanovo §. 21, đružtvenih pravilah,
da prisustvuje kao delegat i u buduće ođborskim sjednicara.
Družtvene prostorije ostaju i nadalje, dok se iierieši pitanje glede đružtvenih
prostorija u „Hrvatskom domu", u Prilazu kbr. 30., n kući g. M. Vrbanića.
Sve pređsjednićtva družtva tičuće se stvari, neka se uprave izravno na velemožnog
g. predsjednika M. Dursta ili pako na đružtvenog tajnika g. V. K6roškenyia,
Kipni trg br. 2.


Sve urednićtva „Šumarskog lista" tičuće se dopise pako molimo slati na osobu
urednika, strieljačka ulica br. 5., kat I.