DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1883 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 309 —


Ubio 1000 srnacah. Šumarski nadzornik Hartwig u Pjrrnontu slavio je nedavno
rieđku svečanost; on bo pred njekoliko dana nliitio tisućega srnoa.


Češko šumarsko družtvo. Koncem g. 188 L —1882. brojilo je družtvo 1881
člana. Godine 1882 —1883 umnožao se broj družtveuih ćlanovah za 112,´te prema
tome družtvo 1993 člana imalo. Od ovih je tečajem godine strauom umrlo, stranom
izstupilo njih 153, dakle stanje koncem godine 1882—1883. bijaže 1810 članova, od
ovih bijaše 15 zaćastnih članova. Imetak družtva iznaša koncem družtvene g. 188:^ — 1883.
27230 for. 21 ´/,^ novč. Godišnji prinosi članova iznašahu 3600 for. Vanredni priliod
za g. 1884, izkazan je u proračunu sa 847 for. 70 novč. Dohodak za družtvoni časopis
iznaša 4599 fr. Dohodak za šumarski kalendar 3211 fr. 25 uč Kamati glavnice


971 for. Ostali dohodci izkazani su u proračunu sa 563 fr. 77 nč. Ukupni družtveni
prihod za g. 1884 izkazau je u proračunu sa 16.300 for.


Glavne stavke razhoda jesu: za družtveuog tajuika 400for., blagajniku 900 fr.,
za protustavnika 600 for., za urednika za svaki svezak po iOO for. čini 600 for.,
za suradnike lista 300 for. Troškovi tiskanja lista po 6 svezaka u 1500 otisaka za
2595 for. — List izlazi sada u češkom i njemačkom izdanju.


Tko prati rad ovoga družtva, sjegurno mora radošću bilježiti liep napredak, koji
se od godine do godine u družtvu tome pojavljuje.


Praktični šumarski kurs u Srbiji. Mi smo već na strani 257. ovoga lista
spomenuli, da će se u Biogradu ili na kom drugom mjestu u Srbiji otvoriti t. z. zavremeni
šumarski tečaj, ovaj je tečaj, kako čitamo u „Težaku" i sbilja na dan 20. kolovoza
ove godine otvoren u Topćideru, te se tamo drže predavanja iz sliedećih predmeta:


1. Iz šumarstva u obće, 2. iz matematičnih predmeta, 3. iz voćarstva i 4. iz šumarskog
zakonodavstva.
Šumarstvo i šumarsko zakonodavstvo predaje g. Jevrem Novaković, tajnik i šef
šumarskog odjela u ministarstvu narodne privrede; matematičue predmete predaje g.
Vučko C. Bogdanović, pisar topčiderske ekonomije, a voćarstvo g. Ivan Protić, državni
voćar u Topčiđeru. — Kazpored predmeta ovakov je:


Fr i j e p 0 d ne: od 8 do 9 sati matematićni predmeti.
„ 9 „ 10 „ voćarstvo.
„ 10 „ 11 „ matematićni predmeti.


Posije podne: od 2 do 3 sata matematićni predmeti.


od 3 do 6 sati šumarstvo i šumarsko zakonodavstvo.
Ovaj kurs posjećuje ove godine 19 slušalaca, i to 10 državnih šumara, koji su u službi,
i 9 privatnih slušalaca. — Predavanja se drže u sgradi, koja je opredioljeua za sveštenika
u Topčiđeru, i koja za sada prazna. U istoj sgradi slušaoci imadu za vrieme
trajanja kursa hezplatau stan, a državni šumari uživaju krom toga i svoju redovitu
plaću. Ostali slušaoci imadu samo stan bezplatan. Ni jedni ui drugi pako neplaćaju školarine.
Ovaj kurs ima da traje samo 3 mjeseca, a po mogućnosti neće trajati više od
272 mjeseca.


Počastna promocija. Začastni član našega družtva, veleučeni g. M. E. Prossler
koji bje do nedavna profesorom na poznatoj sver&iu svietu šumarskoj akademiji u Thalandu,
promoviran bi na dne 18. srpnja t. g. doktorom ađ honoris causa, od strane mudroslovnoga
fakulteta u Giessenu. Odnosni elogium glasi: Qui libro egregio de silvio
recte colenđis ante haec quinque lustra edito, ejus disciplinae saluberrima fundamenta
jecit ex qua silvarum pruđenti ađministratione soli reditus ipiam maxime angori possunt
qui principia rationes aestimandi adminicula quae ad fructus ex saltuum cura
percipiendos commode adhiberi solent — praecipue id đicimus qnod „Weiserprocent"
viri docti appeilant — primus proposuit qui instrumentum đeuique hypsometrum co?-
Doscero possis invenit nec pauca ađ ligni đimitiendi artem magis ezcolenđam sag-aciter
contulit.