DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1885 str. 17     <-- 17 -->        PDF

^ 117 «


Koja bi svojstva moralo šumarsko osoblje posjedovati?


Piše Dušan Ilijić, taksator.


ni´


C. šumar.
U toku razpravijanja naših nazora o svojstvih organa šumarske struke,
došli smo do osobe kotarskog šumara, koja našem razlaganju skoro nov smjer
daje. Osoba nadšuniara i protustavnika mnogo je slobodnija po svojeni službenom
položaju, koji ista u upravnom stroju zauzimlje, od osobe šumara, jer 1 agi je
jesamozapoviednti, negoslušatiizapoviedati.


: . Dok nadšumar odnosno protustavnik, kao zamjenik njegov, gledaju uredit
svoje tako rekuć samostalne upravne poslove i naloge, dotle je šumar primoran i
prije no izvrši od predpostavljenog mu gospodarstvenog ureda dobivene zapoviesti,
iste pomno proći i njihovu provedbu tako udesiti, da se niti protiv njoj
niti. proti postojećim zakonskim ustanovam (koje se često na vladr.juće mjestne
okolnosti ni najmanje uporabiti nemogu) negrieši, niti pak, da se time samom
gospodarstvu kakovih šteta nanese. — Uz ovu težku zadaću pak, traži se od njega
još i to, da u miniaturi makar zauzme sličan položaj prema svojoj šumariji i
svojem lugarskom osoblju, koji je podan nadšumaru kao upravitelja gospodarstvenoga
ureda, prema cjelokupnoj upravi i ukupnim službenim organom imovne
obćine.


Prva toli težka strana šumareve službe osniva se na dužnosti, koja mu
pi´opisana neshvaćanjem upravne svrhe u obće i nepoznavanjem naravi strukovne
znanosti,´ kao i potankih lokalnih odnošaja i potreba-, a još manje sredstva
za podmirenje istih. — Boriti se prema takovoj anomahji, koju često i samo
mrtvo slovo našega preživjeloga šumarskoga zakona štiti, nije mala stvar, jer
upravni griesi traže nesmiljeno svoje žrtve^ a te su; nazadak gospodarstva i
nesreća osoblja, koje nedužno mora na se, da primi odgovornost za sve kobne
posljedice upravnoga neuspjeha. Težki položaj šumara mislim, da je ovim predočen
u svojih pravih bojah.


Kako dakle, da šumar postupa u toj borbi, da ju privede, ako ne onoj
pobjedi, kojom bi spasiti mogao svoje šumsko dobro, a ono barem pobjedi, koja
bi mu sačuvati mogla osobnu čast — biti će zadaća ovih redaka, što jasnije
razložiti. —


Samo šumar, koji je sviestan svojeg težkog službenog položaja, moći će
si prisvojiti ona svojstva, koja riese činovnika, pripravnoga mirnom dušom žrtvovati
sebe i svoju obitelj za svoj ideal, za svoju struku. Ova vSviestnost pak
može poticati jedino iz točnog i potankog poznavanja date zadaće i svih zakonom
(naputkom) i moralom propisanih dužnosti. Otud sliedi, da je svakont
šumaru kod nastupa službe prva briga i dužnost, upoznati se sa sobstvenim
položajem i odnosno sa svimi obstojećimi pril´kami, koje mu upravni poziv i
gospodarstvena zadaća ođredjuju. Saznavši ovako obseg i kakvoću svojeg dje


8
ŠUMARSKI LIST 3/1885 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 118 —


lokruga, nasmije ni 6asa počasiti, nego ima temeljito proučiti sve one zakonske
i naredbene ustanove, koje mu kalupom služiti moraju kod riešavanja službenih
zadataka. — Sad će tek moći uviditi moguće bezsmislice, koje postoje medju
praksom u životu i mrtvom šablonom.


Da pako šumar barem ponješto uzmogne u sklad dovesti neshodnost kalupa
sa praksom, ili ga još nesgrapnijim predočiti, od potrebe mu je kritično poznavanje
šumarske znanosti, te struke, u svih njezinih granah. Pa kada svoju
liepu struku skroz i skroz poznavao bude, otvoriti će mu ista uz to i vrela
onog uzvišenog uživanja, koje čovjeka tako uzhiti, da mu i sobstvene materijalne
žrtve izčezevaju pred nasladom njegovih ideala.


Sve naloge gospodarstvenoga ureda dužan je šumar sdušno izvršivati, jer
mora na umu imati, da je i on karika, kojom se nastavlja lanae upravnih odluka
i gospodarenja. Dakako da se po sebi razumije, da će prije, no nalog
i2:vadjati stane, oprezno ga promozgati [jer uepogriešivost nemora uviek biti
atributom predpostavljene oblasti], pa tek kada je tako isti (nalog) podvrgao
svojoj vlastitoj ozbiljnoj kritici, koja je za svakoga misaonoga čovjeka najviše
mjerodavna, neka po sudu sobstvenog razsudjivanja ili odrješito uporabi §. 83.
napuLka C , zakona od 11. srpnja 1881. za imovne obćine, ili neka svom revnošću
dotični posao kraju privede. — Kod pomennte ocjene naloga i)ak, nesmiju
odlučivati moguće osobne razmirice, koje bi medju njim i glavarom uprave
postojale, pošto bi ovakovo postupanje, prvo, moglo nahuditi dobrobiti samog
gospodarstva, a drugo, što bi to i po njegovu osobu od više štete no koristi
bilo. Osim toga treba šumar neprestance još i to pred očima imati, da je njegovo
vladanje kako prema predpostavljenoj mu osobi, tako i prema izdanim
mu nalogom, mjerodavno za njemu podredjeno osoblje, jer tko će ovom najbolji
primjer dati, ako ne neposredni mu stariji? S toga neraože biti šumaru
nipošte dozvoljeno pred podredjenim osobljem ocjenjivati razložnost. višjih otlluka,
jedno, što nebi umjestno bilo, pošto lugarsko osoblje uz nižji stupanj
svoje naobrazbe nebi moglo tu kritiku ni razumjeti, a drugo što bi to lahko
potresti moglo i disciplinu istoga, pa videći kako šumar malo uvažava i cieni
naloge svojih starijih, moglo bi se i ono sličnim primjerom povesti napram njegovoj
osobi. Mm ovoga zla, pobudilo bi to kod lugarah mnienje, da glavar
uprave (nadšumar) nije svojoj zadaći dorasao. A posljedice ote sumnje, najstrožije
bi se svjetile površnošću u vršenju dužnostih, pošto i najopravdaniji i
najbolji nalog, ako se unj povjerenja neima, nebi mogao onu volju i ljubav
za rad pokrenuti, bez kojih je uspjeh rada toli dvojben ako ne i nemoguć —
Možda će mi tko ovdje primjetiti, da se odnošaj, koji medju lugarom
i šumarom postoji, protivi onom medju ovim i nadšumarom; pa kao što
on nije rad imati nepokorno i nemarno osoblje, tim vise mora od njega ovaj
zadnji zahtjevati povjerenje i bezuvjetni posluh, Nu ova primjetba, u koliko bi
bila opravdana za nižje osoblje, u toliko je neumjestna, da se uporabi kod strukovnog
činovničtva. ~ Povjerenje u nepogriešivost strukovnih nazora i naloga,
izključuje .kritično razglabanje istih, ovo se može zahtievaLi samo od
ŠUMARSKI LIST 3/1885 str. 19     <-- 19 -->        PDF

- no ~
osobe, koja — uslied svojeg iiižjeg strukovnog i obćeg naobražeuja — niora
vjerovati u svrsishođnost mjera poprimljeiiih po starijoj oblasti. Ali tražiti od
strukovno naobraženog činovnika [koji je pozvan da danas ili sutra takodjer
vrši.. zadaću nadšuraara ili protustavnika], da sliepo vjeruje u sposobnost glavarevih
osnova — bilo bi nesmisao. Time bi se bo iskalo od činovnika bezuvjetno
poricanje strukovne sviestnosti, koje bi, buduć nemoguće, bilo samo
kamenom smutnje medju njim i glavom uprave. Ovo je i sam zakonodavac
mudro predvidjao, pa je dao kritici podredjenog činovnika zakoniti značaj, stavivši
mu za dužnost trezvenu i nepristranu ocjenu svih naloga izdatih nanj
po gospodarstvenom uredu [§. 83. naputka C, zakona od 11. srpnja 1881. za
imovne obćine]. Nenamjeravam ovim zagovarati u obće opoziciju podčinjenih
šumara prema nadšumaru, kako će to možda mnogi od poštovanih čitaoca
mislitij — pošto opozicija, koje nebi poticala iz iskrene skrbi za narodno dobro,
te, koja dakle nebi Imala pomenuti zakoniti temelj, nemože ni biti kod svjestnih
činovnikah, koji točno svoj djelokrug poznaju i u njem se kreću — nego hotio
sam;.§an)o, da predusretnem mogućem nesporazumljenju i prigovoru.


feumar, primivši naloge gospodarstvenoga ureda koji se nemoraju ocjeniti
samo´ po mjerilu zakonom propisanih formula, nego koje osim toga preizpitati
ima i }obzirom na njihovu strukovno vriednost, neka ove prodje udvostručenom
ppnjpm, jer se dogadja, da je nalog — prem je u njem zakoniti put pridržan
,.—-,u svojoj jezgri, u očitoj oprieci sa vladajućimi nazori šumarske znanosti i
]);rakse.,:; U potonjem slučaju može čedno podnieti svoju protupredstavku gospodarstvenom
; uredu i onim objektivnim načinom iznieti na vidik pogriešnost
upitne odredbe, koji je svojstven jedino poštenim i svojoj struci i službi, dušom
i.itieloip,odanim činovnikom. Samo ovako udešena protupredstavka moći će odkloniti
kod starije vlasti mnienje o zloradosti i prkosu činovnika, jer će biti
očitim svjedokom njegove stroge službene savjestnosti. Ovo opet predpostavlja
da šumar ne^mije moguće nehotične pogrieške predpostavljene oblasti smatrati
istpvjestnim sa nesposobnošću upravitelja iste, nego jedino posljediconi te okol.
nosti, što je istom radi mnogih posala nemoguće potanko pregledati i upoznati
se,:Sa svimi mjestnimi zahtjevi. — Ovakove protupredstavke neka ni nadšumari
.neshvaćaju.sa stanovišta svoje privatne osobe, nego strogo službene, pa neka
pomisle da bi. bio zaista grieh ove okrstiti nepokornošću ili nezakonitošću. —
Zakon (§,; 83. naputka C^ zakona od 11. srpnja 1881- za imovne obćine) propisuje
do duše, da šumar samo onda, ima pravo prosvjeda, kada se nalozi gospodarstvenoga
ureda nesudaraju sa zakonom ustanovljenimi normami. A zar je
udovoljeno zakonu— kojem je svrha pospješivati razvoj gospodarstva — ako
se strukovni šumsko-gospodarski poslovi izvadjaju na temelju krivih strukovnih
nazorab, hoće li se udovoljiti plemenitoj svrsi zakona ako ovakove poslove nenagrade
izčekivani plodovi, nego kajanje za uloženim radom i glavnicom?


,:, Pomenuti §. zakonskog naputka u ovih nas nazorih jasno podupire, samo
ako se malo osvrnemo na zakonom propisane kvalifikacije činovnikah. Zar
nisu, postojeća načela šumarske znanosti 1 prakse, zakonom usvojena^^ kada se
ŠUMARSKI LIST 3/1885 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 120 —


ođ šumarskih činovnika zahtieva poznavanje tih nažela uvjetom, bez kojeg se
zakonske osnove nebi mogle uspješno provesti? .


Nadšumari, kojim se ova elastičnost zakona, nezakonitom čini, prem ako
je i posljedica samo uzorne nesebičnosti i bezkrajne skrbi šumara za povjereno
mu dobro — ili se previše pouzdaju u svoje sposobnosti, ili brkaju službu
sa privatnim životom.


Ako bi se koja odredba gospodarstvenoga ureda, nzprkos opravdanog
prosvjeda od strane šumara, ipak morala ostvarati, prem ni obični, srednji
uspjeh neobećava, to treba šumaru tim više uznastojati, da neumornim naporoui
dokaže, da je rezultat kraj obdržavanja svih zakonom propisanih mjera,
prema radnji i trudu, u nepravom razmjeru.


Kao što upravni i ini tekući poslovi kod gospodarstvenoga ureda nesmiju


zaostajati, tim je manje vlastan šumar ođgadjati ih. Kod svake veće: uprave


nuždno je izvadjanje potrebitih radnja tim većma požuriti, čim se povjerba i


izvršba istih približuje po rangu udaljenijim upravnim organom, pošto će ovi


jedino tako u stanju biti, bar do njekle izgladiti eventualna zanemarenja sre


dištnog ureda. —


Do sada smo govorili kakav bi morao Šumar biti u svojem odnošaju


prema neposredno predpostavljenoj mu oblasti, a sada predjimo na zadaće mu,


koje ga čekaju u neodvisnom djelokrugu. Pa kao što smo tamo naveli obćenite


upute, koje će mu olahkotiti odvisni položaj u službi, i stvoriti iz njega uzor


nog podredjenog činovnika, isto tako ćemo i ovdje nastojati riešenjem ovih


potonjih zađaćah pružiti mu sredstvo, koje će kadro biti iz njega napraviti
. čestitog glavara. — , r


Svaki, kome je u dio pala zadaća glavarom biti, pa kao takovom i moć


izdavati naloge i zapovjesti, mora uviek sjećati se, da ti nalozi ili zapovjesti


samo onda vriednost imaju, ako se točno i izvršiti mogu, dakle, u koliko ne


stoje u opreci sa mogućnosti posluha. Samo će oni nalozi djelovati blagotvorno


po gospodarstvo, koje je šumar, prije no ih je izdao, u sklad doveo sa vlađa


jućimi obstojnostmi i sredstvi koja na razpolaganju stoje podredjenom mu osoblju.


Ovakove naloge moći će lugarsko osoblje, štono rieč, igrajuć se izvršiti, i neće


mu padati na teret, pošto istim podpuno udovoljiti može bez osobnih materi


jalnih žrtava. Ovakovi mudri nalozi pobudjuju kod pođredjenih pouzdanje u


starijega, i bodre ih na marljivost u radu, pošto nedolaze u konflikt niti sa


osobnim! interesi, niti sa ikojimi u vanjskom životu vladajućimi uredbami. —


Preduzimanje kakovih nepromišljenih mjerah i nalaganje kojekakovih nemo


gućih posala, najviše može uplivisati kod lugarskog osoblja na izopačenje di


scipline, a to iz uzroka toga, što takove mjere, nalozi ili zapovjesti moraju


za posljedicu imati odpor podredjenog osoblja, koji se konačno sasma lahko


već IZ same navike — i kod posve opravdanih nalogah, u renitentnost pre


tvoriti može. Moraju li lugari odustati od izvršbe dobivenog naloga, poradi


toga što je ova već uslied same bitnosti njegove nemoguća; to je u ne malu


nepriliku došao i sam šumar, U takovom slučaju bb, mora on odustati od
ŠUMARSKI LIST 3/1885 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— ]21 --´
svojeg autoriteta:! discipliiiarue vlasti, (ako nije voljan postati, krojenjem nezaslužene
kazni — nepravednim sudcem) pa tako sam odkriti svoju golotinju
u upravljanju šumarije; ili je primoran uporabiti svoju disciplinarnu moć, a
tada je opet neizbježiv pravedni ođpor podredjenog osoblja,


Naprotiv tome pak, ako se od lugarskog osoblja zahtieva vršenje takovih
zadaća, koje osim toga što neprotuslove mogućnosti izvršbe, još i dobrobit
gospodarstva zaista iziskuje, pa se te zadaće nerieše onim marom i točnošću,
kojom se važne radnje u obće provadjati imaju — moći će šumar sva dozvoljena
sredstva upotriebiti, da ga prisili na štovanje i vršenje x)ropisanih
mu dužnostib. Ovaj postupak neće tada uzdrmati zapt lugara, nego će ga
joK većma učvrstiti, dokazavši im potrebu poslušnosti, kao važne poluge za
promicanje, šumskoga dobra.


.U z to, što se nalozi kretati smiju samo unutar strogo službenog djelokruga
i u" skladu sa mogućnosti izvršbe im, treba još da su i ćim jednostavniji
te jasniji, tako, da se osoba, kojoj je provedba naloga povjerena, nikako izgovarati
neuzmogne, da ga razumjeti nije mogla, pa da ga s toga ni izvršiti nije
znala. Iz toga razloga neraože se šumaru dosta preporučiti, da sam nadgleda
izv^djanje svih onih posala, koji su zapletenije naravi ili koji su zapali takovu
osobu, koja mora biti pod neprestanim nadzorom starijega.


Zapletene zadaće probitačno je i na vise dielova razložiti, pa svaki diel
kao.samostalnu radnju provadjati dati — da se ipak time nemrsi pregled istih,
bez kojeg se nemože nijedan težji posao u redu dokončati.


Pravedne želje i tegobe osoblja valja šumaru uviek pažljivo saslušati, pa
neka ih. ako se neprotive službenim propisom i interesom gospodarstva bezodvlačno
ostvari i izcieli. Potiču li ove želje ili tegobe uslied mjera preduzetih
po samoj njegovoj uvidjavnosti (što mu samostalni djeloki-ug bez svake sumnje
i dopušta) to se tim prije brinuti mora, da zadovolji osoblju.


Kao glavaru lugarskog osoblja dužnost mu je svakom prigodom ovom na
ruku ići dobrim savjetom i podukom, i bistriti mu pojmove o službenih pravih
i dužnostih. Isto tako zahtieva se od njega ^a uviek štiti dobrobit svojeg osoblja,
pa da nežali ni osobnih žrtava gdje bi se radilo o časti i ugledu ovoga.


U slučajevih, kada je šumar pozvan upotriebiti svoju disciplinarnu vlast,
osobito mu je biti na oprezu, jer je ta vlast, nož sa đvie sječenice: barataš h
njom neuko, porezati ćeš sebe jače no onoga protiv kome je uperena bila, —
Mlitavost u porabi disciplinarne moći pogibeljnija je od prećerane strogosti,
jer prva može lahko izazvati demoralizaciju osoblja, dočim je potonja u naj-,
gorem slučaju samo majka nezadovoljstva i opozicije. No svakako je zlo jedno;
kao i drugo. Prema tome dakle dobro je, da šumar nastoji prisvojiti si pravičnost
u prosudjivanju stupnja kažnjivih čina, te se držati zlatne sredine a
čuvati se skrajnostih. Ovo će pak biti moguće ako sve olahkoćujuće okolnosti
uviek u obzir uzimao bude. ~ Kod nas je čuvanje šuma obzirom na svoje
praktično izvadjanje najnesretnija grana šumarstva. Jedan jedini Čovjek ima da
nadzire po više hiljadah rali šume, a često još u takovom terrainu i uz takav
ŠUMARSKI LIST 3/1885 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 122 —


okoliš, gdje ih ni 5—6 nebi dosta bilo da uzmognu udovoljiti propisom postojećeg
naputka. Zar to nebi dakle bila neoprostiva nepravda suditi takovim lugarom
po istoj mjeri, kao i onim što su po kontrolnih postajah ponamješteni ?
Zar je pravo da ti lugari bezuvjetno odgovaraju za upravne nepodobštine samo
za oto možda, što ih je sudba za tu službu opredielila? Treba dakle u ovako
težkih okolnostih dotičnu pogriešku svestrano izpitati, pa nastojati da presuda
prem stroga i čovječna bude. Premda, izrečena tako na temelju pravičnom,
mora se svom energijom provesti, jer inače gubi kazna svoj nemili značaj.
Zaviačenjem bo ovrhe kazni, nečini se onaj utisak na krivca, koji se traži od
kazne u obće.


Konačno pak što se samih kazna tiče, mi smo toga možda nemjerodavnoga
mnienja, da su isto sredstvo, kojim se namjerava popraviti krivca, pa je li
krivac sposoban i voljan popraviti se, to će i blažija kazna nanj učinka imati.
A ako to nebude slučaj, to će makar šumar izvjestno znati da posla ima s čo-r
vjekom koji je manje sposoban za javnog službenika, pa će još i nakon toga
dosta prilike imati kušati na njemu efekte kaznene ljestvice.


Ako dakle u kratko formuliramo što smo do sada kazali o svojstvih. koja
bi šumari gojiti morali, u ođnošaju prema svojim lugarom, to će nam jezgra
ovako izgledati: Kazboritost i okretnost upravna kod izdavanja naloga na podredjene,
kao i otčinska poduka i zaštita mladjih, a stroga pravičnost kod disciplinarnog
postupka — treba da predje tako rekuć u krv šumaru, ako je rad
odgovoriti svojem težkom pozivu i olakšati sebi toli ćutljivi službeni položaj.


Sve ovo, što smo do sada naveli, da je šumaru od potrebe, mora u njega
predpostavljati i sva ona obćenita svojstva i krieposti, koje smo naveli kod
nadšumara i protustavnika; jer bez naobrazbe neima razboritosti ni
takta, a ni prave Ijubaviza struku, a gdje nije ove potonje, fali i
eneržija, kao što bez poštenja ni pravičnost postojati nemože.
Što je pak službeni položaj činovnika ozbiljniji i težji, to je naravno, da: se i
ova svojstva tim brižnije usavršivati moraju.


I), Lugar.
U šumarskoj službi dieli se osoblje na činovnike i službenike. Činovnici su nadšumar.
protustavnik, šumari i t. d., a u službenike ubrajamo kod nas nadlugare, lugare
i zamjenike lugara. Činovnici su tu, da nadgledaju službu lugara i da vođe
brigu, da se sa šumami tako postupa, kako to zakon i šumarska nauka propisuje,
iii kako se obično veli, da upravljaju šumom i službom, kigari pak imaju u prvom
redu, da čuvaju šumu od štetočinaca, i da vrše mpomesti^ koje im činovnici izdaduv-


Koji je posao važniji u šumskom gospodarstvu, činovnički ili o\aj lugarski^
na to se pitanje neda odgovoriti, jer kao što šumarska služba nebi mogla postojati
sa samimi činovnici, isto tako nebi puno vrieđila, da se sastoji iz samih
lugara. Šumarski činovnik i službenik nemogu se jedan od drugog lučiti, pošto
jedan bez drugog nemože ništa koristiti. Kada se dakle ova dvojica u svojoj
ŠUMARSKI LIST 3/1885 str. 23     <-- 23 -->        PDF

^ 128 ~
službi podupirati moraju, to se i lahko uviditi može, da i lugar treba imati sva


dobra svojstva, koja se traže za tako važnu službu kao što je šumarska. Dobar


šumar nemože služiti sa lošim lugarom, baš kao ni dobar lugar sa slabim šu


marom, takova služba uviek bi zapinjala i šuma bi morala propadati.


Pa pošto smo naprvo već naveli koja bi svojstva morali činovnici imati,
to nam dakle preostaje, da sada još vidimo koja su svojstva potrebita dobrim
službenikom — lugarom. Još nikome nije palo na ura povjeriti čuvanje svojega
dobra lopovu, varalici ili u obće sumnjivom čovjeku, a zašto, svaki će to dobro
znati. Kad se dakle pojedinci toga čuvaju, tim više se mora brinuti za to imovna
obćina, koja je dobro cieloga puka, da službu čuvanja povjeri skroz poštenim i
nesebičnim Ijudem.


Tko nije u svojoj duši pošten, taj nije za lugara, a osobito
ne za lugara imovne obćine. Ako lugari, koji su namješteni kod vlastelinstvah,
nesluže pošteno, to trpi samo jedan čovjek, dotični gospodar im — vlastelin;
nesluže li pak pošteno lugari imovnih obćina, to trpi štetu svaki žitelj imovne
obćine, cio narod. Tat, koji okrade više Ijudih, ili koji nanaša štetu mnogima,
puno je pogibeljniji, od onoga koji se samo jednog čovjeka drži. 8 toga baš i
mora imovna ohćina seM traUti prije svega lugare celilc-pošte^vja.


Ako lugar ra/mišljao bude, tko je bio i kako je živio prije no što je
postao lugarom, to ga na poštenje mora podsjećati svaki mu korak u službi.
Kad mu prije službe nije težko bilo poštenim biti, prem je u znoju lica-svojega
teže zaradjivao kruh za se i za svoje, to mu sada tim laglje biti može,
kada nm je šumarska služba osigurala plaću i obskrbu za stare dane. Nepo-.
steno djelo laliko se oclkritl moze^ a onda je hraj plaći i o´bsh´hi a hogme i poštenju.
Svaki dakle, koji samo nješto pameti ima, uviditi će, da mu je mnogo
bolje uz svoju plaću pošteno živjeti i sebe za starost osigurati, nego to sve
metnuti nepoštenim djelom na kocku, koja lahko donieti može u mjesto obskrbe
sramotu, a u mjesto plaće žig nepoštenja. Poštenog čovjeka ima svaki rado, njegovi
drugovi i sugrađjani kao i starije oblasti, njega sve brani i poštuje. Tako
biva sa običnim čovjekom, a ako je đotičnik uz to i službenik, tim ga još više
uvažuju. Poštenog lugara obljubiti će narod, zavoliti će i braniti stariji, a ugled
će mu time sve više rasti. Pa zar može biti za poštenog lugara veće nagrade?


Mirna savjest nemože se bogatstvom nadomjesti, niti kriva prisega popraviti.
Sve blago nevriedi ništa, ako čovjeka peče savjest, ako ga drugi preziru
i ako sam sebe nemože poštovati.


. Lugar, koji je rad svoje poštenje sačuvati, mora biti i pravedan, jer tko
nije pravedan u službi, nemože biti ni pošten. U sUišM neima rodjaJca ni prijatelja^
ni humova^ ona dapače nezna ni za otca ni m sina. Služba jedino hoće
da se Štuje. 0aJcon i da se njezini propisi obdrMvaju. Prekorači li tko zakon
i propise, to ona nei)ita tko je ili što je krivac, nego tiraži kazan za svoju zadovoljštinu.
Počini li nedjelo rodjak lugarov ili druga koja osoba koja se njemu
svidja, to isto nedjelo nije s toga manje, nego bi bilo da ga je treći počinio,,
pa bi to nedjelo ostalo isto i onda, da potiče od koga mu god drago. Iz toga,:
ŠUMARSKI LIST 3/1885 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 124-—
uzroka zakon nepravi razlike medju ljudima, pred njim smo svi jednaki. Ako
bi dakle lugar, koji je prisegao držati se zakona, hotio ga uporabiti za jednoga
prestrogo, za drugoga preblago, a trećem možda dati sasma na volju da radi
što hoće, to nebi zakonu nimalo udovoljio, nego bi kod svakoga pobudio sumnju
da to čini iz nepoštenih i sebičnih razloga. Takav bi lugar nabrzo postao omražen
kod naroda a kod starijih ii^gubio bi povjerenje, pa bi konac tomu bio sramotan
odpust i kazna, koja bi nm se svietila čitavog života. Kod svahog svojeg
sUdbemg čina mora se lugar sjetiti svoje mkletve, pa svakome odmjeriti niti
prestrogo niti hlagoy nego baš onako kako je, i kako je pravo. Misli li lugar
da pravo čini, ako ugadja svojem gospodaru time, što možda prijavi krivca za
veću štetu nego ju je u istinu počinio, to se jako vara, jer zakon nikome stranu
nedržl. Nije pravo da gospodar dobije voću odtrpi nego je zaslužio. Istina bog, da će pravedan lugar i neprijatelja imati, no
tih se netreba puno plašiti. Ti će neprijatelji izčeznuti čim se pobliže osvjedoče
0 pravičnosti njegovoj, dapače obljubiti će ga, jer će uviditi da nečini razlike
medju Ijudmi, nego da vrši svoje dužnosti po položenoj zakletvi. Ništa nemože
tako ORorčiti i uzrujati žiteljstvo proti lugaru i šumi, nego očigledna pristranost
u službi. Težko je to narodu gledati, da se njekojim daju pokloni, koji im neidu,
a drugim pak da s*^ suskraćuje i ono, što im po pravu pripada. Tako izazivlje
pučanstvo sama služba na nedjela, koja bivaju više iz osviete ne^o iz nužde.
Lugar, koji bi nepravedno jednim naklonjen bio a druge pro-
g a nj a 0, zaslužio je, da se s m j e s t a s a službe s k i n e, p o š t o njegovo
službovanje za mnogoviše škodi negokoristišumii šumskom
gospodarstvu.


Uz ova svojstva što smo do sada naveli i koja bi svaki lugar imati
morao, valja mu biti još i marljivim u službi, ili kako to obično lugari vele,
mora biti služben. Da lugar mora marljivo vršiti svoju službu i samo se kaže.
Čovjek, koji ima nadzirati više hiljada ralih šume, koji nezna od koje strane
i u koje doba tat povjereni mu srez napasti može, kadar je svojim dužuostim
samo tako udovoljiti a svojem gospodaru koristiti, ako nežali truda, i napora.


Lugar, koji se boji kiše i sniega ^ kge i studeni^ koji rano leh a kasno se dile,
nije za strnu. Taj je sgriešio čim je bio nakan posvetiti se lugarskom kruhu,
taj je hotice položio zakletvu koju nije u stanju držati. Lugar nesmije olakšati
si službu na škodu šume, to samo nepošten čovjek može učiniti te uživati plaću
koju nije zaslužio, a nepoštenim je put u šumu zabranjen.


Zapoviesti, koje je dobio od predpostavljenog činovnika, ima lugar bezođvlačno
izvršiti, a ako to nebi bilo moguće, neka stvar odmah dojavi svojem
starijem, tako da se uzmogne još za vremena izdati drugi, shodniji nalog. Uztezati
se od izvršbe naloženih zadaća nije nikako lugaru dozvoljeno, jer upravni
činovnik može kadgod izdati i takav nalog, koji se čini nevažnim, pa ipak od
njega može obstanak šume odvisiti. Lugar, koji je neposlušan, ili koji svaki čas
prkosi nalogom starijega nagovarajuć i ostale svoje drugove na sličan postupak.
hen je službenik. Onaj, koji je revan, služben i poslušan, neće to nikad činiti,
ŠUMARSKI LIST 3/1885 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 125´ —


njomu ništa nesineta izvršiti i najteže zadaće i poslove. Samo Uni i nemarni
lugari htme se i prkose starijoj oblasti, jer hi se rado oprostili svakog tezjeg
rada i odgovornosti Opazi li lugar, da kraj najbolje volje svoju službu nemože
onako obavljati kako to zakon iziskuje, pa da ni postupak, koji je predpostavljeni
mu naložio, nemože puno koristiti, to neka čedno i iskreno prizna svoju
slabost i neka navede razloge, radi kojih nemože službu u redu vršiti. Stariji
će tada, upoznavši sve prepreke koje smetaju službi, nastojati iste u korist
šume ukloniti, te riešiti lugara težke odgovornosti. Onaj, Jcop se srami priznati
svojti slaboGU i koji ju teli sakriti pred starijim^ dojee se da bi mogao odgovarati
m jur moMa nastale oietirednosti, nije valjan sUdbenih Pošten i valjan
lugar neće svoje pogriešJce kriti ^ njemu je više stalo do šume nego do sam-og
sebe. Je li dakle lugar službom tako obterećen da nikako nemože svoje dužnosti
toćno vršiti, to je zanj mnogo bolje a po službu i šumu koristnije, da
namah zatraži pomoć kod upravitelja šumarije, nego da to odugovlači, jer zatezanjem
stvari hrli i on i šuma mu u sigurnu propast.


Osim ovih gore napom^enutili svojstva traH se od lugara da vodi i uredan
mot. Lugar koji se odaje pijanstvu ili drugome zlu , može se lahko prevariti
i u samoj službi, pa zaboraviti na svoje dužnosti, dapače može istu i na svoju
korist zaboraviti. Takav lugar nemože imati ni ugleda kod puka, nitko ga ne^
tlije i postaje ruglom svjetini. Da ii će pak kao takav moći u šumi straha
zadavati štetocincem, to jako dvojim. Uz ovo zlo, što ga se svjetina bojati neće,
narušiti će i svoje tielesno zdravlje koje je osobito lugaru toli od potrebe.


Suma, kojit hiva lugar razuzdana divota, puno će vise patiti od sjekire
štetocmaca nego ona koju nadzire čovjek trezan i umjeren^ jer su u takov-j Šumi
lopovi sigurniji^ huduć znajn^ da je ona lugaru deveta briga. Nećudoredan je lugar
po tome veći neprijatelj šumi nego ikoji pa ma i najveći drvokradica. Cudorednost
je dakle lugaru isto tako nužđna kao i sve ono što smo do sada napomenuli,
on treba da bude svojim životom na ugled sugradjanora svojim, kao što mora
biti i uzorom poštenjaka. Budu U se lugari vladali po ovome što smo u ovo njekoliko
redaka nahrajblagoslivljati kao spasitelje toli nam potrebite šnme; nebudu li se pak držali toga^
sami će biti krivi što će ih rodjena djeca p>roklinjat(.


Plodomjer šumarnika M. Radoševića.


Piše L. EraljeTićj kr„ žup. nadšnraar.


U šestom svezku „Šumarskoga lista"^ god. 1884. opisuje naš poznati stnikovnjak
g. šumarnik M. Radošević po njemu izumljeni plodomjer za ucjena
krupnoga, i za naše ođnošaje koristonosno unovčivoga sjemena i ploda, kao:
žira, kestena i bukvice, te šiške, uz oznaku načina prociene spomenutih použitaka
istim plodorajerom. Držim pako, i sam bi to zahtievao, da je potrebno