DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 3/1885 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 120 —


ođ šumarskih činovnika zahtieva poznavanje tih nažela uvjetom, bez kojeg se
zakonske osnove nebi mogle uspješno provesti? .


Nadšumari, kojim se ova elastičnost zakona, nezakonitom čini, prem ako
je i posljedica samo uzorne nesebičnosti i bezkrajne skrbi šumara za povjereno
mu dobro — ili se previše pouzdaju u svoje sposobnosti, ili brkaju službu
sa privatnim životom.


Ako bi se koja odredba gospodarstvenoga ureda, nzprkos opravdanog
prosvjeda od strane šumara, ipak morala ostvarati, prem ni obični, srednji
uspjeh neobećava, to treba šumaru tim više uznastojati, da neumornim naporoui
dokaže, da je rezultat kraj obdržavanja svih zakonom propisanih mjera,
prema radnji i trudu, u nepravom razmjeru.


Kao što upravni i ini tekući poslovi kod gospodarstvenoga ureda nesmiju


zaostajati, tim je manje vlastan šumar ođgadjati ih. Kod svake veće: uprave


nuždno je izvadjanje potrebitih radnja tim većma požuriti, čim se povjerba i


izvršba istih približuje po rangu udaljenijim upravnim organom, pošto će ovi


jedino tako u stanju biti, bar do njekle izgladiti eventualna zanemarenja sre


dištnog ureda. —


Do sada smo govorili kakav bi morao Šumar biti u svojem odnošaju


prema neposredno predpostavljenoj mu oblasti, a sada predjimo na zadaće mu,


koje ga čekaju u neodvisnom djelokrugu. Pa kao što smo tamo naveli obćenite


upute, koje će mu olahkotiti odvisni položaj u službi, i stvoriti iz njega uzor


nog podredjenog činovnika, isto tako ćemo i ovdje nastojati riešenjem ovih


potonjih zađaćah pružiti mu sredstvo, koje će kadro biti iz njega napraviti
. čestitog glavara. — , r


Svaki, kome je u dio pala zadaća glavarom biti, pa kao takovom i moć


izdavati naloge i zapovjesti, mora uviek sjećati se, da ti nalozi ili zapovjesti


samo onda vriednost imaju, ako se točno i izvršiti mogu, dakle, u koliko ne


stoje u opreci sa mogućnosti posluha. Samo će oni nalozi djelovati blagotvorno


po gospodarstvo, koje je šumar, prije no ih je izdao, u sklad doveo sa vlađa


jućimi obstojnostmi i sredstvi koja na razpolaganju stoje podredjenom mu osoblju.


Ovakove naloge moći će lugarsko osoblje, štono rieč, igrajuć se izvršiti, i neće


mu padati na teret, pošto istim podpuno udovoljiti može bez osobnih materi


jalnih žrtava. Ovakovi mudri nalozi pobudjuju kod pođredjenih pouzdanje u


starijega, i bodre ih na marljivost u radu, pošto nedolaze u konflikt niti sa


osobnim! interesi, niti sa ikojimi u vanjskom životu vladajućimi uredbami. —


Preduzimanje kakovih nepromišljenih mjerah i nalaganje kojekakovih nemo


gućih posala, najviše može uplivisati kod lugarskog osoblja na izopačenje di


scipline, a to iz uzroka toga, što takove mjere, nalozi ili zapovjesti moraju


za posljedicu imati odpor podredjenog osoblja, koji se konačno sasma lahko


već IZ same navike — i kod posve opravdanih nalogah, u renitentnost pre


tvoriti može. Moraju li lugari odustati od izvršbe dobivenog naloga, poradi


toga što je ova već uslied same bitnosti njegove nemoguća; to je u ne malu


nepriliku došao i sam šumar, U takovom slučaju bb, mora on odustati od