DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1885 str. 23     <-- 23 -->        PDF

^ 128 ~
službi podupirati moraju, to se i lahko uviditi može, da i lugar treba imati sva


dobra svojstva, koja se traže za tako važnu službu kao što je šumarska. Dobar


šumar nemože služiti sa lošim lugarom, baš kao ni dobar lugar sa slabim šu


marom, takova služba uviek bi zapinjala i šuma bi morala propadati.


Pa pošto smo naprvo već naveli koja bi svojstva morali činovnici imati,
to nam dakle preostaje, da sada još vidimo koja su svojstva potrebita dobrim
službenikom — lugarom. Još nikome nije palo na ura povjeriti čuvanje svojega
dobra lopovu, varalici ili u obće sumnjivom čovjeku, a zašto, svaki će to dobro
znati. Kad se dakle pojedinci toga čuvaju, tim više se mora brinuti za to imovna
obćina, koja je dobro cieloga puka, da službu čuvanja povjeri skroz poštenim i
nesebičnim Ijudem.


Tko nije u svojoj duši pošten, taj nije za lugara, a osobito
ne za lugara imovne obćine. Ako lugari, koji su namješteni kod vlastelinstvah,
nesluže pošteno, to trpi samo jedan čovjek, dotični gospodar im — vlastelin;
nesluže li pak pošteno lugari imovnih obćina, to trpi štetu svaki žitelj imovne
obćine, cio narod. Tat, koji okrade više Ijudih, ili koji nanaša štetu mnogima,
puno je pogibeljniji, od onoga koji se samo jednog čovjeka drži. 8 toga baš i
mora imovna ohćina seM traUti prije svega lugare celilc-pošte^vja.


Ako lugar ra/mišljao bude, tko je bio i kako je živio prije no što je
postao lugarom, to ga na poštenje mora podsjećati svaki mu korak u službi.
Kad mu prije službe nije težko bilo poštenim biti, prem je u znoju lica-svojega
teže zaradjivao kruh za se i za svoje, to mu sada tim laglje biti može,
kada nm je šumarska služba osigurala plaću i obskrbu za stare dane. Nepo-.
steno djelo laliko se oclkritl moze^ a onda je hraj plaći i o´bsh´hi a hogme i poštenju.
Svaki dakle, koji samo nješto pameti ima, uviditi će, da mu je mnogo
bolje uz svoju plaću pošteno živjeti i sebe za starost osigurati, nego to sve
metnuti nepoštenim djelom na kocku, koja lahko donieti može u mjesto obskrbe
sramotu, a u mjesto plaće žig nepoštenja. Poštenog čovjeka ima svaki rado, njegovi
drugovi i sugrađjani kao i starije oblasti, njega sve brani i poštuje. Tako
biva sa običnim čovjekom, a ako je đotičnik uz to i službenik, tim ga još više
uvažuju. Poštenog lugara obljubiti će narod, zavoliti će i braniti stariji, a ugled
će mu time sve više rasti. Pa zar može biti za poštenog lugara veće nagrade?


Mirna savjest nemože se bogatstvom nadomjesti, niti kriva prisega popraviti.
Sve blago nevriedi ništa, ako čovjeka peče savjest, ako ga drugi preziru
i ako sam sebe nemože poštovati.


. Lugar, koji je rad svoje poštenje sačuvati, mora biti i pravedan, jer tko
nije pravedan u službi, nemože biti ni pošten. U sUišM neima rodjaJca ni prijatelja^
ni humova^ ona dapače nezna ni za otca ni m sina. Služba jedino hoće
da se Štuje. 0aJcon i da se njezini propisi obdrMvaju. Prekorači li tko zakon
i propise, to ona nei)ita tko je ili što je krivac, nego tiraži kazan za svoju zadovoljštinu.
Počini li nedjelo rodjak lugarov ili druga koja osoba koja se njemu
svidja, to isto nedjelo nije s toga manje, nego bi bilo da ga je treći počinio,,
pa bi to nedjelo ostalo isto i onda, da potiče od koga mu god drago. Iz toga,: