DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1885 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 125´ —


njomu ništa nesineta izvršiti i najteže zadaće i poslove. Samo Uni i nemarni
lugari htme se i prkose starijoj oblasti, jer hi se rado oprostili svakog tezjeg
rada i odgovornosti Opazi li lugar, da kraj najbolje volje svoju službu nemože
onako obavljati kako to zakon iziskuje, pa da ni postupak, koji je predpostavljeni
mu naložio, nemože puno koristiti, to neka čedno i iskreno prizna svoju
slabost i neka navede razloge, radi kojih nemože službu u redu vršiti. Stariji
će tada, upoznavši sve prepreke koje smetaju službi, nastojati iste u korist
šume ukloniti, te riešiti lugara težke odgovornosti. Onaj, Jcop se srami priznati
svojti slaboGU i koji ju teli sakriti pred starijim^ dojee se da bi mogao odgovarati
m jur moMa nastale oietirednosti, nije valjan sUdbenih Pošten i valjan
lugar neće svoje pogriešJce kriti ^ njemu je više stalo do šume nego do sam-og
sebe. Je li dakle lugar službom tako obterećen da nikako nemože svoje dužnosti
toćno vršiti, to je zanj mnogo bolje a po službu i šumu koristnije, da
namah zatraži pomoć kod upravitelja šumarije, nego da to odugovlači, jer zatezanjem
stvari hrli i on i šuma mu u sigurnu propast.


Osim ovih gore napom^enutili svojstva traH se od lugara da vodi i uredan
mot. Lugar koji se odaje pijanstvu ili drugome zlu , može se lahko prevariti
i u samoj službi, pa zaboraviti na svoje dužnosti, dapače može istu i na svoju
korist zaboraviti. Takav lugar nemože imati ni ugleda kod puka, nitko ga ne^
tlije i postaje ruglom svjetini. Da ii će pak kao takav moći u šumi straha
zadavati štetocincem, to jako dvojim. Uz ovo zlo, što ga se svjetina bojati neće,
narušiti će i svoje tielesno zdravlje koje je osobito lugaru toli od potrebe.


Suma, kojit hiva lugar razuzdana divota, puno će vise patiti od sjekire
štetocmaca nego ona koju nadzire čovjek trezan i umjeren^ jer su u takov-j Šumi
lopovi sigurniji^ huduć znajn^ da je ona lugaru deveta briga. Nećudoredan je lugar
po tome veći neprijatelj šumi nego ikoji pa ma i najveći drvokradica. Cudorednost
je dakle lugaru isto tako nužđna kao i sve ono što smo do sada napomenuli,
on treba da bude svojim životom na ugled sugradjanora svojim, kao što mora
biti i uzorom poštenjaka. Budu U se lugari vladali po ovome što smo u ovo njekoliko
redaka nahrajblagoslivljati kao spasitelje toli nam potrebite šnme; nebudu li se pak držali toga^
sami će biti krivi što će ih rodjena djeca p>roklinjat(.


Plodomjer šumarnika M. Radoševića.


Piše L. EraljeTićj kr„ žup. nadšnraar.


U šestom svezku „Šumarskoga lista"^ god. 1884. opisuje naš poznati stnikovnjak
g. šumarnik M. Radošević po njemu izumljeni plodomjer za ucjena
krupnoga, i za naše ođnošaje koristonosno unovčivoga sjemena i ploda, kao:
žira, kestena i bukvice, te šiške, uz oznaku načina prociene spomenutih použitaka
istim plodorajerom. Držim pako, i sam bi to zahtievao, da je potrebno
ŠUMARSKI LIST 3/1885 str. 26     <-- 26 -->        PDF

^ 126 —


da se svaki izum, budi u kojoj grani narodnjega gospodarstva, prije no nadje
odziva i uporabe u družtvu, gledom na sva dobra i loša svojstva izpita i na
strukovnjačku stolicu na izgladjenje donese, prije no bi se svietu na porabu
predalo.


Neka mi s toga ni gospodin pisac, a ni ostala gg. kolegi u grieh neupisujii,
ako ću nastojati sa svoje strane ob uporabi upitna plodomjera, koju za
korist, boljak i napredak obćega šumarstva, a i procienjivanja nuzužitaka,
ovdje iztaknuti i priinjetiti.


Plodorajer g. šumarnika M. Radoševiča po opisu u gornjem broju šumarskoga
lista, jest povečajući durbin (dalekozor), koj je komoditeta radi sa prizmom
u njekom stanovitom kutu, valjda pod 90^ prekinut, da se na takovu
durbinu zureć k zemlji, vertikalno stojeći predmet uoči, pak da na stanovitu
konstantnu udaljenost vazda jednopovršnu plohu zrije, n. pr.


na daljinu od 50 met. Q[J met


, na daljinu od 75 met. 120 ^^ti
t. d. što se osniva na vidnom kutu i tangenta povučenih preko konstantnoga
promjera predmetnice. ´ .


Kako je vidjeti u ove četiri oline, đvie su vazda stalno fixirane, dočim se
druge dvie prama prvima mienjaju naime, odaljenost od stabla i promjer predmetnice
što je i zadano, dočim se vidni kut obzirom na promjer predmetnice
i odaljenosti od uočujuće plohe mienja prama prvim olinama; što se u ostalom
polag vidnoga kuta i odaljenosti od očnice do uočujućega predmeta tangentom
umišljenoga okruga proračunati dade, a iz dobivene tangente i odgovarajući
krug, a i ploština istoga kruga.


Stroj je dakle u tom pravcu kao plodomjer (ravne plohe) do razlike diafragme
podpun, koja se u ostalom pokusom kako no ju pisac predočuje na
oko pojedinca izpitati i za praktičnu porabu priljubiti može.


Kako je gospođinu piscu poznata sfericna trigonometrija, kojom se proračunava
i ploština plastova okruglih tjelesa znade, da uočujuć ugljevnikova
oblika stablo upitnim durbinom, predstavlja se okomito na os durbina vertikalna
stojeća ravna ploha, koja je u naravi na stablu eliptična oblika te
i mnogo veća, pošto se sfericitet pri tako malom radiusu znatno u obzir uzeti
ima. Uslied toga čini se dovoljna pogrieška pri izračunavanju jednoga stabla,
pokusne plohe i čitave sastojine, pošto pisac računa ploštinu ugijevikova plašta
a zaključuje sa ravno pronadjene plohe, dakle manje, površene i na njoj se
nalazećega urodivšega ploda. Koju okolnost moći je reducirati računom i u tom
smjeru nadopuniti plodomjer sa odnosnimi pomoćnimi tablicami ili postotkom,
za koj je ravno predočujuća ploha manja od faktične, sferične plohe eliptičnoga
stabla, dapače u niekih slučajevih dvaputa manja kada bi n. pr. krošnja stabla
kruglji slična bila, kao što u kestena.


Ova pogrieška i manjkavost ima se s toga izpraviti i nadopuniti.
Kađno se je procienitelj od procienjujućega stabla na stanovitu odmjerenu
đistanciju udaljio, koju je po naputku g, pisca od stabl^ dostajališta sa strojem,
ŠUMARSKI LIST 3/1885 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 127^ —


lancem izmjerio i ua durbinu do zarezka one distaneije priredio durbin za motrenje
onoj odaljenosti odgovarajuću plohu krošnje, koje bi se u ostalom, obistini
li 5^e u praksi taj stroj bržega postupka radi, mjerenje lancem izbieći moglo
time, da se u durbin položi na vanjskom rubu predmetnice dva stalnoga razmaka
šiljka, a pod ocnicom na horizontalnom dielu durbina sitni okular na limu,
a uz stablo stalna jedinica n. pr. 1 metar osovi, pak na užjoj pomicajućoj se
cievi skala odaljenosti napram navedenimi jedinicami; mogao bi si povoljno i
potrebno stajalište primicanjem i odmicanjem stablu odabrati, kao što je n. pr.
Sanlav?ill-0Y visinomjer udešen, koj nza se i takav distanzmesser ima, broji
procienitelj na dotičnoj plohi nalazeći se plod.


Tko mi može jamčiti, da će na takovoj noćujućoj se plohi, od recimo
12Q met. stalno,, točno i sjegurno pobrojiti urođivši plod? Kada na kitnjaku i
nn jednoj stapki grančice do 15 i više želuđa u slici hrpice naraste, kada se na
lužnjaku na peteljki od 6—8 cm. dugoj izpod lista vidi samo 1 želud ili
ši´žka, a urodilo ih je za.listom još druga tri, kada u bukvice i u kroi^nji ježa
ima, koje se od vanjskih rodnih savitih grančica neuočuju, kada je na kestenu
samo gornja krošnja urodila, koja se sa zemlje u kosom kutu vidi, i kada bi
vrieine najtišje bilo, da one sitne grančice nebi lahor ma i najmanje zanjihivao,
mogao hi stalan ogledatelj jedno zrno jednom samo pobrojiti, a nebi ga tada
njihajućega dva i više puta brojio,


12Q met jest 120.000Q cem , a 1.200Q dec., pa neka na .svakom
metru pri podpunom rodu´samo 200 želuda,. dakle na svakom decimetru
2,; —^ urodi, to je na 12n met 2.400 želuda, tko će tako dugo sagnut glavom.
svoje oko sa lečom pooštreno imati dok nabroji 2.4O0 želuda, a da oko sa
durbina neskine? Jer ja si pi´edstavljam, da kada jednom oko na durbinu leži
i brojenje počme, hesmije ga procienitelj sa istoga odkloniti da se odmori, jer
kada bi posao nastavio, mogao bi dva puta isto zrnje brojiti, pošto prebrojeno
zrnje obilježio nije!


Dobije li se.na stanovitoj plosi urodivše krošnje broj želuda, i zaključili
se urod pokusne plohe a po pokusnoj plohi, navedenim istinitim računom, na
čitavu sastojinu pak pronadje li se množina hektolitara žira, preostaje po navodu
pisca bonitet žira iztražiti, da se tako valjana ciena žiru po hektolitru
prama bonitetu iznajti može, a od ciene 1. hektolitra čitava sastojina (branjevina)
napram hrpiproračunanoga žira pronaći; nije mi poznat drugi način iztraživanja
boniteta ploda, nego da njekoja stabla posve stresom, da tako posvemašnjim
otrešenjern ne samo prvo šuljivo sjeme iz časke opane, nego takodjer
i skroz zdravo, da se tada postotak nevaljala ploda ustanovi, a po njemu čitava
hrpa i ciena sastojine.


Iztražujem li bonitet ploda, budi na opalom dozrielom ili zelenom otresenom
žiru, što je kod valjane prociene neizbježivo, čemu cieli navedeni komplicirani
postupak prociene plodomjerom?


Kada nemoram durbin kupovati, i u njega buljiti, kada nemoram od stabla
stajališta odmjeravati, kada nemoram plašta ni kubičnoga sadržaja ugljenika
ŠUMARSKI LIST 3/1885 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 128 —


proračunavati, a znano mi je koliko stabala sastojina po dobi, vrsti i sklopu
ima, kada mi je poznata površina srednjega kruga okružena radiusom od stabla
do vertikalnoga kraja krošnje, i kada mi je radi boniteta žira na zemlji, to
mislim da ću brže i točnije procieniti, plod žira, ako izmjerim koliko litara
pod srednjim stablom žira ima, a tako više polag potrebe obzirom na položaj i
rod stabala izmjerim, odračunam, osvjedočiv se na bonitet i zaključim polag
broja stabala odnosno prikrivajuće plohe svih stabala sastojine na urod žira
u istoj, što isto i pokusnom plohom polučiti mogu. Konačno još jednu:


Kadno sam svršio svoje nanke na kr. gumarskom učilištu uKriževcih, da
udovoljim i svojoj vojničkoj dužnosti, bio sam jednogodišnjim dobrovoljcem kod
kod kr. pješačke pukovnije baruna Šokčevića broj 78. u Osieku, pa kako je
sveobća vojna obvezanost naprama svima gradjanima mGnarkije,.bilo je i svinjara
koji su s menom svojoj vojnoj dužnosti zadovoljavali, i tom zgodom slušao sam
u kasarni kako se momčad medju se o poljskom gospodarstvu prepire,.pa tako u
jednoj grupi momaka zavede se oštri razgovor o žirenju svinja, približim se
tome skupu, nebi li što naučiti ili podučiti znao, te sam razgovarajuću momčad
slušao. Medju tom momčadi bilo je iz svakoga kraja Slavonije svinjara, pa
kao što u šljakah vrlo trgovačkoga duha, kombinacije i promišljenosti ima, prije
no što će naumljeno poduzeće poprimiti, tako je i u ovom smjeru obziran, te
svojim sudruzima sliedeći postupak pri kupovanju žira priobcuje svinjar Ilija
iz Deževaca. .´:´:


„Ja, kada idem žir izgledati, što biva samo tada kad je sav opao i na zemlji
leži, prvi puta mi je samo težko, jer neznam koliko hrastova u branjevini ima,
ali kada sam jedanputa u kojoj šumi žirio, neću se prevariti, jer ja računam
ovako: prodjem čitavom šumom pa vidim jeli svuda jednak rod, onda si uzmem
po 20 hrastova na svakom kraju po jedan, izgrnem sav žir pod hrastom na
hrpu, a tada mjerim za prvih 14 danah, po 3 pune kape do krila, ako je žir
zdrav, a ako je šuljiv onda po šaku/dvie, primetnem, za drugih 7 dana mjerim
po 2 kape, a dalje sve po kapu i šaku do 8 nedjelja, pa kada jedan hrast
izmjerim, idem drugom, trećem itd., onda vidim koliko hrastova trebam na jednu
svinju, pak onda si tako izračunam koliko svinja mogu u tu branjevinii upustiti,
ako ima žira svuda i u prekoplaninaca (sela onkraj Papuka od Našice do Virovitice)
i u zabrdjana (pakračke podžupanije), onda računam od glave po 60 nč.,
a ako u navedenih predjelih neima žira, onda računam 1 for. — I fr. 20 nč.
od glave, jer nas oni pobijaju.


Dakle Ilija iz Deževaca naučio je od svinje isti onaj postupak koga mi
polag pokusnih stabala i pokusnih ploha za doznati množinu uroda, upotrebljujemo,
samo što mi polag površine, litara i hektolitara proračunavamo, a
Ilija polag kapa i potrebitoga broja stabala za jednu svinju, a tada za čitav čopor.