DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1885 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 109 —


suhobrko, h mladjeg pako udari t. z. vodeno šiblje (Klebaste — posti´ani pupi),
a zlo je to tim veće^ čim je mršavija stojbina.
Što se steljarine tiče, to se ista tek u drugoj polovici obhodnje upotrebljavati
smije; s koga uzroka je obhodnja na 300 godina pođigmita.


Kad hrastici pomalo poodrastu, počet će se polagano sa proriedjivaujem,
te će se sve hrastove hrpe sa 30 met. širokom prugom, koja će se priebornom
sječom pročistiti, od ostale sastojine isolirati.


Kraj svega toga, da je bukva toli neznatne tehničke uporabe, ne smije se
ona posve ukloniti iz Spessarta, jer je ona tako rekuć mati dobre stojbine; a
gospodarska lozinka za spessartsku budućnost glasi po tom: miešauje drvlja t.


j . što moguće veća pi^odukcija tehničkog liesa, i to pomoćju bukve.
U onih pređjelih pako, gdje je tlo siromašnije, izključit će se hrast posvema;
u takovih dielovih uzgajat će se bukva pamiešana s četinjačom, ponajpače
sa borom (bielim), omorikom i jelom.


Nu buduć da bukva svojim bržim rastom, kao hrastu tako i četinjačam
prieti, te da se ta pogibelj ukloni^ neće se za pomladak sastojine npotrebiti godine
sa punim, nego godine sa polovičnim iliti ptičjim urodom bukvice


— kako bi se time mogle u riedkoj (bukovoj) sastojini četinjače laglje pođsaditi.
Tim će se nastojati postići, da bukva, u prvoj mladosti doduše naprednija, nu
kašnje od četinjača potisnuta, samo u toliko bude u glavnoj sastojini participirala,
koliko to bude četinjačam u prilog išlo.
Tako će se uvesti gospodarstvo, sastavljeno iz manjih tigura, prilagodjenih
stojbini i položaju, te jedne vrsti drvlja drugoj.


Nuzgredni užitci i njihova važnost
Piše šumarnik Mijo Radošević.


Kod intesivna šumarstva su nuzgredni užitci doista samo nuzgredni a
s toga i tako nazvani .— nu onamo, gdje baš ovi glavni dohodak pružaju, punim
bi se pravom glavnimi zvati imali, te što primitivnije šumarstvo tim važniji
su bar njekoji nuzgredni užitci, zato budi i ovim ovdje koja namienjena.


Narod, živeći od marve, osobito svinja, ovaca ili koza živi od šuma,
što ove njegovu marvu prehranjuju, pa zato njegov strah, kada se pila i sjekira
u obližnje šume primiču — (netaji ou toga), zato onamo, gdje ga branjevine
zaokružiše, nariče tužan i stara vremena sladko spominje. Ta kako i nebi,
posjedniku šume platio je primjerice tečajem 3 godina za ovcu 30—60 uovčićah,
a tako za kozu; za komad svinje pašariti i žiriti l´b—3*5 for. i za komad
goveđa ili konja 3—6 for. On pako odbiv tako rekuć ništicu za pastirstvo,
dobio je nakon toga razdoblja uz neznatnu pripomoć zimskom krmom, koja se´
prosječno V^ godine računa u hrvatskoj klimi, i to za ovcu 4 for., svinjče 30 do
40 for., goveđče ili konja 6O--1O0 for.
ŠUMARSKI LIST 3/1885 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 110 —


Neka se sada od ovih poprie6mh prodajnih ciena odbiju navedene pristojbe
pašarenja, žirenja pastirstva i V« na zimsku krmu, to onda svakom
jasno biva^ što je šuma za ovakov narod. Mnogi šumar, upravljajuć u zabitnih
šumah vele „budjacih", nemože na velikom prostoru niti toliko đohodka polučiti,
da podmiri već najjeftinije troškove oko uzdržavanja istih, jer mu u
daleki sviet četveronožci ođnašaju glavni prihod, a što bi punim pravom uživati
morao šumski posjednik, to uživa marvom tržeći narod.


Moje je s toga mnieuje, da bi se unovčenju paše i žireaju osobita pozornost
obratiti imala, te ova na toliko sveobće u hrvatskih šumah, bilo ma čijih
podigla, da od uloženog kapitala na marvu sa večimi od 10%—20^0 kamati
netimari. Danas bo jedna krava mliekom skoro obitelj hrani, a gdje joj još i
meso — ta bez, da se u potanki proračun upuštam, mogu reći, da posjednik
marve od šumske paše i žirovine = 4, a posjednik šume tek 1 dio crpi. To
je baš obratno razmierje, pa u tom tražim i razlog, što se šumari u ovakovih
predjelih suvišnim! smatraju. Da racionalno šumarstvo, ako ne žirenje, a to doista
pašu iztiskavati mora u probit glavnog užitka, to nam je poznato i zašto


— nu u nas se još samo o primitivnom šumarstvu malom iznimkom govoriti
smije — ta koje nam šume podnose drugo proriedjivanje a kamo li prvo, gdje
su šume, koje umjetnu ogoju — ili da samo kažem, pripomoć podnašaju?
Istina, da bezobzirno na današnje dohodke n. pr. Thurn-Taxova, Pran


dauova, nješto državna i imovno-obćinske uprave na ogoje troše, al privatni


ili manji posjednik težko se na to odlučuje, a to s toga, jer nevidi niti u raz


dobju od 20—50 god., da će se ovi troškovi izplatiti. Tko može — i tko buduću vried


nost naših šuma za 100 godina uvažuje, sjegurno se za naveđenimi povadja.


Da se pako u tolikoj primitivnosti joŠ i danas krećemo, tomu pridonaša


u budjacih najvećma neuvažavanje nuzgrednih dohodaka, koji nam, jer u ne


sretnom merkantilnom položaju sa bez vriednim glavnim užitkom ipak glavni


dohodak pružaju, a za koliko se dohodak ovaj povisiti može, vidimo iz nave


denog, gdje nam je slobodno sađanje ciene 4 puta pomnožiti.


Tko bi to odmah izvesti htio, izazvao bi bunu, al da bi narod postepeno


i višju cienu prihvatio, o tom barem ja nedvojim; nu razumije se, da bi di


zanje cienah svestrano i sporazumno sKediti moralo.


Država i njeka vlastela uveli su dražbenim putem iznajmiti pašu i ži


renje, pa nepolučuju znatno većih đokođaka a to s toga, što dovoljnih konku


renta neima — nu da je djakovačka uprava dvostrakom pristojbom ove go


dine već uspjela, i tako, da će svaka druga, nedvojbeno je, što bo je narod


na to upućen.


Ima ih mnogo, koji će ovakov nazor od srca, bojeć se za narod, odsuditi


al bez temelja, čujmo:


Tko se bavi cienom o marvi, dozvolit će mi, đa danomice skače, a nek
nitko nemisli, da je to s toga, što su željeznice i do nas dohvatile ili što da
narod bolje pazariti umije — sve to ne, već jedino iz razloga, što se šume
dnevno više i više u branjevine stavljaju a i ciene paši i žiru dižu. Narod je
ŠUMARSKI LIST 3/1885 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 111 —


prisiljeB iislied toga, da skuplje prodaje i neće biti rta gubitku, ako šumsk
posjednici na četverostruko ovim uuz užitkom ciene povise — ta jesti će Bečanin
itd. za toliko skuplje meso i čuvati bolje svoje poplate. Bude li se pako
tim putem svestrano okrenulo, dobiti će šume u budjacib svoju vriednost, a i
posjednik šuma sklonit će se tada postepeno racionalnije šumariti, pa ćešumar tada oživjeti u svom racionalnom radu — što opet sve u dobrobit hrvatskoga
naroda ide.


Naglasio sam pako uzajamni postupak, jer ako i jest kod djakovštine polučena
dvostruka ciena, to nestoji, da je u korist naroda ili vlastele, što se
ovo može osujetiti i dvostrukom štetom — ovakov dakle postupak naprečac
moramo odsuditi.


Do sada neimadu postojeće ciene paše i žirenja temeljite osnove, a što
je najgorje, nikakvog uzajamnog sklada, eto primjei´a:


U djakovačkoj i požežkoj podžupaniji malo ne isti su odnošaji, pa ipak
postoje kod uprave vlastelinstva djakovačkog dvostruke ciene onih kod uprave
vlastelinstva kutjevačkog.


Kod uprave vtastelinstva kutjevačkog ciene su pašarini od šiškarenja do
Josipova po komadu (I.) — a za žiljere u obć. šumab podžupanije požežke (II.)


I od kopitara == 50 novč. II = 2-00 for,


od rogate marve = 60 „ = 2´50 „


od ovce = 20 „ = 0-20 „


od koze = 50 „ = i-50 „


od svinje = 20 „ . =^ 0 40 „


dakle podpuno nerazmjerje.


Kod upravah imovnih obćinah te urbarialnih, udaraju se cienici po milosti
božjojj a kada se narod radi izazvanih buna umiriti hoće, onda žure gospoda,
da sve gratis na teret naroda tobož kao dar ove nuzužitke odredjuju


— uslied takova negospodarstvena postupka kod obćinskih šumah naravno
je, da se red niti kod državnih i vlastelinskih šumah postići nemože.
Gdjegdje ravnaju se ciene polag potrebnih svotah za podmirbu šumar,
upravnih troškova, gdjegdje se odstupa za stanoviti broj robote itd,
Uslied ovakovih nepravilnih ciena naravno je, da se i marvogojstvo u
domovini pogledom na toli razne ciene i raznim troškom uzdržaje, a ciena istoj,
kako već navedoh, samo se sporo i sporo diže, patudjin prodanu marvu i danas
još vrlo jeftino jede, a naše ratarstvo baš toga radi napred nemože. Moja bo
je tvrdnja, da kada bi Amerikanac svom bivolu, a mi Južnjaci Europe, našoj
marvi cienu podigli, dalje centralna, zapadna i sjeverna Europa tolike dohodke
od ratarenja imala nebi i da bi se kod nas daleko brže tvorničarsko proizvadjanje
žeste, šećera, platna itd. razvijale u korist našu.


Mi uslied ovih nepravilnih ciena ne samo da nepostižemo, što bi postići
morali, nego i ubijamo njeke predjele, upućene na marvogojstvo, što onaj,
tko jeftino pašari ili žiri i jeftino na propast onoga prodaje, koji to za toliko
skuplje uživa.
ŠUMARSKI LIST 3/1885 str. 12     <-- 12 -->        PDF

^ 112 — ^
Siuno slogom se napreduje, pa s toga treba da i šumarstvo uzajamno u tom
radi, da ua korist šuBioposjeđBika, pa i naroda što više cieue ovim nuzužitkom
podigne- U predmetu cienikah brzo bi se uzajamnost i bolji red postigao;
nu valjalo bi zato osnovu izraditi, a to bi zadaća naše vlade biti imala. Kao i
zadaća, da se cienici za svaku okolicu shodno uzpostavljeni svestrano uvedu, a
ti bi morali od razdoblja do razdoblja, da se postepeno dižu do one visine,
kako to svietsko tržište najskuplje podnaša - jeftinije no je danas, nebi bilo,
no bi, kako jur spomenuh, i na 4-struko gdjegdje povisiti se moglo, a na veći
dohodak sjegurno je državu, vlastelu i narod lasno nagovarati.


Znade se, kolika je produktivnost paši u šumah iistacah i iglenjačah, bile ove
mlade ili stare, sklopa 0*1—l´O, od ove ili one dobe u ravnici ili planinah,
na južnih ili sjevernih obroncih ili na takozvanih pašnjacih I. ili ma kojeg
inog reda, na uzorih itd. itd. — pa što bi i to milijune stojati morali, da se
kljuS postavi, polag kojeg bi se pašarina i žirovina ocienit imala, kao što to
katastralni operati uredjenja poreza stoje — ta valjda nebi, držim, da bi
si ovom jeftinijom zadaćom, financijalno ministarstvo, daleko veću popularnost
steklo, no je pomenuti operat, pa zato ako se nesvidja ova preporuka našoj
vrhovnoj upravi zgodna, spomenuh ju ma i visokom hrvatsko - ugarskom
financijalnom ministarstvu; nebi li se možda ovo latilo toga onom istom energijom,
kao što se trsi oko uredjenja zemljarine.


Jer je pako u svakoj pričici mnogo istine, s toga će i uprava vlastelinstva
kutjevačkog nastojati, da ovog proljeća pašu podigne od komada i to kopitara
na 1*5 for., rog. marve na 2 for., ovcu na 0*50 for., svinju na 0*40 for., a
jer plodomjerom šišku i žir ocienjuje, to će se i effektivne vriednosti držati,
da se poluči spram cieni raža u razmjerju od 0*40—0´44.


Gornjim svršio sam svoju o paši i žirenju, a sada prelazim na sušanj.


Uporabu lišća ili iglica u gospodarstvu, poznavaju samo brdjani, koji se
više manje i marvogojstvom bave.


Znamo, da se ovi šumski odpađci ili za krmu ili nastilj rabe, što posliednje
i sušanj zovemo.


Ovaj nuzgredni užitak vrlo je kod nas neznatan. U Slavoniji ga skoro
niti neima, a to s toga, što se marva tek 1—2 mjeseca u godini u stajah drži,
najčešće bez nastilja, a jadna kadkada u takovom Idatu, da ju čovjek u prvi
mah tek po glavi razpozna ~ užasna indolencija. — Upotrebljuju pako sušanj
najvećma brdjani u hrvatskoj Švici, koji su u.pućeni 6-8 mjesecah u zimsko
doba u štalah marvu pridržati i na slami oskudjevaju, a gdje dovoljne krme
neima, onamo se skuplja lišće javora, briesta itd.


Šumari obično napadaju nuz uživanje ovo iz poznatog uzroka— što se ovim
šuraište oslabljuje, pa mjestimice i punim pravom, što nas procvjenbena izkustva
poueavnju, da šuma imade, koje toga radi 40~70´7o manji dohodak
glavnog užitka pružaju.
ŠUMARSKI LIST 3/1885 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 113 —


Gdje je primitivno ratarstvo, OBamo ratar za sušanj ili takovu krmu malo
haje, a čim više umuje, tim se ovih ^´iše dosjeća.
Već oko god. 1850. vodila se u sjevero-zapadrioj Austriji i Njemačkoj
velika prepirka izmedju šumara i ratara o tom nuzuživanju.


Šumarstvo onamo ipak nadvlada i stegnuše ž;akonom ovo znatno, a nije
niti čudo, što glavni dohodci spram ovim nu2;užitkom tek kao 10:1 stajaše, a
zbog potonjeg uživanja glavni dohodci mjestimice kako spomenuto manji bivahu.


Nu gdje vriednost đohodka obratno kao 1:10 stoji, kao što žalibože kod
rtas takovih bukvika ima, oBamo bi uzaludan trud šumaru bio, zato se boriti
bilo bi i nepametno.


Narav je sve točno ograničila, al u to uplivaju gospodarstveni odnošaji u
svakom predjelu razno, a sretan onaj, tko se u granicah ovih kreće i odnošaje
uvažiti umije. Žalibože imade strukovnjaka, koji sve ono za sveto pismo
drže, što je koji njemački apostol za šumare u Njemačkoj, pisao, pa na tom
konju i kroz našu šumu jezde, al to nije tako; hrvatsko šumarstvo ili ratarstvo
hoće, da se hrvatski uđesiti razumije, a tko protivno radi, radio je na propast
domovine naše,


Znanstveni kažu: „Lehrsatz" ostaje tako rekuć matematično uzpostavljen,
nu poredak ovih tek nam sliku jasnu pruža, a da imademo kod nas i dan danas
preobilno kojekakvih apostola, koji uz Lehi´satze samo Gegenlehrs^tze u
šumah spomenikom njihove vlade ostaviše i ostavljaju — tko to dvoji?


Mi nismo takovi apostoli, pa se nećemo, gdje biti nemora, niti toga „Lehrisatza"
držati: „Laubnutzung ist in den Waldungen verponnt", jer ja tomu dodajem,
da Hrvatska u uajskupocienijih šumah, dakle recimo, gdje se najracionalnije
šumari ih šumariti može — mnogo i mnogo šušnja u inu svrhu obratiti
može, prije poboljšanjem quantitativnog i qualitativnog prirasta, nego pogoršavanjem;
a imade´opet šuma, koje ako i 707o manji glavni prirast imadu,
ipak nuz uživanje nalažu, što se ovim dakle n. pr. nastiljom izvan šume koristi,
kažimo u ratarstvu, a mi pozvani kao šumari da budemo i narodni ekonomi,
moramo šumarstvom našim onamo priteći, gdje nam se domovini veća
korist pruža.


Mogu li kao šumar proračunati, da mi n. pr. bukova šuma glavnim prirastom
još 50 god. do unovčenja doći nemože, pa zar da ću tada stelju u šumi
spremeti, koju unovčit mogu samo, da mi još više bez vriednog truleža prirašćuje
~ valjda ne! U nizinah Drave i Save nahadjamo, da već u 50. godini
one sastojine u trulež prelaziti počmu, koje premnogo napiovljenog šušnja
i preobilno crnice imadu — ta što vriedi danas Migalovce, šuma uz Savu,
mlada, divno razvijena, eminentan prirast, al trula i trubi, a za koliko bi vrieđnija
bila sastojina Jošava, da je u srcu onako zdrava kao n. pr. od iste starosti
šuma Banovdol u brodsko-imovnih šumah itd.


Primjesa crnice ograničena je, te do njeke mjere koristna a preko toga


štetonosna; zato i suvišna naslaga lišća po dolovih i jarugah produkciji glavnog


užitka štetonosna; stoga i nahadjamo na takovom šumištu uajvećma ili šupljih
ŠUMARSKI LIST 3/1885 str. 14     <-- 14 -->        PDF

^ 114


ili trulih stabala. ŠuBisko tlo podnosi u pravilu toliko primjese lišća 1 drugih
odpadaka šumskih, koliko dotično drveće u podpunom sklopu odbacuje, tako nalazimo
u pravilnom razvijanju u svakoj šumi, gdje tomu crnica nepriplavlja ili
odplavlja a narav sama udesila je princip, da stabalje, čim je starije i više
Jisća i odpadaka producira, jer i više crnice podnosi a tako i obratno.


Kada to stoji, onda i nepojmivo zašto, da se sgrtanje lišća u svakoj šumi
zabranjuje.
Gore.iztaknuto razvagivanje dalo bi se bezdvojbeno i lucbom dokazati, nu
ktomu nam vrieme manjka, te bi ovu zanimivu zadaću teoretikerom preporučio!


Ja uslied ovog uvoda nisam obožavatelj zasade: „Jede
Laubnutzung ist Kaabnutzung", te preporučam svagda, da se
sušanj samo koristonosno svagdje sgrtati može, gdje je šumište
poplavam izvrženo i gdje se gomila od nadstojećih sastojinalist
i odpadak, kako je to obično u šumskih dolinah i
kotlinah slučaj.


Ratarsko tlo lišava se žetvom do žilja sveukupne skoro bilinske produkcije,
pa s toga i umjetan povratak — gjubrenjem, a gdje to dovoljno nije, pogoršava
se tlo godimice. Čim je ovo rahlije, tim se kojekakvi odpadci na njem
boije sustavljaju, a čim gušće i strmije, tim se bolje izpiru i izbrisuju vjetrovi,
pa zato posliednja i mnogo djubra konsumiraju, a kuda bi ekonomija, da mi-
Ijarde centih crnice iz šumah splavom neprima?


Slavonske šume, te ekonomija i šume duž Save, Drave i Podunavja itd.
imadu jedino tim miljardom centah crnice dopljavljene iz planinskih šuma
svoju bujnu proizvodnost zahvaliti, a zato sam za vrieme podizanja nasipa
duž Save govorio i pišem danas, da donle, dok nasipi ovi izliev Save suzdržavali
budu, niti drvnog niti ekonoranog prirasta u ovoj mjeri Slavonija doživjet
neće u kojoj je to bivalo — što više, označio sam ovu gradnju razsipnom
i štetonosnom, a to se i dokazat može.


Sada nam je šumarom poznato, gdje je sgrtanje šušnja s obzirom na
uzdržanje dobrote tla dozvoljeno, a poznato nam je dalje i to, da se ekonomija
u postojanosti svojoj bez crnice uzdržala nebi — pomanjkao bi joj bio od davna
guano, a znamo konačno, da se uslied svoje sastavine sušanj vrlo dobro ekonomiji
i prodat može, pa gdje to još uvedeno nije — zašto da neuvedemo?


Uprava kutjevačkog vlastelinstva biti će prva, koja se odluči u domovini
gornji zadatak riešiti, pa mi budi dozvoljeno i o tom koju reći:


Crnica je proizvod, preostavši posije truleža vegetabilijah, u koje se još
ubraja i trulež tielesina životinjskih te njezinih odpadaka. Ona je podpuno
gjubre, što sadržaje sve mineralne čestice, koje biljka sadržaje, iz kojih je postala,
a isto tako i kiselina, koje vežu (N H3), koji postaše gnjiležom. Crnica
kao gjubre, eminentan je condensator za vodenu paru, te ima veliku napojnu
snagu vode, s toga pomnaža dobro vlagu i nju suzdržaje. Žilavu zemlju rahli i
čini pristupnu, a pjeskulje veže nadopunjujuć finu zemlju, a crnične kiseline
stvaraju čudesa n, pr. na kamenitom šumištu te inače neplodnom tlu; zato i
ŠUMARSKI LIST 3/1885 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 115 —


jest moj profesor agrikultiirne lucbe Dr. ´W. Kioop ovo gjubre kao najbolje
označio, a tek na treće mjesto stavio gjubre iž staja.


Svako tlo, bilo ovo vapnjenača, lapornjaca ili ma kako se zvalo, sadržaje
Na 0, MgO, Ca 0, Si O^j željeznih kiša itd., skoro vazda obilno i preobilno;
nu KO, PO5 i NH3 obično manjka i ovo se uživanjem tla izcrpljuje, pa umjetno
kod ratarstva kadkađa i velikimi troškovi nadomješta, a te upravo tvari donosi
poplava obično iz šumah na milijune centa, koje i prouzroče po ravninah silno
bogatstvo, a presretna bi se ona zemlja zvala, koja bi gjubrom posjedovala,
koje rieke u more snašaju


Stoji li sve ovo, onda i pojmivo, zašto se pomenuta uprava na spremanje
viška humskog lišća odluči.


Eatarske zemlje u kutjevačkom vlastelinstva većim su dielom tako zvana
grabovača, te jer u otvorenoj dolini požežke podžupanije i nješto od ravnica
uzdignute i kišom i vjetrom znatno oslabljuju, a s toga i velikili primjesa
gjubrom iziskuju — bez česa se mjenbenim sustavom niti težati trajno nemogu.
Leže pako izpođ južnih obronka bukovom i hrastovom šumom obraštenih,
kroz koje mnogo potočića spram Lonji i Orljavi brza. Ovi potočići
su osobito prikladni za jeftin, tako rekuć bezplatni privoz šušnja i šumskih
odpadaka iz šume do ratarske zemlje.


U jesensko i osobito proljetno doba. nagomila se tvorivo ovo u dolinah i
kotlinah do koljena, što nam je šumarom dobro poznato. Množina toga iztrune
bezkoristno na mjestih, gdje već od stotina gođinah i onako preobilno crnice
imade, a najvećim ipak dielom odplavi bujicom u označenom razdoblju — tko
dakle od toga korist crpi ? Vlastela ova dakako ne, jer joj ratarstvo u nizah nije.


Svemu tomu doskočiti, odluči se uprava vlastelinstva, šušanj doplavljen
potoci, sa mriežami na prikladnih mjestih hvatati, te odavde kao nastilj i gjubre
ekonomiji privažati.


Za sada odabrana su dva potočića^ zvana: Rjeka kod Kutjeva i Draga-
Ijevac kod Begteža.


List probije se kroz svakovrstne zaprieke ipak, te nebi potočići toga
radi nikakvih regulacija potriebovali, nu hvatanje bi ograničeno bilo samo na
najkasnije dane, što su potočići neznatni, a to poskupljuje podhvat; zato su na
vrelih podignuti jazovi, spremajuć vode po 50m^


Uz skočnik, koji popriečno obstoji 17—20^/o, biti će moguće u kišno
doba i gorivna drva ploviti, a šušanj u svako doba.


Razredjivanje u glavne odsjeke omedjašuje se u planinah putem duž
kose ih prolomom i dobnom, a riedko se kada zgodno ravna prosjeka smjestiti
može. Uzev u obzir kod ovovlastelinskih šuma spiavljanje, to su medjašnice
kroz doline najprobitačnije; 1) naravne, nepromienljive i za orientiranje
najspretnije.


2) najjeftinije, jer ako se jednom na 6^ širine pročiste, to im najmanje
popravaka treba, a najkoristnije; 8) što se na ovakovih prosjekah duž potoka
najspretnije šušanj sgrta, predradnja za splav šušnja a gdje voda jača i za
ŠUMARSKI LIST 3/1885 str. 16     <-- 16 -->        PDF

^116 —


splav drva obavija i što je glavno u jedan mab raedju — požaru ili štetonosniin
gusjenicani zatvara.


Šumski požari najljuće bukte po dolinaii, sto se ovdje najviše lišća i letećeg
drva nagomila, a dolinom se obično pri tom i najveći vjetrovi stvaraju
pa odavle tada i najbržje požar razprostire.


Kroz zimsko i proljetno sušno razdoblje prizemni požari najopasniji su,
a u listacab požežke, djakovacke i virovitičke podžupanije i najobsježniji pa
reć bi m dnevnom redu. Na hiljade jutara izgorilo je proljetos duž Dila u
bukvicih kod djakovačkog i pleternićkog vlastelinstva a nemanje pred mjesec
dana u šumah vlastelinstva vetovačkog i ovahovačkog, koji se od kutjevackog
sumista tek na 100^ razstavijaše — nu uprava ova neimaše od tog požara
stralia, što joj iz vrh kosa napunjeni ja2;ovi vodom već na dispoziciju stojaše ~
jednim okretom i za njekoliko časovah razstavljen je požar u ovoj ili onoj dolini.


To su izim predrazloženog bili takodjer razlozi, zašto se kroz doline glavni
odsjeci razmedjašuju, jazovi podižu i lišće sgrta.
Žao mi je jedino, što ovaj podhvat danas još sa proračunom i nacrtom
obližiti nemogu — nu spram proljeća odazvat ću se i tomu.


Za ravnanje pako najavit ću, da voz šušnja u težini na 10 centah sgrnjen
i splavljen u daljini na 500"^ skuplje od 5—10 novćićah stojati neće, a gdje
se 10 centih gjubra iz stajah u tom razmierju kupiti može? Onamo gdje mlinovi
splavijanje ne prieće, nesmije i voz niti 3—5 novčića stojati, jer bujica
sama list u doline snaša, te ga samo. u potočište rinuti treba, a ploveći sušanj
bez posluge, skupiv se pred mriežom, lasno ga 1 težak pomoćju vode dnevno
i 20 vozova u sgodne jame izvuče.


Za šumski predjel od 2000 jutara i našem primjeru za jazove i mrieže
od J-Iottera et Schrautza^ iz Beča, tek će se na 300 for. investirati, što tada
na vieke ostaje.


Keka se uvaži, da reserviranom vodom samo jedan požar u 10 godinah
od 1000 jutara očuvamo — izpiatio se je uloženi trud, neka se na ribogojstvo,
dakle pastrvu osvrnemo^ izplaćuje. se trošak za jazove, a sgrtanjem odbijamo
^nijiloću na dotičnih šumištih i udaramo viekovito omedjašenje glavnih odsjeka
ter ujedno podižemo ratarstvo i povisujerao vriednost šuma.


Naglasio sam već jednom, da bogatom proizvadjanju ratari, ako ne sve, a
to najviše šumam zahvaliti imadu, i to poglavito prašumam, te uzmimo slučaj,
da samo 50 godina svih šuma na svietu nestane, navjestio bi tada ratarstvu
prosjačtvo — žurmo se dakle svi, da ovisnost ovu ratarom dokažemo, zatvoriv
im bar dielomice bezplatan priplov crnice! . ´