DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1886 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 40 —


Prigodom na dn e 14. prosinca , kod kr. podžupanije osiečke, obdržavane dražbene
prodaje od 441 hrasta iz šume urb, imovne obćine „Dopgin", procienjenib na
4935 for. 50 nvč.j postignut bi sliedeei uspjeh:


Stigle su ukupno tri ponude, i to ponuda Petra Zimmera iz Osieka na 5100 fr
ponuda Eafaela Engelmaua iz Osieka na 5320 for. i ponuda dostalca S tj epan a
Gregera iz Osieka na 5717 for.


Što se ti5e prodaje, obdržavane na dn e 15. prosinca , kod šumsko-gospodarskoe
ureda imovne obćine u Otočcu, postignut bi sliedc<5i uspjeh:


U svemu stiglo je šest ponuda, i to ponuda Vidmara i Rogića iz Sv. Juria
kraj Senja, koji nuđjahu za srez „Crno jezero" po km. jelovine 2 fr. 70 n6. (do5im
je uzklična ciena bila ustanovljena sa 3 fr. 20 n$.), za srez „Kuštarevska kosa" po
km. bukovine po 2 fr. 25 nč. (uzkli(5na ciena bijaše 2 fr. 80 nč.), za srez .BruŠljan"
km. bukovine po 2 for. 85 n^., prostorni metar bukovine pako po 82 nvč. (uzklična
ciena bijaše 2 for. 80 nvč. i 60 nv5.), za srez „Jelovac i Apatin" po km. jelovine
2 for, 60 nvč, (uz uzkliSnu cienu 3 for. 20 nv6.), za srez „Begovača" po km. jelovine
2 fr. 51 nč. (uz uzkličnu cienu od 2 for. 90 nvč.), za srez „Kališca" vrh jelovine
po 2 fr. 51 nč., bukovine po 2 for. 10 nČ. (uz uzkličnu cienu 2 for. 90 nč.
i 2 for. 50 nvč.).


DoČim za ogromne šume šumarija „Sinaeke i Korenicke" nije nijedna ponuda
stigla, nu uzprkos toga nadati se je, da etat prodati maloprodajom (po 20 stabala) na Krajišnike, dočim u šumariji koreničkoj
neima tomu izgleda, dok se god neizgradi željeznica za gornju Krajinu, ili ona unskom
dolinom u Bosnu.


Nova željeznica. G. D. W. Klein, trgovac u Osieku i hrvatska komercijalna
banka u Zagrebu, dobiše na temelju zakonskog Članka XXXI. od g. 1880, pravo, da
od vinkovačke postaje kr. ug, drž. željeznicah izlazeču, kroz ob(5ine Otok i Vrbanje
do obale Save, nalazeće se preko puta trgovišta bosanskog područja Nova Brčka, vodeću
parovoznu željeznicu sagrade i u prometu uzdrže.


Naredbe i okružnice.


Shodna naredba. Gradsko poglavarstvo u Zagrebu izdalo je na đne 21. listo


pada 1885. sliede<5i oglas: Da se uzčuvaju mlađi nasadi crnogorice u okolici grada


Zagreba i da se zaprieče kradje, što no se o božično vrieme haranjem jelovih, smre


kovih i borovih stablica zgadjaju, odredjuje se, da se ovakovi stabliči i njihove grane


mogu u područje grada Zagreba donašati ili uvažati samo uz potvrduicu dotičnoga


občinskoga poglavarstva ili vlastelinstva, da su takovi stablici ili grane nabavljene do


zvoljenim načinom.


Prekršitelji ove naredbe kaznit če se bez uštrba postupka kazneno-sudbeuoga, ako


mu mjesta bude, zatvorom do 10 dana ili globom od 50 for. austr. vried.


Istu naredbu dala je i kr. podžup. zagrebačka u obližnjih obćinah grada Zagreba


oglasiti.


INaredba o osposobljenju šumarskoga osoblja. Mi smo jur lanjske godine


u o. ]. na str. 327 — 329., članku ,jJedna o t. z. šumarskih vještacih u poslovih par


benih"^ iztaknuli naše nazore u pogledu osposobljenja Šumarskoga osoblja, sada pako


čitamo, da je c, kr. zemaljska vlada za Korušku, u smislu ustanovah § 22. z. Č, od


3. prosinca 1885. z, v. 1. br. 250. izdala sliedeču naredbu:
„PočamŠi od 1, siečnja 1886. dužni su svi oni vlastniei šuma, kojih šumski
posjed 1500 ha, ili više obsiže^ namjestiti u svrhe šumarskoga gospodarenja osposobljene
šumske upravitelje.


Osposobljenim vještakom imadu se smatrati sam o oni šumarski upravitelji, koji
se mogu izkazati svjedočbom, da su položili ili u smislu ministerijalne, naredbe od 16.