DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1887 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Presslerov „Messknecht" kod uporabe kao sunčani kvadrant
za izračunanje dobe dana.


Za valjanost stanovitoga predmeta govore osobito dvie točke, naime: obća
zanimivost širega kruga čitaoca za stvar samu i mogućnost istu bez znatnih
zahtjeva shvatljivo predočiti.


to sigurno je znanje dobe dana u svakdanjoj praksi, jer je ona ne
samo nuždna, već i važna, osobito za one, koji imaju nadnice radnft sila kod
raznovrstnih radnja. odmjerivati. Takove pako zadaće pokazuju se u velike kosi
šumskih radnja, koli u gospodarstvenom užem smislu, toli kod proćiene i izmjere
šuma. , "/^^^m
: Svaki šumar, koji se je mnogo bavio.i bavi se baš radnjami u šumi,
osjetiti će neugodno, kada zaboravi slučajno navinuti svoj žepni sat, a isti,
osveti v se nad gospodarevom nemarnošču — postane; u obližnjih kucah pako
raztr^šenoga brdskoga sela ili. ne ima sata, ili i ako se i nalazi, ne ide, ili
pokazuje sasvim krivu dobu dana 1 ^


U takovih neugodnih rnomentih doći će nam u pomoć „Pp´ssierov
Messknecht" za 5 časova ako samo možemo uhvatiti nekoliko sunčanih trakova.


Šumari, takodjer mnogo, putujn u svojem uredovnom području okolo, nekoji
mogu kod putovanja služiti se vožnjom na parobrodu ili na željeznici. Kako je
to onda neugodno, kada. zakasnimo vlak ili pnrobrod, kada naše sjedište baš
nije u takovih postajah — svaki poznava!


| sjPresslerov Messknecht" za | časova daje nam priliku izračunati si pravu
dobu dana, a pogledam na krajobraz lahko možemo onda i izračunati dobu, po
kojoj se ravna parobrodarska ili željeznička postaja, od.njezine glavne postaje/


Ima nadalje mnogo šumara eksponiranih na selih, gdje ne ima brzojavne
postaje, gdje bi svaki čas mogli svoj sat polag tamošnjega sravnaii, a ako li i
ima, nemožemo svaki put samo pitati, da tim nedosađjujemo činovniku brzojavne
postaje- Možebiti da ni na zvoniku neima ure, da sasnamo. koja je baš doba
dana? Dapače ima i gradova na pr. Petrinja, gdje ima tri zvonika a na svakom
ura, AF badava, kad svaka ura drugu dobu daua pokazuje, a sve tri se razlikuju
medjusobno skoi´o za jedan sat! — Ta nekoristi mnogo se ravnati
po uri u mjesta. pRmi


Tko posjeduje „Presslerov Messknecht´1 netreba se obazirati na takove
ure. Nekoliko sunčanih trakova valja samo uhvatiti ter za pet časova znamo
na jedan čas točno koliko je ura!


Mislimo, da bi bilo suvišno na ovom mjestu „Presslerov Messknecht" obširno
opisivati, jer tko ttebi taj mjernički stroj već sada poznavao? Upitni stroj
bo kao i izumitelj istoga medju inteligentnim! šumari poznati su zadosta. Za
one, koji ipak možebiti nisu taj stroj još vidjeli, | kratkom to: „Presslerov