DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1887 str. 40     <-- 40 -->        PDF

™ 40 —


Smrtnu počinitelja kažnjiva djela prestaje iztraga i kazan, te u takovom služaju
nije pozvan ni kazneni s»id ni politička oblast, da sudi o naknadi štete, oštedenik može
odštetu samo kod redovitoga suda tražiti.


Politi6ka oblast nadležna je izreći osudu glede naknade saraske štete samo onda,
ako podjedno i političku kaznenu osudu u smislu §, 68. šumskog zakona izreče, pa
radi toga ima se naknada gumske štete od počiniteljevih nasliednika tražiti kod redovitoga
suda.


Predležet^a odredba izdaje se znanja i budueeg ravnanja radi na sve kr. županijske
oblasti, gradska poglavarstva i na sve zamjenike vladinih povjerenika područnih
imovnih obćina, a podjedno obaviešteno je o tom i kr. šumsko ravnateljstvo u Zagrebu,
kr. nadšumarski ured u Vinkovcih i kr. šumarski ured u Otočcu.


Župnici smiju u ime luktia dobivena ogrievna drva prodati. Visoka
kr. zemaljska vlada odjel za unutarnje poslove obnašla je s razloga, što je stiglo više
molba od strane župnika, da jim se dozvoli, da prišteđnje ogrievnih drva, koja
dobivaju u ime Inkjiar^kog prihoda od svojih područnih žiipljana, u svoju korist prodati
smiju, odrediti okvu?inicom od 11. prosinca ] 885. broj 48444, sliedeće:


Obzirom na to, sto pomenuti župnici neprimaju drva poput pravoužitnika u
smislu §. 0. slovo d naputka a) od godine 1881. za uređjenje zajedničkoga uživanja
Šuma izlučenih za pravonžitnike bivše Krajine iz šuma imovne občine neposredno, već
ista dobivaju kao luknarsku pristojbu t. j . plaču kao i ostalo lukno u hrani, kojom
po vlastitom uviđjeuju raspolagati mogu, nadalje promotrlv, da upitni župnici nespađaju
u kategoriu pravoužitnika imovne občine, ter za iste uporabi §, 22, rečenog naputka
mjesta neima, vlastni su oni župnici, koji ogrievno drvo posredno i to od svojih župljana
u ime bira dobivaju, ista po svojoj volji upotriebiti, prodati ili zamjeniti, nu
tom stegom, da je svaki takav župnik, koji želi upitna drva ili prodati ili zamjeniti,
dužan u tu svrhu prijaviti se kod dotične imovinske šumarije, koja ima ta drva na
licu mjesta izviditi i popisati, da za ista prema opredjeljenoj namjeri izdaje po propisu
sastavljenu izvoznicu.


Razumije se samo po sebi, da za one župnike^ koji ogrievna drva neposredno
iz šuma imovne občine bezplatno ili uz uplata snižene pristojbe dobivaju i nadalje
valjaju ustanove |, 22. viŠe pomenutoga naputka.


Odšteta 3a službena putovanja činovnika imovnih obćioa. Visoka kralj,
zemalj. vlada odjel zo. unutarnje poslove obnašla je naredbom od 18. veljače 1886.,
broj unutarnji 4370 u pogledu odštete za putovanje, koja se preduzimlju, kada se
činovnici imovnih občina bivše vojne Krajine, koji uživaju putni paušal u službovanju
zamjene, odrediti, da se u takovih slučajevih treba strogo držati pravila, koja su
izdana po kr. ugar. iinancialnom ministarstvu, koja valjaju za državne šumske činovnike,
službnjuče u bivšoj vojnoj Krajini, kojimi su šumarski činovnici gorepomenutih
imovnih obćina glede pristojba glasom članka 20. zakona od 15. lipnja 1873. uzporedjeni.


Izvadak h šumskoga substicionalnoga normala glasi: točk a 8. Za slučaj, ako
jedan činovnik, koji uživa paušal za uzdržavanje konja odnosno putni paušal, preko
3 mjeseca dopisst dobije odnosno oboli, to on ostaje u užitku rečenih paugalija od
dana kada je svoj dopust nastupio još na 3 mjeseca, nu dužan jest, da svojemu zamjeniku
kroz ta 3 mjeseca nastavše emmisionalne troškove nadoknadi, dočim mu se
iza izrainuća toga vremena, dok svoju službu opet neprimi, isplata njegovih paušalija
obustaviti i dotičnom nasljedniku izplatiti imaju. cj-^


Stega za gradnje pila. Visoka kr. zemaljska vlada, uvidiv, da je u području
bivšeg kot. ureda ogulinskoga i otočkoga gradnja pila za rezanje šumskih proizvoda
toli mah preotela, da na prodaju dolazeća drvna gromada nedosiSe, da tim pilaru kroz
cjelu godinu dovoljnog materiala za rad pruža, pa se u pomanjkanju istoga većim
djoNnu kradjom iz šuma imovne občine pribavi potrebito drvo, obnašhi ie odrediti, da