DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1888 str. 10     <-- 10 -->        PDF

10


Upliv svjetla na rast drveća.


Svjetlo nije drugo, nego objektivni razlog, s kojega vidimo usljeđ naravnih
svojstva zdravog oka ugledane predmete. U pogledu svjetla razlikujemo svjetleća
se i tamna tjelesa. Prva su izvorom svjetla sama po sebi kao na
pr. sunce i oganj; potonja se pako opažaju razsvjetljena tim, što primaju svjetlo
od prvih i što ga djelomice odbijaju. Od ovih potonjih razlikujemo prozirna i
neprozirna tjelesa; prva propuštaju primljeno svjetlo, đočim druga ne.


Svjetlo se osobitom hitrinom razprostranjuje, te provaljuje jednim časkom
put od 312.000 kilomet. tako, da ono put od sunca do zemlje za S´/* časa, a
od mjeseca do zemlje za nješto više od jednog časka provali.


Mimoilazeć postojeće teorije o svjetlu osobito oue dvie glede emanatie
= emissie i drugu glede vibrati = undulatie, od kojih je prvoj začetnik Newton
(1678.) i u 19. stoljeću nasljednik Lapla^^e, Biot i BrewRter, a drugoj, te i sadanjoj
začetnik Hujgheus (1690.) a nasljednik u 18. stolje<5u Euler, Young,
Franenhofer, Fresnel, Ampere, Poisson, Neumann i dr., prosudjivati ću samo
upliv svjetla na vegetaciju i rast drveća, usljed kojeg se u zelenih djelovih bilja
i rašća ugljičnina raztvara, a kisik odlučuje.


Najvažnije vrelo svjetla za zemlju je sunce.


Malo je biljka, koje u tmini vegetiraju, a to su samo nerazvijene, kao
što su gribovi, i zato je upliv svjetla obćenito poznat, da on uvjetuje u bilju i
rašću lučbenu djelatnost i upriličuje upodobu tvari u obće, a napose raztvorbu
i slučenine pojedinih unutarnjih čestica u bilju i rašću.


Na šum. tlu podpunog obrasta osim na njemu nahodećih se porastlina nenalazimo
inog bilja izim mahovine; na tlu pako nepodpunog sklopa, čim više
svjetlo do istog dopirali može, naći ćemo na istom raznog bilja i to zato, što
za svoj razvitak bilje i rašće stanovitu množinu svjetla, potrebuje i jer samo
stanovita množina svjetla razvitak i napredovanje raznog bilja uvjetuje.


U granicah maximuma i minimuma množina svjetla, što ga razno bilje po
svoj razvitak i obstanak bezuštrbiio podnositi može, leži upliv svjetla, koji više
ili manje bujnu vegetaciju istog pospješuje, dosljedno i veći ili manji prirast o
uplivu svjetla zavisi.


Kao što patuljasto bilje stanovitu množinu svjetla za svoje napredovanje
razmjerno potrebuje, tako isto treba i šum. đrvljad svjetla za svoj pođpun razvitak;
buduć znamo, da stanovito bilje uspjeva samo pod sjenom hladovitih
dubrava, drugo opet na otvorenih položinah, u proređjenih i prebornih porasthnah,
gdje osobito na pieskovitoj stojbini buja borovnica, kojoj vriesak rado mah preotiralje;
stabla pako na rubu porastline uvjek su u svom razvijanju naprednija
od ostahh, a to sve dokazuje, da ova naša opažanja zavise od upliva svjetla.


Promatranjem drvljadi, koja u obće naše šume sačinjavaju, ima takovib,
koja svjetlo i takovih, koja sjenu ljube, t. j , drvljad, koja veliku množinu svjetla
podnosi, pače istu za svoje napredovanje, u velikoj mjeri neobhodno potrebuje,
ŠUMARSKI LIST 1/1888 str. 11     <-- 11 -->        PDF

-" 11 =-.


i drvljađ , koja bez uštrba svoga razvitka i života manju množinu svjetla
potrebuje.


K svjetlo Ijubećim vrstim brojimo iraenito hrast, brezu i bor (neosvrčuć
se na pojedine suvrsti njihove i upliv potičući od geographičkoR ira položaja i
visine nad morem); zatim ariS, johu, jasiku i ivu; k onoj drvljadi, koja sjena
ili zasjenu ljubi, ubrajamo: bukvu, omoriku i jelu, zatim grab, lipu, jasen, javor
i briest. Svjetlo ljubi osobito hrast, breza i bor, dočim ga manje treba bukva,
omorika i jela, dočim ariš i grab ljube jedno i drugo.


Promatraniem s jedne strane hrasta, breze i bora, a s druge strane bukve,
omorike i jele kao vrsti drveća, koje sačinjavaju naše šume, to su jim prirodjene
vlastitosti te, da se prve u pogledu svojih naravnih zahtjeva sudaraju i raedju
sobno podupiraju kao i potonje vrsti, docira se medjusobno u pogledu upliva
svjetla razlikuju. Ovo ćemo razjasnili tim, što svjetlo Ijubeće vrsti, imenito
hrast, breza i bor već od svoje mladosti ne samo da izdašniji upliv svjetla
podnose, nego ga pače i zabtjevaju, jer inače u mladosti zahire i u brzo pod
izdašnom zasjenom nginu. Zato takove vrsti uspjevaju na prosto otvorenoj stojbini,
u gorovitom položaju na južnih i zapadnih obroncih, nu sbog pomanjkanjzaštite
mogu laglje podnieti veću promjenu temperature, sušu, žegu, te velik
stupanj vlnge i studen.


Svim ovim zahtjevom odgovara imenito hrast i breza, koji se razprostiru
k sjeveru i iztoku dalje, nego li bukva, a u tako istom odnošaju stoji i bor
prama omoriki i jeli. Hrast, breza i bor podnose visji stupanj izsušenja tla i
ljube rahlije tlo, koje se brže izsušuje; pače breza i bor uspjeva još i na suhoj
pjeskulji.


Ove vrsti vrlo se razgranjuju, te su uplivu svjetla više izvržene, a usljed
toga ponestaje jim dolnjih grana, buduć uginu radi zasjene od bujno razvijajućih
se gornjih grana sbog prikrate uplivanja svjetla. Iz istog razloga jest i
listinac takovog drveća redji, jer mno^i prama unutarnosti krošnje nahodeći se
pupoljci nisu toli uplivu svjetla izloženi i zato se isti razvijaju u kratke i na
skoro izčezavajuće mladice, ili se pače ti pupoljci niti nerazviju.


Čiste hrastove, brezove i borove porastline n starosti često su prozračne,
buduć stabla, koja bijahu od podpunog upliva svjetla zaštićena, nisu se toli
razvijala, kao druga, a tim su bila sve manje uplivu svjetla izvržena, jer ih
ostala stabla nadkriliše i zastiraše. Takova stabla malo po malo uginu. (Razširenje
korenja i žilja u nerazmjeru prema razgranjenju samog stabla ovu
činjenicu povisuje.) Ove vrsti drveća samo u porastlinah s valjanim sklopom
vitko uzrastu (golostubo) i to bilo pojedince, bilo u skupu i to zato, što su jim
vrhovi izravnom uplivu svjetla izvrženi, a tim se sve više u vis razvijaju,
dočim jim niže u zasjeni se nahodeće mladice uginju, dapače niti nerazviju.


Izvrgne li se pako ovakovo golostubo stablo sa svojom naravnom slabom
krošnjom na prostomu stanju, to mu se sva spavajuća oka usljed posvemašnog
upliva svjetla na brzo razviju, te se takovo stablo postranimi izbojci čbunjasto
ŠUMARSKI LIST 1/1888 str. 12     <-- 12 -->        PDF

-^ 12


naraste i u daljnjem uzrastu visine zapinje, buduć upliv svjetla nije ograničen
lih samo na vrh stabla, nego i na svu njeg-ovii površinu,


PromatramT) li pako bukvu, jelu i omoriku uviditi ćemo, da iste i pri vrlo
malenomu uplivu svjetla još vegetiraju, dapače da im preoštro svjetlo budi i
da iste napreduju samo u sklopljenih porastlinah kao i u gorju na sjevernih i
iztočnih obroncih i strminah,, jer ovdje na iste svjetlo slabije upliva, akoprem se
te vrsti, a naročito bukva u velegorju na južnih i zapadnih vrletih, dakle još
uvieku visokih prcdjelih bolje uspjeva, nego li na sjevernih i i?.točnih; nu toma
ćemo razlog naći za stalno u tamo vlađajućoj višjoj srednjoj temperaturi´ i izdašnoj
vlagi.


Zato i biljke tih vi´sti u mladosti potrebuju izdašnije zaštite, jer su više
osjetljive prama znatnim promjenam temperature, imenito proti poznim mrazovom
i suši, a zato se iste samo kržljavo razvijaju na prerahlom tlu, koje je izsušenju
podvrženo, te traže svježije i humusne tlo.


Ovakove vrsti i u otvorenom položaju odrasle manje su. razgranjene, kao
što je to kod jele i omorike, te prem se u takovu položaju ponarasla bukva
takodjer razgrana, ipak to je u puno manjem omjeru prama hrasta. Stabla
dakle ovakovih vrsti i na prostom položaju vitko uzrastu i negube svoje grane
u brzo, jer iste se u zasjeni uzdržavaju. Žuto sasvim otvoreno porasle jele i
omorike, dapače i bukve jesu tja do tla granate t j . sa obilnimi granarai
obraštene. . .


S tog razloga imaju takove vrsti obilnije lišće i ćetinje, jer se i na nutri
krošnje razvijaju mlazovi i izbojci, te i čiste porastline takovih vrsti nepostanu
razgaljene sve dotle, dok svoju životnu snagu i dobu neprekorače, a to biva
kod onih vrsti, koje su potištene u preobilnoj zasjeni, kao što je to kod
omorike i jele, koje se vrsti samo onda oporaviti mogu, ako na nje djeluje
svjetlo usljed pravovremeno uzsljedivše sječe.


Dosljedno sliedi odtucl, da veoma upliva svjetlo na pojedine vrsti drveća,
naročito zavisi uspjeh rasta od mjere i množine svjetla, koju iste za svoj
uspješni razvitak i svoje daljnje napredovanje trebaju. Najpovoljnije biva to
u mješovitih porastlinah, u kojih usljed razboritog izbora uzgojenih vrsti drveća
s gledišta njihovih prirodnih vlastitosti kao i vlastitosti tla, podnebja i položaja
porasle vrsti drveća jedna drugu u svom napredovanju podupire i zato su za
odgoj mješovitih porastlina po svojoj prirodnoj vlastitosti više sposobne one
vrsti drveća, koje zasjenu ljube, ili same ili zadružno s prostimi vrsti, buduć
potonje same za sebe nisu prikladne za od^-oj mješovitih sastojina sa svestranoga
gledišta, jer su takove onog istog svojstva kao i čiste porastline tih vrsti.


Kod odgojivanja mje?^,ovitih sastojina od onih vrsti, koje zahtjevaju zasjenu
i zaštitu, trebamo paziti ponajviše na to, da se odgoje i podrže u porastHni
brzo rastuće vrsti u ustrkanom ili bar u-podredjeuom stanju tako, da sporije
rastuće vrsti nenadkrile i tim povodom u dalnjem razvitku neprieče ili što više,
da iste i neutamane. Kod odgoja pako od obih vrsti, naime od takovih, koje
ljube J zasjenu i svjetlo, imadu se svjetla Ijubeće vrsti kao podredjene.uzgajati,
ŠUMARSKI LIST 1/1888 str. 13     <-- 13 -->        PDF

_ 13


sjenu i svjetlo uzdržavati, buduć ćemo se inače priraakmiti k onim odnošajem,
koje ćemo naći kod ćistih porastlina od onih vr.stih drveća, koja ljube svjetlo,
jer u potonjem slučaju ponarasti će svjetlo Ijnbeće vrsti l)UJBije od onili, koje
zasjenu ljube, ter će u toj borbi ova potonja vrst smalaksati i u svom rastu
zaostati.


Razumjeva se u ostalom samo . po sebi, da se koli klimatični odnošaji,
toli i svojstva stojbine i tla napose u ovakovih gojitbah i sbog buduće ogoje
osobito u obzir uzeti imadu.


U smjesi zasjenu ijubeće i polaliko rastuće bukve uspjevaju i sve druge
vrsti đrvfća, ako je skrbljenoza to, da nebuđu od bukve nadkriijene prozraku
Ijubeće druge vrsti drveća kao: hrast, breza i bor, jer će tad i ove vrsti bujno
uspjevati i dati bezgrauata stabla, osobito onda, ako se nalaze u bukviku samo
kao uštrkane vrsli oriodko ili u pomanjih brpah. Izkusfcvo nas ući, da jasen,
javor, bricst i grab osobito napreduje u bukovih porastlinab. U bukvicih uspješno
napreduje i lipa, breza, jasika i iva; nu i ove potonje vrsti smiju se u porastlini
trpiti samo uširkanc, buduć bi inače te vrsti radi svoga nagloga uzrasta bukvu
nadkrilile i tako ju u dalnjem njezinom razvoju uzkratom potrebite množine
svjetla prioćile ili bi ju pače onako potištenu konačno uništile.


Hrast s bukvom pomjesan takodjer dobro napreduje, te hrast u blažjem
podnebju hitrije raste od bukve, i tim si više prostora za veći upliv svjetla
izvojšti, kojeg mu za razvitak u većoj množini treba. U oštrijem pako podnebju
razvija se hrast sporije od bukve tako, da prikratom svjetla usljed naprt^dnijcg
razvoja bukve sporije raste, pače on zakržljavi i konačno ngine. S toRa u
ovakovih odnošajih valja nastojati, da se umjetnim načinom hrastu za nuždni
mu razvitak put prokrci tim, da hrast bukvu u razvitku preteče i da od potonje
nebude zasjenit.


I četinjače s bukvom dobro napreduju, ali ju brže prerastu i zato se
samo kao bukvi podredjene uzdržavati imadu, jer ne samo, što bi se bukvi
potrebito svjetlo uzkratilo, nego joj tim četin;ače i o glavi rade. (Tomu dokaz
nadjoh naročito u prirodnom naraštaju u šumah vlastelinstva voćiuskoga.)


Ostale zasjenu Ijubeće vrsti listače odnose se u obće prema ostalim vrstim
drveća poput bukve.


Jela i omorika sa listačom u progalah neslaže se, jer prve vrsti sbog svog
naglog rasta nadrastu potonje, osobito ako su podredjene, te jih tako od upliva
za razvitak jim nuždnog svjetla štite, dočim ako se pr^e u porastlini kao podredjene
ili kao poštrkane pridržaii namjeravaju, onda se svrha mješovite porastline
sa svestranog gledišta napušta. Četinjače u obće medjusobno pomješane
tvore ipak dobre porastline.


Jela i omorika- uzajamno gojena dobro i uspiesno vegetira; nu ovdje valja
reći, da se omorika u mladosti naglije razvija i napreduje, a za to može jelu
lahko nadkriliti, ako ista nije u porasthni vladajuća vrst. Omorika i ariš, najpače
u velegorju, su si druži; nu i ovdje valja paziti kod međjusoduog odgoja
tih vrsti na nagli razvoj i napredak ariša u kasnijoj dobk
ŠUMARSKI LIST 1/1888 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— u —


Prozrači skloB bor s omorikom i jelom dobro napreduje, buđuć pako
bor hitrije raste i vrlo se razgraDJuje, zato ga nevalja kao vladajuću vrst u
takovih porastlinah uzgajati, nego samo kao uštrkan, a u tom stanju on liepo
napreduje i uzraste bez uštrba na vladajuću vrst.


Iz navedenoga sliedi, da se izkustvo sa ustanovami znanosti podudara, i
zato se ima kod izbora vrstih drveća u svrhu odgoja nješovitih šuma ponajprije
obzir uzeti na upliv svjetla i na množinu istog, koje za svoj uspješni razvitak
i kriepki obstauak pojedine vrsti trebaju, kao takodjer i na vlastitosti pojedinih
vrsti sa gledišta njihovog napredovanja u rastu, buduć se pogledom na mjestne
odnošaje bukva i hrast, bukva i bor, omorika i bor prilično razlikuju medjusobno,
pa ipak u mješovitoj porastlini uzajamno dobro napreduju. Prem se
jedna vrst po svom sustavu korienja duboko ukorienjuje, druga opet plitko, to
se ipak sve vrsti medjusobno podupiraju u razvoju i rastu, podržavajuć u smjesi
plodnost tla, što svega toga neima u čistih porastlinah, u kojih je sustav korienja
jednak, buduć je i uzgojeno drveće jedno te isto, prem nalazimo i dobro uzgojene
čiste bukvike, hrastike, jelike i smrečake, ali samo ondje, gdje se nastoji,
da takove čiste porastline uzdržimo u gustom sklopu, da se tim od godine na
godinu humus tvcri i plodovitost tla povisi*


Zato nije istina, da pojedini u sklopu s ostalimi vrsti drveća porasli borovi,
breze i hrastovi nebi mogli tako bujno uzrasti, kao gdje drugdje. Nu ako bi
oni u smjesi ipak zaostali u rastu, to je jedini razlog tomu taj, što se u takovih
porastlinah nemogu postrane grane kako treba valjano razviti, što na s§.m napredak
cielog stabla djeluje, jer se ni ono valjano razviti nemože. V. Benak.


Sacherov stroj za sadnju žira.


u prvom i drugom broju Šumarskog lista od god. 1886. bilo je napomenuto,
da je vlastelinski šumar Josip Sacher u Petrijevcih konstruirao nov stroj za
sadnju žira, koji da je donjekle spodoban sličnim strojevom od V. Mlillera i


J. Ettingera.
Pošto se taj stroj rabi u zadnje doba mnogo kod sadnje žira u krajevih
izuffiiteljevih, pak se je pokazao probitačnim u mnogomu obziru, ter po>to ga
je i vanjski sviet naručivao, kako je to spomenuto bilo i u 2. svezku šum.
lista od god. 1886-, to mislim, da neće biti s gorega, ako opišem potanko ovdje
taj stroj i način, kako se š njim barata.


Duljina cieloo:a stroja od gornjega do dolnjega kraja iznaša 120 cm., od
te duljine odpada na bod, t. j . onaj dio, koji se kod radnje zabode u zemlju i
koji je od željeza, 20 cm., a na drveni štap 1 m.