DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1888 str. 16     <-- 16 -->        PDF

- 16 —
tim žliebom pod zemlju tja do rta a. Posije toga potisne se Stap u smjera
prama dole tako daleko, dokle se neopazi, da se je zemlja kod rta a malko uzdigla,
i u tom položaju se onda izvadi stroj iz zemljo. Tnn zadnjim postupkom
p(t^,tigne se to, da se vukuć stroj iz zemlje, neizvuče skupa s njim možda i
koii ´´žir. Eadeć tako dalje, pritisne se malko zemlja nad posadjenin^ žirom
s lievom nogom, stroj se sada zabode prama desnoj strani, te se postupa na
isti nac.n dalje, a zemlja pritisne opet s desnom nogom i t. d.


Sjeme je tim načinom posadjeno u razmaku od 70—80 cm.


Kako je već u početku spomenuto, probitci su sadnje žira s tim strojem
znatni. Prije svega moguće je nadziratelju sadnje točno kontrolirati sav posao
od radnika, ako se isti postavi pred n:e,^ jer se žir kotrlja duljinom od 80 do
90 cm. u otvorenom žlieba štapa dolje. Žir bude tim načinom posvudii približno


jednakom vrstom zemlje pokrit t. j . sa 2—3 cm.
Oštar brid boda a h porazdieli dio zemlje, pod koji dodje žir tako, da
ovaj može laglje klijati i zemlja probiti. U obće ide sav posao lahko, jednostavno
i dosta brzo od ruke.
Uporaba Saclierovog stroja osobito je probitačna na takovih šumskih
ćistinah, koje su obrasle sa visokom travom; zatim u ouakovih sječinab, gdje se
nalazi još množina raznih odpadaka i gorivog drva, buduć i tu napreduje radnja
isto tako brzo, kao i u podpuno čistih sijalištih, dočim bi drugi koji način sadnje
naišao na razne zaprieke, koje bi zahtievale mnogo veće troškove kultivacije,


S. Han konji.
Nješto 0 šumah u Landesu i Alžiru.


Crpi iz ,,Le Bois^´ D. M.


Bit će valjda našim stručarom poznato, da su šume u Landesu uzgojene
na prijašnjih goljetih velikom mukom i trudom, s toga se ne ćemo baviti ovdje
sa načinom uzgoja i uprave, nego ćemo obrnuti pozornost na proizvode, koji
se dan danas tamo dobivaju. Važnost tih proizvoda potiče od vremena gradjanskoga
rata u Americi (Secessioniste i unioniste), kadno ne mo^^aše uplivisat
Amerika svojom konkurencijom na trg, te se uslied toga digoše cieue smoli i
sličnim tvarim. To bijaše sjajna doba za trgovinu francczku s proizvodi smolina,
iza koje nastupiše malo teža vremena, nu ipak su si osvojili francezki proizvodi
smolina na svjetskom tržištu važno mjesto, i to poglavito radi svoje vrstnoće.
Puno je znamenitija proizvodnja drvenog Ijesa iz šuma u Landesu, koji se izvozi
većim dielom u Englezku, gdje se upotrebljuje u rudnicih kod kopanja
kamenog ugljena. Drvo crnogorica franeezkih bolje je od drva ostalih sjevernih
zemalja sbog veće svoje pruživosti, a ciena je takodjer manja od inih drugih
ŠUMARSKI LIST 1/1888 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 17 ~
proizvodu. Veća pruživost drva dade se bez dvojbe raztumaciti rapidnim prirastom
pod žarkim suncem južne Francezkc, koji prirast je svakako veći, nego
u krajevih, ležećih sjevernije.


Okanimo se toga tehničkog pitanja, te ćemo se ograničiti na izvješće
Cbambrelent-a, člana „Societe natiouale d´agriculture", u kojem se medja
ostalim i o šumogojstvu razpravlja, i odakle vadimo data za trgovačke odnošaje
u Landesu, Izvoz drva bio je znamenit u računarskih godina 1885. i 1886. To
drvo bijaše rabljeno ne samo kao poduporke u rudnicih, nego i kao stupovlje
za brzojave, za podsjede željezničke, kao takodjer i za razno gradjevno drvo.


Množina izvezenog drva za stupovlje rudnika a Englezku iznašala je od
godine 1874. do 3883. popriečno 18.000 tona (tona -= lOOO kg\) Ovo istinabog
nije najobičnija izmjera količine drva medju trgovci, ali u francezkom brodarstvu
je najobljubljenija, a mi ju moramo prihvatiti za sad s tog razloga, da
uzmognemo pratit Chambreleuta u njegovih izvadjanjih. Godine 1884. digao
se je taj broj do 210.000 tona a god. 1885. do 250.000 tona, te se je godine
1886. u istoj visini održao kao i god. 1885.


Ovakovi uspjesi postignuti su unatoč konkurencije vlastitih proizvoda iz
Bretanje, te sličnih iz sjeverne Španjolske, ni ne gledeć na trajnu konkurenciju
Švedske i Norvežke, To je tim više uvaženja vriedno, jer je produkcija kamenog
ugljena u Englezkoj nješto popustila u zadnje doba.


U periodi naime od god. 1870—1880. bilo je proizvodjeno na godinu
40 miliona tonna ugljena više od obične proizvodnje, dočim od god. 188L do god.
1886. samo 5 miliona tona na godinu. Moguće je dakle, da će jednom nadoći
čas, kad Englezka neće više biti glavno tržište za kameni ugalj sbog velike
konkurencije od Sjedinjenih država. Njemačke i Belgije, a u tom leži takodjer
i pogibelj za trgovinu s drvi iz šuma Landesa. Nu za sada mogu se Francezi
samo veseliti, što im proizvodi šuma Landesa imaju tako dobru prodju na englezkom
tržištu. Veličina šuma (do skoro 600.000 hektara) takova je, da može
dugo vremena podmirivat potrebštine englezke trgovine, te po g. Chambrelentu
daju te šume materialni dohodak od 3 miliona tona na godinu.


Neodvi-^an od tog izvoza stupovlja za rudnike, jest izvoz drugih sortimenta:
brzojavnih stupova, podsjeda i inog liesa. Evo nekojih brojevnih podataka u
tom pogledu. God. 1875. bilo je izvezeno iz Bordeaux-a 44.000 komada stupova,
dočim su južne željeznice uporabile 3.000 kom., a 10.000 kom. bilo je izvezeno
u Španjolsku. God. 1886. izvezlo se je kroz luku Bordeaux-a 50.000 komada


stupova.
Osim ovog stalnog poprečnog izvoza poslano je godine 1885. za panamsku
prevlaka 50.000 stupova, a godine 1886. sklopljen bje ugovor za dostavu


75.000 podsjeda za istu zemlju. Više francezkih društva uporabilo je 1,005.000
kom. podsjeda; andaluzko družtvo željezničko 100.000 kom.; a 655.000 kom,
izvezeno je u Alžirsku i Španjolsku, dakle svega skupa 1,885.009 Ovi podsjedi
prodavaju se-za 1 fran. 75 ct. popriečno po komad, dočim je ciena hrastovim
podsjeđom po 5 fran.


ŠUMARSKI LIST 1/1888 str. 18     <-- 18 -->        PDF

~ 18 —


fodsjedi od ernogorična drva raanje izpucaju i usuše na pripeci sunčanoj
nego drvo listača, s toga ih upravo i traže, kad hoće gradit željeznice u predjelih
gdje vlada velika vrućina, kao primjerice u Španjolskoj, Alžiru, Tunisu,
Senegalu, Panami i t. d.


Odpadci kod izradjivanja podsjeda dadu se dobro upotrebiti za držalice
za icetle, za vinogradsko kolje, za prostije sanduke i t. d.


U samom Landesu stvorila se je industrija, koja se vrlo dobro isplaćuje
u predjelih obilujućih na drvu. Za sada pravi se samo preparat za papir, koji
ide na izradbu vehkim tvornicam u Angolemu. Nu sigurno je, da će se razviti
u budućnosti i druge grane industrije toj slične. Smolarenje tjera se još u nekoj
mjeri, ali proizvoditelji morali su znatno popustiti od svojih ciena, da mogu
uzdržati amerikansku konkurenciju. Tako na pr. god. 1885. morali su spustiti
cienu kolofonije od 5 fran. na 3 fran. za 100 kgr. Izvoz smolina pao je god.
1884. od 7249 barila na 2.255 u god. 1885-, i to bijaše izvezeno jedino u
Antverpcn. Situacija je dakle dosta težka u tom pogledu za francezke trgovce.


Drži se, da će ^e donekle to nadoknaditi prodajom gorivnog drva, koje
se osobito u Parizu mnogo troši. Do sada dobivali su Parižani svoja gorivna
drva iz blize Soh,)gne (stara provincija francezka blizu Orleansa), ali za ljute
zime god. 1879—1880. bijahu te šume opustošene, te se sad velika množina
gorivih drva uvaža poglavito iz Njemačke. To je dosta žalostno po francezke
trgovce, nu da željeznička družtva ustanove sličan tarif za gorivno drvo iz
Landesa, kao što postoji za strane proizvode, mogla bi se iz Landesa podmirivati
potrebština na gorivu za Pariz, i to sve dotle, dok se nebi šume Sologne na
novo uzgojile.


Možemo spomenuti ovdje, da se drvo iz Landesa može upotrebiti i za razne
druge industrialne svrhe, kao na pr. kod popločivanja ulica u Parizu, Dosele
bilo je u tu svrhu rabljeno izključivo borovo drvo iz Norvežke. S pokusi, učinjenimi
god. 1884. i kašnje, dokazalo se je bezdvojbeno, da popločivanje sa
drvom iz Landesa daje isto tako dobre rezultate, kao i ono sa drvom iz Norvežke,
ali se ipak nije drvo iz Landesa u većoj mjeri uporabilo. Ta su pitanja
vrlo važna, jer od domaće industrije, koja izradjuje surovine vlastite zemlje,
ovisi ponajglavnije blagostanje iste.


Savezno s tim dodajemo, da su postradale te šume velikim požarom mjeseca
travnja prošle godine, Izgorilo je više hiljada hektara šume, i to svakovrstne,
starik i mladik, sjemeništa i t. d. Šteta je bila procjenjena na 900.000 franaka.


Kad smo već počeli opisivanjem o proizvodih šuma jednog diela Francezke,
reći ćemo koju i o šumah Alžirskih, pošto imadu važnost ne samo za tu veliku
francezku koloniju, nego u obće uplivaju na trgovinu s drvi. Da se za te šume
živo zanimaju svi francezki nadležni factori, dokazuje nam to, što se je to pitanje
živahno bilo razpravljalo u francezkih komorah. Mi vadimo odnosne podatke
iz izvješća proračunskog odbora za 1887., gdje su nam troškovi uprave i dohodci
predočeni kao i uzgojne radnje, pak da pokažemo, kako su gdjekoji i u
samoj Francezkoj zlo ubavješteni o tih šumah, navesti ćemo za primjer g.
ŠUMARSKI LIST 1/1888 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 19 —


Ecienne-a, zastupnika komore, koji je u jednoj sjednici govorio o šumah Alžirskih,
koje u velike precjenjuje. Pošto se u svom govoru na gđjekojili mjestih poziva
na podatke, navadjamo najvažnija mjesta, koja ćemo niže dolje popratiti sa
njekoliko kritičnih opazaka. Evo na šume odnosečih mjesta:


„Država posjeduje u Alžiru dobro od neprispodobive vriednosti, naime
šume. Već od više godina upozorujemo javne oblasti na to prevažno pitanje.
Naše opomene ojtaše bez uspjeha. Mi nikada nisffio prestali upozori vat na
veliku vriednost naših državnih šuma. Vrieme je, da se ozbiljno promisli o
tom, ako nećemo da jednog dana požalimo zle posljedice naše nebrižljivosti.
Svake godine dižu se naši troškovi za dva miliona, pa ipak stojimo na istom
mjestu kao i prije. Zašto da trošimo toliko na osoblje, kad obrambeno osoblje
nema šta da radi, kad ne možemo ništa eksploitirati, a šume danomice gube
sve više ua vriednosti? Po procjeni statističkoj posjedujemo 2 milijona liektara
šume. Sigurno bi bilo bolje, da posjedujemo samo 1 milijun hektara šume
podpunog vjastničtva; država bi vukla veću korist od toga, a za Alžir bilo bi
to neizmjerna blagodat. M. Tassy glavni nadzornik šuma Alžirskih pisao je
godine 1881., da bi šume Alžirske dobro gospođarene davale godišnji prihod
od kakovih 80—100 miliuna franaka. Što se nas tiče, mi bi se zadovoljili i sa
prihodom od 20—25 milijuna franaka, ali za postići taj cilj trebalo bi raditi
ua tom bez prestanka.


Ponajprije valjalo bi ustanoviti točno površinu šume, pa onda, ako nebi
mogla država sama preuzeti na se unovčenje proizvoda, moglo bi se isto prepustiti
privatnikom ili privatnim zajednicam u najam uz ustanovljen cjenik,
nakon česa bi pripale šume opet natrag državi.


Što se toga tiče, moglo bi upraviteljstvo, kojemu su mjestni odnošaji bolje
poznati, lahko pronaći sredstvo, kojim bi se naši dohodci povećali, a s tim ujedno
i poboljšalo naše iinancijalno stanje. Jedno konštatujemo, da ta grana privrede
postoji, te treba samo da se shodno uporabljuje. Svakako nesmije se kod tog
pitanja zaboravit na pomladjanje, koje po dosađanjih izkustvih stoji do 17 miliona
franaka. Energičnim provadjanjem zakonitih mjera postiglo bi se bar to,
da se uzčuvaju sada postojeće šume, ali svakako nebi se smjelo zapustiti pomladjivanje
visočina."


Vidimo iz toga, da je spomenutom zastupniku samo do najvećeg dobitka
iz šuma stalo.


Nu lahko je odgovoriti na to, pošto šume Alžirske nisu od uesravnjive
vriednosti, kao što on to navadja, buduć je najveći dio starih porastlina opustošen
i devastiran od vajkada trajućom neegraničenom šum;skom pašom; nadalje
užasnimi požari, kakovi se samo u onih predjelih dogadjati mogu, te napokon
i nepromišljenim upotrebljivanjem šuma po Ijudih. Procjena g. Tassy-a jest
absolutno pretjerana i mogla bi valjati, i to u njekoj stanovitoj mjeri, samo za
onakove šume, koje pokraj manje više normalnog stanja šuma i podpuno usavršen
upravni aparat posjeduju, kao Uo je to slučaj u Francuzkoj, Ta procjena
na 80 do 100 milijuna franaka godišnjih velika je bludnja, jer usljed sadanjih
ŠUMARSKI LIST 1/1888 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 20 —


konjuktura trgovačkih neđaje 1 milijun hektara državnih šuma u Francezkoj
više od 30 railiona godišnjeg dohodka unatoč izvrstne uprave njihove. Cujmo
što dalje navadja g. zastupnik o tom pitanju.


„Po najnovijih podatcih iznaša površina šuma Alžirskih 2,785.186 hektara,


koje se diele kao što sliedi:
na šume državne. .....
Hektara
2,418.669
na šume zajednicana šume privatnika


.


.
73-361
293.156
ukupno . . 2,785.196
Po vrsti porasta imade:
Hrast plutasti„ kitnjak.
„ manje važne vrsti hrastaPinus Alep .......... .
TujaCedar
.
Hektara
436.536
764.831
51.517
859.261
160.538
37.992
Morski bor .......... . 1 695
Manje važnih vrsti /.
Ukupno
.
.
.
.
^72.816
2,785.186


Od ukupnih 2,418.669 hektara državnih šuma faktično je pod državnom
upravom samo 924.586 hektara, i to na temelju senatskog zaključka od 2. travnja
1863. i na temelju naredaba n.^mjestničtva, odobrenih u članku 2. zakona od


9. studenoga 1845. Ostali dio od tih šuma podpada pod državnu šumsku upravu
samo po imenu, n kohko je naime državi priznano pravo vlastničtva na iste
šume člankom 4. zakona od 16. lipnja 1851.
Na ove šumske predjele, koji leže većim dielom u predjelih kolonizacije,
proteže se poglavito rM uprave šumske, da se te šume što prije valjano omedjaše
i razluče od drugih. Lahko si je moći predstaviti, da se kod toga imadu
borit sa svakovrstnimi potežkoćami osobito sa odporom urodjenog žiteljstva, jer
ovo naučeno od vajkada na izrabljenje bolje rekuć zlorabljenje šuma — smatra
ih kao svoje pravo vlastničtvo.


Sada imaju povjerenstva, koja omedjašuju šume, takodjer i tu zadaću, da
izluče iz državnih šuma sve one šume, koje pripadaju urodjenikom pod bilo
kojim pravnim naslovom, kao što i takove, koje su im za uzdržavanje blaga
neobhodno potrebite".


Isti g. zastupnik drži, da prodaja i unovčenje šumskih proizvoda u Alžiru
biva na isti način kao i u Francezkoj, naime javnom dražbom po ustanovah
poglavja trećeg Gode forestier (šumskog zakona) i ustanovah naredbe od


1. kolovoza 1827., ali odnošaji ekonomički, koji vladaju u koloniji, bitno su
različiti od onih u materi zemlji.
Veći dio šuma u Alžirskoj je devastiran, kao što već prije kazasrao usljed
nepromišljenog sječenja drva, skrajnjom zloporabom paše, a takodjer i usljed
ŠUMARSKI LIST 1/1888 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 21 —


požara. Do skora bi se imao izdati i ^akon, po kojemu bi imao prestati slobodan
ugon blaga u šume.


Mora se uvažiti, da u Alžiru neima drvotrgovačkih sveza, te da trgovina
s drvi nije ni malo razgranjena, s toga je slabe nade, da će se putem javnih
dražba proizvodi u govoru stojećih šuma dovesti na svjetsko tržište. Moralo bi
se malo popustiti od tog modusa prodaje, te bar zavremeno ovlastiti upraviteljstvo
šuma, da smije pojedine eksploitacije šuma i slobodnim ugovorom upriličiti
u onoj količini i izboru, kako to već sgodnije bude.


Poznato je, da je taj sustav dosta neshođan i pogibeljan, te isti g. zastupnik
predlaže drugi, naime izradbu dospjelih stabala u vlastitoj režiji kroz osoblje
šumarske uprave. Tako izradjena drva u oblicih, kako ih trgovina pita, ostavljala
bi se na skladištu, dok bi postala dovoljno suha i za trgovinu sposobna.
Takova skladišta imala bi veliku vriednost, te bi omogućila i mjestnoj trgovini,
da paiticipira malimi iznosi na tom.


Za oživotvorenje ove osnove trebalo bi godišnjih 10.000 franaka.
0.sim drva neuporabljuje se u šumah Alžirskih mnogo drugih nuzgrednih
užitaka osim onih, koji posjeduju znatnu vriednost nuz malen objam, odnosno
koji n)ogu dosta visoke troškove transporta podnieti. Takovi su nuzgredni užitci
pluto i kora za treslovinu.


Dakle za diči trgovinu s drvi u Alžirskoj, trebalo bi ponajprije poduprieti
gore pomenutu proizvodnju i to poglavito proizvodnju pluta.


Iz tog možemo si približno stvoriti sliku o trgovačkih ođnošajih tih šuma,
a pošto držimo, da imadu dosta veliku sveobču važnost, buduč tekom vremena
mogu biti konkurent na francezkom tržištu: to ćemo se još malo s timi
sumarni zabaviti i pokušat ćemo, da predočimo u kratko i odnošaje pomlađjivanja
u toj koloniji.


Ruku u ruku sa uporabom šumskih proizvoda mora da ide i pošumijenje
posječenih površina. U Alžiru postoji družtvo pod imenom „Ligue du reboisement"
(zajednica za pošumijenje šuma), koje si je stavilo za zadaću, da svimi
mogući mi sredstvi unapredjuje svrhu, koju već iz naslova družtva razabiremo
Od god. 1884. pozvao je general guverner Tirman šumsku upravu, da pravi
u pogledu pošumljenja predbježna studija za obseg ciele kolonije, jer ta zemlja
takodjer obiluje sa golietnima mjestima, koja bi se sada imala pošumiti. Neradi
se tuđe 0 tom, kao u Francezkoj, da se uzčuvaju raviiice od periodičkih poplava
rieka, niti gorski predjeli od bujica, nego obratno, da se uzdrži u zemlji
vlaga od kiša; da se uredi uporaba vrela isto tako, kao i tok rieka i napokon
da se zapreci promahivanje suhih i toplih vjetrova iz pustinje, koji i onako vruće
podnebje još nesnosnijim čine. Slični odnošaji vladaju i u našem kršnom Primorju,
s toga mislimo, da neće biti s gorega, da u kojem budućem broju predočimo
sliku pošumljenja po cieloj Francezkoj, koja svakako u tom pogledu uzorom
služiti može — ako nam bude moguće pribaviti si nuždnih podataka.
ŠUMARSKI LIST 1/1888 str. 22     <-- 22 -->        PDF

~ 22 —


Odlučujući faktori šumarski, sabravši si najprije dovoljno podataka, izrađiše
pođpiinu osnovu o pošumljenju. Po njoj imalo bi se pošumit površina od 110.000
hektara. Troškovi proračimani su na 16 miliona franaka.


Nu dosele nije se moglo uraditi puno u tom pogledu, nego zakonom od
1885. godine uručeno je moćno sredstvo u ruke tamošnjoj šumarskoj upravi,
kojim mogu zaprieciti haranje i pustošenje šuma, te sad istom mogu misliti na
izvedenje upitne osnove.


Medjutim ustrojena su za uredjenje šuma mješovita povjerenstva od članova
šumarskih i katastralnih vještaka u svakom departementu, koji će imati
za zadaću: 1. ustanovit i omedjašit sadašnje državne šume i pođjedno šume
nalazeće se u vlasti političkoj; 2. dopitati šume i procienjivat drvnu grornadu
i vriednost onih šuma, na koje urodjenici zahtjevaju pravo vlastničtva; 3. tako
isto sa onimi šumami, koje su naseljenici kupili od urodjenika; 4. ustanovit i
procjenit šume privatnih vlastnika, koje se nesmiju krčiti u smislu poglavlja


XV. „Cođe forestier" i u smislu zakona od prosinca 1885. god.; 5. ustanoviti
neobraštene površine, bilo državne ili privatne, koje bi se morale pošumit po
propisu članka 420 cođe forestier i članka 12. zakona od prosinca 1885.; 6.
pripravljanje malih vlastitih zabrana za osigurati u gorju Telia razvoj gojitaba
nuz uzdržanje šumske paše; 7. proučiti najglavnije ravnice visočina sa stanovišta
uzgoja lana, pašnjaka i obrasta drvećem; 8. sabrati i proučiti sve
podatke nuždne, za moći ustanovit za Alžirpotrebit normalni
koeficient obrasta sa šumom.
Ove radnje imale bi se onda pojedince predložiti predpostavljenom povjerenstvu,
koje bi se imalo sastojati za svaki departemat napose od imenovana
zastupnika izraedju trojice pi^edloženih savjetnika od strane municipija, nadalje
od tajnika prefecture i od članova enquetnog povjerenstva, koji bi iste radnje
kontrolirali i izpitavah.


Napokon kad bi sve radnje u sva tri departementa gotove bile, predložile
bi se konačno povjerenstvu, sastojećem od predsjednika trijuh povjerenstva
za departemente, zastupnika ministarstva za poljodielstvo, senatora i zastupnika
Alžirskih, tj´ijuh članova od glavnih vieća zemaljskih i napokon od trijuh prefecta
Alžirskih. Ova povjerenstva složila bi te radnje u jedno, te pospješenjem
ustanovila konačni proračun.


Potrebito bi bilo 60.000 franaka, da se ta zadaća isto tako koristna, kao
što i sa narodno gospodarstvenog gledišta unosna, svom kraju privede.


Iz gore navedenog vidimo, da će rad tih povjerenstva vrlo koristno uplivati
na pitanje pošumljenja. Od specialnih troškovnika mnijemo, da će luis
zanimati, u koliko se troši za šumarsko čuvarsko osoblje.


Ustroj čuvarskog osoblja je sada poglavita skrb šumske uprave. Od 484
šumska nadglednika, 194 imade ih stan u naravi, naime u šumi, trebalo bi ih
dakle još za nastaniti 290. Jedan stan u naravi za šumsko osoblje stoji poprečno
10.000 franaka, moralo bi se dakle potrošiti još 2,900.000 franaka da
se postigne željena svrha. Godišnje se sagradi takovih kuća do 20 uračunavši
ŠUMARSKI LIST 1/1888 str. 23     <-- 23 -->        PDF

^ 23 —


ujedno k tome i male kolibice za urodjene lugare. Mislilo se je za pokus u
takove kolibe smjestiti francezke lugare, za da ih se što više uzmogne u šumi
uzdržavati, nu to se izjalovilo, buduć bi to morali biti neoženjeni lugari, a
takovih je dosta malo.


Komunikacije šumske za sada nisu dovoljno razvite poglavito s toga, što
uprava ne troši onoliko na nje koliko bi potrebito bilo. Nu da se sve šume spoje
sa dobrimi cestami, kako bi to u interesu službe željeti bilo, trebalo bi tomu
posvetiti više milijuna franaka. Ostalih pomanjih puteva, koji služe za dovoz
šumskih proizvoda do na kraj same šume, ponapravi se svake godine po nešto
u granicah dozvoljenog proračuna.


Žalimo ito neimamo pri ruci potanjih podataka, odnosećlh se na samu
proizvodnju i transjiort drva, koji bi svakako pogledom na osebujnost tamošnjih
odnošaja zanimivi bili.


Već prije spomenusmo, da su šume Alžirske opustošene razninn´ uplivi,
a ponajviše pako posredovanjem ljudi, s toga mnijem, da 6e našeg šumara zanimati
to pitanje, zasiecajuće u čuvanje šuma, jer i on siroma mora da se bori
kod nas sa svimi mogućimi štetonosnimi uplivi, proti kojim često ne razpolaže
sa đovoljnimi sredstvi. Poznato je, da svaki čovjek gleda da što udobnije podmiri
svoje potrebštine, a tako je i sa proizvodi šume. Naravno je, da će se narod na nižem
stupnju stojeći tim više držati tog načela, čim je manje kadar prosuditi štetne
posljedice, proizlazeće iz njegove udobnosti ih lienosti, Taj slučaj vidjarao i kod
nas, jer zagajiš li našem seljaku šumu blizu stojeću, a doznačiš mu drvo u
kojoj odaijenijoj, voli on ići drva makar i ukrasti, nego da se malo potrudi i
steče si dozvoljenim načinom potrebiti mu material. Ne misli on, da tako mora
upropastit šumu; njemu je samo stalo do što udobnijeg i lakšeg uživanja. Tako
isto je u Alžirskoj samo u još većoj mjeri. Tamošnji narod već je po svojoj
naravi sklon na udobnost i Ijenost, te za bolju ilustraciju navesti ćemo jedan
primjer, koji dovoljno karakteriše tamošnje odnošaje.


Visočina Babor većim je dielom prekrasnim! cedri obraštena. Uztreba li
urodjanik kakova stupa, planke ili šta slična, tad si izabere najljepši cedar, pa
ga zasjeee od prilike pol metra u visini na doljnjem kraju i do tri metra u
visini gore, a onda pomoćju klina izbije komad drveta, od kojeg si može napraviti
ono što želi. Tako načinjena rana na drvetu pocrveni, te se vremenom
drvo usuši i ugi.ie ili ga zareznici raztoče, te nije više osim za gorivo sposobno.
Ako je gdjekoji cedar veliliih dimenzija, a ima ih takovih, gdje bi trebalo do
pet Ijudih, da ga obujme, tad ćeš naći i poviše takovih usjeka, usljed eesa drvo
tim prije ugine. A tako su upravo svi cedri jačih dimenzija oštećeni i to ne
samo u spomenutom Baboru, nego i u Tala-Rana. Od Babora udaljen je ču\iir
šuma do kakovih trideset kilometara, pa si možemo labko pomisliti, koliko
vriedi njegovo nadziranje. Kad takav cedar bude već sasma obsječen, a do onda
obično već ugine i posuši se, onda ga podpale, da se sruši sve to samo zato,
da je lakše gorivo dobivati. Da se kroz to šumski požari najla^jnije poradjaju,
jasno je samo po sebi.
ŠUMARSKI LIST 1/1888 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 24 —


Kazasmo u početku takodjer, da su šume u Alžiru opustošene i požarima.
Šumski požari dogadjaju se doduše i kod nas u dosta velikom broju, ali takovih
ogromnih šteta nečiae, kao što u Alžiru, gdje se tako rekuć periodično svake
godine pojavljuju. S toga se je gledalo u Francezkoj već odavna ua to, kako
da se po mogućnosti odkiorie toliki požari, a podjedno, kako da se oštećenikom
nadoknadi gubitak, što ga pretrpiše kroz požare. Ta stvar došla je ća i pred
francezko zakonodavstvo. Što se tiče uzroka požara, to veći dio mnienja naginje
k misli, da potiču od zloradosti urodjenika, što obično i službena izvješća
I)0tvrdjuju, dočim gdjekoji drže, da tomu opet nije tako. Tako na pr. general
Arnaudeau, koji je u Alžira neko vrieme bio upraviteljem, te koji dosliedno
tomu poznaje dobro i zemlja i ljude, poriče, da bi urodjenici iz same zlobe
podpaljivali šumu. Po Arnaudeau skoro svi požari nastaju usljed duvanja vrućeg
široka . Šume su tamo obraštene grmovljem, koje je usljed bujne vegetacije
vrlo gusto, pak kad započme pomenuti vjetar duvati, izsuši se, te mu je samo
iskra potrebita, da plane, a onda vrši širok o dalje svoju dužnost. Doduše
niti napomenuti gospodin nebrani posve pučanstvo urodjeničko, nego samo govori
iz svoga izkustva pogledom na njihovu pripravnost, da požar ugasiti i ograničiti
pomognu, a ponajpače obzirom na njihov orientalni fatalizam.


Bilo kako mu drago, požari se ipak pojavljuju svake godine, te učine
dosta kvara, s toga je trebalo mislit, kako da se zlu doskoči.
Nu nikad nebijaše toliko kvara kroz požare, koliko god. 1884. mjeseca
kolovoza. Preko 91.535 hektara bijaše opustošeno vatrom. Od tih pripada


42.003 hektara državi, 7911 hektara obćinam a 41.621 hektara privatnim
vlastnikom. Sveukupna šteta bje procjenjena na 9,936.114 franaka, dakle pop]-
iečno na jedan hektar 108 franaka. Pošto je notorno, da su to urodjenici
upalili, to se je upotrebio zakon od 19. srpnja 1874., koji veli, da je moći u
slučaju, kad urodjenici upale šumu, osuditi cieli predjel na javnu globu, kojom
bi se imala naknaditi šteta vlastnikom šume, a u slučaju neutjerivosti, imade
oblast pravo, da sekvestrira primjerena zemljišta. Na temelju toga zakona uhitila
je oblast kašnje sbog gore spomenutog požara petdeset i devet urodjenika
kao taoce, a trideset i devet urodjeničkih sjedišta bje zaplienjeno.
Javnib globa bje propisano 323.046 franaka, a ntjerano 312.850 franaka.
To je dakle istom dvadeset i peti dio ustanovljenog kvara, s toga je i svaka
odšteta vlastnikom iluzornom. To je poglavito stoga, št´) se oblasti ustručavaju
upotrebiti skrajnje mjere, do kojih vodi sekvestar, naime konfiskaciju zemljišta,
nego su uvjek gledale na to, da proizvode tih zemljišta upotrebe u rečenu
svrhu. Sada se pokusa radi upotrebljuje odkup sekvestra, po stanovitih cjenicih,
koje ustnnovijuju posebna povjerenstva tako, da krivci 20 do 40 postotaka
učinjenog kvara od svoga nekretnog i pokretnog imetka uplatiti imaju. Nu lahko je
pojmiti, da se toli ogromna svota, koja bi se imala izplatiti od sekvestriranih


14.816 hektara, nebi mogla odplatiti u gotovu novcu, nego djelomice u novcu,
a djelomice odstupom zemljišta. Ovaj odstup zemljišta, akoprem nam se iz
narodno-gospodarstvenog gledišta nečini shodnira, ipak će biti koristan po šumsko


ŠUMARSKI LIST 1/1888 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 25 gospodarstvo,
buđuć će se tim postupkom šume riešiti raznih unutra njihova
obsega nalazećih se enklava i parcela, te će se tim znatno olahkotiti čuvanje
šuma n buduće. Od spomenutih 14,816 hektara pripalo je 3.222 hektara
državnim šumam i 2.545 na šume privatnih vlastnika, a ostali dio pridržan je
u svrhe kolonizacije. Popriecna vriednost tih zemljišta je razna. Privatnikom pri*
pale čestice još su najbolje vricdnosti i to po hektaru do 111, franaka, dočirn
je državi pripalo većim dielom opustošeno zemljište, koje vriedi do 49 franaka
po hektaru, a ono za svrhe kolonizacije vriedi jedva 16 franaka po hektaru.


Iz tog vidimo, da šume u Alžiru spadaju medju najnesigurniji imetak, pa


s toga lahko se pojmi, zašto se p:lavnica još neukamaćuje u šumab, naime zašto


neće nitko da eksploitira šume, kad je velik riziko, a u slučaju gubitka dobiti


od štete 20—40"/o nije sigurno ni najmanje zamamljivo.


U ostalom nije svagdje pogibelj od požara jednako velika. Imade predjela,
gdje su šume posve uzcuvane od toga. Primjer zato su nam šume na iztoku
Alžerije (Kroumirija), koje su već od stoljeća uzcuvane od svakog požara, i to
poraoćja sgodno zapaljenih malih vatra za tihog \ remena uz potrebit nadzor
tako, da sva grmljad izgori, te tako bude kašnje visoko drveće sačuvano. Tim
se ne postizava samo obcuvanje šume od požara, nego se čisti šuma takodjer
od korovlja tuko, da je pomladjenje plemenitih vrstih drveća osigurano, a uz
to popravlja se tlo u tolikoj mjeri, da daje izvrstnu pašu, koja se može rabiti
bez bojazni, da bi tlo oslabilo. Tko zna, nebi li se i kod nas gdje koja stara
sjećina dala vatrom od korovlja očistiti? Mogao bi tkogod zapitati: a što radi
onda uprava šumarska u toj zemlji, zašto i ona neuporabljuje taj sistem čuvanja
od Araba već davno poznat? Nu to se nemože prigovoriti tamošnjim šumarom,
jer koliko god je to i potrebito, ipak bi trebalo za izkrčiti više stotina hi]jada
hektara šume i k tomu odgovarajućih sredstava, s kojimi šumari obično ne
razpolažu. Nadajmo se, da će doskora s novim zakonom o odgovornosti urodjenika
za šumske požare, koji je već potvrdjen, dozvoljen biti i primjeran kredit
za šumarstvo tako, da će jednom i tamo zavladati normalniji odnošaji, što im
mi od srdca želimo.


Šumarsko-trgovačka razmatranja.


Zadovoljujući prijateljem, koji mi izražiše želju, da nastavim svoja šumarskotrgovačka
i´azmatranja po primjeru prošlih godina, eto me i opet jednom takovom
razpravicom. Želim pako, da i ostali drugovi pod ovim stupcem, koju tu k
spoznanju naših šumsko-trgovačko-statističkih odnošaja dogodice doprinesu, za
da nam tako i u tom smjeru „Šumarski list" bude ako i ne podpunim, a ono
bar po mogućnosti pravim tumačem naših težnja i cieljeva.


Kako su jur dovršene veleprodaje u naših hrastovih šumah imenito: krajiške
investicionalne zaklade, kr. državnog erara, krajiških imovnih obćina, te